Magyar Tudomány, 2007/06 704. o.

Regionális központok és regionális fejlődésRÉGIÓKÖZPONTOK EURÓPÁBAN


Horváth Gyula


az MTA doktora, egyetemi tanár, főigazgató

MTA Regionális Kutatások Központja

horvath rkk.huNagyvárosok új szerepben


Regionális központoknak nevezzük azokat a nagyvárosokat, amelyek méretük és földrajzi elhelyezkedésük folytán nagy kiterjedésű, egy-hárommilliós népességű területi egység (régió) közigazgatási, ipari, közlekedési központjának szerepét töltik be. Ezek a városok kiemelkednek környezetükből, régiójuk erőforrásaiból népességarányuknál magasabb mértékben részesednek.

A nyugat-európai városfejlődési folyamatok hatására a regionális központok pozícióikat évszázadokon keresztül építették ki, funkcionális gazdagodásuk és erőforrásaik gyarapodása régiójukkal szoros kölcsönhatásban alakult. Fejlődésükben éppúgy szerepet játszott a gazdaság szerkezeti átrendeződése, mint a közlekedés és a szolgáltató szektor minőségi átalakulása. Az állami és az önkormányzati adminisztráció parancsnoki posztjainak megtelepülése, fokozatos kiépülése is természetesen közrejátszott abban, hogy az új gazdasági növekedési hajtóerők befogadásához kedvezőbb feltételek jöjjenek létre ezekben a városokban, azonban teljesítőképességük alakulásában, az adminisztratív tényezők csak másodlagos erőforrásként mutathatók ki. Dinamizmusukat meghatározóan az ipar és a szolgáltatások regionális és tágabb piacalakító szerepe befolyásolta. Nem véletlen tehát, hogy amikor a regionalizmus intézményesülése – az egyes országokban eltérő fejlődési szakaszokban – közigazgatási változásokhoz vezetett, a régiószékhely kijelölése szinte minden nyugat-európai országban egyértelműnek tűnt: a régió legnagyobb, funkciókban leggazdagabb, kiemelkedő gazdasági potenciálú városa lett a régió közigazgatási központja.

Sok országban a régióközpontok fejlődésében a nemzeti regionális politikák decentralizáló irányzatai, különösképpen a növekedési pólus koncepciók is fontos szerepet játszottak. A növekedési pólus stratégia alkalmazásának lényege az volt, hogy a regionális fejlesztési támogatásban részesített befektetéseket csak korlátozott számú helyszínre irányították (többnyire a regionális térstruktúra módosítására irányuló tervszerű koncepció részeként), megkísérelvén a gazdasági aktivitás támogatását, a régión belüli jólét színvonalának emelését.

A növekedési pólus formálását elsősorban komplex iparfejlesztéssel serkentették, a domináns új vagy korszerűsített iparágak váltak a fejlődés motorjává, majd folyamatosan megjelentek új gazdasági ágazatok és fejlett szolgáltatások is. A francia térgazdaságtani iskola gazdaságpolitikai alkalmazása a gazdasági térben a vállalat- és ágazatközi kapcsolatok jelentős erősödését eredményezte. Hasonló stratégiákat követtek több nyugat-európai országban is. A nagyvárosi központok strukturális megerősítését szolgáló programok – bizonyos idő elteltével – átlépték a nagyvárosi közigazgatási határokat, és egyre nagyobb figyelem fordult a városrégiók felé. E koncepció kiindulópontja a növekedési pólus aktivizálása volt. E mögött két eléggé különböző gondolatmenet állt. Az egyik annak felismeréséből táplálkozott, hogy a regionális és a nemzeti gazdaságban a fejlődés ok-okozati kapcsolatban áll a koncentráció és a polarizáció kiterjedésével. Erre bőséges történelmi tapasztalatok voltak. Továbbra is követendő szempont maradt, hogy a befektetések korlátozott számú központokba való koncentrált telepítése a hatékony fejlődést generálja. A másik gondolatmenet a tervezett növekedési pólust lényegében ágazati szempontokból közelítette meg, a térség fejlődését a nagyvállalati szektorhoz kötötte, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az ösztönzi a pólusban a kapcsolódó iparágak fejlődését, és/vagy befolyási övezetében a növekedés terjedését idézi elő. A növekedési pólus koncepció alkalmazásában szerzett több évtizedes tapasztalatok természetesen sok ellentmondást tartalmaznak. A pólusként kezelt nagyvárosok fejlődésében elért vitathatatlan eredményekkel párhuzamosan a regionális átalakulásra gyakorolt hatás tekintetében a következmények már kedvezőtlenebbek. Nem minden országban sikerült a növekedési pólusokat a regionális fejlődés motorjává fejleszteni. Különösképpen azokban az országokban nyilatkoznak szkeptikusan e paradigma alkalmazásának eredményeiről, amelyek nem voltak képesek egységes rendszerbe foglalni területpolitikai, gazdaságpolitikai és közigazgatás-politikai stratégiájukat. A részpolitikák kidolgozása és megvalósítása nem ágyazódott egységes decentralizációs koncepcióba, hanem azok elszigetelt reformlépésekként jelentek meg, megvalósításuk pedig, éppen a szinergiák nem kellő érvényesülése miatt, nem kívánt hatásokat eredményezett, s nem volt hatékony.


A régióközpontok mérete


Európa országainak sokszínű közigazgatási berendezkedéséből következően régióközpontokról differenciált megközelítésben lehet beszélni. A föderalizált és a regionalizált berendezkedésű országokban a mezoszint közigazgatási központjai tényleges régióközpontokként működnek, a decentralizált és az unitárius országokban a NUTS2 egységek központjai korlátozott (tervezési, szervezési) funkciókkal rendelkeznek.

A régióközpontok kijelölésében és fejlesztésében az egyes országokban sok azonos és megannyi sajátos szempont játszott szerepet. Az általános tendencia azonban egyértelműen kirajzolódok: az európai régiók döntő többségében a legnagyobb város a régió központja. Az európai urbanizációs fejlődési folyamatok nyomán a nagyvárosok sűrűsége a kontinens országaiban és a százezer fő feletti városokban élő népesség az egyes országokban eltérő képet mutat. A vizsgált tizenhat ország népességének 8–34 %-a él százezer fő feletti városokban. (A vizsgálat a népességarány meghatározásában a fővárosok népességét nem vette számításba.)

A városok számát tekintve Németország áll a rangsor élén, 83 városa lépi át a százezres határt, majd az Egyesült Királyság (65 város), Spanyolország (55 város), Olaszország (49 város) és Franciaország (35 város) következik. A népességarányt tekintve a sorrend: Spanyolország, Németország, Olaszország, Svédország és Hollandia (1. ábra). Érdemes Magyarország rangsorban elfoglalt helyére is figyelmet fordítani. A közepes méretű európai országok sorában Magyarország pozíciója viszonylag a legjobbnak tekinthető. 8 nagyvárosunk az ország népességének 12 %-át teszi ki. A nagyvárosok népességarányát tekintve Magyarország az urbanizáltabb Franciaország szintjén van (természetesen a nagyvárosi központok átlagos népességszámát tekintve pozíciónk ez utóbbi összehasonlításban lényegesen kedvezőtlenebb). Közismert, hogy a magyar városhierarchia csúcsán elhelyezkedő városok mérete nem követi a nyugat-európai szabályszerűségeket, népességszámuk az európai nagyvárosokénak fele-harmada. E tekintetben lényeges változásokra nem is számíthatunk, hisz két évtizede lezárult a nagyvárosok növekedésének extenzív szakasza.

A régióközpontok népességszámát vizsgálva a kép további árnyalatokat mutat Az 1. ábrán szerepelő 351 város közül mindössze másfél száznak vannak regionális hatókörű funkciói. A föderalizált és regionalizált országok (Spanyolország, Németország, Olaszország, Belgium, Franciaország és Ausztria) régióközpontjainak száma 64. A közigazgatási régiókkal nem rendelkező, de viszonylag kiépült regionális intézményrendszert felmutató országokban (Egyesült Királyság, Portugália, Magyarország) régióközpontjainak száma 25. A többi országban a régióközpontok definiálását szolgáló ismérvek kevésbé relevánsak. Ennek ellenére azt tapasztalhatjuk, hogy a dekoncentrált állami hivatalok, regionális hatókörű intézmények (egyetemek, konferenciaközpontok, technológiai parkok stb.) telepítésére például az unitárius skandináv államokban is elsődlegesen a 17 nagyvárosban került sor.

A nagyvárosi hálózat méreteiben megmutatkozó különbségek eltérő szerkezeti jegyekkel is párosulnak. A kiterjedt nagyvárosi hálózattal rendelkező Spanyolországban 22 kétszázezer lakos feletti város található. Ezek területi megoszlása nagy egyenetlenséget mutat. Vannak nagy népességű régiók (például: Andalúzia, Katalónia, Valencia és a Baszkföld), amelyek területén hat-nyolc nagyváros is található, ezek fele-harmada legalább kétszázezer fő feletti népességszámú. Az elmaradottabb régiókban viszont egyetlen nagyváros áll a városhierarchia csúcsán. Aragon régió székvárosát, a 645 ezer fős Zaragozát követő másik megyeszékhely (Huesca) csak 48 ezer fős lakosságot számlál. A régiók adminisztrációs központjának kijelölése ebben az esetben nem okozott különösebb gondot. Spanyolországban is az általános nyugat-európai szabályszerűség érvényesül, a régióközpontok a régió legnagyobb városai. A Baszkföld kivételnek tekinthető, a régió fővárosa, az ősi baszk szabad királyi város, Vitoria-Gasteiz (226 ezer fő) kisebb népességszámú, mint a régió tényleges gazdasági és pénzügyi központja, Bilbao (353 ezer fő). A baszk parlament és kormány, illetve a régió számtalan egyéb intézménye ugyanakkor Bilbaóban építette ki központját.

Az Ibériai-félsziget másik országában, Portugáliában merőben eltérő helyzetet találunk. Az ország városhálózata szélsőségesen polarizált. Az egyik póluson az ország népességének több mint felét felölelő két nagy agglomerációs övezet (Lisszabon és Portó), a városhierarchia alján 42 tíz-húszezer fős népességű kisváros helyezkedik el. A 13 középváros (40–50 ezer fő) a tengerparti sávra koncentrálódik, és mindössze egy város (Braga) népessége haladja meg valamelyest a százezer főt, bár a városi övezetek népességszáma alapján a portugál statisztika a közép-portugáliai Coimbrát is százezer fő feletti településként veszi számításba. A lassú portugál régiószerveződés egyik oka a funkcionálisan gazdag régióközpontok hiányára vezethető vissza.

A nagyvárosi térszerkezet harmadik típusára Ausztria a jellemző példa. Ebben az országban a fővároson kívüli régiók (Landok) székhelyei három csoportba sorolhatók: az egyikbe a nagyvárosok (Graz: 235 ezer fő, Linz: 185 ezer fő, Salzburg: 145 ezer fő, Innsbruck: 115 ezer fő) tartoznak, a másikban két középváros (Klagenfurt: 91 ezer fő és Sankt Pölten: 49 ezer fő) jelenik meg, a harmadiknak szintén két tagja van, Vorarlberg fővárosa, a 25 ezer fős népességű Bregenz és Burgenland székvárosa, Eisenstadt (12 ezer fő). Az osztrák középvárosi hálózat is igen gyenge: mindössze néhány 40–60 ezer fős középvárosa van az országnak. A tartományi központok kijelölésében a hosszú történelmi múltra visszatekintően jelentős térségszervező funkciókkal rendelkező nagyvárosoknak riválisokkal nem kellett megküzdeniük.

A mezoszintű (NUTS2) közigazgatási egységekkel rendelkező európai országok régióközpontjainak méret szerinti megoszlását az 1. táblázat mutatja.

Az adatok egyértelműen korábbi megállapításunkat támasztják alá: Spanyolország, Németország és az Egyesült Királyság kivételével minden országban a legnagyobb városok a régiók központjai. Németország sajátos helyzetének magyarázatához a második világháborút követő négyhatalmi ellenőrzés politikájához kell visszanyúlni. Két német tartomány esetében a szövetséges hatalmak a korábbi német birodalomban vezető szerepet játszott várost nem kívántak tartományi fővárosi funkciókkal felruházni. Ezért lett Hessen tartomány fővárosa Wiesbaden (lakosainak száma 2004-ben 274 ezer fő volt), s nem pedig a ma 643 ezer lakosú Frankfurt. Észak-Rajna-Vesztfália központja sem a legnagyobb népességű Köln (2004-ben 966 ezer lakossal), hanem a kisebb méretű Düsseldorf (572 ezer fő) lett. Az egyesülés utáni öt új keletnémet Land közül kettőben sem a legnagyobb város a tartományi központ. Szászország fővárosa, Drezda (484 ezer lakos) és a valamivel nagyobb Lipcse (497 ezer fő) és Szász-Anhalt székvárosa, Magdeburg (227 ezer fő) és Halle (240 ezer lakos) között csekély méretbeli különbségek vannak. Az Egyesült Királyságban az egyetlen meg nem feleltetettségi példát Skócia szolgáltatja, ahol az ország történelmi fővárosa, Edinburgh (448 ezer fő) népessége alacsonyabb a legnagyobb népességű gazdasági és pénzügyi központnál, Glasgow-nál (577 ezer lakos).

