Március 2007
Női szerepek


  Eurüdiké a veremben; Orpheusz viszontlátja Eurüdikét (versek)
  Boda Edit

  A nemek közti különbség: biológiai vagy szociálisan tanult?
  Ferenczi Enikő

  A Nyugat nőiesedése
  Aurel Codoban

  A másik és a másság a feminista diskurzusban
  Hübel Szilvia

  Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában
  Györffy Gábor

  Nemem méltóságát a teremtőtől kaptam...
  Petrőczi Éva

  Arcunkat...; Ámde a látás; Egy mondat a Peer Gyntből; A tükörtojás-tekintetű zongorista…(versek)
  Petrőczi Éva

  A veszélyesen gyenge nő
  Zamfir Korinna

  Nemi különbségek a kommunikációban
  Becky Michele Mulvaney

  Faldal; Falakon túl; A falfehér most meghalad; Fal megint (Generátor – versek)
  Szalma Réka

  Hidegháborús média Dublinban (Európai Napló)
  Balázs Imre József


Toll
  Anyaként aggódni és alkotni
  Antal Ildikó

  Segítő részvét
  Csekéné Kolcsár Irén


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái (II)
  Kovács Kiss Gyöngy


Világablak
  Generációk, nők, férfiak
  Fejes Ildikó


Mű és világa
  Feminizmus és feminizmuskritika Elfriede Jelinek drámai szövegeiben
  Kordics Noémi

  A metafizika és az angyalok
  Balon Ruff Zsolt

  Fekete és fehér között
  Musca Szabolcs


Közelkép
  Nőkép egy kommunista nőlapban
  Sütő–Egeressy Zsuzsa


Téka
  Vadászat angolokra
  Bogdán László

  Európai női teológusok évkönyve
  Bereczki Szilvia

  A Kárpát-medence régiói
  Ráduly Zoltán

  „Örülünk a szavakon keresztül a világnak”
  Zsigmond Adél

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Sikeres politikusnék
  Kántor Erzsébet

  Voltaire, vigyázz!
  R. L.

  Felelős kommunikáció
  B. M.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Rigán Lóránd ajánlja

 

Leltáramban, mely nagyrészt ismét csak frissen megjelent filozófiai munkákból válogat, akadhat a Mester Béla kötetében tárgyalt Szontagh Gusztávnál jelentősebb gondolkodó már annálfogva is, hogy szokásommá vált ide klasszikusok új kiadásait felvenni. Hogy az ajánlás mégis éppen Szontagh cs. kir. nyugalmazott kapitányra tér ki, nem más indokolja, mint egyfajta nosztalgikus rokonszenv. Egyrészt azért, hogy élete az akkoriban még nóvumszámba menő magyar médium, a folyóirat varázsában telt le, másrészt pedig mert az említett kötet tanúsága szerint a bölcseletet nem annyira a megjelenő művek összességeként, mint inkább eleven művelődési diskurzusként gondolta el. De nem utolsósorban azért is, ami ha úgy tetszik – társítható jelen lapszámunk témájához, hogy egyszer nevezetes vitába keveredvén a nők kulturális szerepét illetően bizonyos Takáts Éva nőnevelésről szóló cikke körül, amit ellenfele, a nők közéleti szereplésének tilalmát isteni parancsként tüntetve fel, pellengérre állított, Szontagh igen határozottan, sőt szinte korszerűen érvelt. Más kérdés, hogy a maga későbbi formáit keresgélő polémia nála mindvégig a lovagias párbaj metaforájára épül, s az aláírásban feltüntetett tiszti rang, valamint fegyvernem arra is utalhat, hogy ez nem csupán metafora... Tény, hogy ez az 1826-os elméleti affér marad az egyetlen, melynek kapcsán a kihívója neve kultúránkban felbukkan.

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások. Akadémiai Kiadó, Bp., 2006.

Balogh István: Igazságosság és politika. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2006.

Guy Debord: A spektákulum társadalma. Balassi Kiadó, Bp., 2006.

Fejtő Ferenc: A magyar tragédia 1956. Kossuth Kiadó, Bp., 2006.

Jean-Marc Ferry–Paul Thibaud: Vita Európáról. L’Harmattan Kiadó–Zsig-mond Király Főiskola, Bp., 2006.

Jürgen Habermas: A posztnemzeti állapot. Politikai esszék. L’Harmattan Kiadó–Zsigmond Király Főiskola, Bp., 2006.

Martin Heidegger: Rejtekutak. Osiris Kiadó, Bp., 2006.

Heller Ágnes: Trauma. Múlt és Jövő Kiadó, Bp., 2006.

Moses Mendelssohn: Phaidón – avagy a lélek halhatatlansága. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp., 2006.

Mester Béla: Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig. Pro Philosophia Kiadó, Kvár–Sze-ged, 2006.

Mesterházi Miklós: Az irigységről. Argumentum Kiadó–Lukács Archívum, Bp., 2006.

Németh György–Ritoók Zsig-mond–Sarkady János–Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Osi-ris Kiadó, Bp., 2006.

Nyírő Miklós: Nyelviség és nyelvfeledtség. Hans-Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2006.

Platón: A szofista. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 2006.

Andrei Pleşu: Angyalok. Koinónia Kiadó, Kvár, 2006.

Ropolyi László: Az Internet természete. Internetfilozófiai értekezés. Ty-potex Kiadó, Bp., 2006.

Seneca drámái. III. Szenzár Kiadó, Bp., 2006.

Szívós Mihály: Koestler Arthur. Tanulmányok és esszék. Typotex Kiadó, Bp., 2006.

Veress Károly: A megértés csodájáról. Hermeneutikai vizsgálódások. II. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006.