2000/11.

Első nemzeti intézményeink megalakulása és a szabadkőművesek

Az MTA 1950-ig megjelent kiadványait összefoglaló bibliográfia, mely az akadémiai könyvkiadás 150. évében jelent meg, egyetlen közleményt sem tartalmaz, mely a szabadkőművességgel foglalkozik. Annak ismeretében, hogyan vettek részt a hazai szabadkőművesek első nemzeti intézményeink megalapításában, ezen tulajdonképpen csodálkozni lehet.

A szabadkőműves szövetség fennállásának szerteszabdalt, többször megszakított 250 esztendejében jelentősen hozzájárult az ország fejlődéséhez, haladásához, különösen a felvilágosodás korában, a reformkorban és a kiegyezést követő években. Így vélekedik erről Kosáry Domokos: [a szabadkőművesség] "A testvériséget emlegette a kiváltságok és kiáltó ellentétek világában. A türelmet és világos gondolkodást a vallási fanatizmussal és az egyházi hatalommal szemben. Elvileg az eredendő egyenlőséget a ténylegesen oly eltérő pozíciójú emberek között. Egy körbe hozta a nemest és a nem nemest..."

A szabadkőművesség olyan férfiak szövetsége, akik saját maguk erkölcsi és szellemi tökéletesítésével - testvéri közösségben és a szeretet szolgálatában - elősegítik az egész emberiség fejlődését, és a rászorulókat támogatják. Az első szabadkőműves nagypáholy 1717-ben alakult meg Londonban. A szabadkőművesség gyorsan továbbterjedt a kontinensre, páholyok alakultak Prágában, Párizsban, a Németalföldön, Svájcban, Berlinben és számos német városban. Mária Terézia férje, I. Ferenc német-római császár még trónörökösként 1731-ben Hágában csatlakozott a szövetséghez. 1742-ben az ő közreműködésével alakult meg a Zu den drei Kanonen (A három kánonhoz) első bécsi páholy, melyhez számos államférfi is csatlakozott. Mária Terézia nem szerette, de eltűrte a szabadkőművességet. XII. Kelemen és XIV. Benedek pápa egyházi átka ellenére egyre több páholy alakult Bécsben, majd Magyarországon először a Felvidéken és Erdélyben. II. József alatt - a kiadott szabadkőműves (reform)pátens ellenére - a felvilágosodás hatására felvirágzott a szabadkőművesség, melynek magyar tagjait a testőrök, arisztokraták, köznemesek, hivatalnokok és értelmiségiek alkották. A szabadkőművesek jelentősen segítették II. József reformprogramjának megvalósítását. H. Balázs Éva szerint az ún. Draskovich-rendszerben dolgozó szabadkőművesek közművelődés és tudomány iránti elkötelezettsége döntő hatással volt a következő évtizedek törekvéseire, beleértve a nemzeti intézmények létesítését is.

Az 1789-es francia forradalom mozgásba hozta egész Európát, és francia szabadkőműves páholyokból terjedő 'szabadság, egyenlőség, testvériség' eszme széles visszhangra talált. Ezért I. Ferenc király, aki sohasem szimpatizált a szabadkőművesi gondolatokkal, külön rendelettel betiltotta a szövetség működését a monarchiában. Így 1794 elején felszámolták a szabadkőműves páholyokat, felszereléseiket lefoglalták és Bécsbe vitték. A szabadkőművességgel szoros kapcsolatba hozható Martinovics- összeesküvés szomorú kimenetele olyan félelmet keltett, hogy a páholyok jegyzőkönyveit és névsorait gondosan eltüntették. A következő évtizedben Aigner Ferenc, a pesti Zu den sieben Sternen (Hét csillaghoz) páholy tagja szenvedélyesen gyűjteni kezdi az írott szabadkőműves emlékeket. A több mint száz vaskos kötetbe rendezett anyagot gróf Festetich Antal megvásárolta, s dégi kastélyában helyezte el. Maga a gyűjtemény 1945-ben elpusztult, de számos darabja másolatban fennmaradt. A közben eltelt csaknem másfél évszázad alatt a gyűjtemény javát feldolgozták. Így az 1794 előtti magyar szabadkőművesség dokumentumai - néhány, levéltárban őrzött másolattól eltekintve - nem maradtak fenn, csak feljegyzésekre, visszaemlékezésekre lehet támaszkodni, és a fellelhető forrásokban számos ellenőrizhetetlen vagy egymásnak ellentmondó adatot lehet találni.

Eredetileg azokkal a szabadkőművesekkel kívántam foglalkozni, akik egyben akadémikusok is voltak. Az adatok gyűjtése során úgy módosult az elképzelésem, hogy kitérek még azokra a szabadkőművesekre is, akik ugyan nem érhették meg a Magyar Tudós Társaság létrejöttét, de tevékenységükkel vagy adományukkal jelentősen hozzájárultak első nemzeti intézményeink megalapításához. Bár gróf Széchenyi István nem volt szabadkőműves, neveltetése és szellemisége indokolttá teszi itteni említését. Az akadémia tagjai közül azokról lesz szó ebben az elsőnek szánt közleményben, akik még a Magyar Tudós Társaság megalapítása előtt, azaz a XVIII. században csatlakoztak a szabadkőművességhez. Megemlítem továbbá azokat is, akiket egyes források szabadkőművesnek vélnek, bár ezt megbízható adatokkal nem lehet alátámasztani.