Kelet-Közép-Európa nagyvárosi hálózata – Románia és Lengyelország kivételével – ritka (2. ábra). A regionális centrumok kijelölése ezért sokkal egyértelműbb lehetne. A kelet-közép-európai országok többségében a régióközpontok meghatározása körüli viták az európai uniós csatlakozás előrehaladtával váltak egyre intenzívebbé. Lengyelországban az új vajdasági közigazgatás bevezetése során az új régiók központjai a vezető nagyvárosok lettek. Az egyetlen kivétel Kujawsko-Pomorske vajdaság, ahol a régióközpont nem a 368 ezer lakosú ipari központ, Bydgoszcz város, hanem a 208 ezres, történelmi tradíciókkal rendelkező Toruń lett. A többi országban a városok közötti verseny ma még szinte kizárólag a fejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek telepítéséért, illetve a NUTS2 régiók számának megváltoztatásáért folyik. Ez utóbbi különösen Romániában áll a viták középpontjában. Az ország több, hagyományosan erős térszervezői funkciókkal rendelkező nagyvárosa (Arad, Nagyvárad, Nagyszeben, Marosvásárhely) elvesztette potenciális régióközponti szerepét. Ezek az ország regionális beosztásának megváltoztatását követelik. A tervezési-statisztikai régiókhoz tartozó megyék elégedetlenségét jelzi, hogy Romániában a regionális fejlesztési tanácsok székhelyei számtalan esetben kisebb megyeközpontokba kerültek. A vezető városok szerepének negligálására Bulgáriában is volt példa. Az 1970-es években végrehajtott közigazgatási reform – a kis területi egységek helyett hat oblasztot hoztak létre – eredményeképpen két régióban a vezető nagyváros helyett a régió geográfiai középpontjában található kisebb méretű város lett a régióközpont.


A nagyvárosi fejlődés hajtóerői


A 20. század utolsó másfél évtizedében a telepítési tényezők nagyfokú mobilitása következtében az egységes európai piacon a nagyvárosok és a régiók kölcsönhatásai egyre erőteljesebbé váltak. Ennek következtében nem csupán a kooperációs szálak erősödtek, hanem fokozódott a régiók és a nagyvárosok közötti verseny is. A hasonló szerkezeti problémákkal küszködő területek, például a depressziós (hanyatló, régen iparosított) térségek gazdasági fellendítésében a régiók közti együttműködés fontos szerephez jutott. A francia, a belga és a nyugatnémet nehézipari körzetek kooperációs programjai, a depressziós régiók európai szövetségének akciói is hozzájárultak e térségek gazdasági aktivitásának újraélesztéséhez.

Az érdekazonossággal jellemezhető másik régiócsoportot a határ menti tartományok alkotják. A közös piaci eszme – sokszor regionális politikai mozgalmak nyomására – az interregionális kapcsolatok fejlesztésére mindig nagy hangsúlyt fektetett. A gyakran nemzetiségileg vegyes lakosságú, történelmi-kulturális vagy gazdasági rokon vonásokat mutató tájegységek erőforrásainak együttes hasznosítása a közösségi politika preferált területe lett.

A piaci expanziós kényszer az érdekellentétek szaporodását váltja ki. A legtöbb nyugat-európai nagyváros két évtizeddel ezelőtt megkezdte a felkészülést az európai polgárok és vállalatok kegyéért folytatandó konkurenciaharcra. Fejlesztési stratégiáikban azzal számolnak, hogy:

1. a gazdasági növekedés determinánsai között első helyre kerül a lakóhely minősége, a település kulturális-tudományos--technológiai miliője, a lakókörnyezet kedvező állapota,

2. nő az európai városok közötti kapcsolatok intenzitása, fokozódik a városok elérhetőségének és megközelíthetőségének a szerepe,

3. a nemzetközi piacokon felértékelődnek a komplex kínálattal jelentkező s ezt megfelelően menedzselni képes városok,

4. a nemzeti kormányok befolyása csökken, és növekszik a regionális kormányzatok, valamint az európai szupranacionális intézmények jelentősége.

A piacgazdaságokban egy városnak a településhierarchiában elfoglalt helyét elsősorban funkciói és ezek gyakorlásának minősége, illetve hatóköre, ma már meghatározóan a nemzetközi munkamegosztásban betöltött szerepe határozza meg. Azok a nagyvárosok, amelyek gazdasági alapjuk és intézményi struktúrájuk megrendülését (az agglomeratív nagyipar átalakulását, a diverzifikált piac szükségleteit hatékonyabban kielégítő új vállalati szervezeti formák megjelenését, a gazdaság ágazati átrendeződését) tétlenül szemlélték, hagyományos fejlesztési filozófiákban gondolkodtak, versenyképességük csökkenésével, fejlődési adottságaik elértéktelenedésével találták magukat szemben.

Az új gazdasági paradigma ugyanis merőben másfajta telepítési követelményeket favorizál, a város mérete, az ország településszerkezetében elfoglalt pozíciója (az agglomeratív hatás) elvesztette korábbi dinamizáló szerepét, és a tercier ágazatok súlya, a fejlett szolgáltatások (az információs gazdaság, a termelő szolgáltatások, a K+F szektor) váltak a fejlődés, a jövedelemtermelés motorjává (2. táblázat). Az új fejlesztési erőforrások átrendezték az európai városok versenyképességi térképét is. Tradicionális növekedési központok indultak hanyatlásnak (Glasgow, Manchester, Dortmund, Torino, Genova, Lille), míg hajdanán csak másodlagos nemzeti regionális központok (Lyon, Bologna, Stuttgart, Graz) az európai munkamegosztás fontos csomópontjaivá váltak. Mindkét várostípusra jellemző azonban, hogy a pozíciójuk megerősítésére vagy gazdasági alapjaik átalakítására átfogó fejlesztési stratégiákat dolgoztak ki.

A városfejlődést meghatározó tényezőkben bekövetkezett változások miatt új városfejlesztési stratégiákra lett szükség. A korábbi – központi ajánlásokat érvényesítő – városfejlesztési tervezésnek több alternatívája kínálkozott. A formális választás azonban nem volt könnyű feladat Nyugat-Európában sem. Egyrészt azért, mert a posztindusztriális átmeneti időszakban a városfejlődést befolyásoló folyamatok törvényszerűségeit kevésbé ismerték, hatásuk (az átalakulás bonyolultsága és a lehetséges fejlődési irányok sokfélesége miatt) egyértelműen nem volt kimutatható.

