Muzsika 2000. október, 43. évfolyam, 10. szám, 14. oldal
Dalos Anna:
Múlt a jelenben
Nemzetközi zenetudományi konferencia Budapesten
 

Augusztus 23. és 28. között a Zeneakadémián tartotta konferenciáját a Nemzetközi Zenetudományi Társaság. A megnyitón Göncz Árpád köszöntő levelének felolvasása után Klaniczay Gábor és Ludwig Finscher témaindító előadásai járták körül a tanácskozás alapgondolatát: Múlt a jelenben. Ezt követően 24-én, 25-én, 26-án és 28-án került sor a tudományos szimpóziumra. A nemzetközi konferenciára számos távoli tájról - az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából, Kazahsztánból, Izraelből -, de európai országok: Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Dánia, Belgium, Hollandia, Svédország, Svájc, Németország, Lengyelország, Oroszország, Románia, Jugoszlávia és Ausztria képviseletében is érkeztek előadók: közel százhúszan tartottak előadást.
A szimpóziumra szánt négy nap délelőttjén és a második nap délutánján négy-öt párhuzamosan dolgozó szekcióban került sor a felolvasásokra, míg három délutánt egy-egy plenáris ülésnek szenteltek a rendezők. A tudományos tanácskozás vendégeit a faliújság hirdetményei, egy, a konferencia programjáról informáló könyvecske, a hangversenyek műsorismertetővel kiegészülő programfüzetei, valamint az előadások rövid összefoglalásai segítették a tájékozódásban.
Az összes előadást már csak az egy időben zajló szekcióülések folytán sem lehetett meghallgatni, ám a programon végigtekintve sokféle témával találkozhatott az érdeklődő. Feltűnt a gregoriánhoz kapcsolódó felolvasások túlsúlya: ez nyilván abból fakadt, hogy a konferencia a kétévente Magyarországon sorra kerülő Cantus Planus-találkozók vázára épült (augusztus 29. és 31. között, a nagy konferencia folytatásaként a gregorián tudósai Visegrádon megtartották saját szimpóziumukat is). Ennek volt köszönhető, hogy a gregoriánkutatás olyan nagyságai jelentek meg a találkozón, mit Michel Huglo vagy David Hiley.
A szekcióülések változatos témakörökhöz kapcsolódtak: szó esett kortárs zenéről, a bécsi klasszika szerzőiről, számos középkori témáról, egyes országok nemzeti műveiről és a reneszánsz zenei gyakorlatáról. Néhány programadó cím a választékból: A közreadó mint tanár - a régi zene újrafelfedezése; Népzene - a nemzeti/etnikai múlt szimbóluma; A jövő zenészének múltja - Lisztiana; A zenetörténet aktualizálása - 20. századi zeneszerzők. A három plenáris ülés egy-egy nagyobb téma köré csoportosult: az előadók a középkor örökségét, a régi és új zene közötti kompromisszum lehetőségének kérdését és Bartók zenei múltját járták körül.
A konferencia étlapjáról mindössze néhány kutatási terület hiányzott: a zenetörténészek figyelmét olyan időszakok és témák kerülték el, amelyek pedig jól illeszkedtek volna a Múlt a jelenben témaköréhez. Nem esett szó például Monteverdiről és az operaműfaj születéséről - a barokk zene kutatói egyébként is alig képviseltették magukat a szimpóziumon. Ugyanígy kevesellhettük a Bartók-kortársak: Schoenberg, Stravinsky, Hindemith munkásságát elemző előadások számát, holott e zeneszerzők életművében meghatározó szerepet játszott a múlt. De hiányoltuk a keleti (vagy más, Európán kívüli) zenei tradíciók kutatóinak jelenlétét is.
