Magyar Tudomány, 2007/04 462. o.

Géntechnológia és gazdasági növényeinkA cikkekben előforduló

Néhány szakkifejezés rövid magyarázata


Bakteriális mesterséges kromoszóma (BAC): Közepes méretű, 300 kb-nál kisebb növényi DNS-szakaszok klóno­zására, felszaporítására alkalmas, kör alakú vektormolekula

Ciszgénikus növény: A transzformációval tör­ténő génbeépítés során a befogadó nö­vény, illetve azzal ivarosan keresztezhető rokon faj DNS-ének felhasználásával törté­nik az új génkombináció kialakítása

DNS-chip: Mikroszkópi tárgylemezre rögzített több tízezer gén specifikus DNS-min­ta, amely hibridizáción alapuló nukleinsav-kimutatást tesz lehetővé

DNS-szekvenálás: A genetikai információ tá­rolását és reprodukcióját a DNS-moleku­lát alkotó nukleotidok (bázisok) sorrend­je biztosítja. A nukleotidok sorrend­jé­nek meg­határozása, a DNS megszekvenálása vezet a genetikai információ megisme­résé­hez

Funkcionális genomika: A genom egészét illetően teremt kapcsolatot a DNS-szekven­ciaadatok és a gének funkciója között

Genetikai transzformáció: DNS-molekula bevitele a sejtekbe, amely integrálódik a befogadó szervezet génjei közé, és működése eredményeként új fehérjék szintetizálódnak, vagy változás következik be a génkifejeződés szabályozásában

Genom: Az adott élő szervezet genetikai in­formációt hordozó DNS-molekuláinak összessége

GM-szervezet, -növény: A genetically modified organism, plant angol kifejezés sza­vai­nak kezdőbetűit használják a géntechnológiával kialakított, nemesített szer­vezetek, nö­vények megkülönböztetésére

Kópia DNS-molekulák (cDNS-ek): A hír­vivő mRNS-molekulák nukleotid-szek­ven­ciájának megfelelő komplementer DNS-molekulák, amelyek szintézisét a reverz transzkriptáz enzim végzi

Makroarray: Legfeljebb 1000 gén specifikus mintát tartalmazó, többnyire nitrocellulóz membrán, amelyekhez izotóppal jelölt nukleinsavat hibridizálnak

Polimeráz láncreakció (PCR): DNS-fragmentek gyors megsokszorozására, amplifikálására használt módszer, amely hőstabil DNS-polimeráz enzimet használ

Promoter: A gének azon funkcionális része, amely szabályozza a gén kifejeződését

Transzgénikus növény: Génállományában megváltoztatott növény, amely a rekombináns DNS módszerek felhasználásával kialakított DNS-molekula beépítésével jött létre


<-- Vissza a 2007/04 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra