FĹ‘oldal

Korunk 1932 Október

Az imperialista ellentétek élesedése és a háborúra készülő világgazdaság


Szalay István

 


A világgazdasági krizis élesedésével lépést tart az imperialista ellentétek élesedése. A Távol-Kelet-i háború kitörései, valamint a legutóbbi genfi világleszerelési konferencia eredménytelensége s az ehhez csatlakozó fokozott fegyverkezesi tevékenység mind egy új világháború fenyegető veszedelmének az előjelei.


A lausanei konferencia a reparációs problémát egyáltalán nem oldotta meg, hanem a fegyverkezés és a szövetségesek közti adósság kérdésével kötötte össze, vagyis a problémát még jobban kiélezte. A konferencia hátterében új hatalmi blokk bontakozott ki, melynek különös jele az Entent újraéledése s Európa frontja Amerikával szemben. A francia imperializmus viszont további kisérleteket tett katonai-politikai blokkjának kiszélesítésére újabb országok bevonásával.


Eredménytelenüli zárult az ottawai konferencia is. A brit imperializmus ama kísérlete, hogy a brit világbirodalom keretén belül szertehuzó gazdasági és politikai erőket a kölcsönös árúforgalom növelésével megelőzze, hiábavalónak bizonyult.


Keleteurópában is a konfliktusok fenyegetően érnek. A memeli eset, Lengyelország Danzigot illető fenyegetései, valamint Németország megerősödött revíziós tevékenysége az; elvesztett keleti területek visszanyerése céljából, mind veszélyes mértékben növelik a robbanás lehetőségét Keleteurópában. Egyidejűleg Franciaország hatalmi politikájának offenzívája Középi- és Délkelet-Európában tovább tart, azzal a világos céllal, hogy Ausztriát és Magyarországot teljesen járomba törje.


A fasizmus németországi uralma jelentékeny mértékben élezi a már meglévő konfliktusokat. A német egyenjogúsági követelés a fokozódó fegyverkezési lehetőség követelése. A Papen-kormány mögött álló erők egy német-francia katonai szövetség megteremtésének az irányába dolgoznak: kétségtelenül a Szovjetunió ellen.


Franciaország és Olaszország között az ellentétek tovább (élesednek. Az olasz imperializmus nyiltan a versaillesi szerződésben megteremtett politikai erőviszonyok ellen lép föl, követeli a versaillesi szerződés revízióját, jelentős részeit a francia gyarmatbirodalomnak s látható éllel Franciaország ellen fegyverkezik. A francia-olasz megegyezés a tengeri fegyverkezést illetőleg, amely előfeltétele a londoni flottár egyezmény realizálásának, még távolabbi jövő zenéje, mint valaha.


A gyarmati népek egyre növekvő elégedetlensége a világimperializmus alapjait fenyegeti. Közel- és Távol-Keleten a gyarmati háborúk új sora van kibontakozóban. A kinai forradalom egyre szélesebb kommunista vizekre evezi; a kinai szovjetek impériuma egyre nő.


Délamerikában az angol-amerikai ellentét egyre világosabb. A Bolivia és Paraguay közti háború kifejezése ennek az ellentétnek. A Nyugat-Indiai brit flottabázisok megerősítése igazolja, hogy Anglia hatalmi pozícióit az amerikai riválissal szemben megfogja védeni.


A nyersanyag és árúpiacokért folyó harc akut stádiumba lépett. Hogy ezt a harcot fegyveres erővel kell elintézni, bizonyítja a japán imperializmus eljárása Távol-Keleten. Az imperialisták megegyezését a kinai piac felosztását illetőleg Japán felborította. Okkupálta Mandzsuriát, megteremtette Kina újravaló felosztásának az alapjait a Mandzsuriát az Oroszország elleni felvonulás bázisául rendezi be. Oroszország elfoglalása második felvonását jelentené a viliág újbóli felosztásának: új piacok nyitását a új profitlehetőségeket.


A japán imperializmus eljárása katonai-politikai közeledéshez vezetett Japán és Franciaország között. A Népszövetség a kinai néptömegek elleni háborút, Mandzsuria elfoglalását, ami az új világháború veszedelmét idézi fel, egyáltalán nem akadályozta meg, sőt ellenkezőleg, lehetővé tette. Ellenére a Népszövetségnek és a Locarno szerződésnek, ellenére a háború kiküszöbölésnek és a Páneurópa eszmének, az utolsó tizenhárom „béke”-évben két tucat háború volt. A világnak csak azon a hatodán, amely orosz impérium alá tartozik, nem volt egyetlen egy háborús konfliktus sem, jóllehet a Szovjetunió határain belül 185 nép él, egy tucat olyan államban, amelyek évszázadokon keresztül ellenségesen viselkedtek egymással szemben.


A háborúra készülő A háború gazdasági előkészítését minden ország világgazdaságban szisztematikusan organizálják. Azok az idők, melyekben a hadsereg materiális ellátását kizárólag a hadfelszerelési iparra bízták, véglegesen elmultak. Bár a speciális hadfelszerelési ipar egyáltalán nem játszotta el a szerepét, ez a szerep mégis erősen elváltozott. Ma már az egész ipart a háborús készülődés szolgálatába állítják.


Amerikában a háború gazdasági előkészítése céljából „az ipari készenlét” bizottságát alakították meg, amely 20.000 üzemet tart az ellenőrzése alatt Az ipari háborús készenlét technikai és gazdásági kérdéseit 50, állandóan működő speciális bizottság tisztázza. A gazdasági mozgósítási terv az általa kivánt feladatok kivitelére 24 óra alatt 18 millió ember háborús munkába való állításával számol. Ezek a feladatok: az egész ipari termelés átállítása háborúsra, az egész forgalom átvitele hadi állapotba. Hasonló törekvések, illetve szervezetek dolgoznak Angliában, Franciaországban és egyebütt.


„A háború annyira eltechnizálódott és elmechanizálódott, hogy minden ipari nagy üzem egy-egy arzenállehetőség”, — mondotta Morgan, angol tábornok. Az új háború szervezői e szerint a szempont szerint állítják be az ipart terveikbe.


Ami a speciális hadfelszerelési ipart illeti, úgy ez a világháború óta hatalmasat fejlődött. Ha csak pl. Csehiszlovákia hadfelszerelési iparát vesszük, úgy következő a helyzet: 6 ágyú- és gépfegyver-gyár, 5 tüzérségi szerelvény-gyár, 15 töltény, és lövedék-gyár, 6 tank- és páncélauto-gyár, 7 repülőgép-gyár, 4 repülőgépmotor-gyár, 8 puskapor- és robbanóanyag-gyár, 10 hadi-gáz gyár. Ezekben a gyárakban jelenleg 70.000 munkás dolgozik, háború esetén azonban ezek a üzemek 300.000 munkással dolgozhatnak. A Skoda-Társaság forgalma az 1926. évi 690 millió ck.-ról 1930-ban 2 milliárd ck.-ra emelkedett. 1923-ban a csehszlovákiai hadfelszerelési üzemek még csak 12.000 emberrel dolgoztak.


A hadfelszerelési ipar képviselői semmiféle eszköztől sem riadnak vissza, hogy a leszerelést szabotálják és a háborús készülődést elősegítsék. Bizonyitja ezt a Shearer-eset. A Vickers-Művek részvény listájából kiderül, hogy a népszövetségi ülések prominens szereplői, részvényesei a legnagyobb angol hadfelszerelési: vállalkozásnak. Amidőn a lengyel kormány az idén nyáron olyan kölcsön ügyében tárgyalt Párisban, amellyel francia hadfelszerelési gyárakban akart rendeléseket eszközölni, a szóbanforgó francia hadfelszerelési gyárak kezében levő, nagyon befolyásos sajtó féktelen nacionalista izgatást fejtett ki Németország és Lengyelország között, hogy nyomást gyakoroljon a tárgyalás alakulására.


A Távol-Keleti hadieseményekkel kapcsolatban a hadfelszerelési iparok tevékenysége fokozottan felélénkült. A sulyos világgazdasági krízis különben is egyedül csak a hadfelszerelési iparokat kimélte. A Japánok Kínába valló bevonulását számos ismert világlap a gazdasági krizis végekép üdvözölte.


Alábbi táblázat igazolja a hadfelszerelési iparok konjunkturáját. (Franciaország legnagyobb hadfelszerelési koncernét, a Schneider-Creuzot műveket az Union Européenne Industrielle finanszírozza.Kuhlmann és Air Liquide a két legnagyobb francia kémiai vállalkozás. A Szuezi-Csatorna-Társaság a Kelet-Ázsiai fegyverszállitások révén keresett rengeteget.) Hogy értékeli a börze a hadfelszerelési vállalkozások részvényeit?


 


 


 


A legmélyebb


 


Emelkedés


Cég


Tőke


kurzus


 


1932


 


1931 óta


milliárd márkában


1931


I.30


II.3


II.5


 


L´Air Liquide


14


467


711


750


768


64 %


Kuhlmann


50


285


408


419


420


47 %


SA Hotchkiss


26


825


825


1155


1305


58 %o


Schneider-Creuzot


16


910


1325


1379


1415


56 %


Union-Européenne


22


220


435


441


478


117 %


Suez Soc.


32


11250


13750


14140


14275


27 %


 


Angliában az Anglo Persian Oil Ltd. részvényei 1932 első két hónapjában 1931-el szemben 44, a Courtaulds Ltd.-é 30, az Imperiall Chemical Industries Ltd. részvényei 58, a Vickers Ltd.-é meg 48 százalékot emelkedtek.


Ugyanekkor Amerika négy legnagyobb acél, nickel, réz és petróleum koncernének, amik együttesen 12 milliárd márka részvénytőke felett rendelkeznek, a részvényei a következő százalékokban emelkedtek: Anaconda Copper Mining Corp. 16, International Nickel Co. of Canada 18, Stand. Oil of New-Yersey 6, United Steel Corp. 13.


Az utóbbi év alatt a hadfelszerelési iparok nyeresége a japán kormány széles rendelkezései következtében nagy mértékben emelkedtek.


Említsük meg végül a magán fegyverkereskedelem szakadatlan terjeszkedését. A Népszövetség egy kimutatása szerint a magánfegyverkereskedelem 1925 óta 48.378.000 dollár értékben szállított fegyvereket a különböző államoknak. (Prága)


 


Vissza az oldal tetejére