Magyar Tudomány, 2007/02 190. o.

Beszéd és beszédtudomány II.
Vendégszerkesztő: Gósy Mária


az MTA doktora, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár

MTA Nyelvtudományi Intézet - gosy nytud.huA Magyar Tudomány előző számában három cikk foglalkozott a beszédkutatás különböző aspektusaival, a semleges magánhangzó funkcióival, ejtési sajátosságaival és akusztikai következményeivel; a spontán dialógusok fonetikai elemzésével és az ún. hümmögések szerepével; valamint a különböző típusú felolvasások prozódiai jellemzőivel. A beszédkutatás újabb területeit szemléltetik az itt következő írások. Az első a beszédhangok folyamatos ejtésének szabályszerűségeit mutatja be, a második azt vizsgálja, hogy a beszéd alapján felismerhető-e a beszélő személy, a harmadik a beszédtempó és a beszédmegértés viszonyának kísérleti eredményeit tárgyalja, míg a negyedik a beszédészlelés és beszédértés fejlődését elemzi. A következő szám tanulmányai az alapkutatások és az alkalmazott kutatások összefüggéseivel foglalkoznak.


Kulcsszavak: beszédhangok egymásra hatása, nazalizáció, egyéni beszédjellemzők, bűnügyi fonetika, hangspektrográfia, tempógyorsulás, szövegértés, reakcióidő, anyanyelv-elsajátítás, önállósuló percepciós folyamatok


<-- Vissza a 2007/02 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra