Muzsika 1999. április, 42. évfolyam, 4. szám, 18. oldal
Kecskeméti István:
Goldmarkiana
Ismeretlen primer források Magyarországon
 

Az alábbi nyolc dokumentum ismertetése első híradás róluk Magyarországon1. Az alábbi nyolc dokumentum ismertetése első híradás róluk Magyarországon. A családi tulajdonból származó2, e tanulmány szerzőjének birtokában lévő relikviák rövidesen ajándékként kerülnek az Országos Széchényi Könyvtár Zenei gyűjteményébe, ahol az ott őrzött Goldmark-állományhoz csatlakozhatnak.
Goldmark Károly, aki 1830. május 18-án Keszthelyen született és 1915. január 2-án Bécsben halt meg, egyike volt azoknak a neves európai zeneszerzőknek, akiket életük során nemcsak gyakran játszottak, hanem olykor ünnepeltek is, később azonban már-már elfelejtettek. Fő művét, a Sába királynője című operát a világ mintegy harminc operaházában játszották, de világhírre tett szert a Sakuntala-nyitány, a Falusi lakodalom című szimfónia és a Hegedűverseny is. Nem hiányoztak életéből az állami és társadalmi elismerés különféle jelei sem; kitüntetései és díszoklevelei sorában ott Iehetett a Budapesti Tudományegyetem díszdoktori oklevele is. Ez kivételes tehetségének és ernyedetlen szorgalmának volt jutalma: doktorrá válhatott anélkül, hogy valaha is járt volna iskolába. Nyomorúságos szegénysorból emelkedett a múlt századvégnek Liszt Ferenc után legnagyobb világhírre szert tett magyarországi születésű zeneszerzőjévé3.
Mielőtt a magyarországi Goldmarkianáról szólnánk, érdemes egy pillantást vetni a külföldi források helyzetére. A Goldmark-relikviák nagyrészt Budapest és Bécs könyvtáraiban, archívumaiban találhatók. A bécsi lelőhelyek: az Österreichische Nationalbibliothek (ennek főleg zenei és kéziratgyűjteménye), az Österreichisches Theatermuseum, a Wiener Stadt- und Landesbibliothek, valamint a Gesellschaft der Musikfreunde archívuma. Magyarországi vonatkozásban az Országos Széchényi Könyvtár Goldmark-állományának van kiemelkedő jelentősége: zenei gyűjteménye a világ legértékesebb Goldmark-együttese: itt van a zeneszerző majdnem valamennyi kompozíciójának eredeti szerzői kézirata. - Ugyanitt, a zeneműtárban található egy vegyes Goldmark-gyűjtemény is, a következő dokumentumféleségekkel:

I.
Levelek
II.
Különféle iratok (bizonyítványok, díszoklevelek stb.)
III.
Tanulmányok, zsebnotesz, zenei vázlatfüzetek (utóbbiak jelenleg a zenei kéziratok között)
IV.
Műsorlapok, plakátok
V.
Rajzok, képek, fényképek
VI.
Tárgyi dokumentumok

Az alább 1-8. számon leírt Goldmark-leletek a fenti II, III, és V. csoportot fogják gyarapítani, leírásunkban a Széchényi Könyvtárban őrzött dokumentumok sorszámait folytató számozással.
Az Országos Széchényi Könyvtárban további Goldmarkiana található még a Kézirattárban (levelek), és a Színháztörténeti gyűjteményben (Goldmark-operák díszlet- és kosztümtervei, szerepképei). Hasonló jellegű állományt őriz az Országos Színháztörténeti Múzeum, valamint az Állami Operaház ereklyegyűjteménye (itt őrzik Goldmark díszdoktori oklevelének eredeti példányát is). Egy kis relikviaegyüttes a keszthelyi Helikon Könyvtárban is található. Említésre méltó az a Goldmark-vonatkozású könyv- és kottagyűjtemény is, amelyet Klempa Károly Sándor (1898-1985) premontrei kanonok, később címzetes püspök, több fontos Goldmark-publikáció szerzője, egy ideig a Helikon Könyvtár igazgatója hagyományozott erre a gyűjteményre.
Goldmark Károly hagyatékát leánya, Minna Goldmark és ennek férje, Ernst Hegenbarth a magyar államnak adta el. Ezáltal ezek a relikviák a Zeneakadémiára, ennek is úgynevezett Goldmark-szobájába kerültek4. Innen a második világháború után a hagyatékot Keszthelyre, a zeneszerző szülővárosába szállították és ott a Helikon Könyvtárban helyezték el. 1978-ban került a hagyaték az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményébe, ahol 1980-ban, a zeneszerző 150. születési évfordulójára katalogizálták és félbőr kazettákban helyezték el.
A leírandó relikviák változatos műfajú dokumentumféleségek, de mindegyikük a zeneszerző személyéhez kapcsolódó magánszínezetet mutat. Közöttük található egy távirat (az eredeti távirati blanketta!), amellyel a család egyik tagja egy operabemutató hatalmas sikeréről tudósít. - Élmény kézbe venni a történelmi atmoszférát árasztó, lepedő nagyságú kétfóliós útlevelet, amelyet két évvel a kiegyezés előtt, 1865-ben Ferenc József császár nevében állítottak ki terjedelmes, ma körülményeskedőnek tűnő hivatali stílusban a 35 éves "Carl Goldmark zeneművész úr" számára. - Goldmark szöveges kézírásának vonásait őrizte meg számunkra esszéinek vázlatfüzete és notesza is, mely utóbbiban kottavázlatok is találhatók. Ebből a noteszból ismerhető meg leányának, Minnának pontos születési dátuma is. - Rajzok és fényképportrék teszik változatossá ezt a különgyűjteményt.
Az alábbi leírások jegyzékünk sorszámát, a Széchényi Könyvtárbeli majdani csoport- és csoport-tag-jelzetet, a dokumentum megnevezését és leírását, provenienciájának, azaz származásának P-számát, végül az esetleges megjegyzéseket tartalmazzák.

A Goldmark-relikviák leírása
1

1/21 Távirat
nelli goldmark koenigsgasze
[sic] 16B[uda]pest
bp fr wien 10 1043 12 10
bejmchen [sic] grozsartiger [sic] erfolg onkel acbtzebnmal gerufen felix
[Heimchen óriási siker bácsit tizennyolcszor tapsolták ki (a függöny elé)]
- A távirat eredeti példánya. - 1 folio, 12x21 cm. Poss.: P-3.
A feladó a zeneszerző dédunokaöccse volt. A táviratban említett siker a Das Heimchen am Herd [A házi tücsök] című operára vonatkozik. Goldmark harmadik operájának ősbemutatója 1896. március 21-én volt a bécsi Hofoperban. A táviratot valószínűleg még aznap este vagy másnap adták fel (dátumát a postai okmányból eddig nem lehetett egyértelműen megállapítani).

2

II/14 Útlevél
[l.] lap: No 3714 [Kerek szárazbélyegző államcímerrel:] OESTERREICHISCH KAIS. KOEN. REISEPASS | [Nyomtatott államcímer] | Für das Ausland | 1fl. [=1 forintos lebélyegzett okmánybélyeg] | IM NAMEN SEINER KAISERL. KÖNIGL. APOSTOLISCHEN MAJESTÄT | FRANZ JOSEPH I. | KAISERS VON ÖSTERREICH, | KÖNIGS VON UNGARN UND BÖHMEN, DER LOMBARDEI UND VENEDIGS, VON GALIZIEN, LODOMERIEN UND ILLYRIEN, | ERZHERZOGS VON ÖSTERREICH, ETC. ETC.
REISE - PASS
für Herrn Karl | Goldmark | Charakter | Beschäftigung | Tonkünstler | wohnhaft zu Wien | im Bezirke Stadt | Kreis (Comitat) Gonzaga- | gasse 12. | Geburtsjahr 1830 | Religionsbekenntniss israelit | Statur mittel | Gesicht oval | Haare schwarz | Augen braun | Mund | Nase proportionirt | Besondere Kennzeichen: | keine | Eigenhändige Unterschrift: | Carl Goldmark | Derselbe reiset | von Wien in | die deutschen | Bundesstaaten | und | Schweiz | Dieser Pass ist gültig | ein Jahr | zur Hin- und | Rückreise. | Wien am 31ten Juli 1800 Sechzig Fünf [1865] | Seiner k. k. apostol. Majestät | wirkl. geheimer Rath und Statthalter in Nieder-Oesterreich [...].

Magyar fordítás:
Osztrák császári és királyi útlevél külföldre. Ő császári és királyi apostoli Fensége I. Ferencz József, Ausztria császára, Magyarország és Csehország, Lombardia és Velence, Galícia, Lodoméria és Illyria királya, Ausztria főhercege stb. stb. nevében
Útlevél
Goldmark Károly úr, zeneszerző számára, aki Bécs városában, Gonzaga utca 12. szám alatt lakik, s kinek születési éve 1830, vallás izraelita, termete közepes, arca ovális, haja fekete, szeme barna, száj; és orra arányos, különleges ismertetőjele nincs. Sajátkezű aláírása Carl Goldmark. Ugyanő utazik Bécsből a német szövetségi államokba és Svájcba. Ez az útlevél érvényes egy évig oda- és visszautazásra Bécs, 1865. július 31-én. Ő császári és királyi apostoli Fensége valóságos titkos tanácsosa és helytartója Alsó-Ausztriában [Olvashatatlan aláírás]. - 1 kettős-folio, 4 lap; lapméret: 40x27 em. Poss.: P-2.

3

III/7 Tanulmány
Gedanken und Meinungen
[Gondolatok és nézetek]


Lapszámok Címek
1-19 [Gondolatok párbeszédek és idézetek formájában]
19-35 U[e]ber Kritik [A kritikáról]
[36] VerschiedeneArt des Componirens. Für Gonseroatoristen [A zeneszerzés különféle nemei. Konzervatoristáknak] | I Richard Wagner| II Brahms
37 III Hugo Wolf | IV. Franz Schubert
[38-]39 [áthúzva, olvashatatlan] oder die Moderne, Für Geistreichen [sic] [vagy a modernek. Elmés embereknek]
[40-]44 Ueber das Melodramm [A melodrámáról]
45-51 [sok törléssel] Gewissensbisse [Lelkiismeretfurdalások]
[52-56] Mozart
[56] Der Dirigent [A karmester; törölve, utána egy lap kiszakítva]
[57-59] [áthúzva] Ueber meine Musik [Zenémről]
[60-62] Ueber Entstehung musikalischer Gedanken [Zenei gondolatok keletkezéséről]
[63-68] Der Dirigent in seiner Entwicklung [A karmester kialakulása]
[69-70] [További gondolatfoszlányok]
[71-88] [üres lapok]

Goldmark eredeti kéziratos fogalmazványai javításokkal, kiegészítésekkel és törlésekkel; íróeszközök: kék és piros tinta, ceruza és piros ceruza. - Laptartalom: fol. [Ir] (címlap); áthúzott felirata: Lose Blätter. | Splitter [Fűzetlen lapok | Foszlányok]. Áthúzás nélküli cím: Gedanken und Meinungen [Gondolatok és nézetek]. - fol. [Iv]: üres. - Eredeti kéziratos lapszámozás a rectókon, azaz minden második lapon: 1-51. A lapszámozást a füzet feldolgozója folytatta a borító nélküli füzet hátralévő részében, az [53.] - [88.] lapokon; a [71.]-től [88.]-ig terjedő lapok üresen maradtak. Az eredeti borítót letépték; egykori rögzítésének nyoma még látható. - Méret: 24x19,5 cm. Poss.: P-2.