Másrészt – éppen az elágazási irányok sokasága következtében – a tervezők híján voltak azoknak a makroszabályozási és külsődlegesen meghatározó elemeknek, amelyekhez a város fejlődését mint a regionális munkamegosztás alakításának meghatározó tényezőjét igazítani tudták volna

Harmadsorban pedig még erősen hatottak a tradicionális városfejlesztés korábbi felfogásai is, amelyek – bár a 80-as évtizedben már jelentősen módosultak – a várost alapvetően műszaki létesítménynek tekintették, és a mennyiségi fejlődést a minőségi változások kiindulópontjának tartották. Emiatt is vallott kudarcot a város és környezete fejlődését egységben tervezni szándékozó fejlesztési elképzelés.

Az új városfejlesztési modellek gyökeresen szakítottak a hagyományos fejlesztési koncepciók alapirányzatával: azzal, hogy a városfejlesztés elemeit csupán a közigazgatási határokon belüli műszaki létesítmények mennyiségi fejlődéséhez kössék, és ennek nagy részét – a gazdasági bázisok fejlesztését és átalakítását pedig kizárólagosan – külső (városon és régión kívüli) forrásokból fedezzék. A külső erőforrásokra alapozott városfejlesztési stratégia átmeneti eredményekhez ugyan vezetett, hosszú távon azonban újabb fejlődési problémákat válthat ki. Ezt példázza azoknak a városoknak a gazdaságfejlesztési gyakorlata, amelyek a centrumból odatelepült ipari kapacitásaikat – termelési hagyományok és térbeli kooperációs kapcsolatok hiányában – a szerkezetváltás során nagyrészt elveszítették.

Az új városfejlesztési modellek előnyben részesítették a belső termelési és humán erőforrásokat, a város és régiója kapcsolatait, az interregionális kooperáció erősítésére alapozó fejlesztési irányokat. Külső – nemzeti és külföldi – fejlesztési eszközöket a belső adottságokra építve, ezek preferenciáira alapozva vettek igénybe. Az ilyen szemléletű városfejlesztési politika képes volt megakadályozni, hogy megismétlődjön a korábbi gyakorlat, és az akut foglalkoztatási gondok megoldása, a város gazdasági szerkezetének átalakítása újból egy alapelemeiben egymáshoz nem illeszkedő, erős külső függésre épülő, sérülékeny gazdaság kialakulásához vezessen.

A város méretét, társadalmi és gazdasági szerkezetét, viszonylag kedvező minőségi állapotát, kialakult kapcsolatrendszereit figyelembe véve a városfejlesztés új önirányító modelljében az alábbi általános fejlesztési elvek érvényesülnek:

1. A városfejlesztés fő motiváló tényezője a strukturális változások megtervezése, a városi gazdasági bázis átalakítási irányainak megfogalmazása, a globális szerkezeti változások kedvező és kedvezőtlen adottságainak mérlegelése, az átalakulás várható hatásainak prognosztizálása. Szem előtt kell tartani, hogy a város gazdaságának fejlődése magában az üzleti-vállalkozási szférában gyökerezik, a piac által szabályozott szerves növekedés eredménye lehet. A helyi gazdaságfejlesztés alapelve a diverzifikáció, a több gazdasági ágazatra, a különböző méretstruktúrákra és az ezek közötti kooperációra építő, környezetkímélő fejlesztési politika. Ez a gazdaságszervezési elv – amennyiben a helyi gazdasági szereplők körében módszertanát sikerül megismertetni, alkalmazását pénzügyi ösztönzőkkel elősegíteni – hosszabb távon a várost az integratív gazdaság előnyeit élvező innovációs központtá alakíthatja.

2, A modell a belső erőforrásokat a város szűkebb és tágabb környezetébe ágyazza, a város vonzáskörzetét, a régiót, a tágabb körzetben elhelyezkedő kis- és középvárosokat nem passzív externáliáknak tekinti, hanem a közvetlen vonzáskörzetet a város kiszolgáló funkcióinak bővítési lehetőségeként, gazdasági alapjainak fejlesztési forrásaként veszi figyelembe, más európai városokkal pedig egyrészt munkamegosztási partnerként, másrészt pedig a gazdasági és kulturális tevékenységek letelepítésében versenytársként számol.

3. E stratégia a város fejlesztését sokszereplős folyamatnak fogja fel. A szereplők – az alapfunkcióikban, tulajdonviszonyaikban, piaci kapcsolataikban, teljesítőképességükben, profitorientáltságukban tapasztalható különbségek ellenére – sikeres működése egymás közötti és a városirányításhoz fűződő kapcsolataiktól is függ. A város működtetésében és fejlesztésében a különböző szereplők (a magán- és a közösségi szféra, az egyházi és a társadalmi szervezetek) kooperációjának, a partneri kapcsolatok széles körű, a szereplők között szerződéses formában vagy informális módon megjelenő hálózatának erőforrásszerepet tulajdonítunk. A szereplők társulásai, mind a fejlesztések előkészítésében, mind pedig a fejlesztési célkitűzések megvalósításában, a kooperációs hálózat kereteinek megteremtésében fontos szerepet játszhatnak a kölcsönös érdekkiegyenlítés elve alapján. A város megteremtésében a városi önkormányzat játssza a kezdeményező szerepet, ahogy integrátori feladatokat vállal a sokcsatornás finanszírozás forrásainak felkutatásában, a pénzügyi támogatások megszervezéséhez szükséges előkészítő-szervező munka koordinálásában is.

Az új fejlődési hajtóerők alkalmazásának feltételei az egyes nagyvárosokban jelentős különbségeket mutatnak. A példaképpen bemutatandó 8 nagyváros teljesítménymutatói a 21. század elején még magukon viselték a korábbi gazdasági fejlődési paradigma alapvető jegyeit. A mutatókban jelentkező különbségek jelentős részét a nemzeti politikák sajátosságaival lehet megmagyaráznunk, mint ahogy néhány esetben a nagyvárost körülvevő régió szerkezeti problémáinak hatásai is megfigyelhetők. A példák közé két kelet-közép-európai regionális központot is választottunk, ezek mutatói értelemszerűen kevésbé kedvező képet illusztrálnak (3. táblázat).

Ha megvizsgáljuk a nyugat-európai regionális központok területi fejlődést befolyásoló funkcióinak körét, a kelet-közép-európai nagyvárosok jelentős versenyhátrányát tapasztalhatjuk (4. táblázat). E két városban ma még kevés nyomát láthatjuk a posztfordista városfejlődés elemeinek. Pécs városa egyébként 2006-ban jelentős lépést tett az új fejlődési pályára állás irányában: megnyílt a Pécs-Pogányi repülőtér, és a város elnyerte a jelentős kulturális ipari beruházásokkal és leendő nemzetközi funkciókkal kecsegtető Európa Kulturális Fővárosa 2010 rendezési jogát.