Pedig a Múlt a jelenben mottó sok értelmezési lehetőséget kínált ahhoz, hogy a legkülönbözőbb kutatási területeken dolgozó zenetörténészek saját témájukat e kérdéskör figyelembevételével gondolják át. Nem csoda, hogy a 2000-ben rendezett zenetudományi konferencia - mint erre Ludwig Finscher bevezető előadása is rávilágított - éppen a múlt szerepét, hatását, jelentőségét és jelentését kívánta vizsgálni a jelenben. Természetes, hogy a 21. századba lépve a zenetörténészek is fokozott késztetést éreznek a visszatekintésre és feldolgozásra: a nyugati társadalomban a múlt és a jelen eddig sohasem alkotott olyan sajátos szimbiózist, mint manapság; sohasem érte az embert ennyiféle - időben és térben is távol eső - kultúra hatása. Visszatekintve azonban a múltra, nemcsak saját korunkban fedezhetjük fel a különféle korok, esztétikai-zenei koncepciók párhuzamos együttélését: a mindenkori múlt jelenét is izgatta, foglalkoztatta saját múltja - akár az elutasítás, akár az elfogadás, akár a hozzá való igazodás értelmében.
A többféle interpretációs lehetőségnek megfelelően az előadók a lehető legkülönfélébb szempontokból közelítették meg témájukat. Szó esett egyes korok múltképéről: Michele Calella előadása például a zenei múlt eszméjének késő középkori megszületéséről szólt. Előadásokat hallhattunk egyes zeneszerzők elődeikhez való viszonyáról: Antonio Baldassare Brahms ellenpont iránti érdeklődésének gyökereit tárta fel, Dobszay László a gregoriánnak a kortárs magyar zenére gyakorolt hatását, Domokos Zsuzsa Liszt Palestrina-recepcióját, Halász Péter Kurtág Györgynek a hagyományhoz fűződő alapállását taglalta; Vikárius Lászlótól megtudhattuk, milyen szerepet töltött be Mozart Bartók pályájának alakulásában. Terítékre került a régi zene újkori felfedezése és ennek számos tudománytörténeti aspektusa is: Komlós Katalin Carl Philipp Emanuel Bach 19-20. századi fogadtatásáról, Nancy van Deusen a középkor-kutatás születéséről, Barbara Haggh az Egyesült Államokban közkézen forgó középkori forrásgyűjteményekről és az ezeket használó zenetudományi oktatás hiányosságairól értekezett.
Egy harmadik tárgykör: a történeti legitimáció keresése a múltban. James Deaville előadása az új német iskola és a Brahms körül csoportosuló "konzervatívok" harcát idézte fel, de a szláv zenéről szóló beszámolók is ehhez a témához kapcsolódtak. Hogyan él tovább a múlt a jelenben? - erre a kérdésre adott választ Theodor C. Karp, amikor a mise propriumának 16., 17. és 18. századi életét tárgyalta referátumában, valamint Danielle Fosler-Lussier, aki a bartóki örökség jegyeire mutatott rá Mihály András életművében. A még feltáratlan múlt kínált témát Rita Steblin számára: ő Schubert életének rejtett zugaiba világított be ikonográfiai források segítségével.
Még egy ilyen színvonalas konferencia esetében is vannak olyan előadások, amelyek - virtuozitásuk, módszertani tisztaságuk, újat mondásuk révén - kiemelkednek a gazdagságból-sokféleségből. Az első plenáris ülésen Charles M. Atkinson a filológia oldaláról közelítette meg a konferencia témáját. Előadásában Martianus Capella De Nuptiis Philologiae et Mercurii című traktátusa 935. szakaszának téves olvasatait mutatta be, arra keresve választ, miért és - a Karoling-kor esztétikájának megfelelően - hogyan interpretálták félre a hibásan hagyományozódott szöveget. Ugyanezen a délutánon David Fallows arra mutatott rá, hogy a 15. századi dalrepertoár egy része a zenei nyomtatás feltalálása után is kéziratokban élt tovább - ezek olyan művek fennmaradását és népszerűségét biztosították, amelyekre a kor nyomtatványaiban nem bukkanhatunk. James Garratt arról szólt, hogy a klasszikus zenei ideál megszületésekor milyen helyettesítő szerepet játszott - görög zenei emlékek hiányában - a reneszánsz egyházi zene mintája. E repertoár kettős funkciót töltött be a születő romantika értékrendjében: egyfelől az ideális, a középkor "tiszta" katolicizmusát visszaadó egyházi zene példájaként szolgált, másfelől - miként ezt a kor berlini zeneélete is bizonyítja - a társadalmon belül építő-nevelő funkcióra tett szert. Az utolsó plenáris ülésen Somfai László, a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke mutatta be a népzene Bartók műveire gyakorolt hatását - elemzéséhez példaként az 1. hegedű-zongora-szonáta fináléját használta fel. Eltérően az eddigi értékelésektől, Somfai véleménye szerint a számos fennmaradt vázlat- és jegyzetfüzet, továbbá az alkotás folyamatának rekonstrukciója megmutatja, hogy e hatás már a komponálás előtt, egyrészt a mű előre meghatározott rejtett programjában, másrészt a témakialakításban is megfigyelhető.
A résztvevők 26-án este Strauss-bállal, 27-én délután pedig dunai hajókirándulással pihenték ki a konferencia fáradalmait. Az eseményekhez koncertek is kapcsolódtak: kora délutánonként a Zeneakadémia X-es termében zongora-hangversenyeket hallhatott a közönség (a Zeneművészeti Egyetem zongora tanszakának szervezésében, Köcsky Péter, Szokolay Balázs, Fehér Ernő, Maki Yagi, Várhalmi Vera, Keönch Boldizsár, Dráfi Kálmán, Nagy Péter és Nagy Nóra közreműködésével). 25-én este a Bábszínház várta a konferencia vendégeit: itt Bartók-, Ligeti-, Vidovszky- és Stravinsky-műveket adtak elő. Az esti és éjszakai hangversenyek közvetlenül kapcsolódtak a konferencia témájához: megszólaltak a 18., 19. és 20. század zeneszerzőinek régebbi korok technikáival írt kompozíciói és feldolgozásai, 20. századi zeneszerzők Bach-átiratai, s a konferencia záróaktusaként a Magyar Rádió Ének- és Zenekara közreműködésével, Kovács János vezényletével, Liszt Krisztus-oratóriumának társaságában hangzott fel Jeney Zoltán Halotti szertartás című, hatrészesre tervezett kompozíciójának teljes első és harmadik része, valamint a második rész három száma.
Fölmerül a kérdés: van-e haszna egy ilyen konferenciának, és ha igen, mi ez a haszon? Természetesen a zenetudomány nyilvánossága számára rendkívül fontosak az effajta találkozók - ezek kínálnak lehetőséget arra, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek megismerkedjenek egymással és egymás munkáival; hogy felmérjék a szakma színvonalát; hogy a viták, hozzászólások, valamint az együttgondolkozás hatására új kérdésfelvetések-gondolatmenetek születhessenek meg. Hasonlóképpen fontos a fiatal, pályakezdő tudósok számára a konferenciákon való részvétel - nemcsak továbblépésük érdekében, de azért is, mert "nagy öregekkel", a zenetudomány "sztárjaival" találkozhatnak, így nyerve meghatározó inspirációt munkájuk folytatásához. Az, hogy a konferenciára éppen Budapesten került sor, különös jelentőséggel bírt a magyar zenetudomány számára. Egyfelől azért, mert bemutatkozhatott a magyar zenekultúra, másfelől pedig azért, mert kivételes helytállásra késztette a hazai zenetudósokat: a szimpóziumon részt vevő tizenhat magyar előadó egyértelműen emelte a magyar zenetudomány rangját. A szervezők ígérete szerint a nagy sikerű konferencia anyaga nyomtatásban is napvilágot lát majd.


David Hiley és Michel Huglo


Révész Dorrit és Somfai László, a háttérben Komlós Katalin


Charles M. Atkinson, Barbara Haggh, Michele Calella,
Terence Bailey és David Fasllows az első plenáris ülésen

Felvégi Andrea felvételei