Július 2007
Történelmi tér, mozgástér, kényszerpálya


  Beszéljünk a muzsikáról (vers)
  Lászlóffy Csaba

  „Térbeli fordulat” és a várostörténet
  Gyáni Gábor

  A „katasztrófa” okai
  Romsics Ignác

  Európai célok – közép-európai lehetőségek
  E. Kovács Péter

  Kettős függésben: Erdély államisága a 16. században
  Oborni Teréz

  Mozgástér a kényszerpályán
  Hermann Róbert

  Egy sajátos földtulajdon: a székely örökség
  Egyed Ákos

  A Magyar Népi Szövetség kisebbségpolitikájának korlátai 1946-ban
  Nagy Mihály Zoltán–Olti Ágoston

  Keresem a metaforát (Európai Napló)
  Sz. Benedek István


Toll
  Kasstól – Kassról
  Kántor Lajos


Tájoló
  Elcsöndesedő falu?
  Simon András

  Julius Krohn, Róheim Géza és Mircea Eliade sámánképe
  Sarnyai Csaba Máté


História
  Hat elaggott férfiaknak…
  Murádin János Kristóf


Mű és világa
  Naphimnusz a Kálvárián
  Poszler György


Téka
  Rókák és struccok (Átfogó)
  Bogdán László

  Nyolcvan év nagyhatalmak érdekzónáiban
  Stanik Bence

  Az arctalan közösségtől az egyéniesített társadalom- és kultúrakutatásig
  Pozsony Ferenc

  Archetipikus szimbolizáció és reprezentációi
  Peti Lehel

  Ars peregrinandi
  Nagy Zoltán

  Olvasó kizárva
  Kovács Noémi

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A szabadság apostola
  Heim András

  Libertariánus honlapok
  Mihai Sârbu  Lépcső/ház
  

  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

 

Kovács Kiss Gyöngy ajánlja

 

Virtuális könyveszsákomban ez alkalommal is zömében frissen megjelent történeti munkák simulnak békésen egymás mellé, dacára a válogatás eklektikus voltának. Különböző korok politika-, társadalom-, művelődés- és művészettörténeti aspektusait körüljáró kötetek – többnyire magyar vagy kifejezetten erdélyi vonatkozásúak –, mindezek, gondolatban vagy papíron legalábbis, szerencsésen megférnek egymás mellett. Ha ki kellene emelnem néhányat közülük, két magyarságtörténettel tenném ezt. Azért, mert nem egyszerűen a korábbi hasonló munkák tömör összefoglalásai, mind újszerű forrásértelmezéseikkel, mind koncepciójukban szakítanak az előző feldolgozások gyakorlatával, nem kerülik meg a kényes kérdéseket sem, és gyakran vitába szállnak az elfogadott, de némelykor meghaladott nézetekkel. Ám másban is eltérnek e történetek a régebbiektől. A politikatörténet, a „releváns” eseményeket meghatározó tényezők, a gazdasági trendek bemutatása mellett a kultúra, a szellemi élettér alakulása, a mindennapok korábban elhanyagolt világa – egy-egy korszak a maga teljességében, az „unalmas” vagy „mellérendelt” történelem – is életre kel lapjaikon.

 

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris Kiadó, Bp., 2005.

 Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956–1959). (Főszerk. Stefano Bottoni.) Pro Print Kiadó, Csíkszereda, 2006.

 Basics Beatrix: Betlér és Krasznahorka. Az Andrássyak világa. Rubicon-könyvek, Bp., 2005.

 Bánkiné Molnár Erzsébet: Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken. Vallomásos összeírás 1803-ból. Kecskemét, 2007.

 Bölöni Farkas Sándor: Erdély történetei. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.

 Dáné Veronka: „Az őnagysága Széki így deliberála.” Erdélyi Múzeum-Egyesület, Debrecen–Kolozsvár, 2006.

 Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2007.

 „Frigy és békesség legyen...”A bécsi és a zsitvatoroki béke. (Szerk. Papp Klára–Jeney Tóth Annamária.) Debrecen, 2006.

 Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. (Hrsg. Ulrich A. Wien, Krista Zach.) Böhlau Verlag, Köln-Wien-Weimar, 2004.

 Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században. (Szerk.: G. Etényi Nóra–Horn Ildikó) Balassi Kiadó, Bp., 2005.

 Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. (Szerk. Hermann Róbert.) Osiris Kiadó, Bp., 2006.

 Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a lovagkorban. Nyugat-Európa a XI–XIV. században. Helikon Kiadó, Bp., 2007.

 Pannon enciklopédia. A magyarság története. (Főszerk. Kuczka Péter; a szakmai szerkesztőbizottság tagjai Ágoston Gábor, Borhi László, Gyarmati György, Hermann Róbert, E. Kovács Péter.) Urbis Könyvkiadó, Bp., 2006.

 Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris Kiadó, Bp., 2006.

 Salamon Konrád: Világtörténet. Akadémiai Kiadó, Bp., 2006.

 Tóth István György: Millenniumi magyar történet. Osiris Kiadó, Bp., 2005.

 I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő–Gödöllő, 2005.

 1956 okai, jelentősége, következményei. (Szerk. Pál Lajos és Romsics Ignác.) Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2006.