Muzsika 2000. augusztus, 43. évfolyam, 8. szám, 26. oldal
Papp Ágnes:
Zene és szertartás
Bach-korabeli istentisztelet mennybemenetel ünnepére
 

Csodálatra méltóan gazdag programmal tisztelgett Johann Sebastian Bach előtt a 11. Budapesti Bach-hét rendezősége. Június második hetében a Deák téri evangélikus templom a hagyományokhoz híven csembaló- és orgonakoncerteknek - köztük két külföldi művész: Huguette Dreyfus és Rovátkay Lajos vendégszereplésének -, szonátaesteknek (javarészt fiatalok fellépésével) és a Máté-passió előadásának helyszínéül szolgált. Ami nélkülözte az előzményeket, de a jövőben hagyományt teremthet, az a sorozat valóban beszédes prológusa volt. Rendhagyó hangversenyélményben lehetett részük június 4-én azoknak, akik ellátogattak a Magyar Bach Társaság által rendezett nyitóeseményre: izgalmas időutazást tehettek Bach lipcsei egyházi működésének korszakában (1720-as, 1730-as évek) és zenéjének szellemi közegében.
Mennybemenetel (Ascensio Domini, Himmelfahrt Jesu Christi) ünnepére egy Bach-korabeli lipcsei főistentisztelet felidézését ígérte a műsorfüzet és az ez alkalomra összeállított, minden részletre kiterjedő, sőt fordításokkal és magyarázatokkal is ellátott kalauz. Mindazonáltal legfeljebb csak azon kevesek sejthették előre, mit hallanak majd, akik valamelyest járatosak a lutheri liturgiában, vagy igen jól tájékozottak az utóbbi tíz év újabb európai Bach-reneszánszának vívmányait illetően. Mert létezik már kompaktlemez a Johann Sebastian Bach életének utolsó két évtizedén át érvényes ünnepi főistentiszteleti forma rekonstrukciójával, a Paul McCreesh vezette Gabrieli Consort előadásában. És talán itthon is híre járt annak idején, hogy a karmester Helmuth Rilling a teológus-történész Martin Petzoldttal karöltve egy ilyen hiteles lipcsei istentisztelet bemutatásával rukkolt elő stuttgarti nyári akadémiáján - éppen tíz évvel ezelőtt. A budapesti hangversenyélet most, a Bach-évfordulón büszkélkedhet először az említettekhez mérhető újdonsággal, amely a Lutheránia Ének- és Zenekar vezetője, Kamp Salamon kezdeményezése nyomán és irányítása alatt vált valóra.
Egy ilyen visszatekintésnek önmagában is megvan a maga történelmi hitele, amelyért a felhasznált korabeli források, énekes- és szertartáskönyvek szavatolnak. A június 4-én hallott liturgia legmélyebb rétegeiben élő valóságként hallatszott egybeforrni a Luther-féle ideál szerint a keresztény istentisztelet örök érvényű mozzanata és a reformátori tanító célzatosság. A misének a reformáció után is uralkodó latin nyelvű állandó részei mellett a németül énekelt olvasmányok és a szintén német nyelvű korálénekek jutottak alapvető, hangsúlyos szerephez. Ami a legjobban lenyűgöz, az egyben a legérthetetlenebb és legszokatlanabb is: hogyan állhat össze harmonikus és hatásos egységgé a zenei elemeknek az a kavalkádja, amely a tanúságok szerint igenis jelen volt a Bach-korabeli Lipcse lutheránus istentiszteletében. A szertartást együtt tette teljessé a liturgikus recitáció, a gyülekezeti ének, az orgonakíséret és a szóló orgonajáték, valamint a képzett énekeseket és hangszereseket megkövetelő, nagyszabású kantátakompozíció. A prédikáción kívül más nemigen szólt beszédhangon.
A felhangzó zenék közül nem egy itt és most a nagy tapasztalat erejével hatott. Megtanulhattuk, hogy Bach idejében egymás mellett élt egy hagyományosabb, kíséret nélküli, és egy korszerűbb, orgonakíséretes koráléneklési mód. Ám egyúttal sajnálkozhattunk is, mégpedig azon a szegényességen, amelyet a korálénekhez szorosan kapcsolódó előjátékok terén tapasztalnunk kellett: az egyetlen valódi Weckmann-korálelőjátékon kívül mást nem hallhattunk. Kíváncsi lettem volna strófák és sorok közti közjátékok beillesztésére vagy rögtönzésére, amelyekről oly érzékletes leírásokkal és mintákkal rendelkezünk. Hiába vártam a prelúdiumként alkalmazott Pachelbel-fantázia szorosabb összefüggésére is a közvetlenül utána intonált Buxtehude-féle Missa brevisszel. Rácsodálkozásra késztetett viszont e régi stílusú Kyrie és Gloria puritánsága, amely - talán tudatos elgondolás eredményeként - a legkevésbé sem tartott egyensúlyt a vég nélküli himnuszt átütő erővel kiéneklő Sanctusszal, Bach h-moll miséjéből. A kórus masszív, szinte mozdíthatatlan hangadása a négyszólamú metrikus himnuszban és az egyszólamú énekekben jól keltette a templomot valaha megtöltő sokaság egyöntetű koráléneklésének illúzióját. A bibliai szakaszok dallamos kihirdetése azonban a lelkésztől (ifj. Hafenscher Károly) nagyobb biztonságot és szuggesztivitást követelt volna, mint amennyit végül is kapott.
A szertartásnak az evangéliumi szöveg által kijelölt középpontja, a szó uralma után, mintegy a szavak értelmének végső és leghatásosabb közvetítőjeként vette át a főszerepet a kantátazene, Bach kétrészes Mennybemeneteli oratóriuma (Lobet Gott in seinen Reichen, BWV 11). Mintha ennek az egyetlen fordulatnak az átélését szolgálta volna a szerkesztő minden erőfeszítése; ettől a ponttól kezdtük érteni, mit is jelenthetett Bach zenéje 1735-ben, bemutatása idején a lipcsei templomban összegyűltek számára, s milyen kihívást jelképezhetett Bach szemében e szövegek megkomponálása. A Kamp Salamon vezényelte vasárnapi interpretáció a kórus és zenekar közösségi mozzanataiban a nyitótétel trombitás, üstdobos, markáns hangszerelésétől magával ragadva elsősorban a Luther által oly fontosnak tartott Isten-dicséretet és fenséget domborította ki. Az ezektől elválaszthatatlan ellenpólus: az esendőség avagy a hangszerelés áttörtsége, amelynek legfőbb hordozója a kantátában a két-két fuvola és oboa, a szólótételekben jutott inkább érvényre. Ám a Zádori Mária érzékeny hangjára bízott szopránária kivételesen nehéz, continuo-basszus nélküli triója ezúttal sajnos alig megoldhatónak bizonyult a hangszeres előadók számára. Szép pillanatokkal ajándékozott meg ellenben az altária a bensőségesen megszólaló Gémes Katalin jóvoltából, és a II. rész arioso duettje, amelyben a recitativók meglepően kifejező kontrasztjaként lágy, mégis impulzív dallamossággal énekelt Marosvári Péter és Moldvay József. A Lutheránia Énekkar színvonalasan, kiegyensúlyozottan állt helyt, akárcsak az orgonista, Zászkaliczky Tamás a két és egynegyed órás szertartás kereteként eljátszott C-dúr orgonaprelúdiumban és fúgában (BWV 547).


Lipcse látképe, 1725


Lipcsei istentiszteleti rend: Bach saját kezű bejegyzése
a Nun Komm, der Heiden Heiland kantáta (BWV 61) partitúrájában