Kisebbségkutatás -  9. évf. 2000. 3. szám

Kutatás a kárpátaljai szlovákok kultúrájáról

Slováci na Zakarpatskej Ukrajine/zost. L. Čáňi. - Bratislava: Dom zahraničných Slovákov, 1998. - 138 p.
Ism. Sičáková, L.: Slovenská reč, 64. roč. 1999. 5. no. 301-304. p.

1996 májusa és 1997 októbere között a Külföldi Szlovákok Háza az illetékes szlovák intézmények és az ungvári egyetem bevonásával levéltári kutatásokból és szociológiai felmérésekből álló programot hajtott végre a kárpátaljai szlovák kisebbség múltjának és jelenének jobb megismerése céljából. Az eredményeket 1997 decemberében szakmai szemináriumon vitatták meg. Az alább ismertetett kötet tartalmazza (bizonyos kiegészítésekkel) az eredményeket.

Viszonylag szerény hozadékúak voltak a levéltári kutatások, ugyanis nem látszik különösen újszerűnek annak bizonyítása, hogy Kárpátalján a szlovák elem jelenléte a 9. századtól kezdve napjainkig folyamatos. Annak ellenére így van ez, hogy az idők folyamán számos település ukránná vagy magyarrá vált. Nagyjából ugyanez a jelenség mondható el az etnográfiai vizsgálódásokról is.

A nyelvészek viszont szép és fontos eredményekkel büszkélkedhetnek: az egyes településeken munkálkodó kérdezőbiztosok anyaggyűjtése nyomán pontos térkép készülhet a nyelvjárásokról, amelyek közül kettő az Abaúj-Zemplén-Sáros megyei típusba tartozik, ám az egyikben az abaúji, a másikban pedig a zempléni sajátosságok dominálnak. További típusok: Ung-Zemplén megyei, ung-soták jellegű, közép- és kelet-szlovák. Ez az öt típus mind hangtani, mind pedig szótani szempontból releváns.

Meglehetősen jó állapotú a kárpátaljai szlovákok szókincse, ami erős nemzettudatuknak, gondosan ápolt családi-rokoni kapcsolataiknak, Szlovákia közelségének és a szlovák médiumok rendszeres hallgatásának-nézésének tudható be. Az anyanyelv-ápolás terén fontos szerepet játszik még az ungvári egyetem szlovák filológiai tanszéke, amely részint az örökölt szókincs megtartásán-konzerválásán fáradozik, részint meg terjeszti az irodalmi szlovák nyelv szókincsét a kisebbséghez tartozók körében. Mindemellett nem kerülték el a kutatás figyelmét az ukrán nyelvi hatások sem, amelyek - szükségképpen - egyre erősödnek.

A kutatók a projekt megvalósítása keretében begyűjtöttek néhány visszaemlékezést is. Ezek az öreg emberek által elmondott szövegek a kárpátaljai szlovákok nehéz, államfordulatokkal, gazdasági válságokkal és ide-oda telepítésekkel tarkított, de mindig megújulni tudó életéről szólnak.

Vissza