Muzsika 2000. április, 43. évfolyam, 4. szám, 32. oldal
Tallián Tibor:
A győztes ismeretlen
Ránki György: Pomádé király új ruhája - Erkel Színház
 

Töredelmes vallomással kezdem: az Erkel Színház 2000 februári bemutatóján láttam életemben először a Pomádé király új ruháját. Miközben szemrehányásokkal illetem magam, keresem a történelmi mentséget a mulasztásért. Határozottan emlékszem, 1952/53-ban váltottuk az operabérletet, amellyel először látogattam rendszeresen a Sztálin úti házat. A darab színpadi változatát 1953 júniusában mutatták be ott, úgyhogy az időrend engedte volna, hogy már zsenge gyermekkoromban találkozzunk, a meztelen király és én. Engedte volna az időrendnél filozofikusabb értelemben vett történelem is. Ahogy mondom, 1952-től jártam operába, módomban állt operába járni: 1951-es szorongó éjszakák után elég hamar rájöttünk, hogy nem szerepelünk a kitelepítendők listáján. Találgattuk mindig, miért nem. Magasföldszinten laktunk, alattunk az üzlethelyiségben kárpitos-asztalos működött, nagyban gyártotta a világítós rekamiékat méregzöld és sötétbordó buklé huzattal (ma már tudom: az art deco szocialista kicsengésének jegyében); ahhoz kártolta az afrikot, keverte a firnájszt, ami semmi esetre sem volt elegánsnak nevezhető. Gondolom, ez mentett meg, tekintve, hogy a kilenclakásos szentimrevárosi ház első emeletének mindhárom lakásából kíméletlenül kisöpörték a bérlőket - a piano nobile elég jó volt az újonnan betelepítetteknek, a rokonszenves háromgyermekes katonacsaládnak, meg a Chiléből hazatelepült, vélelmezhetően kommunista famíliának, amelyhez nem épp rokonszenv fűzött. De lehet, hogy Tóthéknak köszönhettük a menekülést, a házmesteréknek, áldassék emlékük: ugyan a proletáröntudat hatására egyik napról a másikra félretették a méltóságosozást, de azért a kritikus hónapokban rendületlenül és ravaszul tereltek el minden nyomozói érdeklődést az akkorra már csak nőkből és gyerekekből álló családról.
E cáfolhatatlanul kedvező történelmi körülmények ellenére sem láttam az operaházi újdonságot. Nyilvánvalóan nem iktatták azon frissiben bérletünk műsorába, úgyhogy első bérletes évadom vége tájáról nem a Pomádé színpadára emlékszem, hanem a történelemére: világosan tudtam, azon futunk anyámmal a Nagy Imre-beszéd után a szomszéd utcába, örömtől sírva egymás nyakába borulni Bonin Gizellával, Járdányi Pál után e sorok méltatlan írójának zongoratanárnőjével, akinek másfél évvel azelőtt valamennyi rokona Jászkisérre került (azok, akik a családi ház első emeletét lakták - Ella néni maradt, mert a földszinten lakott).
Samuel Bronsonnal, Rejtő Jenő peches detektívjével szólva: ennyit gyermekkori Pomádé-élményeimről. A következő évtől kezdve elbizonytalanodnak operai emlékeim; mintha Bruckner Edith, az Anód Áramirányítógyár közönségszervezője (az ő révén kapcsolódtunk a kultúrához) csak vegyes, Opera-Erkel-bérletet tudott volna szerezni, amit nem szerettünk, és csak ímmel-ámmal használtunk ki. Aztán - no hisz úgy volt - aztán elestek a szocialista zenekultúra erődítményei, mivel a művelődéspolitikában eluralkodott a revizionizmus. A tömegekkel mi is (vagy csak Bruckner Edith?) az esztrád és az operett uszályába kerültünk. Velem együtt sok korombeliben és nálam idősebben élhet súlyos lelkiismeret-furdalás, amiért Székely Mihály Pomádéja helyett Honthy Hanna Cecíliájának tapsolt.