A nemzetközi beágyazottság intézményesülése – új régióközponti funkció


Ma már Európa nagyvárosainak többségében a nemzetközi stratégia a városfejlesztés eleme, a város versenyképességét és az európai településhierarchiában megszerzendő pozíciót befolyásoló tényező. Azért, hogy egy nagyváros az európai városhierarchia felső kategóriáinak valamelyikébe kerülhessen, nem csupán a hagyományos külügyi jellegű funkciók modernizálására volt szükség, hanem – s ez merőben más jellegű feladat – a város nemzetköziesedésének hosszú távú stratégiáját kellett kidolgozni. Bár a városok nemzetköziesedése hosszú folyamat, a nemzetközi kapcsolatok alakulásában számtalan új elem jelent meg az utóbbi évtizedekben, amelyek a nemzetközi városok számának bővülését eredményezték a 20. század végén. Az újonnan nemzetközivé vált városok kialakulásában három tényező játszott szerepet.

A nemzetköziesedést eseti, speciális tényezők vagy a már kialakult nemzetközi jelleg átalakítását ösztönző jellemzők alakították. Jelentős szerepük volt a minőségi tényezőknek, sok város a csúcstechnológia és a fejlett szolgáltatások megtelepítésével erősítette nemzetközi pozícióját. A nemzetközi kapcsolatok intézményesülésének kezdeti szakaszában számtalan új tevékenység honosodott meg, diplomáciai intézmények (konzulátusok), külkereskedelmi vállalkozások, nemzetközi jogi irodák, városmarketing-szervezetek stb. jöttek létre.

Az „új generációs” nemzetközi városok jellemzőit ebben az összefüggésben értelmezzük. E városok körének meghatározására tizenhárom gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és tudományos, kommunikációs és diplomáciai jellegű mutatót használtunk. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy e mutatók segítségével a nemzetközi város nem definiálható teljeskörűen, nem lévén egységes modell a nemzetköziség leírására; a nemzetközi kapcsolatok szintje és térbeli hatóköre nagy különbségeket mutat. Éppen ezért talán szerencsésebb volna a városok nemzetközi funkcióiról, mintsem nemzetközi városokról beszélnünk, a nemzetköziségnek ugyanis sokféle formája van, az esetek többségében ezek ágazati jellegűek és különböző kiépítettségűek. E megállapítás a városok nemzetköziesedését a nemzetközi funkciók ágazati diverzifikációja és térbeli kiterjedtsége segítségével értékeli. Az első tényező figyelembe vételével „komplett” és „részleges” nemzetközi városokról beszélhetünk. Az előző várostípusban a nemzetközi funkciók széles köre található, míg az utóbbira korlátozott számú nemzetközi funkció a jellemző. A térbeli hatókör alapján kontinentális és globális jelentőségű nemzetközi városokat különböztethetünk meg. E két szempont alapján a nemzetközi városok jellemzőit az 5. táblázat illusztrálja.

A nemzetköziesedés értelmezésének harmadik eleme a regionális és az ennél szélesebb hatókörű funkciók jelenlétével hozható összefüggésbe. Ez az elem a nemzetközi funkciók regionális beágyazottságának mértékét, a régió és a város gazdasági és társadalmi integrációjának színvonalát fejezi ki. E megfontolás alapján kétfajta várost különböztethetünk meg: Az egyik típusban a nemzetközi funkciók a helyi és a regionális kapcsolati hálózatra a szoros és rendszerszerű együttműködés a jellemző (a funkciók mélyen beágyazódnak a térség gazdaságába). A másik típusban a nemzetközi funkciók a helyi és a regionális gazdaságtól függetlenül, autonóm módon fejlődnek, a térség gazdasága nem kapcsolódik be a globális folyamatokba, a városi tér duális jelleget ölt (a gyenge beágyazottság kifejeződése).

A nemzetközi funkciók helyi beágyazottságát regionális léptékben is elemezhetjük, a város szoros együttműködést épít-e ki régiójával, vagy attól elkülönülten önálló fejlődési pályát jár-e be. E második esetet példázzák az úgynevezett városállamok, amelyek fejlődésüket nemzetközi – első renden európai – kapcsolataiknak köszönhetik, lévén ezek inkább a kiválóság szigetei, mintsem nagy régiók fejlődési motorjai.

Végezetül, a nemzetközi városi funkciók helyi beágyazottságának kérdéskörét a szociális integráció szempontjából is megközelíthetjük. A nemzetközi város sem mentes ugyanis a szociális dualizmus jelenségétől. Ezt több szerző vitatja, azt állítván, hogy a társadalmi szinergiákat a városok nemzetköziesedésének folyamatában meghatározó tényezőkként kell kezelni, folyamatos társadalmi-gazdasági megújítása ugyanis a nemzetközi funkciók letelepedése szempontjából fontos feladat. Számos szerző jutott arra a következtetésre, hogy a nemzetközi szakmai elitet nagyfokú földrajzi mobilitás jellemzi, a menedzserek életkörülményeit jellemző lakóhelyi és munkakörülmények hatással vannak a nemzetközi városok társadalmi megosztottságának fokozódásában. Nem elhanyagolható a helyi szereplők nemzetköziesedéshez fűződő attitűdje sem. Kétfajta magatartásmód figyelhető meg:

1. Élénk helyi (vállalkozói, önkormányzati, magán- és közösségi) érdeklődés, ami megmutatkozik a nemzetközi funkciók stratégiáinak kidolgozásában, városfejlesztési erőként való értékelésében.

2. Általános érdektelenség a nemzetközi jellegű feladatok iránt, e funkciók csupán egyes egyéni célokban fogalmazódnak meg, a közösségnek nincs nemzetközi stratégiája, a város fejlődésében csak utólag regisztrálják a kedvező hatásokat.

A nemzetközi tényezők iránti fogékonyság és a szociális attitűd szoros kapcsolatban áll egymással. Egy város nemzetközi kapcsolatok iránti elkötelezettségét identitásának ereje, a helyi szereplők közötti kohézió erőssége, a nemzetközi funkciók regionális és városi beágyazottságának mértéke befolyásolja.

Piero Bonavero 1997-ben az olasz városhálózat nemzetközi funkcióit elemezte, húsz termelési, pénzügyi, kutatási és oktatási, légi közlekedési, vásár- és kiállításszervezési, politikai, valamint diplomáciai mutató felhasználásával. A tanulmány a nemzetközi funkciók diverzifikációs szintje helyett az e funkciókkal való ellátottság ágazati jellemzőit vizsgálta különféle összefüggésekben.

A nemzetközi funkciókat tekintve az olasz városhálózat jelentős területi különbségeket mutat. Az általunk választott változók és kritériumok alapján vizsgálva a városi településeket, 50 %-uknál találtunk valamilyen nemzetközi funkciót: a 748 város közül 415 városban volt a 20 vizsgált tényezőből legalább egy található. A funkciók döntő többsége Észak- és Közép-Olaszországra koncentrálódik, az Alpok környékén még találkozhatunk néhány funkcióval, az Appenninek térsége azonban teljes egészében fehér foltnak tekinthető. Hasonló a helyzet Dél-Toscanában, Észak-Lazióban és Umbriában. A Mezzogiorno sajátos helyzetben van, az Adria menti régiók (Puglia és Abruzzo) ellátottsága jónak mondható, Basilicata és Calabria pedig gyenge fejlettséget mutat. Átmeneti helyzetben van ugyanakkor Campania régió, ahol a nemzetközi funkciók az északi és a középső tengerparti térségekre koncentrálódnak. A szigetek (Szicília és Szardínia) városainak nemzetközi orientációja szintén gyenge, internacionális funkciókat kizárólag a nagyvárosi térségekben és néhány kiemelt üdülőközpontban találunk.

A 6. táblázat mutatja a legtöbb nemzetközi funkcióval rendelkező várost. Láthatjuk, hogy a tevékenységek megjelenése a különböző városokban lényeges különbségeket mutat. A legtöbb nemzetközi funkció a termelési szférában regisztrálható, különösen magas a termék- és szolgáltatásexporttal foglalkozó szervezetek száma, viszonylag jelentős számú a külföldi működő tőkét reprezentáló szervezet az olasz városokban, és szép számmal találhatunk EU-s kutatási programokban részt vevő intézményeket. Erőteljes területi koncentrációt mutatnak a nemzetközi pénzügyi szervezetek és a külföldi légi járatokat üzemeltető repülőterek. Padova, Verona és Trieszt kivételnek számít, pozíciójuk Északkelet-Olaszország többközpontú városhálózatának köszönhető. Ez a 15 város alkotja az olasz településrendszer agglomerációs szintjét is.

Az agglomerációs szint is hierarchikusan tagolt. A rendszer csúcsán Milánó és Róma helyezkedik el. E két városban valamennyi vizsgált tevékenység megtalálható. Ugyanakkor a két város között mind a tevékenységek számát, mind pedig ezek ágazati szerkezetét tekintve lényeges különbségek vannak. Milánó súlya és szerepe sokkal fontosabb, mint Rómáé. Milánó vezető pozíciója tizenhat mutató esetében érzékelhető, különösen szembeötlő vezető szerepe a piaci jellegű termelő tevékenységekben (külföldi vállalati központok, külképviselettel rendelkező olasz vállalatok, exportáló vállalkozások, import-export cégek), a pénzügyi szolgáltatásokban (külföldi bank- és biztosító társaságok központjai), a vásár- és kiállításszervezésben. Róma vezető szerepe néhány intézményi és kvázi intézményi funkcióban (külföldi és nemzetközi intézetek, külföldi ösztöndíjtestületek, tömegkommunikációs szervezetek) érvényesül. Végül, figyelemreméltó a két város nemzetközi légi összeköttetéseiben megmutatkozó különbsége is. Milánó funkcionális profiljából látható, hogy a város a tevékenységi skála minden elemében erős pozíciókat mutat, öt-hat kategóriában szinte kizárólagos szerepe van az ország egészét illetően, s Róma csupán politikai-diplomáciai funkciókban előzi meg.

A második agglomerációs szinten Torino, Genova, Firenze, Velence, Bologna és Nápoly található. Torino, Genova és Nápoly politikai-diplomáciai, tudományos és oktatási funkciói tekinthetők kiemelkedőnek. E közös elemek mellett az egyes városoknak számos sajátosságuk is van: Torino még négy kategóriában ér el kiváló helyezést; Genova a pénzügyi tevékenységekben mutat jó képet, miközben egyéb funkcióit tekintve viszonylag gyenge helyen áll; Nápoly ugyanakkor a vásárszervezésben, a szállodai szolgáltatásokban és a termelési funkciókban erős, pénzügyi funkciói és nemzetközi légi közlekedési kapcsolatai azonban gyengék.

Firenze, Velence és Bologna egyaránt a vásárszervezésben és a szállodai szolgáltatásokban, valamint a politikai-diplomáciai funkciókban és a tudományos kutatásban-oktatásban ér el kedvező helyezést. E három város között is felfedezhetők azonban különbségek. Firenzének kiemelkedően jó a helyzete a nemzetközi vásárszervezésben és a magas kategóriájú szállodai ellátottságban; Bologna tekinthető Olaszország második legjelentősebb vásár- és kiállítóvárosának, ám érdekes módon ez nem tükröződik a város szállodai kapacitásaiban; Velencében pedig éppen fordított a helyzet – Velencének jók a nemzetközi légi közlekedési kapcsolatai, termelési funkciói azonban gyengék, Bologna és Firenze az előbbiben gyenge, az utóbbiban viszont kifejezetten kedvező helyzetben van. Mindhárom város sajátossága a pénzügyi szolgáltatások gyenge megtelepültsége, e megállapítás különösen Bolognára és Velencére igaz, Firenzére már kevésbé.

A nagyvárosi szint harmadik elemét Verona, Padova, Trieszt, Bari, Palermo, Catania és Cagliari alkotja. Az első három város funkcióinak profilja az észak- és közép-olaszországi városhálózatban megmutatkozó munkamegosztás tipikus példája, az e városokban található nemzetközi tevékenységek a térség többi nagyvárosának funkcióit egészítik ki. Verona nemzetközi funkciói összességükben elég korlátozottnak minősíthetők, gyakorlatilag azonban Velence kiegészítésére szolgálnak, például a termelési funkciókban és a nemzetközi pénzügyi szolgáltatásokban. Veronának fejlett a szállodaipara és a vásárszervezési kapacitása is. A két város ezért jól kiegészíti egymást. Padovának nincsenek sem diplomáciai intézményei, sem pedig légi közlekedési összeköttetései, vannak azonban kiváló szállodai és kiállítás- és vásárszervező intézményei, gyengébbek viszont a nemzetközi kutatási és oktatási ellátottsági mutatói. Triesztnek szinte valamennyi tevékenységben jónak tekinthető az ellátottsága, kivétel egyedül a légi közlekedés, kelet-európai kapu szerepe miatt diplomáciai intézményekben (konzulátusokban és külföldi intézetekben) gazdag.

Barinak és Palermónak közel azonos profilú intézményei vannak. Barira a fejlett diplomáciai és a szállodai kapacitásokon kívül kiépült kutatási és oktatási rendszere (mindenekelőtt az európai uniós programokban való aktív közreműködés miatt) és termelési kapacitása jellemző; Palermo gyenge ugyan az oktatási-kutatási és a termelési funkciókban, három palermói banknak azonban kiterjedt külföldi fiókhálózata van. Az utóbbi két városnak szerény nemzetközi légi kapcsolatai vannak. Catania és Cagliari korlátozott nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, diplomáciai funkcióik tekinthetők figyelemreméltónak. Az egyéb tevékenységek közül csupán az oktatást és a kutatást említhetjük (Cagliari jobb pozíciót foglal el).


