1999/10 Különszám

A PET alkalmazása Magyarországon

A Szeged-Debrecen PET együttműködés - két nézőpontból

Pávics László - Csernay László

A SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriuma és a Debreceni Orvostudományi Egyetem együttműködése több mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Csernay László professzor, a SZOTE KIL egykori vezetője az MTA Radiológiai Bizottságában vett részt a Debreceni ATOMKI-ba telepített ciklotron radioizotópos termékeinek orvosi alkalmazására vonatkozó koncepció kidolgozásában. Részt vettünk a Debreceni PET Centrum létrehozására megkezdett tárgyalásokon és az ország sok más tudományterületének kiemelkedő képviselőivel egyetértésben szorgalmaztuk a hazánkban első PET intézet létrehozását.

Vidékről az első betegek a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem autóbuszával Szegedről érkeztek, orvosaink segédkezték a vizsgálatok elvégzésében, illetve a vizsgálatok leletezésében. A PET Centrum és intézetünk matematikusai az Internet felhasználásával kapcsolatot építettek ki a két intézet képszervere között. A SZOTE HIL részéről a jelenlegi együttműködésben 10 diplomás (köztük 7 orvos) munkatársunk vesz részt. Munkájukat több éves PET tapasztalattal rendelkező további egy klinikus és egy matematikus kolléga segíti.

A betegellátás keretében Szegedről mintegy 150 beteg vizsgálatára került sor az elmúlt időszakban. A vizsgálati szám a nyugati normákhoz hasonló mértékre történő növelését a Szeged-Debrecen közötti közlekedés nehézségei, illetve a korlátos debreceni vizsgálati kapacitás akadályozta. Az elvégzett FDG-PET vizsgálatok értékét betegségcsoportokként analizáltuk aszerint, hogy a beteg sorsának további alakítását a vizsgálati eredmény mennyiben befolyásolta (1. és 2.ábra). Ennek jellemzésére a vizsgálat pontosságának százalékos értékét határoztuk meg. Összességében a zömmel 80% fölötti eredmények az FDG-PET vizsgálatok kiemelkedő hasznosságáról győztek meg bennünket. Az oktatásban mind az orvos és nem orvos diplomások, mind az asszisztensek képzésébe beépítettük a pozitron emissziós tomográfiás ismereteket. A képzés színvonalának emelését nagyban segítik a Debreceni PET Centrumból érkező vendégelőadók. A gyógyszerészhallgatók radiofarmakológiai ismereteinek bővítésére a Debreceni PET Centrum meglátogatását iktattuk be.

1. ábra • Non-Hodgkin limfóma miatt vizsgált beteg FDG-PET vizsgálatának a mellkas magasságában rekonstruált transzverzális metszetképe. Az aktív limfómának megfelelően intenzív radiofarmakon halmozás ábrázolódik (nyilak).

2. ábra • Agyi FDG-PET vizsgálat transzverzális metszetképei. A kétoldali temporális aktivitáscsökkenés Alzheimer típusú demenciára utal (nyilak).

A betegellátás, az oktatás mellett gyümölcsöző a két intézet kőzött tudományos együttműködés is. Az eddigi eredményekről 9, több mint felerészben idegen nyelvű lapban publikált, illetve publikálás alatt álló közleményben, 20 idézhető előadáskivonatban, illetve 22 előadásban számoltunk be.

A sikertörténet nem volna azonban teljes akkor, ha nem lennének elképzeléseink a jövőre. A jelenlegi együttműködés bővítésén kívül a közlekedési nehézségek leküzdésére, illetve a hosszú várakozási idő csökkentésére első ütemben egy újonnan létesítendő Budapesti PET Központ kialakításában, illetve működtetésében vagyunk érdekeltek. A második ütemben a Budapesti és Debreceni PET Centrumból a szegedi intézet radiofarmakon ellátását kívánjuk megszervezni, illetve egy PET kamera szegedi üzembe helyezését tartjuk kívánatosnak. A harmadik ütemben önálló szegedi radiofarmakon ellátást (baby ciklotron) és PET kamera működtetést kívánjuk megvalósítani.

(P. L.)

*

A Debreceni PET Centrum működésbe helyezését követően a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriuma kapcsolatot teremtett a debreceni központtal és az évek során igen eredményes együttműködést sikerült kialakítanunk. Már a diagnosztikai és tudományos célú kooperáció kezdetén felmerült az igény, hogy a vizsgálatok metszet- és eredményképeit minél gyorsabban megkaphassa a szegedi munkacsoport. A képek birtokában ugyanis a klinikusokkal eredményesebb konzultáció folytatható a beteg érdekében, másrészt bizonyos jelenleg még korlátos képfeldolgozási funkciókkal a betegágy mellett felmerülő problémák könnyebben oldhatók meg. A vizsgálati képek gyors továbbítására az Internet használata látszott előnyösnek.

A képtovábbítás premierje 1995 októberében volt, amikor a PET centrum FTP szerverén tárolt GIF formátumú metszetsorozatokat Szegedről saját szerverünkre tudtuk lehívni. Az átvitel sebessége kielégítő volt, a képeket a szerverünkhöz kapcsolt X terminálokon tudtuk tanulmányozni. A bizonytalanságot a hosszabb idejű archiválásban és a biztos identifikálásban az okozta, hogy a sorozatok képei speciális debreceni azonosítószámot tartalmaznak csupán és a faxon küldött jegyzőkönyvekből kell a betegek és a vizsgálat adatait megismerni, illetve a képekkel egyesíteni. A GIF képek színkódoltak, további módosításuk korlátozott, Photoshop programmal azonban nagyíthatók.

