2003/2.

A jövő tudósai

A TUDOR ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja

Magyarországon igen mélyek a művelődési egyenlőtlenségek, aminek következtében sok, jó tanulási adottsággal rendelkező gyerek nem jut középiskolába. A Tudor Alapítvány arra a feladatra vállalkozott, hogy elősegítse az ilyen, általános iskolás korú, hátrányos helyzetű tanulók otthoni hátrányainak csökkentését, és így növelje továbbtanulási esélyüket. Ennek érdekében az alapítvány támogatást nyújt olyan személyeknek (pedagógusoknak, szülőknek, oktatással és gyermekvédelemmel foglalkozóknak), akik az iskolai tanórákon kívül (este, hétvégeken, szünidőben) vállalják a gyerekek oktatását és nevelését. Munkájukhoz az alapítvány biztosítja a szükséges tárgyi, szervezeti és személyi feltételeket.

Az alapítvány 8-10 éves kortól segíti a gyermekeket. Az otthonról származó iskolai hátrányok ebben az életkorban kezdődnek, jóval a középiskola előtt, és megfelelő tanulási, kulturális támogatás, szociális gondoskodás nélkül a gyermek esélyegyenlőtlensége csak fokozódik. Ennek elkerülésére az alapítvány a következőket teszi:

• oktató és nevelő munkát végez,

• szabadidős foglalkozásokat szervez (színházak, hangversenyek, kiállítások, múzeumok látogatása stb.),

• szociális támogatást és gondoskodást nyújt a gyermekek és családtagjaik körében,

• gondoskodik a gyermek üdültetéséről, szaktáborokba jutásáról,

• ösztöndíjat alapít és adományoz.

Az alapítvány funkciója, tevékenysége tehát eltér valamennyi eddigi, államilag finanszírozott kezdeményezéstől, mert nem egy-egy területen (tehetséggondozás, szociális támogatás) nyújt segítséget, hanem a személyiségformálás, a gyermekről való gondoskodás átfogó feladatait vállalja.

Eddigi tevékenységünkről

• Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 2000 októberében közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. Az alapító Somlai Péter szociológus.

• Különböző újságokban, napi- és hetilapokban közöltük céljainkat, számlaszámunkat (OTP 11702036-20671589) és honlapunk címét (www.tudor-alapitvany.hu).

• Kezdeményezésünket többek között Böszörményi Miklós tüdőgyógyász, Ferge Zsuzsa szociológus, Csányi Vilmos etológus, Esterházy Péter író, Jancsó Miklós filmrendező és Várszegi Asztrik főapát is támogatta.

• A kuratórium tagjai: Endreffy Zoltán filozófus (elnök), Andor Mihály szociológus, Kamarás István szociológus, Ranschburg Jenő pszichológus, Révész Magda pszichológus.

• 2001 októberében Szombathelyen megalakult az első Tudor Műhely, amely a kulturális, szabadidős és táborozási lehetőségeken túl német és angol nyelvből, valamint informatikából nyújt segítséget a gyerekeknek. A nyelvórákat anyanyelvű tanárok vezetik, az informatikai oktatás pedig 21. századi körülmények között, az Elender Computer Kft. számítástechnikai laboratóriumában folyik. Internetcímük: www.tunderkert.hu/tudor.

• 2001. december 8-án a Katona József Színházban jótékonysági irodalmi estet szerveztünk neves írók és művészek közreműködésével. A műsorban "Tudor-gyerekek" is felléptek.

• A 2002. év első felében különböző pályázatokat készítettünk. Több cég, vállalkozás és minisztérium anyagi támogatását igyekeztünk elnyerni. A Fővárosi Szociális Közalapítványtól 1,2 millió forintot nyertünk egy budapesti Tudor-műhely indítására, kapunk ezenkívül támogatást az Oktatási Minisztériumtól, az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottságától és a Fővárosi Önkormányzattól összesen több mint kétmillió forint értékben. A Szombathelyi Megyei Jogú Város Jóléti Alapítványhoz benyújtott és elfogadott pályázatunk a gyermekek őriszentpéteri nyári táborozását biztosította.

• 2002. április 21-én Charles Fejtő volt vendégünk Szombathelyen, akit baráti kapcsolatok vezettek a Tudor Alapítványhoz, tudniillik egy francia magánszervezet munkatársaként ő is olyan gyerekekre figyel, akiknek a talpon maradáshoz szükségük van a társadalom segítségére. Elismerő összegzésében úgy vélekedett, hogy a Tudorhoz hasonló műhelyekre Franciaországban, sőt Európa más országaiban is szükség lenne.

• 2002 májusában Tudor-napot szerveztünk Szombathelyen "Esélyteremtés a mai Magyarországon" címmel, amelyen szép számban jelentek meg bankok, vállalatok és intézmények képviselői. A nyílt nap díszvendége Nádas Péter író volt. A rendezvény során a Népszabadság ajándékát, 10 db számítógépet átadtuk a gyerekeknek.

• A 2001 decemberében alakult Tudor Baráti Kör összejövetelein az elért eredményekről és a jövő feladatairól cserélünk gondolatokat.

További terveinkről

• Tudor-műhelyek létrehozása Budapesten, Siófokon és Miskolcon.

• Együttműködési szerződések kötése városok és falvak önkormányzataival esetleg megyei közgyűlésekkel.

• A különböző műhelyek közös szakmai napjának megrendezése.

• A támogatások hagyományos és rendkívüli forrásainak keresése (pályázatok, nyílt napok, felhívások stb.).

• A Tudor Baráti Kör bővítése.

• Külföldi kapcsolatok keresése

Endreffy Zoltán

a filozófiai tudományok kandidátusa
MTA Filozófiai Intézet
endreffy@phil-inst.hu


<-- Vissza az 2003/2. szám tartalomjegyzékére