4

III/8 Notesz
Mérete 15,5x6,5 cm. Tartalma [50] lap aranyozott szélekkel, a notesz feldolgozójának lapszámozásával. Az [1-3.] és [48-50.] lapok vonalazatlanok; az [l.] és [50.] lap a fedél belsejéhez van ragasztva. A borítót és a hozzáerősített (üresen talált) ceruzatartót kék selyembevonat fedi. A [4-47.] foliók anyaga kemény barnás papír; mindegyikükön hét nyomtatott kottaszisztéma látható. A jelenlegi lapszámozás a notesz restaurálása után történt meg.
A bejegyzések közül zenei szempontból a Merlin című operára (1885) vonatkozóak a legjelentékenyebbek. Ezek a [14-15.], [23-26.], [28-29.] és [38-47.] lapokon találhatóak, és részben a kottarevíziót érintik; a [28.] és [36.] lap kottapéldákat is tartalmaz. Ezek mindig tintával vannak írva, a többi, más jellegű bejegyzés csak kivételesen tintával, inkább ceruzával. Poss.: P-2.
Tartalmuk szerint a bejegyzéseket a következő csoportokra oszthatjuk (a szögletes zárójelben közölt arab számok a notesz lapszámaira utalnak):
I Zeneszerzői műhelymunka, többnyire a Merlin operára vonatkozóan; egyszer azonban, a [13.] lapon, ez olvasható: Partitur Saba schreiben [a Sába-partitúrát írni]. - Énekszöveg-utalások, kottarevízió a [2, 3, 14, 15, 23-29, 38, 40, 41, 43-47, 49], kottapélda pedig a [28, 29, 36] számozású lapokon található.
II Szólásmondás [11]
III Utazások [31, 34-37, 42]
IV Háztartási feljegyzések, elszámolások [l, 7, 8, 12, 14, 30, 31]. Itt azoknak a személyeknek betűrendes jegyzéke következik, akik Goldmark noteszában szerepelnek. Mindegyik olvasható nevet közöljük. A nevek melletti lakcímek közelünkbe hozzák a zeneszerzőt és kapcsolatait; e legsajátabb, legszemélyesebb zsebkönyv jó néhány személynevében ráismerhetünk a zeneszerző életrajzának egy-egy fontos vagy csak érdekes szereplőjére, olyanokra is, akikről memoárkötetében (Emlékek életemből, Bp. 1980; eredetileg Erinnerungen aus meinem Leben, Bécs 1922) bővebben megemlékezett. Az egyes tételek végén látható zárójeles számjegyek a zsebkönyv lapszámaira utalnak.