Az operetthullám volt-e az ok, vagy Az ifjú gárda 1954-ben, hál'istennek post factum, mégiscsak keresztülerőltetett bemutatója: a korábbi rádiós siker keltette várakozásokra rácáfolva, Ránki György és Károlyi Amy terméke az első színpadi változatban csupán mérsékelt népszerűséggel ment az Operában. Holott elviekben a darab egynél mindenképp több mozzanata alapján bizakodhatott kedvező fogadtatásban. Célzatosan említek egynél több mozzanatot, mert az egy sikerre jogosító mozzanat megléte a színpadi premier idején már bizonyítottnak volt tekinthető. Ránki Pomádé-zenéje akkorra, a rádióbemutató óta eltelt két évben széles körben közkedveltté vált. Az eredeti daljáték-forma számait, részleteit a rádió folyamatosan játszotta, ismertté tette. Rádiós zenei sikerek tényleges mértékét ugyan az időben alig lehetett tárgyilagosan felmérni, a programozás kíméletlen egyöntetűsége ugyanakkor besulykolta a hallgatóba azt is, ami valójában nem volt méltó a sikerre. Magam a gyerekkorban bevésett zenék sikerének ténylegességét évtizedek óta szubjektív, de csalhatatlan módszerrel mérem: ha valamit újrahallva megszólal a kakas hajnaltájban, vagyis, ha ötvenes évekbeli sötét téli reggelek iskola előtti nauseáját élem át újra, tudom, hogy amit hallok, a maga korában kényszer-zene volt. Nem így, ha a Pomádé annak idején a reggeli munkakedvfokozó műsorokban agyonjátszott divertimento-zenéit hallom újra. Talán a persziflázs-karakter miatt? Korstílusok, korműfajok persziflázsa rendesen elhal a korral együtt; a Pomádé zenéjének nagyobb részét persziflázsnak tekintették keletkezése korában, dramaturgiai értelemben joggal - ám a zene mégsem esett áldozatul a múló időnek. Most is felderít, fel is pezsdít Ránki könnyed játéka jazzes-tánczenés és kelet-európai paraszti elemek ötvözésével; dallamaiból, motívumaiból, mondókáiból és csasztuskáiból most is magamról megfeledkezve dúdolom, ami akkor szórakoztatott, ostinatóinak ritmusát most is kedvvel verem a szék karfáján. Biztosan azért, mert amiről úgy tett, mintha parodizálná, azt valójában írta: életrevaló, jól megcsinált szórakoztató zenét, választékos, fogyasztható, kvázi-primer városi folklórt. Saját belső folklórtáramban ott őrzöm archivált állapotban a Pomádé főmeséjének kísérőzenéjét, a ruhabemutatótól a reggeli fogásokon és takácsjeleneten át a díszfelvonulásig. Gyermek- és ifjúkori zenei emléktáram toplistáján a Pomádé-bugivugit csak a Mi vagyunk a zsűri, mely a tiszta igazságot nem csavarja-csűri kezdetű kóruspoéma előzi meg, ugyanezen szerző A győztes ismeretlen című ifjúsági daljátékából.
Jó humorú, játékos, helyenként szellemes zene, mely az emlékezetben azonnal megtapad, de nem azért, mintha olcsó volna. Társul hozzá még egy tagadhatatlan értékmozzanat, a mesébe illő bátorsággal kimondott társadalombírálat. Mesébe illő bátorsággal, hiszen a szöveg és a zene igazán távol áll attól, hogy a főalakot, Pomádé királyt valódi zsarnokként ábrázolja. Nem kerülhetett volna színpadra, ha a bírálat irányát a szerzők másodlagos eszközökkel nem homályosították volna el kissé. Ránki jazzes szemfényvesztő játékait viszonylag kényelmesen lehetett az amerikai imperializmus torzképének beállítani, s ezzel elhárítani a közvetlen veszélyt, hogy illetékesek a hic et nunc kulcsával nyitható politikai szatírának értsék a darabot. De ki vonná kétségbe, hogy a maga eldíszletezett módján a Pomádé, ez a személyi kultuszt kifigurázó játék mégiscsak az akkori és itteni rendszert foglalta szatirikus példázat keretébe? Nem mondhatni, hogy lerántotta róla a leplet, de hát hogy is tehette volna, ha egyszer nem volt rajta lepel? Ránki György legalábbis nem látott rajta. Nem láttunk mi sem, a kiürített első emelet alatt szorongva. Ahogy keresgélem az okokat, miért is nem nőtte ki magát valódi, széles körű operasikerré a Pomádé király, bizonytalanul feltámad bennem 1953, aztán a későbbi ötvenes, és a hatvanas, és a hetvenes meg még a nyolcvanas évek jellegzetes második fajta, Rákosi utáni, posztszemélyikultuszos szocialista szorongása. Formák, mint az úgynevezett személyi kultusz, vidáman integetve tűntek el az áltörténelem süllyesztőjében. Ó, mily puritán módon utasították el a személyi kultusznak még a gyanúját is későbbi aszkéta vezéreink, hogyan hagyták, sőt megvásárolt entertainerek segítségével kizsarolták, nevessünk e torzuláson! De a tartalom dermedten, reménytelenül változatlan maradt. Pomádé játékkirályt cserbenhagyta a leküzdhetetlenül személytelenné vált rendszer. Szatírát írni, szatírát hallgatni róla sokáig nem lehetett. Ahelyett, hogy lerántotta volna róla, erre minden szatíra csak leplet boríthatott.
Közben átélni véltünk tragikus meg heroikus időket is, legalább az operaszínpadon. Az ember tragédiájának elvetélt kísérlete mutatja, Ránki maga is hitte a mégis-hősiesség aktualitását. A hatvanas-hetvenes évtized pátoszt sugárzó magyar operai légkörében Pomádé humora süket fülekre talált; mint a rossz hírbe kevert ötvenes évek relikviájával, tétován babrált vele maga a szerzői kéz is, kereste végleges formáját, kevés sikerrel. A szerzőileg jóváhagyott utolsó változat maga cáfolja a végleges forma eszményét: az egyik cselekményszálat, a librettó és partitúra egyik jelenetsorát a szereplőkkel együtt szerzői jóváhagyással ki lehet hagyni az előadásból.
Műfajilag tisztázatlan kezdetektől bonyodalmas fejlődésen át érkezett el a darab e kétértelmű végső állapothoz, csakhogy a bizonytalanságot elleplezte a rádiós forma. Nem kell mélyrehatóan elemezni se a dramaturgiát, se a zenét, hogy felismerjük: operai értelemben vett drámai mozzanatokban a meztelen király története erősen szűkölködik. A szövegkönyvnek e hiányon alig sikerült enyhítenie. Kivételt csak a király két magánjelenete képez: az ária és az éjszakai monológ avatja Pomádét operai jellemmé, ha nem is éppen sokrétűvé. A többi alak nem érdemli ki a drámai személy nevet, jellemző módon nem is élik, játsszák végig a darabot, csak egy-egy epizódban kapnak némi szöveget és kevéske, nem önálló zenét; szólamuk dallamosan vagy karikaturisztikusan beleolvad a zenei összképbe. Az epizódok nem mutatnak be egyéni cselekvéseket, hanem látvány- és mozgáskaraktereket rajzolnak meg időtlen és cselekménytelen egymásutánban. Míg nem láttam a Pomádé királyt, zenéje alapján operaszvitként jellemeztem; most, hogy megismertem színpadi valóságában, a comédie-ballet műfajába sorolom. Képei nem fejtenek ki folyamatos cselekményt, hanem komikus emberi tulajdonságokat ábrázolnak gunyorosan, laza, példázatos összefüggésben.
Tulajdonságok ábrázolása emberek nélkül - szimfonikus vagy szvitzenében, a táncjáték bizonyos típusaiban megengedett, sőt elkerülhetetlenül következik a művészi közeg sajátosságaiból. Operában ugyanez a koncepció nincs minden kockázat nélkül; a maszkok, az arc nélküli, sors nélküli karakterek nem kínálnak számunkra életben hasznosítható tanulságot. A komikus figura megtréfálása érdektelenségbe fúl, ha a dráma keretében nem mutatják be a vétséget, amiért megbűnhődik, mégpedig annak keze alatt, aki ellen vétett. Károlyi Amy szövege tudomásom szerint már első formájában megkísérelt megfelelni e törvényszerűségnek. A láthatatlan ruházat tréfája elé magyarázó előhangként a Lúdas Matyi kezdetét idéző összeütközést illesztett: Jani diák áldozatául esik a királyi hiúságot legyezgető rendszer önkényének, s bosszúból öltözik csodatakácsnak. Mi szolgálhatott volna másik eszközként a kópéjáték emberiesítésére, mint a szerelem: a cselekménybe Jani párjaként epedő Rozit plántáltak be. Ránki maga a töredezett szerelmi történethez írt népdalfeldolgozásait a komédia hangjával egyenrangúnak érezte, de el kellett fogadnia a bírálatot, amely fölöslegesnek ítélte a darab sok, politikailag és lírailag túlexponált részletét. Utoljára engedélyezte a darab magjának, a király kigúnyolását előadó jelenetsornak előadását minden járuléktól - szerelemtől, bosszútól, vagyis minden motivációtól - megszabadítva vagy megfosztva. Megértjük - de vajon egyetérthetünk-e vele? Ami e formában megmarad, a tiszta bábjáték, gyermekközönség körében bizonyára nagy tetszést keltene az Andrássy út Oktogonon túli szakaszán. Felnőtt nézők többsége - noha az énekes szvit nagy részét változatlanul élvezi - a színpadi játékot eredeti mesés anekdotaformájában kevésnek, terméketlennek érzi. Ebben megint közrejátszik a kor, amely, úgy látszik, sosem kedvez a Pomádé-parabolának. Hogyan tekinthetnénk relevánsnak ma, amikor politikai hatalom személyes formában immár nem létezik, sőt személytelen formájában is romokban hever. A ma hatalmai névtelenek, testetlenek, ezért fogalmi ellentmondás velük kapcsolatban leleplezésről beszélni. A Tisza Kálmán tér egyik oldalán ezt még nem tudják (a másikon tíz éve rájöttek, és alkalmazkodtak hozzá).
Azonban mind azok, akik még nem tudják, mind azok, akik tudják, de titkolják, a maguk módján elmulatnának a halott politikai hatalom megszégyenítésének játékán, csak lenne, aki a gyermeki báboperát metaforikus formába rendezné számukra. Ötleteket tucatjával adhatnék magam is, holott semmi képzelőerővel nem rendelkezem. Kézenfekvő megoldásként kínálkozik egy Rákosi-Pomádé, finom, de félreérthetetlen antiszemita színezettel. Vagy gondoljanak el valami jófajta, zaftos torgyánozást! Vagy a posztpolitikai attitűddel játszva: basszus hangú női Pomádét, leszbi entourage-zsal. Vagy Carl Lagerfeld-Pomádét, legyezővel. Vagy interneten közvetített virtuális Pomádét. Bármit, csak egységes kód szerint, precíziósan stilizált és sterilizált formában, minden mozdulatot hajszálpontosan koreografálva, minden értéket ellenértékkel közömbösítve s ezáltal kiemelve. Kerényi-Miklós Gábor és szcenikai segédcsapata (díszlet: Túri Erzsébet, jelmez: Velich Rita, koreográfus: Rogács László) a parabolát gyerekopera-stílben játszatja le, rongyok, göncök, tükrök, gépek, más alkalmatosságok, tánc, mozgásszínház-elemek kapkodó túltengése leplezgeti a félelmet az űrtől. Valahányszor mégis kitárul az űr, s elnyeléssel fenyegeti az előadást, a kosztümkölcsönző-komédiába mentőötletek kopírozódnak bele. Úgy veszem ki, a jelenetek között valami "színház a színházban"-mese folydogál, miben a takácsok mellett Dzsufi (Péter Anikó, Kővári Eszter), a nélkülözhetetlen udvari bolond igyekszik magát énekszólamánál és énekteljesítményénél sokszorosan fontosabbnak mutatni. Távolabbi síkon, a régi, 1953-as Pomádé töredékes idézeteire hivatkozva mintha a névtelen rendőrterror, a plebejus szenvedés és lázadás helyzetgyakorlatait tanulnák a színpadi viselkedés elemi technikáiba be nem avatott tömegek; e halványan historikus epizódcselekményt a körfüggöny lakótelepi sziluettje, meg az előtérben graffitit permetező ifjú mozgalmárok rokonszenv-nyilvánítása kapcsolja a mához. Ők írják csomagolópapírra a történet summáját: "Ennyi". Mennyivel mélyebb értelmű, mint az 1953-as változat zárókórusának szövege: "lélegzünk, dalolunk, édes szép hazánkban végre otthon vagyunk".
Ünnepi népdalfinálé nem csendül föl a Pomádé végleges alakjának zárótaktusaiban. Ami addig csengett az előadásban, arról vegyes benyomásokat őrzök. Kellemetlenül lepett meg, hogy ne mondjam, megbotránkoztatott az első est zenei fésületlensége, a zenekari játék többszörös pontatlanságai, a vezénylő Oberfrank Géza nyilvánvaló fáradtsága, sőt fásultsága. Ránki zenéje a jazz felől nézve is, meg a neoklasszikus szvitstílus felől közelítve is kivételes pontosságot, világosságot, lendületet kíván a hangszeres előadóktól, különben hamvába hal, mint most a premieren. A második estén székemben illetlenül nyújtózkodva lestem, ki a karmester, ki csap oly energikusan a lovak közé a Készül a csodaruha tételben, kinek keze alatt tüzel a rézkórus a zárójelenetben. A fiatalos karnagyban, aki olyan eleven színpadias hatásokat ért el az új élettel megtelt zenekar bevonásával, a színlappal ellentétben Oberfrank Gézát üdvözölhettem. Gyors körkérdésem meggyőzött, mások is hallják a különbséget. Hallotta a közönség is, amennyire a második este sokkal markánsabb és tartósabb tetszésnyilvánításából megítélhetem. Ilyen esetekben (megéltem már néhányat) cinikusan azt szoktuk mondani: megtanulták első este. Vajon csakugyan van benne valami? Nagy premiereken az elégséges felkészülés és a mű sugallata különleges feszültséget kelt, minek következtében az együttes felülemelkedik saját átlagos szintjén; most az első előadás alatt jóformán soha nem éreztem, hogy a darab tetszik az előadóknak, hogy élvezik a játékot, hogy meg vannak győződve színpadi, drámai és zenei értékéről - márpedig ez a meggyőződés a siker egyik legfontosabb alapfeltétele. Másodjára legalább a játék sodrását megélték a szolgálattevők, ezért átélhette a közönség is. Szinte a remény jegyében távoztam: lesz, aki e balettkomédiát két este után is jókedvvel továbbjátssza. És lesz, aki a játékot kedvvel meg is nézi.