Záró megjegyzések


Az európai régióközpontok méretének és fejlődési jegyeinek vázlatos elemzéséből levonható következtetéseink egyrészt arra irányulhatnak, hogy rámutassunk e nagyvárosok erőteljes térszervező funkcióinak gazdagodására. Az utóbbi másfél évtizedben e városokban bekövetkezett strukturális változások döntő része olyan funkciókhoz kapcsolódott, amelyek nem kizárólag a város és szűkebb környéke fejlesztési érdekeit szolgálták, hanem a tágabb régió gazdasági növekedésének előfeltételeit is meg kívánták teremteni. Az egész régiót átszövő hálózatok megszervezése hozzájárult a régió gazdasági vállalkozásainak dinamizálódásához is. A régióközpontban megtelepülő funkciók előnyeit – bár az adott városban hoznak létre új munkahelyeket – a gazdasági és szociális tér számtalan pontján érzékelni lehet. E kisugárzó hatás gazdasági következményei kimutathatóak, mérsékelhetik a városok közötti konkurencia kedvezőtlen hatásait, erősíthetik a hatékony együttműködést. A régióközpontok gazdasági ereje jelentős, az ide települt nagyvállalatok és üzleti szolgáltatások különböztetik meg e nagyvárosokat a városhierarchia egyéb szintjeinek elemeitől. A nagyvárosokban a humán erőforrások magasabb kvalifikációja a csúcstechnológiai ágazatok és a technológiai-kutatási szolgáltatások fejlődésének vonzerejét jelentik. Ehhez értelemszerűen társulnia kell e központok kiváló megközelíthetőségének, ami nem kizárólag a kívülről való elérhetőséget jelenti, hanem a régión belüli növekedési pontok közötti fizikai kapcsolati rendszereket is.

E nagyvárosok régiójuk szellemi centrumai is. Kulturális és felsőoktatási intézményei az egész térség szükségleteinek a kielégítését szolgálják, hatásaik rendszeres gyakorisággal érezhetők a régió szellemi potenciálján.

A régióközpontok a nemzetközi munkamegosztásban való regionális közreműködés motorjai. Magas exportpotenciájukkal, nemzetközi funkcióikkal szorosan kapcsolódnak az európai gazdaság, tudomány és kultúra fejlődéséhez, a nemzetközi innovációk befogadására alkalmas intézményeikkel hozzájárulnak a régió folyamatos megújulásához is.

A modern térformáló funkciók jelenlegi területi szerkezete Magyarországon nem felel meg az európai versenyfeltételeknek, ezért jelentős decentralizációra van szükség. Budapest és az európai fővárosok funkcionális gazdagsága között sokkal kisebb a különbség, mint vidéki nagyvárosaink és a nyugat-európai regionális központok között. Régióközpontjainkban gyengék az üzleti szolgáltatások, nincsenek repülőtereik, konferencia- és vásárközpontjaik, tudományos-technológiai parkjaik, országos vagy nemzetközi funkciókat is csak elvétve találhatunk.

A főváros dominanciáját célszerű mérsékelni. Az ország érdeke azt kívánja, hogy új fejlesztésekre elsősorban a regionális központokban kerüljön sor. Szeged, Pécs, Debrecen Miskolc és Győr rendelkeznek kedvező adottságokkal a regionális igényeket kielégítő funkciók telepítéséhez. E pólusokban az innováció teljes vertikumát (alap- és alkalmazotti kutatások, termék- és folyamatfejlesztés, termelési innováció, üzleti szolgáltatások) érdemes fejleszteni. A regionális központban működő szervezetek feladata a régió kutató-fejlesztő tevékenységének és a vállalkozások fejlesztési igényeinek összehangolása lehet.


Kulcsszavak: nagyvárosi funkciók, városfejlődés, régióközpont

Irodalom

Berg, Leon van den – Braun, E. – Meer, J. van der (eds.) (1998): National Urban Policies in the European Union. Responses to Urban Issues in the Fifiteen Member States. Ashgate, Aldershot

Bonavero, Piero (1997): L’apertura internazionale del sistema urbano italiano nel contesto europeo. In: Dematteis, Giuseppe – Bonavero, Piero (a cura di): Il sistema italiano urbano nello spazio unificato europeo. Il Mulino, Bologna. 243–297.

Cheshire, Paul (1999): Cities in Competition: Articulating the Gains from Integration. Urban Studies. 5–6.  843–864.

Cities in the New EU Countries. Position, Problems, Policies. (2004) Ministry of the Interrior and Kingdom Affairs, Amsterdam

Domanski, Boleslaw (2003): Industrial Change and Foreign Direct Investment in Then Postsocialist Countries. European Urban and Regional Studies. 2. 99–118.

Enyedi György (2003): Városi világ - városfejlődés a globalizáció korában. Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs

Faludi, Andreas – Waterhout, Bas (2002): The Making of the European Spatial Development Perspective. No Masterplan! Routledge, London

Illner, Michal (2000): Issues of Decentralization. Reforms in Former Communist Countries. Infomationen zur Raumforschung. 7–8. 391–401.

Le Galès, Patrick (2002): European Cities. Social Conflicts and Governance. Oxford Univ. Press, Oxford

Potentials for Polycentric Development in Europe. Annex Report A. (2004) Critical Dictionary of Polycentricity European Urban Networking. Norfic Centre for Spatial Development, Stockholm. August 2004.

Potentials for Polycentric Development in Europe. Annex Report B. (2004) Norfic Centre for Spatial Development, Stockholm. August 2004.