Széchényi Ferenc (1754-1820) és a Nemzeti Múzeum megalapítása

Gróf Széchényi Ferenc, a felvilágosodás korának szülötte szabadkőműves volt. Ennek szellemében nevelte három fiúgyermekét, köztük a "legnagyobb magyart" is. Talán egy bécsi páholyban vagy a Pozsonyból 1783-1784-ben Budára költöző Zur Verschwiegenheit (A hallgatagsághoz) páholyban csatlakozott a szabadkőművesekhez. Megbízható adatok igazolják, hogy 1785-ben már szabadkőműves mesterként volt tagja a Vas megyei Mogyorókeréken működő Zum goldenen Rad (Az aranykerékhez), valamint II. József szabadkőműves (reform)pátensét követően 1786-tól a budai Zur ersten Umschuld (Az első ártatlansághoz) páholynak. Ugyancsak ebbe a páholyba lépett át Kovachich Márton György, báró Podmaniczky József, Ócsai Balogh Péter és Skerlecz Miklós. E páholy egyik jegyzőkönyve ismertetett egy határozatot, mely többeket - köztük Széchényit - emlékeztette "abbeli igéretükre, hogy a páholy felszereléséhez hozzá fognak járulni." Arról nem tudunk semmit, teljesült-e az ígéret, hisz alig 10 hónapnyi közös munka után újra kiváltak az eredetileg Draskovich-rendszerben dolgozó páholyból A hallgatagsághoz páholyból átlépett testvérek, mivel nem fogadták el a berlini nagypáholyhoz tartozó befogadó páholy szertartásrendjét és szervezeti felépítését. A szétválás csak formai volt és lehetett, hisz az említett pátens csak egyetlen páholy működését tette lehetővé Budán. A pénzt megosztották, de a páholyházat és a felszerelést közösen használták tovább: a visszamaradók hétfőn, kedden és szerdán, a távozók csütörtökön, pénteken és szombaton. Utalás sincs arra, hol folytathatta tevékenységét Széchényi gróf.

Miután II. József 1785-ös szabadkőműves-pátense korlátozta vagy megtiltotta egyes "titkos" társaságok tevékenységét, az illuminátusok tovább működtek olvasókörök formájában a legális és illegális szabadkőműves páholyokban. Összejöveteleiket az Orczy-, az Abaffy-, a Beleznay-, a Ráday- házban, továbbá vidéki főúri házakban és vendéglői különtermekben tartják. Ilyen körülmények között találkozott 1790. október 3-án néhány híres férfiú Széchényi gróf házában. Bárány (?), báró Berényi Gábor, gróf Eszterházy Károly, Kazinczy Ferenc, Máriássy Isván, Nagyváthy János, báró Orczy László, Ócsai Balogh Péter, Pálóczy Horváth Ádám, báró Podmaniczky József, báró Vay József és báró Vay Béla egy "magyar tudós társaság létesítése érdekében" jött össze. Mindannyian szabadkőművesek, "ami talán egyik okát képezte annak, hogy a nemzetnek e rég táplált óhajtását az udvar nem teljesítette." Tulajdonképpen ez az összejövetel tekinthető az 1792-es országgyűlésre készített törvényjavaslat egyik igen lényeges előzményének, hisz megálmodta és előkészítette a Magyar Tudós Társaság megalapítását. A törvényjavaslatot a közművelődési bizottság felkérésére Makó Pál állította össze. Megvalósulásáig még várni kellett több mint 40 esztendőt.

Gróf Széchényi Ferenc királyi főkamarásmesternek és az aranygyapjas-rend kitüntetettjének másik álma sokkal hamarabb megvalósult. Érdemes idézni Szalay Imrének, a Nemzeti Múzeum igazgatójának centenáriumi visszatekintéséből: "gróf Széchényi nemzetség családi levéltára kétségtelen adatokkal igazolja, hogy gróf Széchényi Ferenc, nagynevű elődeinek hazafias és tudományok iránt lelkesedő példáján indulva, komolyan átgondolt szándékkel, tervszerűen készítette elő nagy nemzeti alapítványát.

A grófi család levéltárának igazgatókönyve ugyanis már 1786-tól kezdve folytonos sorozatát mutatja fel a 'Biblioteca Regnicolaris Hungarica' számára eszközölt könyv és éremgyűjtemény vásárlásoknak, míg végre 1802-ben a nemeslekű alapító, gyűjteményét elég nagynak és értékesnek ítélte arra, hogy nemzetének felajánlhassa; róla 1802. nov. 25-én kelt alapító levelét állította ki, a mihez másnap, nov. 26-án nyert legfelsőbb jóváhagyást. "

1803. december 10-én a volt Pálos kolostorban látogatható lett a gyűjtemény, amely magában foglalta a mai Nemzeti Múzeum alapjául szolgáló érem- és régiségtárat is. A következő év szeptember 26-án Széchényi javaslatot tett arra, hogy a könyvtárnak külön bejárata legyen. A könyvtár katalógusát már előzőleg kinyomtatta, s szétküldte uralkodóknak, tudományos intézeteknek és tudósoknak. Elismerésül 1803-ban a göttingai királyi tudományos egyetem, 1804-ben a jénai, 1811-ben a varsói tudományos akadémia, 1812-ben a bécsi művészeti akadémia tagja lett. 1811-ben - bár szembajára hivatkozott - politikai okokból lemondott összes hivataláról. Élete végén kínzó depressziója elől túlbuzgó vallásosságba próbált menekülni. 1817. május 17-én végrendeletszerű levelet írt István fiához, melyből kiviláglik, hogy öregkorában is hű maradt azokhoz az eszmékhez, melyekért ifjú korában lelkesedett. Zichy Antal e levelet így méltatja: "Az öreg Széchényinek e szellemi végrendelete, az István fiához intézett e bucsuja és atyai intelmei oly mély vallásos érzületnek s a mellett oly felvilágosodott s világi előítéleteken felöl emelkedett bölcsességnek, oly tiszta emberszeretetnek és szigorral párosult gyöngédségnek megnyilatkozása, hogy tulzás nélkül nevezhetem azt egy evangeliumnak."

