FŇĎoldal

Korunk 1930 Szeptember

Az új orosz orvosképzés


Szende Istv√°n

 


A mai Oroszország egyik legnagyobb gondja a népegészségügy társadalmi rendezése. Egyik legnagyobb és legnemesebb feladatát egészséges lakások, egészséges gyárak építésében, társadalmi ellenőrzésében s a járványok elleni céltudatos küzdelemben látja. Ebben a hatalmas és nagy erőfeszítéseket igénylő küzdelemben azonban megfelelő szakemberekre van szükség, akiket a mult szokásai szerint berendezett és vezetett egyetemek eddig nem igen tudtak szállítani. Hosszu esztedők vitái és meggondolásai után végre a közoktatásügyi népbiztosság hozzálátott az orvosi fakultások átalakításához.


A társadalmi szükségletnek megfelelően már a most kezdődő iskolai félévben minden eddigi orvosi fakultás a mai formájában megszünik. Helyüket három külön, egymástól teljesein független új szak foglalja el.


Külön egyetemi fakultás készíti elő ezentúl az orvosokat az általános gyógyításra. A therapeutikus profilaxis fakultásán gyógyító orvosokat készítenek elő és általános therápiában, sebészetben és szomatológiában képezik ki őket.


A második fakultás a szanitáris profilaxis fakultása szakorvosokat nevel a járványos betegségek idejére és a társadalmi higiéniára. A hallgatókat ezen a fakultáson a társadalmi szükségleteknek megfelelő teendőkre készitik elő s főképen munka- és lakásegészségügyben nyernek oktatást. A legnagyobb szociális jelentősége kétségen kívül ennek a fakultásnak lesz. Gondoljuk csak meg, hogy a mai egyetemi rendszeren nevelődött orvosaink mily keveset értenek az ipari egészségügyhöz, mily hasznavehetetlenek egy nagyarányú járvány idején.


A harmadik fakultás kizárólagosan az anya- és csecsemővédelem szempontjából, főképen pedagógus és pszikológus orvosokat készül adni a társadalomnak. Ez az új egyetemi tanszak is olyan hiányokat tölt majd be, amelyeknek égető szükségessége ma már minden gondolkodó ember előtt világos. Hiszen ma már a modern pszihológia, a szexuális reformok, a nemi élet újjáalakulásának és a gyermeki lélek társadalmi nevelésének idején mindnyájan tudjuk, hogy orvosaink, igen csekély kisebbségtől eltekintve szinte értetlenül állanak szemben a kor követeléseivel, vagy legalább is hasonló laikus módon fognak a kérdés megoldásához. Az új orosz orvos oktatási reform minden területen szakembereket óhajt kiképezni és így egészen természetes, hogy az általános orvostudományt, amelyet egy egyetemi studiumon már ma sem lehet elsajátítani a három legalapvetőbb munkakörnek a figyelembevétele mellett három külön szakra bontotta.


Természetesen nem állhatott meg ennyinél az oroszok reformmunkája. Az egyetemeket a nagy széles néptömegek részére hozzáférhetővé tették már korábban is. Csak épen az orvosi szak maradt elzártan a tanulni akarók előtt, mert hiszen ez az a szakma, amelynek még ma is egy egészen külön nyelve van. A klasszikus műveltség feltétlenül előfeltétele volt eddig az orvosi studiumnak. Ezen a nehézségen segít az új rendelet, amikor egyetlen tollvonással kiirtja az orvostudományból és segédtudományaiból a latin kifejezéseket s már a következő szemeszterben minden szakkifejezést orosz szavakkal helyettesit.


Ezeknek az intézkedéseknek az értékéről és szükségességéről valószínüleg még sok szó esik. Bizonyára lesznek heves ellenzői, egy azonban bizonyos: a nagy néptömegek eddig fel nem használt szellemi és cselekvő energiája részére felszabadult az út az orvostudományok felé is!


Ugyanezt a törekvést szolgálja az az intézkedés is, amely a következő félévben szintén megvalósul. Az orvosi szakon is az előadásokat párhuzamosan, nappal diákok, este pedig ipari munkások részére folytatják le. Az esti tanfolyamok teljesen egyenlő értékű szakszerű kiképzést nyujtanak. Ez a tanfolyam azonban hosszabb mint a nappali.


Szeptemberben már az új rendnek megfelelően átalakítva nyílnak meg az orosz orvosi egyetemek kapui és egyben Ivanov-Voszneszevszkben, Szamarában és Chabarovszkban új, háromfakultásos orvosi egyetemek kezdik meg a tanítást. 1931-ben. ugyanilyen orvosi egyetemeket nyitnak Alma-Atában, Szimferopolban és Szwerdlovszkban.


Hogy milyen hatalmas munka előtt állanak az orvosi intézetek álljon itt két szám: az ezévi nyári szemeszterben 3300 hallgatót tudtak befogadni és megfelelő anyaggal ellátni Oroszország orvosi intézetei és egyetemei együttvéve. A jövő nyári szemeszterre az orvosi fakultások 11.000 hallgatóra készülnek fel. (Bécs)


 


Vissza az oldal tetejére