A notesz neveinek jegyzéke
Andorfer[?], Eberschwang Bei Ried, Felső-Ausztria: [19]
Benedikt, Mar. [?], Lándelst [r.] 14: [5]
Bergruen [?], Oscar, Schottenring 23: [12, 21]
Breuer, Joseph, Dr., I., Brandstätte 8: [4]
Brüll, Ignaz, zongoraművész, zeneszerző (1846-1907): [5]
Dehm [?] Dr., Theaterstr. 47: [32]
Dóczi Lajos báró, udvari tanácsos (1845-1919), Wallnerstr. 6: színműíró, magyar költők verseinek sikeres német fordítója: [6]
Edlinger: [42]
Ehrenstein, VIII, Laudongasse 10: [6]
Emden [?], Dr., Oberstr. [?] 61: [32]
Epstein, Julius (1832-1926), bécsi konzervatóriumi tanár, zongoraművész: [7, 33]
Erkel Sándor (1846-1900), Erkel Ferenc negyedik fia, a m. kir. Operaház főzeneigazgatója, a Sába királynője budapesti bemutatójának karmestere: [20]
Fischhof, Adolf, Dr. (1816-1893), orvos és politikus: [26]
Franzos, Karl Emil, I, Hohenstaufengasse 1, (Heiden bei Rohrsennek, Hotel Freihof, Frau Simon): [27]
Gaul, Franz (1837-1906), egy reprezentatív Goldmark-portré festője: [13, 15]
Goldmark, A..[dolf], a zeneszerző fivére, p[ost?]box 852. W. [?] 4: (32]
Goldm[ark], I.[gnác?], a zeneszerző fivére, [Budapest,] Rottenbil[l]er Gasse 56: (18]
Goldm.[ark], Leo, a zeneszerző fivére, New York, 248 West 51 Str. [...?] Engel. [Goldmark, Minna], a zeneszerző leánya: Minnas Geburtstag [Minna születésnapja] 2t Juli 1866. [2, 10]
Goldm.[ark], Regina, New York, 109. East[?]. 71 Str.: [5]
- Dr. Regina Goldmark, Lüttichaustrasse 21, Dresden: [10]
- Regina Goldm(ark], Lüttichaustrasse 21. II, Dresden: [16]
Halm, Doktor [für?] Minna [Goldmark]: [33]
Hartmann, Ludwig, Pragerstr. 46: (31, 35]
Helm, Theodor, III, Hauptstr. 51: [21]
Herz, Baudirektor [építész-igazgató], Stadiongasse 437[?] (33, 35]
Hohenlohe (-Schillingsfürst Konstantin], herceg, 1867-től főudvarmester és az udvari színház főigazgatója: (40]
Holzbock, Alfred, Kothnerstr. 14. [Berlin]: [42]
Jahn, Otto (1813-1869), muzikológus, Mozart-biográfus: [l5]
Kalbeck, Max (1850-1921), német zenei író, Salzburg: [8]
Kéler Béla (1820-1882), magyar zeneszerző: [20]
Kinesberger[?], Gmunden, színpadi hangszerek: [20]
Laurencin, (Laurenz) Ferdinand Peter gróf (1819-1890), zenekritikus: [3, 41]
Lauterb[ach?], Pragerstr. 28: [32]
Lehmann, Lilli (1848-1929), német operaénekesnő, Lothringerstr. 15: [10,13]
Lescheticzky: [2]
Lipiner, Siegfried (1856-1911), a Merlin szövegkönyvírója: (3, 4, 5, 13, 20, 33]
Longhauser [?] Anton, Wienstr. 47, 3. Stock: [5]
Lucca, Eduard, milánói kiadó-tulajdonos: [35]
Materna, Amalia (1844-1918), operaénekesnő: [22]
Neumann[?], Professor, Stuwerstr. 12, I, Stock: [33]
Patzak, Schneider [szabó], Margaretenstr. 29: [l8]
Pazak [sic] | Brahms Wohnung [lakás]: [33]
Philipp, Gottfried, IV., Neugasse 7, I. Stock: [6]
Pokorny: [49]
Pollini, Heimhunderstr. 54: [9, 49]
Pschestanhinsky [?], Sekretärin [titkárnő] (operajegyek előjegyzése ügyében [?]: "2 Sitze" [2 ülőhely]: [26]
Schiff, Dr. Med., Emil, Berlin, Kothnerstr. 14, II: [42]
Schubert, Franz (1797-1828):
Du liebst mich nicht (Dalszöveg: A. Platen) [D 756/b]: [l9]
Im Frühling (Dalszöveg: E. Schulze) [D 882]: [l9]
Auf der Bruck (Dalszöveg: E. Schulze) [D 853]: [20]
Schuch, Malt. [?], Königstr. 21: [9]
Schwalm, Oscar, Blüthnerstr. 31, Leipzig: [9]
Seidler, Moritz, I., Hegelstr. 17: [33]
Spitzer [?], "Loge und Sitz für[?] Spitzer" [= páholy és ülőhely Spitzernek]: [39]
Weber, Paul, Tapezierer [= tapétázó], Liechtensteinstr. 11: [30]
Winkelmann [?], [?] Stadiong. 4: [21]
Zobel, Carl, Opernsänger [operaénekes], Hillmanns Hotel Bremen, Ischl, St. Gilgen: [17]

5

V/24 Eredeti rajz
Ferdinand Schmutzer (1870-1928) rézkarcához. Az öreg Goldmark (1910 körül?) házi köntösben és papucsban elgondolkodva ül, hátával a széktámlára dőlve, bal kezével az asztalon lévő papírlapon írva, jobb kezében szivarvéget tartva; a falon egy kép és egy blokknaptár látható, 28-ikát mutat. - A 17,5x13,5 cm-es rajz egy 29,5x21 cm-es rajzlapon helyezkedik el. Ceruzás aláírása: Ferd. Schmutzer.
A rajz hátlapján lévő bélyegzés szövege: Nachlaß Ferd. Schmutzer, azaz Schmutzer Ferdinand hagyatéka. - E rajzot dr. Franz Grasberger, a bécsi Österreichische Nationalbibliothek zenei gyűjteményének igazgatója ajándékozta 1978-ban e tanulmány szerzőjének, akit bécsi Goldmark-kutatásában önzetlenül és sokoldalúan támogatott.

6

V/25 Ernst Hegenbarth két eredeti ceruzarajza
(a) Az előlapon Goldmark Károly síremlékének vázlatterve: a sírkő előtt ülő, felvigyázó oroszlán; a sírkövön felirat: GOLDMARK. - A rajz aláírása: Hegenbarth. A rajz bal szélén Goldmark unokájának, Franziska Hegenbarthnak felirata: Grabmal meines Großvaters von Papa [Nagypapa síremléke Papától].
(b) A hátlapon bizonyára Ernst Hegenbarth önarcképe sildes sapkában, ülve és pipázva. A portré fölött a művész felirata: Arbeitspause [Munkaszünet]. - Kis rajzlap-kivágaton (18x12 cm). Egy keskenyebb (11x22 cm-es) levélborítékba helyezve; a borítékon felirat Franziska kék golyóstollával: Grosspapa [Nagypapa]. Poss.: P-2.

7

V/26Portréfotó ajánlással
Goldmark Károly, talán hatvanas éveinek közepe táján. Mellkép, jobb profil. Alatta Goldmark eredeti kéziratos ajánlása húgának, Goldmark Rózának, a későbbi Nobel Árminnénak (1841-1924): Meiner lieben Schwester | Rosa [Kedves Róza húgomnak]. Gmunden 18/11 [18] 96. - Tintaírás. Üvegezett keretben. - Méretek: 13.5x9.5 cm (fénykép), 21.5x17 cm. (papírkeret), 32x27.5 cm. (aranyozott szegélyű, fényezett fekete fakeret). Poss.: P-3, P-4.

8

V/27Portréfotó ajánlással
Goldmark Károly, hatvanas éveinek közepe táján, bal könyökével a letakart íróasztalra támaszkodva, jobb kezét egy partitúrán nyugtatva. - Szemközti felvétel. Mögötte nyitott Bösendorfer zongora áll, látható billentyűzettel és feltámasztott kottaállvánnyal. - A papírkeret alsó szélének mentén az udvari fényképész cégére utaló nyomtatott szöveg: L. GRILLLCH | HOF-PHOTOGRAPH | WLEN-FRANZENSBAD. - Ugyanott olvasható az autográf tintaírásos ajánlás: Meiner liebsten Nichte Nelly Berger[?] - Bartók-Goldmark [Nagyon szeretett Nelly unokahúgomnak (= Bartók Lipótné Goldmark Kornéliának)]. [Aláírás:] Goldmark | Wien Jänner 1896 [?]. - Méretek: 16x20 cm (fénykép), 25x30.5 cm. (papírkeret), 28x33.5 cm. (ezüstözött fakeret). Poss.: P-3, 4.

 

_____________
JEGYZETEK

1 E tanulmány német nyelvű változata Günter Brosche, az Österreichische Nationalbibliothek zenei gyűjteményének igazgatója 60. születésnapjának tiszteletére 1999-ben kiadott Festschriftben jelent meg, Hans Schneider, Tutzing kiadásában.
2 A Goldmark-hagyaték, illetve egy-egy részének korábbi birtokosai ("possesorai", a továbbiakban: P): (P-1) Minna Goldmark (1866 - c. 1936), a zeneszerző leánya, férjével, Ernst Hegenbarth akadémiai szobrásszal; ők mint örökösök, eladták a hagyatékot a magyar államnak (ld. a 4. jegyzetet). - A hagyaték egyes részeinek birtokosai: (P-2) Franziska Hegenbarth (c. 1897 - c. 1987), a zeneszerző unokája, Minna Goldmark és Ernst Hegenbarth leánya. - (P-3) Goldmark Kornélia (Nelly) (c. 1877 - c. 1955) hegedűművész, a zeneszerző unokahúga. - (P-4) Nobel Jozefa (1883-1964), a zeneszerző unokahúga, Nobel Árminné Goldmark Róza leánya.
3 Egy újabb közlés így szól: "Hätte man um 1910 einen Österreicher nach dem größten Komponisten seiner Gegenwart gefragt, hätte er neben Richard Strauss vermutlich seinen Landsmann Carl Goldmark genannt." [Ha egy osztrák embert 1910 körül korának legnagyobb zeneszerzője felől kérdeztek volna, az illető Richard Strauss mellett bizonyára honfitársát, Goldmark Károlyt nevezte volna meg]. Ld. Gerhard J. Winkler: Carl Goldmark. Ein biographischer Abriß [Életrajzi vázlat], in: Carl Goldmark (1830-1915), Opernkomponist der Donaumonarchie [a Dunai Monarchia operakomponistája]. Ausstellung des Burgenländischen Landesmuseums [a Burgenlandi Tartományi Múzeum kiállítása]. 10. Juli -15. September 1996. Eisenstadt 1996. - Magyarországon belül akkor mégis Erkel Ferenc (1810-1893) és részben Mosonyi Mihály (1815-1870) voltak azok a zenészszemélyiségek, akik Liszt Ferenc mellett a vezető szerepet játszották országuk zenei életében. - A Goldmark-életmű kortársi értékelésének ábrázolására nézve Id. Harald Graf: Carl Goldmark. Beziehung zu den Zeitgenossen [Viszonya kortársaihoz], in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 38/3-4, 1997, pp. 371-407.
4 Klebelsberg Kunó gróf magyar kultuszminiszter dr. Hubay Jenőhöz, a Zeneművészeti Főiskola főigazgatójához intézett 43798/1928/III ügyiratszámú leirata tartalmazza azt az intézkedést, hogy a hagyaték elhelyezésére a Főiskolán "Goldmark-szobát" kell létesíteni. 1930-ban a Főiskola megjelentette a Goldmark-szoba katalógusát dr. Meszlényi Róbertnek, a Főiskola titkárának szerkesztésében. A hagyaték "G" 1-152. tétele a katalógus 3-16. lapjain szerepel. A vonatkozó ügyiratok fénymásolatai a Goldmarkiana fentebb leírt gyűjtemény-részei (I-VI) mellett találhatók az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában.


Távirat A házi tücsök című opera bemutatójának sikeréről


Goldmark útlevele


"Zenei gondolatok a keletkezéséről"
Eredeti kézirat


Leánya, Minna születésének bejegyzése a noteszban


Kottás feljegyzés a Merlin című operához


Ferdinand Schmutzer rajza az idős zeneszerzőről


Ernst Hegenbarth tervrajza Goldmark síremlékéhez


A síremlék tervezőjének,
Goldmark vejének önarcképe