Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

ISMERTETŐ1988-ban azzal a céllal jött létre a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), hogy egy, a magyar egyház ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét, a plébániát figyelme központjába állító mű összeállítását hozza létre, s amely a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia nevet kapta. A Enciklopédiába az ezer éves múlt valamennyi parókiáját, legyen az a történeti Magyarország, vagy Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen vagy a világ más részén, felvenné.

A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, és az azt kiadó Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEHA), valamint a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM International) International /Toronto - Budapest - Pannonhalma - Szeged/ arra is vállalkozik, hogy a pártállami diktatúra idején megszüntetett, betiltott és később sem engedélyezett, ezért évtizedekig nem létező magyar egyháztörténeti kutatás újraindítását, egyetemi, főiskolai oktatását elősegítse, szakmai-módszertani tanulmányok, illetve forrásközlések-, könyvek-, folyóiratok kiadásával népszerűsítse. A szerkesztőség tagjai a nyugat-európai, illetve amerikai egyetemek magyar származású professzoraival együttműködve igyekeznek Magyarországon az egyetemek tanszékein, valamint az egyházi irányítású teológiai főiskolákon, egyetemeken az egyháztörténeti oktatást elősegíteni, bevonva oktatóikat, kutatóikat a munkába. Tevékenységünk a négy évtizedes elnyomás után ezen tudományág megújítását és ezzel együtt egy oktatási program megindítását szolgálja. Ugyanakkor hozzájárul a kelet-nyugati tudományos kapcsolatok kiépítéséhez, személyes-intézményes szakmai szálak kialakításához. Tesszük ezt mindenféle felekezeti megkülönböztetés nélkül, helyt adva bármilyen egyháztörténeti, illetve ehhez kapcsolódó történeti, néprajzi és művészettörténeti témának.

Az időközben születő részeredmények publikálására évkönyv jelleggel létrejövő Magyar Egyháztörténeti Vázlatok ma már folyóiratként működik. Jelenleg az egyetlen működő egyháztörténeti folyóirat. 1994-ben a kiadvány - megtartva eredeti címét - felvette a Regnum alcímet is. A munkaközösség ezzel kívánt tisztelegni a harmincas-negyvenes évek nagytekintélyű folyóirata és az abban publikáló egyháztörténészek munkája előtt, egyben vállalva a szellemi örökséget is. Ugyanakkor annyi különbség van a "régi" katolikus Regnumhoz képest, hogy folyóiratunk felekezeti megkülönböztetés nélkül vállalja fel az egyháztörténeti kutatás támogatását és az eredmények közlését.

A "Vázlatok" 1989 óta évente egyszer, 1993-tól évente négy számmal, két kötetben jelenik meg. /Felelős kiadó: Várszegi Asztrik (1989-); Főszerkesztő: Uzsoki András (1989-1991); Horváth Tibor (1991-1993); Szántó Konrád (1994-); Felelős szerkesztő: Zombori István (1990-) Eredeti céljainak megfelelően helyt ad a hazai szerzők mellett az egykori történelmi Magyarország egyháztörténetével kapcsolatos tanulmányoknak, forrásközléseknek a Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában vagy az egykori Jugoszlávia utódállamaiban élő szerzők tollából. Ugyanakkor egyre fokozottabb mértékben vonjuk be a munkába az emigrációs magyarság szakembereit, kiterjesztve a kutatást az emigrációban létrejött magyar egyházak működésére. A folyóirattal együtt több sorozatba szervezve önálló köteteket is adunk ki. Így megjelentetjük a METEM-Könyvek sorozatot. E sorozatban olyan monográfiákat, tanulmányköteteket, forráskiadványokat, dokumentum köteteket jelentetünk meg, amelyek fentebb vázolt célkitűzéseknek megfelelően hazai, illetve nemzetközi jellegű hiánypótló szerepet töltenek be.

Kiadjuk az "Ecclesia Sancta" sorozatot, amely más országok egyháztörténetét ismertető műveket közöl a hazai kutatás és az érdeklődő nagyközönség számára. Új sorozatunk az "Egyházlátogatási jegyzőkönyvek", amelynek eddig 6 kötete jelent meg, és amely alapvető fontosságú segédlet a hazai és a nemzetközi levéltáros szakma, és a kutatók számára.

Sorozatokba nem tartozó egyéb műveket is jelentetett meg a kiadó, és ez így lesz a jövőben is. Fokozott figyelmet szentel a kiadó az idegen nyelven kiadott műveknek (Főleg angolul, németül, olaszul, de megjelent már szlovák nyelvű kötetünk is.) A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok és a METEM munkálkodása révén indulhatott újra a magyar egyháztörténeti kutatás, és elmondható, hogy valóban felekezeti megkülönböztetés nélkül feladatának tekinti az 1100 éves magyar múlthoz kötődő egyháztörténet bármilyen témájának a közlését, ideértve a történeti néprajzzal, illetve az egyházi művészettörténettel kapcsolatos témákat is.

SKETCHES FROM THE HISTORY OF THE HUNGARIAN CHURCH

The Work-group of the Encyclopaedia of Hungarian Ecclesiastical History (METEM) was established in 1988 with the intention of creating a composition that envelopes the one thousand year long history of the Hungarian Church and which appoints the parish, the fundamental unit of the church, as its object of focus. It received the title of The Encyclopaedia of Hungarian Ecclesiastical History. The Encyclopaedia attempts to incorporate all of the parishes which existed during the past one thousand years, let them be located within the boundaries of the historical Hungary, Western Europe, the American continent or some other part of the world.

The Sketches of Hungarian Ecclesiastical History and the Historia Ecclesiastica Hungarica Foundation (HEHA), which became its publisher, as well as the Work-group of the Encyclopaedia of Hungarian Ecclesiastical History (METEM International) International (Toronto - Budapest - Pannonhalma - Szeged) attempted the revival of research of Hungarian ecclesiastical history which was discontinued and prohibited during the single-party state dictatorship. Later, it was still not permitted, and thus, did not exist for decades. The work also attempts to aid the teaching of this topic at the university and college level, to popularise it through professional-methodological studies, as well as to publish sources, books and periodicals concerning this theme. The members of the editorial staff, working together with professors of Hungarian origin who teach at American universities, attempt to promote the education of ecclesiastical history at various departments of universities in Hungary, as well as in Colleges of Theology which are directed by the Church, while embracing the educators and researchers to take part in this research. After four decades of oppression, our undertaking serves the revival of this branch of science and through this, the commencement of an educational programme. At the same time, it contributes to the establishment of scientific relationships between the East and the West, and the formation of professional ties on both personal and institutional levels. We do this without any type of denominational prejudice, providing a place for the history of any church, as well as historical, folklore, and art history themes which are related to this topic.

Resembling a yearbook, the Sketches of Hungarian Ecclesiastical History, which began with the purpose of providing a place for the publication of partial research results that were uncovered at the time, function as a periodical today. At the moment, it is the only functioning periodical on ecclesiastical history. In 1994, the publication - maintaining its original title - took up the Regnum subtitle also. With this action, the work-group wished to pay respect to the highly recognised periodical of the thirties and forties and to the effort of the church historians whose work was published here. At the same time, they accepted the upkeep of the intellectual inheritance it contained. There is a slight transition from the "old" Catholic Regnum in that our periodical had taken up the support of research concerning church history and the publication of the findings.

Since 1989, the "Sketches" had been published once per annum, and since 1993, it has been issued four times per year in two volumes. (Publisher-in-charge: Asztrik Várszegi (1989); Chief Editor: András Uzsoki (1989-1991); Tibor Horváth (1991-1993); Konrád Szántó (1994-); Editor-in-charge: István Zombori (1990-). According to, and in addition to, its original purpose - to provide space for domestic authors - it also provides a place of publication for studies concerned with the ecclesiastical history of the once historical Hungary, and the publication of sources from authors living in Slovakia, Romania, Ukraine or the newly formed states of the former Yugoslavia. At the same time, we have included in the collection more and more experts from among the emigrated Hungarians, and have extended research to envelop the operation of the Hungarian churches that have been established by emigrated Hungarians.

In addition to the periodical, we have also published independent volumes. Thus, we publish the METEM-books series. In this series, we include those monographs, essays, publications of sources, and collections of documents which fulfil the goals outlined above, thus filling a gap in this area, domestically and internationally.

We publish the "Ecclesia Sancta" series, which holds works about ecclesiastical history of other countries to be used in domestic research and for the greater public that is interested in this topic. Our new series is the "Records of Church Visitation," of which six volumes have been published so far and which is an aid of primary importance for the domestic and international archival profession and researchers.

The publisher has also issued other works which do not belong into a series, and this practice will be continued in the future as well. The publisher pays special attention to works published in foreign languages (especially in English, German, Italian, but we have also a volume in Slovakian).

The research into Hungarian ecclesiastical history could take off again through the efforts of the Sketches of Hungarian Ecclesiastical History and the METEM, and thus, it can be truly said that without denominational prejudice, it perceives its task to publish any topics concerning church history which is connected to the 1100 years of Hungarian past, including historical folklore and other topics which are concerned with church art history.