A probléma azonban sokkal általánosabb, nem lehet a Debrecen-Szeged PET képtovábbításra redukálni. Feltehetően a közeljövőben a debreceni vizsgálati kapacitás növekszik, előbb-utóbb - remélhetőleg inkább előbb - Budapesten, utóbb majd Szegeden is PET centrumok vagy legalább PET kamerák kezdik meg működésüket. Az egy-két-három centrum feladata az ország PET diagnosztikai igényeinek lehet a maradéktalan kielégítése. A készített képeket a különböző egészségügyi intézmények szakembereihez kell veszteségmentesen, szabványosan továbbítani. A megoldás a magyar teleradiológiai szolgáltatás megteremtése. A műszaki-technikai színvonal ezt ma már hazánkban is lehetővé teszi.

Milyen nehézségekkel kell megküzdenünk? Pillanatnyilag a radiológiai, nukleáris medicinai képek törvényes, szabvány szerinti, a személyi adatvédelem kívánalmait kielégítő továbbításának megoldatlan jogi, etikai és minőségbiztosítási problémák állják az útját. A pénzügyi kérdések ezek mellett másodrendűeknek tűnnek. A számítástechnikai megoldást illetően a kívánalmakat és a lehetőségeket két csoportban foglaltam össze: az ún. ideális megoldás mellett a még elfogadható esettel foglalkozom röviden.

A PET képek és kísérő adataik (betegadatok, felvételi technikát jellemző paraméterek és közvetlen képadatok) továbbítását a DICOM szabványnak megfelelően kell megoldanunk. Mivel a DICOM szabványban a beteg személyi adatai az elküldött fájlnak integráns része, gondoskodni kell az átvitel során ezek védelméről. A külön, bérelt (például ISDN) vonal megfelel ennek a kívánalomnak, de Internet használata esetén meg kell oldani a betegek adatainak kódolását, illetve a fogadóállomáson ezek dekódolását. Kívánatos lenne a PET vizsgálatok mérési adatainak teljességét (az ún. row datakat) továbbítani, amelyeket a fogadóállomáson az eredeti PET szkennerrel kompatibilis eljárással lehetne rekonstruálni. A már rekonstruált metszetek teljes körű továbbítása is elfogadható, ha a továbbítás DICOM szabványnak megfelelően történik, mert ebben az esetben DICOM kompatibilis képfeldolgozó programokkal (például OSIRIS) a metszetek posztprocesszálása lehetségessé válik. A konkrét klinikai problémák megválaszolása ugyanis igen gyakran az indikáció felállításának helyén végzett utólagos képfeldolgozással, módosítással válik lehetővé. Az utólagos helyi képfeldolgozás biztosítása ezért mind az ideális, mind az elfogadható esetben lényeges kívánalom. Ez megteremti a lehetőségét egyéb, morfológiai szempontból releváns képalkotó eszközökkel a PET centrumtól távol készített képek PET képekkel történő fuzionáltatásának.

A fúziós képek (például MR-PET vagy CT-PET) elsősorban funkcionális szempontból nyújtanak lényegesen több információt. Hazánkban erre jó példa a Debrecen és Kaposvár közötti kapcsolat, a debreceni PET képek és a kaposvári MR képek sikeres fúziója. Ezt a megoldást kell minél előbb szabványosítva, a beteg személyi adatainak védelmét biztosítva, széles körben bevezetni.

A SZOTE már működő DICOM szabványú PACS rendszere reményt nyújt egy ütőképes magyar teleradiológiai rendszer kifejlesztésének támogatására és ezen keresztül a hazai PET centrumokkal történő hatékony együttműködésre.

(Cs. L.)

PET képek továbbítása Debrecen-Szeged között:

• Start: 1995 október

• Képek és betegadatok elkülönítve (fax)

• GIF sorozatok (transzverzális, szagittális, koronális) debreceni FTP szerverről szegedi kezdeményezésre

• Képek X terminálon (UNIX) megtekinthetők

• GIF képek színkódoltak (256) speciális programokkal módosíthatók (pi. Photoshop)

• Adatvédelem: a képeken nincsenek betegadatok!

Kívánatos (szabványos) képtovábbítási megoldás:

Teleradiológia:

Képek és kísérő adatok DICOM szabvány szerint

Személyi adatok is részei a küldött fájlnak ezért adatvédelem elkerülhetetlen (kódolás-dekódolás)

Hazai nehézségek:

• Megoldatlan jogi, etikai, minőségbiztosítási kérdések

Ideális eset:

• ISDN kapcsolat (64 Kb/s átviteli sebesség, külön vonal, mások által nem "látható")

• Eredeti felvett adatok (row data)

• Helyileg speciális, az eredeti PET scannerrel kompatibilis feldolgozó program

Elfogadható eset:

• Internet kapcsolat (terheléstől függő átviteli sebesség, könnyen "lehallgatható": ezért

• kódolás (titkosítás) szükséges

• Rekonstruált metszetek (transzverzális, szagittális, koronális DICOM) - önálló headerekkel

Helyileg DICOM kompatibilis képfeldolgozó programok (pl. Osiris):

Ideális eset:

• Helyi képfeldolgozás: rekonstrukció, 3D, nagyítás, háttérlevonás, kvantitatív adatok stb.

• Képfúzió DICOM szabvány szerint elérhető egyéb képalkotó modalitások; CT, MR, SPECT képeivel

Elfogadható eset:

• Helyi képfeldolgozás a már rekonstruált metszetek alapján: 3D, nagyítás, háttérlevonás, kvantitatív adatok stb.

• Képfúzió DICOM szabvány szerint elérhető egyéb képalkotó modalitások; CT, MR, SPECT képeivel


<-- Vissza az 1999/10 (különszám) szám tartalomjegyzékére