FŇĎoldal

Korunk 1929 Március

Kulturkrónika rövid hírekben

Az Oaklandi keresztények


C. T. U. helyi csoportjának tagjai az utolsó héten több mint kétezer cigaretta-véget tapostak el cipőtalpaikkal, hogy a gyermekeket a cigarettavégek tovább szívásától megóvják. A W. G. T. U. taggyülésén Mrs. Margaret Campbell jelentését efelöl tomboló lelkesedéssel fogadta a hallgatóság.


 


 


A száraz Amerika


Az Associated Press jelentése szerint Los Angelesben letartóztatták a teljesen nyomorék és mozgószékhez láncolt harminc éves Miss Edna Percivalt, – részeg állapotban való közlekedés miatt. A letartóztatást végző hivatalnokok jelentése szerint a Miss kiabálva járt ide-oda lakása folyosóján mozgószékével s ezáltal csendzavarást okozott.


 


 


Másik hir a száraz Amerikából


Csikágó északi részében egy csomó férfi, akik a rendőrség hivatalnokainak adták ki magukat, benyomult egy alkoholcsempész banda helyiségeibe s az ott jelenlevőket a helyiség legutolsó szobájába szorította, majd pedig a fal mellé sorakoztatva őket puskával és gépfegyverekkel leöldöste. A szerencsétlenek közül hat meghalt, kettő pedig halálosan megsebesült. A szomszédból egy aszszony, aki valószinüleg az egyetlen személy volt, aki a lövöldözést hallotta, fellármázta a rendőrséget. A rendőrség véleménye szerint a történteket egy rivalizáló csempész banda követte el, mely kiakarta használni azt az alkalmat, hogy üzleti ellenfeleit, akik gyűlésre jöttek öszsze, egyszersmindenkorra kiirtsák.


 


 


Mussolini és az egyház


Mussolini 1919. május 11-én a Popolo d´ Italia vezércikkében a következőket irta:


„Követeljük a katholikus egyház elválasztását az államtól; – követeljük az alkotmányban biztosított mindazon privilégiumok leépítését, amelyek következtében a katholikus vallás államvallásként szerepel; – követeljük az egyházi és püspöki jövedelmek lefoglalását. Az állam csupán mint magánegyesülést szabad, hogy tekintse az egyházat, mely az általános törvényeknek alá kell, hogy rendelve legyen. A vallásos egyesületektől vissza kell vonni a tulajdonjogot. A vallásos kultusz és oktatás gyarlósága csak a nyilvános és magániskolák keretén kívül történhet”.


 


 


Erkölcsi biráskodás Lessing Náthánja felet


A Vossische Zeitung frankfurti tudósítója írja a következőket: „A városi szinház, amely Lessing születésének kétszázadik évfordulója alkalmával Lessing Náthánját tűzte műsorára, megelőzőleg az iskolai hatóságokhoz, szokás szerint nagy számú jegyet küldött szét kedvezményes áron .Míg azelőtt az ilyen jegyeket tüstént igénybe vették, most némi nehézségek keletkeztek. Bizonyos, könnyen kitalálható helyről kifogást emeltek e jegyeknek az iskolákba való szétküldése ellen, állitólag azzal a megokolással, hogy a darabban szereplő patriarcha alakja nem illik bele a keresztény nevelésbe. A városi iskola-tanácsnak tehát ülést kellett tartani és dönteni afelől vajjon Lessing Nathánja alkalmas e az ifjuság erkölcsi nevelésére vagy se. Ez történt, Frankfurt városában, anno 1929. amidőn egész Németország azt a nagy humanistát ünnepli, akinek Náthánja különben kötelező olvasmány a német iskolák felsőbb osztályaiban.


Az iskola-tanács végül a következő nyilatkozatban határozott: „A színháztól rendelkezésre bocsátott jegyeket az iskolák csupán külső okokból kényszerültek visszautasítani. Az előadás viszont az ifjuság számára már azért sem jöhet tekintetbe, mert az előadás ideje a késő esti órákra esik”.


 


 


Kurt Goetz R. T.


A Schweizerischen Amtsblatt február 6-iki számában a 252-ik oldalon olvasható a következő: Goema A. G. cégjelzés alatt merligeni székhellyel részvénytársaság alakult, amely kül- és belföldön színpadi termékek és színpadi művészek értékesítését tüzi ki céljául, valamint film és hasonló vállalkozásokban való részvételét. A részvénytársaság üzleti alapszabályait 1929. január 16-án állapították meg. A társaság fennállásának ideje bizonytalan. A társaság tőkéje 20 ezer frank. A társaság képviseletét kifelé az igazgatótanács gyakorolja. Az igazgatósági tanács egy tagból áll, aki egyszersmind törvény szerint a céget is jegyzi. Az igazgatótanács tagjául Kurt Goetz választatott meg. Kurt Goetz foglalkozása író és színész, lakik Merligenben. Az iroda címe Villa Valerie, Merligen.


A színésznek és drámaírónak egyként kiváló Goetz, mint látható, mindezeken kívül okos és óvatos üzletember is. Kurt Goetz bizonyos értelemben most maga magát alapította meg s mostantól kezdve az új részvénytársaság irodája a Thuner-See melletti szép villában Kurt Goetz szorgalmas üzleti kiaknázásán fog munkálkodni. Egy év mulva az első üzleti jelentésben majd olvashatni fogjuk, vajjon az igazgatótanácsbeli Kurt Goetz meg van-e elégedve az író és színész Kurt Goetz-el s hogy az esetleges osztalékokat miként becsüli föl a kritikusok börzéje. Idővel bizonyára más művészi értékek tulajdonosai is követni fogják ezt a példát s ki tudja talán hasonló részvénytársaságok részvényeit még jegyezni fogja a börze s a spekulánsoknak este színházba kell menni, megtudni, hogy a következő napon adni-e vagy venni kell nekik.


Babits Mihály vagy József főherceg. A Kisfaludy társaság tegnapi tagválasztó közgyülésén igen izgalmas irodalmi (? ) vitának egyik fejezete robbant a nyilvánosság elé. A tagválasztó közgyülés jelöltjei között szerepelt Babits Mihály, a kiváló költő, akinek megválasztásához Berzeviczy elnök, amint többször kijelentette, elnöki állását kötötte. Babits ellen azonban a társaság több tagja érthetetlen okokból kifogásokat emelt. A tegnapi tagválasztó ülés elején Berzeviczy elnök felolvasta Babits levelét, melyben ez kéri, hogy tekintsenek el jelölésétől, mert nem akar a társaságban ellentéteket előidézni. Hosszas vita után a jelölést visszavonták. Berzeviczy elnök ezután beszédet tartott, melyben kifejtette, hogy a jövőben újra megpróbálja a magyar irodalom lelki egységének kérdését megoldani s ha ez nem sikerül neki föltétlenül levonja belőle a legmesszebbmenő konzekvenciákat. Ezután tagválasztásra került a sor s József főherceget választották meg szótöbbséggel a Kisfaludy-társaság tagjává. (Ellenzék).


 


 


Az Universal Bibliothek ötven éves fennállása alatt Schiller Wilhelm Telijéből 2 millió 300 ezer példányt adtak el. A görög és római klasszikusokból pedig 8 és fél millió kötet fogyott.


 


 


A mozi és a falu


Az ukrán állami filmtársaság a WUFKU most állapodott meg az ukrán szakszervezetekkel a falvak mozival való ellátása felől. A megállapodás értelmében a szakszervezetek veszik át a vidéki vándor mozgószinházak kiépítésének hálózatát. A WUFKU maga a legközelebbi öt évben ötezer faluban készül állandó mozgóképszínházat építeni. Ennek a vállalkozásnak beruházási költsége 18 millió rubel.


 


 


Az orosz szinház


Az orosz állam elhatározta, hogy a szovjet köztársaság területén a színházak egységes hálozatát épiti ki. Minden város, amelynek lakossága több mint 30 ezer, tartozik egy-egy saját színházat fentartani. Ezt a tervezetet a következő öt év folyamán akarják keresztül vinni. A moszkvai állami művészeti hivatal, amelynek hatáskörébe e színházak tartozni fognak a terv kivitelére 250 millió aranyrubelt irányzott elő.


 


Vissza az oldal tetejére