Rodrigues, Maria Joao (ed.) (2002): The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion. Edward Elgar, Cheltenham

Schindegger, Friedrich – Tatzberger, Gabriele (2002): Polyzentrismus – ein europäisches Leitbild für die räumliche Entwicklung. ÖIR, Wien

www.urbanaudit.org (2006. április 26.)1. ábra • A százezer lakosnál nagyobb népességű városok népességen belüli aránya néhány európai országban, a fővárosok nélkül, 2004. (A szerző szerkesztése nemzeti statisztikai évkönyvek adatai alapján)

A régióközpont

A régióközpontok

Ország

a legnagyobb város

nem a legnagyobb város

száma összesen

Ausztria

9

9

Belgium

3

3

Egyesült Királyság1

10

1

11

Franciaország

22

33

Lengyelország

16

1

16

Németország

11

4

15

Olaszország

20

20

Spanyolország

16

1

17


1. táblázat • Néhány európai ország régiószékhelyeinek méretnagyság szerinti megoszlása, 2004. Megjegyzés: Regionális kormányhivatalok központjai. (A szerző szerkesztése)
1. Nagyipari csoportok irányító központjainak jelenléte

2. A termelési szerkezet diverzifikáltsága

3. Felsőoktatási-kutatási bázisok

4. Kísérleti fejlesztő helyek

5. A népesség és az információk gyors mozgását biztosító infrastruktúra jelenléte

(légi közlekedés, autópálya, telekommunikációs hálózatok)

6. Az információk és az eszmék áramlását biztosító kapcsolati rendszerek

(konferenciák, rendezvények, kiállítások) kiépültsége

7. A termelő szolgáltatási hálózatok (üzleti tanácsadás, marketing, reklám,

számítástechnika) jelenléte

8. Pénzügyi erőforrások, támogatási rendszerek

9. Innovációorientált fejlesztési stratégia, rendezési tervek

10. Az oktatási, kulturális pihenési és sportlétesítmények könnyű megközelíthetősége

11. Magas színvonalú lakófunkciókat kielégíteni képes városrészek, negyedek


2. táblázat • A városhierarchiában elfoglalt pozíciót befolyásoló tényezők

(A szerző szerkesztése)


Megnevezés

Pécs

Graz

Trieszt

Maribor

Montpellier

Liverpool

Groningen

Nagyvárad


Munkanélküliségi

ráta, %

7,8

7,8

6,9

n. a.

18,7

11,1

6,4

6,0


Aktivitási ráta, %

52,9

66,5

n. a.

48,9

51,5

53,6

70,3

53,6


A külföldi népesség

aránya, %

0,9

9,5

4,3

2,0

6,9

n. a.

3,3

0,2


Tőzsdén jegyzett

nagyvállalati köz-

1

14

30

1

5

7

0

n. a.

pontok száma


Az ipari foglalkozta-

tottak aránya, %

21,5

26,4

24,2

n. a.

7,9

8,9

n. a.

36,8


A pénzügyi és üzleti

szolgáltatásokban

foglalkoztatottak

11,1

21,8

27,9

n. a.

17,7

17,8

n. a.

5,1

aránya, %


Egy vállalkozásra

jutó foglalkozta-

3,5

15,0

4,6

18,0

8,0

28,0

n. a.

11,0

tottak száma, fő


A felsőfokú végzett-

ségűek aránya az

13,4

19,5

9,0

15,1

22,7

11,2

22,8

12,0

össznépességből, %


Egy főre jutó CO2

kibocsátás

7,3

n. a.


n. a.

n. a.

0,9

6,6

n. a.


Ezer lakosra jutó

személygépkocsi

269

n.a

551

446

469

267

349

n. a.


Légi megközelíthe-

tőség, EU27=100

46

109

90

82

98

112

65

44


Közúti megközelít-

hetőség, EU27=100

57

104

89

77

91

103

132

51


Vasúti megközelíthe-

tőség, EU27=100

54

86

91

77

101

108

135

51


Egyetemek száma

1

4

1

1

3

3

1

3


Színházak száma

3

8

n. a.

3

n. a.

7

9

2


Múzeumok száma

24

32

n. a.

n. a.

n. a.

13

7

2


3. táblázat • Néhány európai regionális központ fajlagos teljesítménymutatója. 2001. Forrás: http://www.urbanaudit.org/DataAccessed.aspx (2006. április 23.) és egyedi adatgyűjtés alapján a szerző feldolgozása.
Megnevezés

Pécs

Graz

Trieszt

Maribor

Montpellier

Liverpool

Groningen

Nagyvárad


Felsőfokú hallgatók

száma, ezer fő

23

40

27

28

58

46

40

16


Repülőtéri utasfor-

galom, ezer fő

860

670

70

1750

3200

180


Állandó vásár- és kiállí

tási alapterület, ezer m2

110

87

120

79

46


Kongresszusi központ

befogadóképessége, fő

1200

2300

2000

2500

1100


Külföldi képviseletek

száma

1

18

16

5


Tudományos-kutatási

parkokban foglalkozta-

tottak száma, ezer fő

8

17

14

6

8


Tercier foglalkoztatottak

aránya, %

72

62

76

49

69

86

80

56


Népesség, ezer fő

158

226

208

94

245

469

181

2257


4. táblázat • Néhány európai regionális központ versenyképességének háttere, 2004.

(Forrás: városi tájékoztató kiadványok alapján a szerző számításai)
A nemzetközi funkció jellegeKorlátozott

Széleskörű

A nemzetközi funkció térbeli kiterjedése

Kontinentális

Specializált kontinentális nemzetközi városok

Komplex nemzet közi városok

Globális

Specializált globális nemzetközi városok

Globális városok


5. táblázat • A nemzetközi városok típusai (Forrás: Bonavero, 1997)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Milánó

940

978

280

133

74

24

51

15

5

84

16

9

9

20

13

4

806

45

4

32

Róma

86

491

34

90

11

22

9

14

19

30

9

10

30

66

6

1

682

8

1

Torino

221

119

52

57

29

5

11

14

4

60

7

3

3

5

2

7

157

3

6

Genova

52

124

19

34

6

3

7

15

9

1

1


2

2

4

68

2

1

Firenze

115

313

14

33

7

16

14

12

2

31

1

2

1

2


2

96

1

10

Velence

59

29

7

12

2

17

3

15

2

24

1

1

2

1

1

159

Bologna

185

86

18

31

15

3

20

5

1

8

1

4

4

2

3

97

Nápoly

33

164

12

22

8

4

7

14

1

19

4

2

3

3

2

66

Bari

47

130

6

15

1

6

6

11

2

5

2

3

3

1

6


Trieszt

24

267

4

19

2

2

3

11

6

1

4

3

2

Palermo

12

12

2

4

5

6

11

7

3

3

3

1

2

Cagliari

7

11

7

10

1

9

1

1

3

3

2

11

Perugia

15

22

4

2

2

4

2

1

1

Ancona

12

13

1

4

4

5

8

1

Lucca

39

18

5

1

1

1

7

1

1

Messina

2

9

4

1

3

8

1


A:exportáló

B:export/import

C:külföldi

D:EU

E:külföldi

F:szállodák

G:kiállítások

H:konzulátusok

I:európai

J:egyetemi

K:külföldön

L:üzleti

M:kutatási

N:külföldi

O:külföldi

P:városi

Q:nemzetközi

R:külföldi

S:olasz

T:külföldi biztosító

6. táblázat • Olasz régióközpontok nemzetközi funkciói (Forrás: Bonavero, 1997)
2. ábra • Kelet-Közép-Európa százezer fő feletti népességszámú városai, 2004. (A szerző szerkesztése)


<-- Vissza a 2007/06 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra