Főoldal

Korunk 1928 Június

Egy erdélyi különlegesség

 


A jövő történetírója, ha ugyan a jövőnek igénye lesz még hisztorikusra, bizonyára meztelen szavakkal részletezheti majd el az okoknak és körülményeknek azt a sorát, amit mi röviden a történeti-politikai szituáció nemes frázisával intézünk el, mondván: a történeti-politikai szituáció a legkiadósabb magyarázat arra, amiért az erdélyi magyar kulturájú zsidóság egy része az u.n. cionizmus faj- és nemzet-politikai s így kulturpolitikai világnézetét vallja, képviselvén e békekötések óta világszerte aktuális világnézeten belül az egyéb világnézetek, (nacionalizmus, szocializmus stb.) által szaturált és megszaggatott szárnyakat, azaz: a jobb és baloldalt s nyilván a centrumot is. A történeti-politikai speciális erdélyi helyzet az oka, amiért itt talaja van a cionizmusnak, persze beszámítva azt a vonzó erőt is, amit a cionizmus mint fajta-ideológia ma, a különböző fajta-ideológiák virágkorában a helyét kereső erdélyi „zsidó”-ra gyakorolhat. Mondom a magyarázat meg van...


De megvan e magyarázattal szemben a végzetes ellenmondás is, illetve a tünetek egy végzetes sora, melyek a gyökerén rágják a cionizmusnak mint világnézetnek logikai lehetőségét, az az érvényét s így legalább is többértelmüvé és paradoxxá teszik a cionizmus egész szellemi szerkezetét. Erre különben világosabb utalással szolgál ép´ a kezünkbe akadt különlegesség.


Ez a különlegesség természetesen könyv. Most jelent meg Kolozsvárt az erdélyi cionista ifjúság Noár cimű folyóiratának kiadásában. A könyv nem elméleti. Nem publicisztika, hanem szépirodalom s ennek is egy szokatlanabb neme: mese. A cime: Vitéz Benája három útja. Szerzője: Giszkalay János: az erdélyi cionizmus egyik „kitalálója”, harcosa és szervezője, ki típusa annak a tényleg százszázalékos cionistának, akinek mai és európai a műveltsége, ezért azonban mégis nacionalista, sőt a cionizmus erdélyi mozgalmában körülbelül azon a szférán evez, ahol Hitler a pán germánizmusban, vagy Gömbös a magyar fajvédő politikában. Röviden: soviniszta, a túlzás és meggyőződés minden igézetével; és tegyük hozzá: a sovinizmus minden ellenmondásával, mely nála még világosabban napvilágra kerül, mint egyéb fajtabeliek sovinizmusánál; ami természetes is. Hisz a cionizmus nemzeti öntudata konstruált öntudat, mely országonként másés más tudat fölé épül s igy mutatkozásában és temperamentumában is egészen más szinű és tartalmu a keletlengyelországi cionista tudatában és más az elszásziéban s igy más az erdélyiében is s igy nem kerül közös nevezőre Erec-Jiszráélben, az az Palesztinában sem. Bizonyítéka pl. ez a könyv is, azaz éppen az a különlegesség, amiről beszélni akarunk:


Giszkalay Jánosnak, ha mese könyvét elolvassuk s ezt jegyezzük meg mindjárt, esztétikai szempontból csak keveset lehet a szemére vetni. A Vitéz Benája, mint irás többé-kevésbbé helyt áll magáért. Eltalálja a mese hangját és gazdag fordulatokban, ha olykor tulságosan mesterséges is a szimbolikája s így nem idézi az édes egyszerüség ama szép káprázatát, ami pedig minden mesének formaeleme. Ezért azután a Vitéz Benájának mint irásműnek lényegében a legfőbb hibája: hoszszadalmas volta. Terjedelme felér egy regénnyel, jóllehet elemeiben és anyaga kiképzésében megmarad a mese méreteinél. Ezért vész el azután a szélességben a mese kerekség és nő túl önmagán. Elveszti egyensúlyát. Ez a hiba ha formailag veszem, valami olyasmi, mint amikor az egészséges nacionalizmus dühödt sovinizmussá dagad s ezáltal maga-magát negálja. A Vitéz Benája mese mivolta is igy jár,


Természetesen meg van ennek a maga szervi oka, elsősorban az, hogy Giszkalay szemében sokkal fontosabb a szándék, mint a mese. Fontosabb a jelvi konstrukció publicisztikai tartalma, mint a mese esztétikai szédülete. Ezért nő túl a mese szükséges, önmagát elbirtató formai keretein és vész el egy bizonytalan forma homokjában, hol az ideológia szét veti a konstrukciót, a naivitást megöli a propaganda s az egész belső értékét aláássa a cionizmus paradox nemzeti-öntudat fabrikálása... Mert a Vitéz Benájának ez a tartalma és ez a lényege: nevelni a zsidó öntudatot. Ha nincs: megcsinálni egy zsidó nemzeti léthez szükséges mesevilág zsidó hőseit, zsidó mithoszait s ezeken keresztül (persze egyéb nemzeti irodalmak mintájára) kifaragni a zsidó nemzeti erényeket, amelyek révén kiderül, hogy a zsidó hűbb, hősiesebb, kitartóbb és értelmesebb, stb” mint az egyéb fajták és nemzetek tagjai.. A zsidó föld a legszebb, a legtermékenyebb. A zsidó mindenben a legelső s a legkülönb. A többi csak ezután jön. Es így tovább. A többit már tudjuk... Hisz ép´ ezen koldulunk Európában.


Ez a szándék a tételes cionizmus szerint bizonyos fokig jogosult, vagy ha nem is jogosult: érttető. S ezért kár volna feltünőbben vitatni. Ez a túlzás az ideológiába szerkezetileg beletartozik. Ezen áll és bukik a cionizmus. Ezeknek a konstruálási lehetősége a cionizmus bázisa. Különlegessé a könyvet nem is ez teszi. Hanem az, hogy Giszkalay könyve szándéka és cionizmusa dacára, nyelvi kiképzésében s a mese szellemének és formájának kialakulásában, azaz stilusában és stilizálásában annyira magyar, hogy akadémikusan mintaszerű, melyben nyelvileg még a Magyar Nyelvőr filológialag tobzodó kritikusa se találhat vétett magyarságot. Sőt nemcsak grammatikájában ilyen, de ilyen, sőt helyenkint a legpéldaadóbban ilyen az ize és levegőjé, hogy szinte magyarabb mint nagyon sok szándékában és világnézetében sovén magyar író. Olyan magyar, hogy nem is egy papiros-magyar nyelv nyomdai idiomáját írja, hanem túladunai zöngelmét egy gyökeres és tiszta népi magyarságnak.


Azt mondhatná erre az olvasó s én is megkívánom: első követelmény magyar irótól, hogy jó magyarul írjék. Am Giszkalay János jó magyarul írásának cionizmusa világában nevezetes következményei vannak. Pl. többek közt az, hogy ha a Vitéz Benájában a hősök nevét átkeresztelem s pl. a gonosz Asmödáj neve helyére a magyar mesék ösgonoszának nevétirom, Salamon királyé helyébe meg egy magyarét, mondjuk Szt. Lászlóét s igy tovább, Oholiba nevét Tündér Ilonára váltom s az egészet Palesztina helyett valamelyik magyar tájba lokalizálom hát akkor egy nagy különösség esik. Az, hogy Giszkalay zsidó soviniszta meséjéből leszen az, ami igazában és valójában is, egy minden izében magyar soviniszta mese, melynek minden rezzenete magyar; az az a neveken és a mesterséges ideológián kivül nincs benne semmi zsidó. S ez legalább is paradox: paradoxa a cionizmusnak, de paradoxa a sovinizmusnak is, mely ime ilyen ellenmondásokra képes: feltalálja és különtételezi önmagát, ám a lénye gekben megelégszik a nevek és a hoz zátartozó frázisok átkeresztelésével. S valljuk be: többet nem is tehet Hisz´ ha irodalomról és kulturáról van szó, előbb van a nyelv és szelleme és csak azután jönnek az ideológiák: az az előbb van a valóság és csak ezután jön a tudati konstruálás, mint a mi esetünkben is, történeti-politikai, de nem belső kényszerüségre, mint a Vitéz Benája is oly nyilvánvalóan igazolja. (G. G.)


 


Vissza az oldal tetejére