FĹ‘oldal

Korunk 1931 Június

A világ aranykészlete

 


Egy, a Népszövetség kebeléből delegált pénzügyi bizottság jelentése szerint a világ évi aranytermése 1940-re a mai 404,000.000 dollárról 370,000,000-ra esik. Ugyanerre az időre a nem ércpénzre szükséges aranykészlet évi 180,000.0000-ról 200,000.000-ra emelkedik. Az aranyércpénz szükségletre tehát 1940-től évente már csak 170,000.000 dollár értékű aranymennyiség áll rendelkezésre az 1930-ban rendelkezésre állott 224,000.000 dollár értékű helyett. Ha továbbá tekintetbe vesszük, hogy a szükségelt aranytömeg évente 2—3 százalékkal emelkedik s az aranyfedezet tényleges viszonya az ujonnan forgalombahozott pénzhez 33—40 százalékot tesz, úgy a pénz céljára szükséges arany hiányzó összege 1940-ben, a legjobb esetben 34.000.000 dollár, a legrosszabb esetben 238,000.000 dollárra rug. Az aranytömeg esése azonban a hiánytalan közgazdasági tapasztalat szerint az árak esését vonja maga után. Az árak általános esése viszont krízist idéz elő. Az aranykészlet megcsappanása tehát előreláthatólag nagyon kellemet len következményekkel jár a következő évtized gazdasági életét illetőleg. Ezek a kellemetlen következmények annál inkább veszélyesek és érezhetők, minél egyenlőtlenebbül oszlik el az egyes országok között a világ aranykészlete. Egy ugyancsak a Népszövetség részéről publikált jelentés szerint 1928 végén a világ aranykészletének 90 százaléka tíz országra jutott. 1929-ben az Egyesült Államok és Franciaország aranykészlete 540,000.000 dollárral gyarapodott. Az Egyesült Államoknak jelenleg 150,000.000 dollár értékű aranyfölöslege van. Tizenegy további országnak pedig együttvéve 1950,000.000. Az Amerikának járó Európa-tartozások (1990-ig) méginkább növelik Amerika aranykészletét. Ebben a pillanatban, hogy a népszövetségi pénzügyi delegáció jelentésének lényegét ideszögezzük: a legnagyobb aranybirtokosok az Egyesült Államok és Franciaország. Ez a magyarázata amiért a többi országok általánosan fogyó aranykészlete miatt Franciaország is és Amerika is mindinkább erősödnek a világgazdaságban s amiért, legalább Amerika részéről egy gazdasági világdiktatura bekövet kezésétől kell tartani. (y. v.)


 


Vissza az oldal tetejére