Rácz Istvánban, a második előadás címszereplőjében ott él a kedv a szerephez, az a kedv, ami kedvet csihol a közönségből, rokonszenvet a játék és játékos iránt. Érdeklődésről talán túlzás lenne beszélni: hogy Pomádéból érdekes színpadi figurát formáljon az énekes, ahhoz Székely Mihály formátumával kell bírnia. Szörnyű nehéz feladat lehet színpadra lépni, némán végigülni végtelen táncos divatbemutatókat, többtételes reggeli kávékoncerteket, és elhanyagolható rendezői segítség mellett érdekesnek mutatkozni: a színpad valóságába beledermednek a rádiós szvitopera divertimento-tételei, és a végighallgatásukra kényszerített főszereplő, kinek valódi bemutatkozása, a nap beragyogta pentaton ária a jelenet végére marad. Ruha teszi az embert, sugallja Pomádé öltözködési szenvedélye; a ruhamániát a szorongás táplálja, hogy anélkül a király nemcsak hogy meztelen - ruha nélkül nincs király, ruha nélkül a király nincs. De amíg ezt a komédia nyomozati eljárása ki nem deríti, addig a királynak a színpadon mulatságosan, joviálisan, de nagyon is nyomatékosan jelen kell lennie, miközben sokkal többet nem tehet, mint hogy megfelelő súllyal és jelentőséggel helyezi el a színen néma corpusát (előbb leplezve, utóbb - a történet s a rendező diktátumára - leplezetlenül). Aki e próbatétet kiállja, aki puszta lényével képes valaki lenni, az bizonyítja alkalmasságát a színpadi pomádéságra. Úgy láttam, Rácz István tartásából, rejtett humorából, önmagával-elégedettségéből kitelik egy Pomádéra való. Hangjának mélységeiből, erejéből, felhők alatt lappangó fényéből is bőven kitelik a szólam és a vokális szerepegyéniség, bár nem árasztja a formidabilitás, netán monstruozitás légkörét, amit a szélsőségeken járó orgánumok, a legmagasabb szoprán és a legmélyebb basszus valami módon és mértékben mindig képviselnek (Ozmin és az Éj királynője). Kifogástalan szereptudáshoz nem mindenütt társult a szólam pontos megmintázása, holott nagy mélységekben kettőzött gonddal kell ügyelni a vonalak tisztaságára, különösen Ránki hangszeres fogantatású zenéjében.
Gregor József a szólam centekben mérhető biztonságában verhetetlen. Magasság és mélység egyforma erővel, egységes, kissé fakó tónusban szólal meg, a hangadás példásan ellenőrzött, a dallaméneklés spontánul fegyelmezett: a művésznek sem a saját hangja, sem az évtizedek óta birtokolt szerep nem okoz kellemetlen meglepetéseket. Mintha még a fizikai lemeztelenítés sem okozna neki megpróbáltatást. Gregor Pomádéját nézve bizonytalanságban maradunk, ki nevet a végén. Tanulság: van olyan személyiség, akit nem a ruha tesz.
Két szereposztásra való jó szándék és igyekezet sem tudja feledtetni, hogy a darabnak e tömörített változatában Pomádén kívül nincs más szerep (valószínűleg ugyanez derülne ki a háromfelvonásos változatról is). Csak epizodisták vannak, jól megírt, de minden individualitást nélkülöző szólamukkal. Garda Roberto példának okáért, a főruhamester, sok élvezetes dallamot énekel, de szerepe körülbelül annyira egyéni, mint a főpincéré, aki sok és élvezetes ételt ajánl. Póka Balázs elszürkülő hangját a dallamok fürgesége olyan versenyre készteti, melyet nem nyerhet meg. Gárday Gábor könnyedén, pergőn, de saját karakter hozzátétele nélkül énekli le az étlapot. Márpedig ahogy ruha teszi az embert, úgy teszi hang a szerepet. Fried Péter a magát állására rendíthetetlenül alkalmasnak vélő hivatalnok ostoba méltóságával, Valter Ferenc az alkalmatlanság tudatától gyötört szolga idegességével hozza a főudvarmestert; két sikerült kabinetalakítás. A szélhámos takácsok kettősét Kiss B. Attila és Vághelyi Gábor mérhetően nagyobb hangerővel, de sajnos érzékelhetően nagyobb együttműködésbeli pontatlanságokkal énekli. Derecskei Zsolt és Martin János megbízhatóan teljesít.
Hogy a takácsoknak valami dolguk, feladatuk lenne a világban, hogy valaki küldetést bízott volna rájuk (esetleg ők maguk), ennek gondolata egyik duó láttán és hallatán sem merül fel a szemlélőben. Minthogy nincs küldetés, nincs harc, nincs győzelem sem. A győztes ismeretlen - ma is, mint mindvégig e saját belső programjával szemben bizonytalan mű színpadi pályáján.


Gregor József


Derecskei Zsolt, Rácz István és Martin János


Fried Péter, Rácz István és Kővári Eszter


Kiss B. Attila és Vághelyi Gábor


Kővári Eszter


Kővári Eszter és Fried Péter


Jelenet az előadásból
Szkárossy Zsuzsa felvételei