Széchényi Ferenc visszavonultságában is bőkezű mecénás maradt. 1818-ban a szintén hatalmas soproni gyűjteményét is a nemzeti könyvtárnak adományozta. Lajos fia is jelentősen gyarapította a könyvtár állományát, míg felesége, Festetich Júlia 1818-ban gazdag ásványgyűjteményének felajánlásával megalapozta a Természetiek Tárát, a Természettudományi Múzeum elődjét. Festetich Júlia annak a szintén szabadkőműves gróf Festetich Györgynek volt a húga, aki a bécsi Terezianumban tanulótársa volt Széchényinek.

Gróf Széchenyi István (1791-1860) és a Magyar Tudós Társaság

A Tudományos Akadémia megalapításának előzményei, melyekről összefoglalást készített R. Várkonyi Ágnes, akár Mátyás király uralkodásáig visszavezethetők, mikor megalakult a magyarországi tudósokat összefogó Sodalitas Litteraria Ungarorum. Nemzetünk történelmében ezután nyomorúságos időszak következett, és hogy ebből talpra tudott állni, az nemzeti érzelmű nemességünknek és az erdélyi fejedelemség Bethlen Gábor uralkodásában csúcsosodó hagyományőrzésének, humanista szemléletének és művelődéspolitikájának köszönhető. Polihisztorunk, Bél Mátyás csaknem két évtizedes felkészülés után 1735-ben tervet készített egy olyan társaság létrehozására, melynek célja a haza szeretetét, a nemzet dicsőségét és a köz javát szolgáló tudósok összegyűjtése lett volna. Több más tervvel együtt ez sem valósult meg, pedig Európa-szerte egyre-másra alakultak a nemzeti akadémiák: 1634-ben az Académie Française, 1660-ban a Royal Society, 1700-ban a berlini, 1724-ben a pétervári akadémia, hogy csak néhányat említsünk. Európa számos városában működtek tudós társaságok, s a bostoni is 1780-tól létezett.

Itthon 1825. november 3-ig kellett várni, mikor is a pozsonyi diéta kerületi vitáján az ellenzéki vármegyei és városi követek szenvedélyes hangon emeltek szót művelődéspolitikánk hiányosságaival szemben, újra felvetették a Magyar Tudós Társaság alapításának gondolatát, követelve a megyék és a főrendek anyagi hozzájárulását. Gróf Széchenyi István ekkor járult a követek elé, és felajánlotta "minden jószágának egy esztendei egész jövedelmét az említett intézet" javára. 60 000 forintjához három követ is csatlakozott: Vay Ábrahám Borsod megyei alispán, gróf Andrássy György Torna vármegye és gróf Károlyi György Szatmár vármegye követe, összesen 70 000 forinttal. Az események ezután már 'gyorsan' peregtek: a nyilatkozatot november 8-án jelentették be a nádornak, az országgyűlés 1826. április 17-én terjesztette a király elé, aki 1827. április 11-én jóváhagyta. Az 1825-27. XI. törvénycikk szerint "Tudós Társaság vagyis Magyar Akadémia állítassék fel".

Ki mástól, mint Kazinczytól idézhetnénk pontosan a társaság megalapításának előkészítését.

"Azon választottság tagjai, melyet a főherceg nádor a Magyar Tudós Társaság organizálására összehitt, összegyülekezének Pesten."

"Közelítvén a nap, melyen tanácskozásainknak el kelle kezdődni; gróf Dessewffy József úr vala megkérve, hogy a nádor által elölülőnkké nevezett Csanádi főispán s táblai bíró gróf Teleki József cs. k. kamarás urat, Lászlónak fiját s a koronaőr Józsefnek unokáját megköszöntse, s a küldöttség tagjait mutassa bé, s ez megtörtént 11-dikben.

Az elölülő március 13d. a küldöttség minden tagjait, egyikünkön kívül, ki régolta betegeskedék, Ő császári királyi főhercegségénél, a nádornál bemutatta".

"Álljon itt a rend is, melyben a küldöttség tagjai, amint ezen első ülés alatt nem elrendelés, hanem történet ejtette, s így osztán minden üléseiken végig, helyt fogának: jobbra az elölülő mellett Horváth János bozoni püspök, szuperintendens Kis, gróf Dessewffy, Kazinczy, báró Mednyánszky, Kisfaludy, Bitnicz, Guzmics, Szemere, szuperintendens Budai, Bene, s szembe az elölülővel Vitkovics; balra a négy fundátor, gróf Széchenyi, Vay, gróf Andrássy, gróf Károlyi; s ezek mellett ítélőmester Bartal, prépost Fejér, Horvát István, Jankovich, Schedius, Horvát Endre, Döbrentei, Kövy és Ercsey. A jegyzőtollat az elölülő közakarattal Horvát István társunknak adta által".

"Második ülésünkben felolvastatott a törvénycikkely (1827. XL), mely összehívattatásunknak alkalmat ada, s a felséges nádornak leírása az összehívattak neveik lajstromával, s meghatároztatott, hogy vizsgálat alá vétetvén elébb az országgyűlése alatt készült plánum, a társaság újabb alapintézetei s statútumai dolgoztassanak ki, s vétessék számba, mit bír el a társaság pénztára, hogy annak jövedelmeihez képest a dolog azonnal elindíttathassék, mihelyt mostani dolgozásaink a felségnél helybenhagyást nyerendenek. Mindezeknek elkészítésére egy kiküldöttség rendeltetett, a magyar dolgozás Horváth Endre, a deák Bitnicz társainkra bízatván.

Kilencedik ülésünkben Ő császári királyi főhercegsége, a nádor, általküldé Jankovich társunknak azeránt tett ajánlását, hogy ez a magyar nyelv elterjesztésére ezer forintot, a magyar literatúra gyarapítására ugyanannyit áldoza, ezüstpénzben, a hazának."

Még 1827-1828-ban a 4 alapítóból, 22 tudósból és íróból álló bizottság kidolgozta az alaprajzot (alapszabályt) és a rendszabásait (ügyrendet), melyeket 1831. január 28-án erősített meg a király. Az udvar kívánságára kiegészítésként került bele: "A 'társak óni fogják magokat a' vallást, az Ország' polgári állapotját és polgári kormányát illető, vagy akármely más politikai tárgyak' vitatásaitól." Milyen hasonlóság: a szabadkőműves páholyokban is csak két tabu téma van: a vallás és a politika.

A király már előzőleg jóváhagyta a 25 tagú Igazgatótanács kinevezését. A testület a 4 alapítón kívül - a javaslatukra - a rendek és egyházak képviselőiből, valamint a központi hivatalok vezetőiből állt, az első elölülő (elnök) gróf Teleki József, a második elölülő (alelnök) Széchenyi István gróf lett. Bár a különböző források nem egyértelműek a levelező, rendes és tiszteleti tagok személyét, számát és megválasztásuk pontos időpontjait illetően, az 1831 februári választáskor a tömeg ünneplése elsősorban a nemzeti intézménynek szólt.

A liberális, haladó gondolkodású "legnagyobb magyar", gróf Széchenyi István: a Társaság alapító tagja nem volt szabadkőműves. A Társaság irányítása a 25 tagú Igazgatótanács kezében volt, ők nevezték ki először 1930. november 17-én a 23 rendes és 24 tiszteletbeli tagot. Közülük három szabadkőműves voltáról lehet adatokat találni. Felsőbüki Nagy Pál Sopron megyei követ, mint a nemesség képviselője az Igazgatótanács tagja, Kölcsey a Nyelvtudományi és - meglepő módon - Kazinczy a Történetírási Osztály rendes tagja volt. Mivel e neves férfiak nemzetünk történelmében és irodalmában betöltött szerepe és kifejtett tevékenysége jól ismert, megpróbálok összpontosítani a kevésbé hozzáférhető szabadkőművesi tevékenységükre.

Felsőbüki Nagy Pál (1777-1857)

Berényi Zsuzsanna Ágnes Kossuth Lajos és a szabadkőművesek című kandidátusi értekezésében kijelenti, hogy felsőbüki Nagy Pál, "a reformországgyűlések nagy személyisége is hozzátartozott a magyar szabadkőművességhez." Liberális gondolkozása, a fent említett 1825. november 3-i országgyűlésen való hozzászólása, mely Széchenyi grófot azonnali felajánlásra késztette, még nem bizonyíték szabadkőműves voltára. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy 1830 után az országgyűléseken számos kérdésben már a kormányt támogatta a haladó ellenzékkel szemben.

Felsőbüki Nagy Pál, Somogy megyei követ 1777. szeptember 7-én született Fertőszentmiklóson. Mire felnőtt lett, a szabadkőművességet betiltották, s 1857-ben bekövetkezett haláláig aligha lett volna lehetősége arra, hogy belépjen egy elismert páholyba.

Kölcsey Ferenc (1790-1838)

Hasonló gondolatmenet fűzhető Kölcsey Ferenc szabadkőműves voltához is. Feltehetően téved Abafi Lajos, amikor a valószínűleg 1790-ben felélesztett álmosdi Probitate (Becsületességhez) páholy tagjaként nevezi meg Kazinczyt és Kölcseyt, hivatkozva kettőjük levelezésére, továbbá egy olyan közvetett feltételezésre, hogy "Szatmár megyébe...a hol Kölcsey Ferencz a szabadkőművesek feje volt volna. Hogy valóban t. (testvér, S. I.) volt, azt eléggé világosan tanusítja 'Akáczia' czimű költeménye. Az a körülmény, hogy egy időben több páholyban említtetik, nem bizonyít egyik adat ellen sem, mert akkoriban több páholynak is lehetett tagja. Benső barátja, Szemere Pál, a költő, is igen valószínű, hogy szabadkőműves volt." Ezt a feltételezést számos más szerző is átvette. Milyen adatok teszik legalább is kétségessé Kölcsey szabadkőművességét:

más szabadkőműves irodalmi források meg sem említik nevét,

Kölcsey 1790-1838 között élt, így a felsőbüki Nagy Pálnál alkalmazott érvelés szerint nem lehetett elismert páholy tagja, továbbá bármennyire is meglepő, életében mindössze egyszer járt külföldön, s akkor is Bécsben, ahol szintén nem csatlakozhatott a szövetséghez;

életrajzírója még csak ilyen irányú célzást sem tesz róla, miközben Kazinczy szabadkőművességéről szól, és kijelenti, hogy Kölcsey Kazinczy legbuzgóbb tanítványa volt;

Kazinczy nem utal Kölcsey szabadkőművességére;

Kazinczy 1831-ben bekövetkezett halála után elmondott akadémiai emlékbeszédében Kölcsey ki sem ejti a szabadkőműves szót, életrajzírója így írja le a nevezetes eseményt: "megírta gyászbeszédét s azt az akadémia legelső közgyűlésén olvasta fel, mely Pest vármegye gyűlés termében folyt le rendkívüli ünnepélyességgel. Jelen volt a nádor, az ország bírája, az akadémia igazgató tanácsa teljes számban, az előkelő társadalom és az irodalom színe java. A gyűlést gróf Teleky Pál nyitotta meg, fejtegetvén az akadémia célját és feladatát. A megnyitó beszéd után Nyíri István mechanikai értekezése olvastatott fel, mely után Kölcsey emlékbeszéde következett. A nádor majdnem Kölcsey közvetlen közelében hallgatta végig a szívrázó emlékbeszédet, mint a Jelenkor írta jelentésében 'az elhunyt halhatatlan Kazinczy Ferencre, nemcsak mint virúlhatatlan koszorúkat érdemlett literátorra, hanem összeolvadólag, mint emberre, s mint szenvedettre, utána a lelkesedés szünni alig tudó éljenekben fakadozott".;

az a bizonyos 1811. december 5-i keltezésű Akáczia költemény talán még a vájt fülű szabadkőművesekben sem tetszhet utalásnak, így álljon itt példaként maga a vers a Magyar Elektronikus Könyvtárból másolva:

AZ ACATIA

Mirtusz homlokomon és hűvös acátialombok

Fonnak ölelkezvén illatozó koszorút;

Azt remegő lyánykám keziből, mint égi jutalmat,

Gyöngéded szerelem géniusza nyújtja felém;

Ákáclombjaimat deli Cháris fűzte hajamba,

Hogy szent fája tövén zengjenek égi dalok.

"Itt ölelék egymást, kiket én kedvellek örökre,

Láng emelé sziveik, s isteni szimpátia.

Rezzent lombok alól susogott lágy szárnya zefírnek,

S felnyílt kedvesimért illatozó kebele."

Ez a vers csak akkor valószínűsítené Kölcsey szabadkőművességét, ha a szabadkőműves jelképet alkotó akáclombot egy Cháris álnevű szabadkőműves adta volna át. Magyarázatul szolgáljon, hogy régebben számos szabadkőműves viselt vagy kapott álnevet, pl. Kazinczyé Orpheus volt, Pálóczi Horváth Ádámé Arion, Darvas Ferencé Epanimondas, gróf Festetich Györgyé talán nem meglepő, Helikon. De Chárisról nincs tudomásunk.

A liberális felfogású Kölcseyre ugyan nem hízelgő, de az 1830-as országgyűlésén elmondott beszédében, melyben a szatmári adózó nép állapotáról kesereg, olyan kérdéseket érint, mely alig vállalható egy egyenlőség eszméjét elfogadó szabadkőműves számára.

A Kelet c. szabadkőműves lap egyik számában tudósítanak egy sződemeteri ünnepségről, melyet Kölcsey születésének évfordulóján rendeztek. A csaknem negyven soros hírben a szabadkőműves szó elő sem fordul. Ha a költő tényleg szabadkőműves lett volna, ez elképzelhetetlen lenne.

Mindezek alapján teljesen egyet lehet érteni Jászberényi Józseffel. A nemrég megjelent tanulmányában leírtakhoz részben hasonló gondolatmenettel kérdőjelezem meg Kölcsey szabadkőműves voltát.

Kazinczy Ferenc (1759-1831)

Kazinczy Ferenc szabadkőművességéhez nem férhet kétség. Esetében a kutató szinte a bőség zavarával küszködik, mivel a forrás maga Kazinczy, aki egyes történéseket igen részletesen írt le az utókor számára. 1823-ban, életének 64. esztendejében írt önéletrajzában részletesen beszámol arról, miként lett szabadkőműves 1781. május 18-án a miskolci Zum tugendhaften Kosmopoliten (Erényes világpolgárhoz) páholyban. Ennek alapítója gróf szendrői Török Lajos, a kassai tanulmányi kerület főigazgatója volt, akit még valószínűleg Bécsben avattak szabadkőművessé az 1770-es évek első felében. Az ő lányát, Sophie-t vette feleségül fogságból való szabadulását követően.

A szabadkőműves-pátens miatt a miskolci páholy felfüggesztette működését, majd 1788-ban feloszlott. A páholy szerelvényeit a testvérek szétosztották. Jelentős részük Ragályi István Gömör megyei alsó-szuhai kastélyába került, ahol egy titkos lejárattal megközelíthető földszinti szobában bizonyára tartottak összejöveteleket. A felső ajtó melletti titkos szekrényből 1864-ben szabadkőműves iratok és kellékek kerültek elő. De térjünk vissza Kazinczyhoz, aki az 1783-tól betöltött köztisztviselői pályát elhagyta, és 1786. november 1-től kassai székhellyel tanfelügyelő lett, főnöke Török gróf volt. Csak valószínűsíteni lehet, hogy Kassán felélesztették Zum brennenden Busch (Az égő bokorhoz) páholyt, mivel Kazinczy, Batsányi és Baróti Szabó Dávid a kassai irodalmi életet nagyon fellendítette, s közösen indították útjára a Magyar Museum folyóiratot. Kazinczy hamar összekülönbözött Batsányival, és ekkor szakadt meg a két kötetet kitevő, nyolcfüzetes Orpheus (ez volt Kazinczy szabadkőműves neve is) kiadása is.

Kazinczy széphalmi otthona lett a magyar irodalmi élet központja egészen az 1820-as évekig. Az új írók hozzáküldték verseiket, s tőle vártak kritikát vagy dicsérő szavakat. Kazinczy pályájának hátralévő részében a nyelvújítást országos üggyé tette. Mivel a Magyar Tudós Társaság egyik feladata volt a magyar nyelv ápolása, Kazinczynál senki sem érdemelhette meg jobban, hogy annak egyik első rendes tagja legyen. Szinte nincs olyan szabadkőműves irodalom, mely ne idézné Aranka Györgyhöz 1790. március 25-én írt leveléből bármely szabadkőműves által vállalható hitvallását: "Én nekem a kőművesség oly társaság, a mely egy kis karikát csinál a legjobbszívű emberekből, melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, a mely a külső világban van, a melyben az ember a királyt és a legalacsonyabb rendű embert testvérének nézi, a melyben elfeledkezik a világ egyenetlenségei felől, s azt látván, hogy minden tagban egy lélek, t. i. jónak szeretete lakozik, örömkönnyeket sír; a melyben sokkal biztosabb barátokat lel, mint a külső világban, a melyben ki-ki igyekszik embertársainak nyomorúságát a szerint, a mint tehetsége engedi, könnyíteni, a melyben kiki .... szerzetes atyafiait munkái, példái által tanítani tartozik....Meg vagyok győződve, hogy ez a legtökéletesebb iskolája az emberi szívnek."

Pálóczi Horváth Ádám kora irodalmi életének egyik elismert központi alakja volt. Nemrég újra megjelentetett szabadkőműves témájú regényének előszavából megtudhatjuk, hogy az ügyvéd, mérnök és ismert költő már 1786 óta szabadkőműves akart lenni. A szigorú vizsgálódás miatt a pest-budai Ad Magnanimitatem (Nagylelkűséghez vagy Nagyszívűséghez) páholyban csak 1789 szeptemberében döntenek felvételéről, s erről Kazinczy értesíti Pálóczit. Mivel a november 19-i felvételkor Kazinczy nem volt jelen, a hírt maga Pálóczi közli vele egy rövid vers formájában. Ebből és Kazinczy egy Aranka Györgyhöz írt leveléből kiderül, hogy ő adta az Arion nevet Pálóczinak.

Bizonyos vagyok abban, hogy Kazinczy hatalmas életműve még ma sincs feldolgozva a tárgyalt témát illetően. Levelezésének több mint 20 kötetben kiadott anyaga még tartalmazhat ismeretlen adatokat, akár meglepetéseket is. Egyik levelében, melyet 1794. július 19-én írt a pesti Vereinigung páholynak Regmécről, Szlávy Györgyöt ajánlotta felvételre. Egy történelemmel, családtörténettel és címertannal foglalkozó balassagyarmati ügyvéd, Nagy Iván (1824-1898) Nógrád megyei levéltárban őrzött (másolatokat tartalmazó) hagyatékából tudjuk, hogy egy 1785. augusztus 17-i levélben a fent említett miskolci páholy válaszolt a balassagyarmati Tugendhaften Pilgrim (Erényes zarándokhoz) páholy levelére, melyben az utóbbiak a barátságukat ajánlották fel, és egymás meglátogatását kérik. A miskolci levél megfogalmazója valószínűleg az egyik aláírója, Kazinczy Ferenc helyettes titkár volt. A levélhez mellékelt bizalmas névsor szerint a páholynak 42 tagja volt, közöttük Kazinczy a 34. helyen szerepel a névsorban, mint Abaúj vármegyei jegyző. Ugyanennek a páholynak volt tagja Berzeviczy Gergely, aki korának szinte ugyanakkora jelentőségű személyisége volt, mint Széchényi gróf vagy később Széchenyi István.

Az 1790-es türelmi rendeletet követően a szabadkőműves pátens hatására elaltatott páholyok egy részét felélesztették. Így támadt fel a varasdi Zum gutem Rath (Jó tanácshoz) páholy is, de a páholy székhelyét Zalaegerszegre helyezték át. Pálóczi kérésére később e páholy tagja lett Kazinczy is.

Gróf Dessewffy József (1771-1843)

Gróf Dessewffy József a pesti egyetemen klasszikai irodalmat és bölcseletet, Kassán jogot hallgatott. Rövid tisztviselői gyakorlatot követően 1793-ban beutazta Olaszországot, ahonnan gazdag művészeti ismeretekkel tért haza. Itthon politikai pályára lépett, Zemplén és Szabolcs vármegyét képviselte az országgyűléseken, és ott aktív résztvevő volt. Közben szoros kapcsolatot tartott költőkkel és tudósokkal, elsősorban Kazinczyval. Irodalmi munkásságából szellemes levelezése és az emlékbeszédei emelhetők ki. Mint az alapítók által kijelölt igazgatósági tag, részt vett a Tudós Társaság alaprajzának kidolgozásában. Az első közgyűlésen tiszteleti taggá választották. Meg kell említeni, hogy Széchenyi Istvánnal való kapcsolata nem volt felhőtlen, mert a reformeszmékkel nem értett egyet.

Abafy két helyen említi Dessewffyt mint lehetséges szabadkőművest "Igen valószínű, hogy a [Az égő bokorhoz, S. I.] páholy főleg a lelkes Kazinczy buzdításai folytán éledt fel, és hogy ahhoz rajta s a nevezett kassaiakon kivül még a következő férfiak tartoztak, kikről bizonyos, részint pedig különféle célzásokból következtethető, hogy szabadkőművesek voltak. Ilyenek....a szellemes író és költő gróf Dessewffy József országgyűlési képviselő..." Más helyütt arról ír, hogy a páholyok 1794-es betiltását követően a kassaiak még sokáig összejöttek gróf Viczay Mihálynál, akinek 1810-ben bekövekezett halála után a kertjében található sírja fölé kápolnát emeltek szabadkőműves barátai. Az ott állított mellszobor magyar, latin és német felirata Dessewffytől származik. Véleményem szerint mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a társasághoz tartozott, de a bizonyossághoz ezt további adatokkal kellene alátámasztani.

Schedius Lajos János (1768-1847)

Schedius Lajos a soproni vagy pozsonyi líceum elvégzése után, mint evangélikus papjelölt 1788-tól a göttingai egyetemet látogatta. 1792-től a pesti egyetemen a nyelvészet és esztétika, később a görög nyelv tanára lett, míg vissza nem vonult 1843-ban. Az egyetem dékánja is volt. A Tudós Társaság már első nagygyűlésén 1831. február 15-én a Filozófiai Osztály tiszteleti tagjává választotta, 1845-ben igazgató tag lett. Alelnöke volt a Kisfaludy Társaságnak, tagja volt a jénai, göttingai és harkovi tudományos társaságoknak. A segítségével létrejött pesti ágostai gimnáziumnak 1810-1830 között felügyelője volt. Munkái latinul, németül és magyarul jelentek meg.

Még Göttingenben lett szabadkőműves, s mikor 1791-ben hazatért valószínűleg mindjárt főmesterként felélesztette a balassagyarmati páholyt, mely - mint említettem - kapcsolatban volt Kazinczy miskolci páholyával. Lehet, hogy a páholy nem működött Erényes zarándokhoz néven, s a páholymunkát időnként Kubinyi András (1776-1851) videfalvi birtokán tartották egy pinceszerű helyiségben, hogy a losonci szabadkőművesek is csatlakozhassanak. Schedius minden bizonnyal Pesten is részt vett az összejöveteleken. Talán A hét csillaghoz páholyban, melynek tagja volt Kármán József és Pajos Gedeon is. Ők együtt akarták Pestet tenni a magyar irodalom központjává az Aurora folyóirat segítségével.

Szemere Pál (1785-1861) és Batsányi János (1763-1845)

Szemere Pál, a költő és esztéta, Kazinczy tanítványa és Kölcsey barátja volt. Kazinczy klasszicista stílusában írta verseit, s a nyelvújítás területén is követte. Kölcseyvel közösen írt művében a Feleletben kiállt Kazinczy és a nyelvújítás mellett. Kölcseyvel indította el az Élet és Literatúra folyóiratot is. Bár a Kisfaludy Társaság tagja volt, mint a pesti triász tagja Kazinczyhoz hű maradt. A Magyar Tudós Társaság szintén az első közgyűlésén a Nyelvtudományi Osztály rendes tagjává választotta. Bár Kazinczy műveiben számtalanszor megemlíti Szemere Pált, a szabadkőműves irodalomban egyetlen konkrét utalás található Abafi munkájában: Kölcsey "Benső barátja, Szemere Pál, a költő, is igen valószínű, hogy szabadkőműves volt." Más adatok hiányában így - az eddig már többször használt érvelés szerint - Szemere szabadkőműves volta eléggé kétséges.

Batsányi (Bacsányi) Jánosról két okból is meg kell emlékezni. Egyrészt a felvilágosodás jeles költőjének szabadkőművesi voltáról nem maradt fel hiteles bizonyíték. Abafi az alapján valószínűsíti, hogy egyik tagja volt a kassai társaságnak, mint azt Kazinczynál említettem. Életrajzírói is csak következtetnek arra, hogy szabadkőműves volt, de adatokkal nem tudják alátámasztani. Másrészt érdekes, hogy bár 1843-ban a Tudós Társaság levelező taggá választotta, a Magyar Nagylexikon szerint a 80 éves költő a megtiszteltetést nem fogadta el. Bizonyos azonban, hogy könyvtárát a Múzeumra hagyta.

Kovács János (1764-1834)

Viszonylag keveset tudunk Kovács Jánosról. Iskoláit Egerben végezte, majd 1781-től jogot tanult Bécsben. Ezt követően évtizedekig elismert és jól megfizetett nevelő volt erdélyi főuraknál és az udvarnál. 1833-ban a Tudós Társaság tiszteleti taggá választotta. Nagy alapítványokat tett, hozzájárult a társaság alaptőkéjéhez, vagyonából sokat fordított emberbaráti és kulturális célokra, pl. az egri kórház létesítésére. Erdélyi tartózkodása során lett szabadkőműves. A reformpátenst követően egyetlen erdélyi páholy működését engedélyezték, a nagyszebeni St. Andreas, zu den drei Seeblättern (Szent András, a három tengeri levélhez) páholyét. 1786-1787-ben ide csatlakoztak a feloszlatott brassói, kézdivásárhelyi és kolozsvári páholytagok. Kovács János nevelő 1789-ben került a páholyba.

A Telekiek

Ezzel lezárult azoknak az akadémikusoknak a köre, akik még a XVIII. században lettek szabadkőművesek. Azonban külön kell szólnunk a Telekiekről, akik kivételesen kiemelkedő szerepet töltöttek be mind a szabadkőművességben, mind az akadémián. Kezdjük a sort gróf Teleki Sámuellel (1739-1822), erdélyi udvari kancellárral. Fiatalon kezdett könyvet gyűjteni, s külföldi utazásai során mindig gyarapította könyvtárát. Tudománykedvelő, nagy műveltségű ember volt. 36 000 kötetes gyűjteményével megalapította a máig is híres marosvásárhelyi Teleki-tékát. Katalógusát három kötetben adta ki latin nyelven. Feltehetően egy bécsi páholyban csatlakozott a szabadkőművességhez.

Távoli rokona, gróf Teleki László (1764-1821) tanulmányait Marosvásárhelyen, Bécsben és Göttingenben végezte, majd beutazta Németországot, Angliát, Franciaországot, Hollandiát és Svájcot. Gazdag ismeretekkel és tapasztalatokkal tért haza 1787-ben. Különböző hivatalokat töltött be: 1789-ben az erdélyi kormányszék tiszteletbeli titkára, 1791-ben királyi kamarás, 1792-ben az erdélyi királyi tábla bírája, követ az 1790-es országgyűlésen, 1802-ben a dunamelléki egzházkerület főgondnoka, 1803-ban a pesti királyi tábla bírája, 1811-ben a Somogy megyei főispán helyettese, 1819- ben kinevezték a hétszemélyes tábla bírájává.

Az akadémiához való viszonyát R. Várkonyi Ágnes munkája említi: "1806-ban Teleki pályázatot tűz ki a Magyar Tudós Társaság felállításának legjobb módját kifejtő művekre." Az Életrajzi Lexikon tévesen állítja, hogy elnöke volt a Tudós Társaság előkészítő bizottságának, hisz Kazinczy idézett elbeszélése szerint a bizottság elnöke, fia, Teleki József volt.

A szabadkőműves pátenst követően feloszlatott erdélyi páholyok közül - 1790 márciusában egy Aranka Györgyhöz írt levelében - Kazinczy egy kolozsvári páholy felélesztését javasolja. Ide mindazok beléptek, akik előzőleg a nagyszebeni páholy tagjai voltak, így pl. gróf Bánffy György kormányzó, Gyöngyösi János tordai református lelkész és költő, Aranka, a marosvásárhelyi királyi tábla elnöke, költő és író. Ők már régebben is tervezték, hogy létrehoznak egy történeti és egy nyelvművelő társulatot. Mostani tervüket az országgyűlés jóváhagyta. 1791. május 12-én tartották alakuló gyűlésüket, "mely aIkalommal gróf Bánffy György elnökévé.... báró Brukenthal Mihály.... tanácsosaivá, és gróf Teleki László pénztárnokává választattak, egytől-egyig oly férfiak, kikkel a szebeni páholyban találkoztunk, és kikről bátran feltehetjük, hogy a feléledt kolozsvári páholynak is tagjai voltak, valamint a történeti társulat többi 70 tagjának is legnagyobb része."

Teleki Lászlónak két fia volt. Az előzőekben már említett gróf Teleki József (1790-1855) Kolozsváron a református főiskolát látogatta, majd 1806-tól a pesti egyetemen jogot tanult. Két évi vármegyei gyakornokoskodást követően 1812-ben a göttingeni egyetemen tanult tovább, majd bejárta Németországot, Hollandiát, Svájcot és Olaszországot. 1815-ben hazatért, a családi hagyományokhoz és képzettségéhez méltó pályán indult el. 1818-ban királyi helyhatósági titkár, 1824-ben a királyi tábla bírája, 1827-ben csanádi, 1830-ban szabolcsi főispán lett. Több egyházkerületi funkciót is betöltött, s sárospataki kollégium főgondnokává választotta. Kezdettől fogva részt vett a Magyar Tudós Társaság alapításának előkészületeiben. József nádor kinevezte az igazgató tanácsi taggá, majd a tanács a társaság első elnökévé választotta. Ezt a feladatát egészen haláláig betöltötte, közben 1840-ben koronaőr, 1842-ben Erdély kormányzója lett. Jeles történetíró volt. Apjától örökölt könyvtárát anyja egyetértésével az akadémiára hagyta. Ez a 24 000 kötetes értékes gyűjtemény teremtette meg a mai könyvtár alapját.

Egy következő közleményben azokról az akadémikusokról lesz szó, közöttük Teleki József testvéréről, Lászlóról is, akik már a szabadságharc után lettek szabadkőművesek az emigrációban vagy itthon. Néhányuk már 1848 előtt akadémikus lett.

IRODALOM

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon (reprint kiadás), Budapest, 1993.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek, kandidátusi disszertáció, MTA, Budapest, 1994.

Busa Margit: Kazinczy, a szabadkőművesek titkára. Széphalom, a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 3. k. (Kováts Dániel szerk.), 1990.

Fekete Gézáné: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai - 1825-1973, MTA Könyvtára, Budapest, 1975.

H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen (1765-1800), Magvető, Budapest, 1987.

H. Balázs Éva: Szabadkőművesség a XIX. században, Világosság, 1977, 216-223. o.

H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795), Akadémiai Kiad, Budapest, 1967.

Hoós Éva: Az 1790/91 országgyűlésről kiküldött közművelődési bizottság tevékenysége az akadémiák, az egyetem, népoktatás, konviktusok, és leánynevelés kérdésében (1791-1793), kandidátusi disszertáció, MTA, Budapest, 1994.

Jászberényi József: A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség. Hitel, 1998. december, 87. o.

Kazinczy Ferenc: Az én életem. Összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. Magvető Kiadó. Budapest, 1987., 557-563. o.

Kiszely Gábor: A szabadkőművesség - história, titkok, szertartások, Korona Kiadó, Budapest, 1999.

Kónya Sándor (szerkesztő): "...Magyar Akadémia állíttassék fel...", A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei, új sorozat 32. k. (Fekete Gézáné és Vekerdi László szerkesztők), MTA Könyvtára, Budapest, 1994.

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 3. kiegészített kiadás, Budapest, 1996. 326. o.

Pamlényi Ervin (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Kiadványai 1828- 1950, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.

R. Várkonyi Ágnes: A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása 1825-1831: in A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1875 (Pach Zsigmond Pál és Vörös Antal szerk.), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975, 9. o.

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok - a magyarországi szabadkőművesekről, Talentum, Budapest, 1998.

Szalay Imre: A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása és fejlődése a mai napig. In. A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene, Budapest, 1902.


<-- Vissza az 2000/11. szám tartalomjegyzékére