Főoldal

Korunk 1929 Február.

Radio Corporation

Az amerikai kormány befolyására annak idején a General Electric Radio érdekeltségeinek csatlakozását az angol Marconi társasággal tudvalevőleg megakadályozták s az U.S.A. kormánykörök minden erővel arra törekedtek, hogy a rádiószabadalmak amerikai tulajdonosainak együttműködése alakuljon ki. Ezáltal keletkezett, nemzetileg kihangsúlyozott vállalkozásként, a Radio Corporation of Amerika, amely lassanként Amerika leghatalmasabb trösztjévé nőtte ki magát. Emögött a tröszt mögött áll az U.S.A. kormánya; mindenek előtt ennek a kormánynak a haditengerészeti departementeje; mögötte áll a legnagyobb amerikai villamossági koncern és last but not least – Morgan. Ezek után természetes, hogy lépésről-lépésre következett a telefontársaságok, a távírószövetségek, a rádiótávíró, a rádiótelefon és a rádió szórakozási ipar csatlakozásai. Ezáltal tehát lezárulóban van a régebben H a r b o r d tábornok által intencionált egyetemes amerikai hírszolgáltató tröszt kialakulása s rövid idő alatt meg is alakul, mivel az U.S.A. kormánya elhatározta, hogy ha máskép nem megy, inkább ő tesz kivételt s a tröszttörvényeket máskép alkalmazza, mint ahogy az irott betűk kívánják. Az előbbi folyamat azonban tovább gyürűzik. A Radio Corporationnel máris érdekeltségi viszonyban lépett a Victor Talking Co., mely tudvalevőleg a legnagyobb gramofon vállalkozása a világnak. Csatlakozást keres ezenkívül a film, közelebbről a beszélőfilm. Ezek szerint tehát a hírszolgáltató iparban már csak egy csoport van, amely a Radio Corporation büvkörén kívül áll: Mackay. Ha Mackay is csatlakozik, akkor az amerikai hírszolgáltató intézmények trösztösödése teljes értelmében bezárul. A Radio Corporation rohamos fejlődése és nagysága tipikus jelensége a legujabb amerikai hochkapitalizmusnak. Gazdaságilag viszont a Radio Corporation térfoglalása azt jelenti, hogy az U.S.A. hivatalos köreinek véleménye döntő formában megerősödött. A tröszt elnöke, a már említett Harbord tábornok agresszív szándékaiból nem is csinál titkot. Egyik legutóbbi beszédében a Monroe-doktrinának a rádióra való alkalmazását enunciálta. Az U.S.A. kormánya ezzel a tröszttel most már meghódította a maga fölött lebegő ürt s az ürbe kerengő hullámokat is. Ezek a hullámok most már kizárólag az ő akaratát és szándékát közlik a rádió- s egyéb hír- és szórakozást kereső amerikai előfizetővel.


 


Vissza az oldal tetejére