Magyar Tudomány, 2007/03 271. o.

Beszéd és beszédtudomány III.FONETIKAI ALAPÚ BESZÉDHALLÁST VIZSGÁLÓ ELJÁRÁS


Gósy Mária

az MTA doktora, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

MTA Nyelvtudományi Intézet – gosy nytud.huA beszédészlelés és a beszédmegértés a halláson alapszik; az ép hallás nélkülözhetetlen az anyanyelv-elsajátításhoz, az ember verbális kommunikációjához. A jó hallás azonban még nem jelenti a beszédfeldolgozás épségét, mivel a hallás nem azonos a beszédmegértéssel. Éppen ezért – elsősorban gyermekkorban – nagy jelentősége van a rendszeres szűrésnek, amelynek alapvető kritériumai, hogy megbízható és relatíve gyors legyen, valamint hogy a lehető legtöbb információval szolgáljon. A fonetikai, ezen belül a beszédpercepciós és szintetizálási vizsgálatok sajátos összekapcsolódásának alkalmazott kutatási eredménye a GOH beszédhallásszűrő eljárás (1. ábra). (A készülékhez fejhallgató, képsor és tesztlapok tartoznak.) Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez a magyar fejlesztésű eljárás a tisztahang-audiometria, a beszéd-audiometria és a beszédpercepciós tesztelés összegzése, amely a beszédhallás ellenőrzésére szolgál.

A módszer anyagát egy szótagból álló, formánsszintézissel létrehozott mesterséges szavak alkotják (Olaszy, 1989). A szavak akusztikailag csaknem kizárólag a legszükségesebb (invariáns) elemeket tartalmazzák, a redundáns és irreleváns elemek nélkül. A beszédképzés akusztikai következménye ugyanis számos olyan összetevőt (az időben változó frekvencia- és intenzitáskomponenseket) tartalmaz, amelyek egy adott beszédhang felismeréséhez nem feltétlenül szükségesek. Ez a redundancia egyfajta túlbiztosítás, amely bizonyos körülmények között fontossá válhat. Az emberi beszéd éppen ezért nem alkalmas hallásvizsgálatra. Egy beszédjel elhangzásakor nem tudhatjuk, hogy a hallási mechanizmus mely összetevők alapján azonosította a hullámformát. A szinuszjel egyes frekvenciák meghallásának mérésére alkalmas; a kisgyermeknek azonban idegen hangzás, nemegyszer nehéz számára a feladat, az eredmény gyakran nem megbízható, és nem nyújt felvilágosítást a beszédészlelésről. A beszédhangok sorozatának felismerése magasabb szintű idegtevékenység, amely minden más akusztikai jelenség feldolgozásától eltérő működést igényel.

A fonetikai alapkutatások eredményeként lehetővé vált olyan sajátosan szintetizált szavak előállítása, amelyek előre meghatározott invariáns elemeket tartalmaznak (Gósy, 1989). Az invariáns elemek meghatározása nyelvspecifikus feladat. Amíg például egy középsúlyos nagyothalló gyermek felismerheti a szót emberi ejtésben, addig annak szintetizált változatát már csak tó-nak vagy hó-nak észleli. Súlyosabb hallászavar esetén csak a magánhangzót fogja azonosítani. A természetes és a szintetizált szavak hangzása közötti minőségi különbség elenyésző. Szavak ismétlése mindennapi tevékenysége a gyermeknek, ezért a feladata a vizsgálatban egyszerű, az eredmény pedig megbízható. A különböző mértékben téves ismétlések, a hibatípusok és számuk jelzi a hallásproblémát, avagy a beszédészlelési zavart (Menyhárt, 2001; Gósy, 2007). A GOH eredményei azonnal mutatják, hogy indokolt-e a gyermek klinikai hallásvizsgálata, illetve beszédpercepciós fejlesztése. A módszert óvodákban, iskolákban, logopédiai centrumokban, a védőnői szolgálatban és gyermekklinikákon alkalmazzák szerte az országban.


Kulcsszavak: beszédhallás, észlelésszűrés, invariáns elemek, szintetizált beszéd, GOH-eljárás


IRODALOM

Gósy Mária (1989): Beszédészlelés. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest

Gósy Mária (2007): Synthesized Speech Used for the Evaluation of Children’s Hearing and Speech Perception. In: Gardner-Bonneau, Daryle – Blanchard, Harry E. (eds.): Human Factors and Voice Interactive Systems. Springer. In press.

Menyhárt Krisztina (2003): Óvodás és iskolás gyermekek beszédhallásának vizsgálati eredményei. Alkalmazott Nyelvtudomány. 1, 73–87.

Olaszy Gábor (1989): Elektronikus beszédelőállítás. Műszaki, Budapest1. ábra • A GOH beszédhallást vizsgáló eszköz és eljárás


<-- Vissza a 2007/03 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra