Március 2007
Női szerepek


  Eurüdiké a veremben; Orpheusz viszontlátja Eurüdikét (versek)
  Boda Edit

  A nemek közti különbség: biológiai vagy szociálisan tanult?
  Ferenczi Enikő

  A Nyugat nőiesedése
  Aurel Codoban

  A másik és a másság a feminista diskurzusban
  Hübel Szilvia

  Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában
  Györffy Gábor

  Nemem méltóságát a teremtőtől kaptam...
  Petrőczi Éva

  Arcunkat...; Ámde a látás; Egy mondat a Peer Gyntből; A tükörtojás-tekintetű zongorista…(versek)
  Petrőczi Éva

  A veszélyesen gyenge nő
  Zamfir Korinna

  Nemi különbségek a kommunikációban
  Becky Michele Mulvaney

  Faldal; Falakon túl; A falfehér most meghalad; Fal megint (Generátor – versek)
  Szalma Réka

  Hidegháborús média Dublinban (Európai Napló)
  Balázs Imre József


Toll
  Anyaként aggódni és alkotni
  Antal Ildikó

  Segítő részvét
  Csekéné Kolcsár Irén


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái (II)
  Kovács Kiss Gyöngy


Világablak
  Generációk, nők, férfiak
  Fejes Ildikó


Mű és világa
  Feminizmus és feminizmuskritika Elfriede Jelinek drámai szövegeiben
  Kordics Noémi

  A metafizika és az angyalok
  Balon Ruff Zsolt

  Fekete és fehér között
  Musca Szabolcs


Közelkép
  Nőkép egy kommunista nőlapban
  Sütő–Egeressy Zsuzsa


Téka
  Vadászat angolokra
  Bogdán László

  Európai női teológusok évkönyve
  Bereczki Szilvia

  A Kárpát-medence régiói
  Ráduly Zoltán

  „Örülünk a szavakon keresztül a világnak”
  Zsigmond Adél

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Sikeres politikusnék
  Kántor Erzsébet

  Voltaire, vigyázz!
  R. L.

  Felelős kommunikáció
  B. M.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Ráduly Zoltán

A Kárpát-medence régiói

 

Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-Erdély

 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja azzal a céllal alakult meg 2000 áprilisában Pécsett, hogy a Kárpát-medence régióinak évezred eleji helyzetét, térbeli folyamatait elemezze; mégpedig abból a felismerésből kiindulva, hogy az európai uniós tagság távlatos eredménye a térség évszázadok során formálódott integrációs kapcsolatainak modern formában történő újjászerveződése lehet. A Központ főigazgatója Horváth Gyula Széchenyi-díjas egyetemi tanár, az MTA doktora, az Academia Europaea tagja, akinek kezdettől gondja volt arra, hogy az RKK a határon túli regionális műhelyeket is munkába állítsa. Erdélyből a csíkszeredai Regionális és Antropológiai Kutatások Központját és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetet, Szlovákiából a Selye János Egyetem Kutatóintézetét.

A térség geopolitikai helyzetéből adódóan – különös tekintettel az integrációra való érettség változatos formáira – a kívánatos állapot eléréséig hosszú évtizedekig kell fáradoznia politikusnak, kutatónak, gazdasági szakembernek egyaránt. A Regionális Kutatások Központja és a Dialóg Campus Kiadó közös gondozásában megjelenő könyvsorozat, A Kárpát-medence régiói ehhez a szoros szellemi együttműködéshez kíván segítséget nyújtani. A Székelyföld, Dél-Szlovákia, Dél-Dunántúl viszonyait feltáró kötetek sorát 2006 végén az Északnyugat-Erdély című – közel hatszáz oldalas – átfogó munka gyarapította, vagyis annak a régiónak a monografikus feltérképezése, amelynek fejlettsége vagy éppen elmaradottsága az erdélyi magyarság sorsát is nagyban érinti.

„A sorozat e kötete Románia harmadik legnagyobb népességű fejlesztési régióját mutatja be – olvasható a beajánlásban. – A változatos természeti adottságú, egyharmad magyar-országnyi területen fekvő, 2,7 millió lakosú térséghez hat megye (Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy) tartozik. A régió területe a történelmi Partium északi térségeire, Erdély középső vidékeire terjed ki, magába foglalja Bihart, Érmelléket, a Szilágyságot, a Mezőséget, Kalotaszeget, Szatmárt és Máramarost.”

A kötet szerzői számba veszik a régió 1918 és 1989 közötti gazdasági és társadalmi helyzetét (a román hatalom kiépüléséről, az I. világháború utáni agrárreformról, a II. világháború éveiről, a kommunista korszak erőltetett gazdaságpolitikájáról – amely átrajzolta a régió gazdasági és etnikai térképét – Báthory Lajos és Csucsuja István értekezik), a természeti környezetet (Imecs Zoltán, Pál Zoltán), a népességet (Veres Valér), a humán erőforrásokat (Kerekes Kinga), a településrendszert (Bagoly Péter, Benedek József, Berekméri Mária), a térszerkezeti egységeket (Benedek József), a gazdasági szerkezetet (Csata Zsombor, Erdősi Ferenc, Györfy Lehel, Juhász Anita, Juhász Jácint, Kerekes Kinga, Kölcsey Andrea, Kurkó Ibolya, Nagy Egon, Pál Zoltán, Vincze Mária, Zakota Zoltán), a kulturális örökség védelmét (Kiss Dénes, Szabó Töhötöm), az egészségügyet és a szociális ellátást (Molnár B. Géza, Szabó Béla), az oktatás, képzés, kutatás színvonalát (Murvai László, Veres Valér), a határ menti együttműködést (Nagy Egon), a politikai pártok és a civil közösségek működését (Bakk Miklós, Bodó Barna), a régió fejlesztésének stratégiai irányait (Vincze Mária).

A felsorolt témakörök egyben fejezetcímek is. Az alapos felmérés indokolt volt, mivel továbblépni, új fejlesztési stratégiát kidolgozni, az itt élő embereknek új fejlődési utat kínálni csak a jelen helyzet alapos ismeretében szabad. Nem lehet például figyelmen kívül hagyni azt, amit a népesség tekintetében a III. fejezet szerzője, Veres Valér megállapít: „megyénként eltérő arányban élnek a nemzetiségek a régióban, de mindegyik megyében abszolút többségben élnek a románok. A magyarság legnagyobb arányban 2002-ben Szatmár (35%), Bihar (26%), Szilágy (23%) és Kolozs (17%) megyében élt, Máramaros és Beszterce-Naszód megyékben arányuk nem éri el a 10 százalékot.” Azt is tekintetbe kell venni, hogy korszerkezetileg a régió kissé elöregedett: „Megfigyelhető, hogy a 60 éven felüliek aránya magasabb, mint az országos átlag, míg a 18 éven aluliak aránya kisebb, mint a többségnél.”

A régió fejlesztésének stratégiai irányai című fejezetből kiderül, hogy Romániában 2000 előtt nem léteztek regionális fejlesztési tervek, maga a régió fogalma is csak 1998-tól került a romániai köztudatba. „A régiók, így az Északnyugati régió első fejlesztési stratégiáját is a 2000–2002-es időszakra dolgozták ki európai uniós kívánságra, pontosabban: a stratégia összeállítása a támogatások elnyerésének feltételeként szerepelt. Ezt követte a 2002–2004-es, valamint a 2004–2006-os regionális fejlesztési dokumentumok kidolgozása; jelenleg a 2007–2013-as időszakra elkészült stratégiai fejlesztési terv nyilvános vitája zajlik.” Vincze Mária a kezdeti időszakra (2000–2002) és a 2007–2013-as periódusra kidolgozott fejlesztési stratégiákkal foglalkozik behatóbban. Az elsővel kapcsolatosan ezt a vezérgondolatot fogalmazza meg: „A jövőbeli fejlődés lehetséges irányainak feltételrendszerét a régió adottságai, erősségei és gyengeségei, valamint a külső tényezők becsült kedvező, illetve kedvezőtlen hatásai adják. Ennek alapján fogalmazták meg a három évre szóló stratégiai fejlesztési irányvonalakat, amelyek között kiemelt fontosságú volt a magánszektor fejlesztése, a humán erőforrás átképzése, a vidéki térségek fejlesztése és a nem jövedelmező iparágak átalakítása. Általános célként az életszínvonal emelését, a régió fenntartható gazdasági-társadalmi fejlődését tűzték ki.” A 2007-től életbe lépő stratégiai elképzelés azt a felismerést tükrözi, miszerint a prosperitás záloga a befektetési vonzóerő növelése. Ennek pedig fő feltétele: a) az európai közlekedési folyosókhoz való hozzáférés, b) az olcsó és jól hasznosítható termelési eszközök beszerezhetősége, c) a megfelelő munkaerő. Az elemzésből kitűnik, hogy a Bors–Brassó közötti műút megépítése egyik fontos külső feltétele a régió fejlődésének.

Sokatmondó tény – amely a tudományszervezés újabb kori lehetőségeiről is tanúskodik –, hogy a kötet huszonnyolc szerzője közül tizenkilencnek a neve után szerepel: PhD-hallgató, egyetemi gyakornok, egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus. Jórészt a Babeş–Bolyai Tudományegyetemről kerülnek ki, de már a Partiumi Keresztény Egyetem is képviselteti magát.

*MTA Regionális Kutatások Központja–Dialóg Campus Kiadó, Pécs–Budapest, 2006.