Március 2007
Női szerepek


  Eurüdiké a veremben; Orpheusz viszontlátja Eurüdikét (versek)
  Boda Edit

  A nemek közti különbség: biológiai vagy szociálisan tanult?
  Ferenczi Enikő

  A Nyugat nőiesedése
  Aurel Codoban

  A másik és a másság a feminista diskurzusban
  Hübel Szilvia

  Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában
  Györffy Gábor

  Nemem méltóságát a teremtőtől kaptam...
  Petrőczi Éva

  Arcunkat...; Ámde a látás; Egy mondat a Peer Gyntből; A tükörtojás-tekintetű zongorista…(versek)
  Petrőczi Éva

  A veszélyesen gyenge nő
  Zamfir Korinna

  Nemi különbségek a kommunikációban
  Becky Michele Mulvaney

  Faldal; Falakon túl; A falfehér most meghalad; Fal megint (Generátor – versek)
  Szalma Réka

  Hidegháborús média Dublinban (Európai Napló)
  Balázs Imre József


Toll
  Anyaként aggódni és alkotni
  Antal Ildikó

  Segítő részvét
  Csekéné Kolcsár Irén


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái (II)
  Kovács Kiss Gyöngy


Világablak
  Generációk, nők, férfiak
  Fejes Ildikó


Mű és világa
  Feminizmus és feminizmuskritika Elfriede Jelinek drámai szövegeiben
  Kordics Noémi

  A metafizika és az angyalok
  Balon Ruff Zsolt

  Fekete és fehér között
  Musca Szabolcs


Közelkép
  Nőkép egy kommunista nőlapban
  Sütő–Egeressy Zsuzsa


Téka
  Vadászat angolokra
  Bogdán László

  Európai női teológusok évkönyve
  Bereczki Szilvia

  A Kárpát-medence régiói
  Ráduly Zoltán

  „Örülünk a szavakon keresztül a világnak”
  Zsigmond Adél

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Sikeres politikusnék
  Kántor Erzsébet

  Voltaire, vigyázz!
  R. L.

  Felelős kommunikáció
  B. M.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Györffy Gábor

Női társadalmi szerepek a kommunista propagandában

 

A második világháború utáni időszakban a kommunista ideológia térhódítása lényeges változásokat eredményezett a romániai társadalom egészében. A hatalmat gyakorló kommunista párt kötelező módon előírta a különböző társadalmi csoportoknak, hogy alárendeljék hagyományos szerepüket a konkrét politikai céloknak, és részt vegyenek a szocialista társadalom építésében. A propaganda a berendezkedő hatalom egyetlen kommunikációs formájává lépett elő; terjesztését a párt által irányított sajtókiadványok és a népi demokrácia új intézményeinek egész hálózata segítette elő. Az empirikus ellenőrzés alá nem vonható normatív üzenetek hatékonysága biztosította a nyilvános kommunikáció azon modelljét, amely a hatalom szempontjából elengedhetetlen volt a társadalmi kohézió kialakítására. A politikai integráció és homogenizáció kiteljesítésének eszközéül szolgáló társadalmi szervezetek az évek során folyamatosan mozgósították a néptömegeket a párthatározatok és direktívák felhívásainak megvalósítására és a kijelölt feladatok elvégzésére.

A kommunista ideológián belül meghatározott tételek írták elő a nők társadalmi szerepvállalásának rendjét is. A kijelölt szerepek azonban az idők során többször is változtak a hivatalos politikai irányvonal módosulásának megfelelően. A hatalomátvétel utáni első időszakban a nemek közötti egyenlőség elve érvényesült a korabeli propaganda diskurzusában: a nők a történelem mellékes szereplőiből történelmet alkotó, politikailag és gazdaságilag emancipált társadalmi réteggé léptek elő.1 Az egyenlőség azt eredményezte, hogy ugyanúgy  ki kellett venniük részüket a népi demokratikus rendszer építéséből, mint a férfiaknak, szerepet kellett vállalniuk mindazokban a feladatokban, amelyeket a konkrét ideológiai kívánalmak határoztak meg. A nőmozgalmak aktívan bekapcsolódtak a politikai életbe: az 1946-os választások alkalmából lányok és asszonyok csoportjai járták az országot, hogy felvilágosítsák a lakosságot a választói jogról, és a kommunista párt jelöltjei mellett korteskedjenek. Az egyenlőség jegyében a hagyományosan férfiak által betöltött munkakörökbe is alkalmaztak női munkásokat, így például építőtelepeken, a kohászatban és bányászatban.

A hidegháború első időszakában a demokrata nőmozgalom „határozott tartalmú, eleven társadalmi erőként” vett részt a „háborúra uszító imperializmus” elleni harcban.2 A propaganda azonban arra is figyelmeztetett, hogy  a békéért és fejlődésért vívott harcot a hősi szovjet nők vezetik, akiknek az állam teljes politikai és gazdasági egyenlőséget biztosít.3 A Romániai Demokrata Nők Szövetsége 1948. március 8-a alkalmából táviratban üdvözölte azokat a testvéreiket, akik „az egész világon hatalmas frontban a népek békéjének és szabadságának védelméért harcolnak”.4 A békeharcos nő szimbóluma a negyvenes évek végére állandósult a kommunista propagandában. Az ideológia pedig a társadalmi és az anyai szerep összeegyeztetésére vállalkozott: a demokrata nők harcának célja, hogy gyermekeik számára biztosítsák a békés és boldog jövőt.

Az ötvenes években észrevehetően polarizálódott a nők társadalmi szerepére vonatkozó hivatalos diskurzus. Ennek oka abban keresendő, hogy a szocializmus gazdasági alapjainak megteremtéséhez a pártvezetésnek szüksége volt az ország teljes munkaerejére, beleértve a női munkaerőt is, ami a hagyományos család politikai átalakítását vonta maga után. Az új irányvonalnak megfelelően a propaganda az élmunkás dolgozó nő szimbólumát karolta fel, amelynek ábrázolása a sztahanovista férfimunkások hagyományát követi. A romániai lányokat és asszonyokat a szocializmus építésére irányuló munkájukban és harcukban a „szovjet asszonyok nagyszerű példája” ösztönözte.  A Román Munkáspárt nőnapi felhívásaiban háttérbe szorult a családon belül betöltött szerep; helyette elsődleges feladatként lépett elő a munkafeladatok teljesítése, a szocialista versenyben való részvétel. „A nők egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a népgazdaság fejlesztéséhez” – vonta le a következtetést az RMP Központi Vezetőségének 1955. március 8-i felhívása, ugyanakkor megállapítva, hogy „hazánk párt nevelte asszonyai a gazdasági és kulturális építésben és az államvezetésben végzett lendületes munkájukkal bebizonyították, hogy hatalmas alkotóerőt képviselnek”. A dolgozó nők ünnepévé kikiáltott nemzetközi nőnap alkalom volt arra, hogy a párt további feladatokra mozgósítson; tekintettel a közelgő mezőgazdasági  kampányra, nem maradt el a felhívás: „Ki a mezőre, asszonyok!”5

Az ország dolgozó asszonyaiban és leányaiban rejlő hatalmas alkotóerő a termelés különböző területein, a gyárakban, üzemekben, a szántóföldeken és kultúrotthonokban végzett munka során egyaránt megnyilvánult. A pártvezetés szerint ugyanakkor jelentős anyagi támogatásban és erkölcsi jutalomban részesülnek a családjuk gondozásával, gyermekeik, a jövő nemzedék nevelésével fáradozó anyák: a Hős Anya, Anyai Dicsőség és Anyasági Érem kitüntetést közel 51 ezren viselik.6 Ennek ellenére az abortusz 1957-es liberalizálása éppen a nők munkavállalását segítette elő a gyermekvállalással szemben, és lehetőséget nyújtott a családanyai szerep törvényes visszautasítására.

A női társadalmi szerep ambivalens jellege a Ceauşescu-korszak ideológiájában is fellelhető. Gail Kligman osztályozása szerint a hivatalos politikai diskurzus szempontjából ezen belül három időszakot különböztethetünk meg: 1966–1973 között a gyermekeit nevelő anya szerepe van előtérben, 1974–1983 között a politikai emancipáció és a női alkotóerő sokoldalú kifejeződésére esik a hangsúly, 1984–1989 között pedig a családon belüli szerep újjáélesztése következik be.7 A változó irányvonalat a Nők Országos Tanácsának kiadványai igyekeztek tisztázni.8 A módosulások politikai hátterét és jogosságát Aneta Spornic magyarázta meg az Akadémia Kiadónál 1975-ben megjelent könyvében: „Olykor megtörténhet, hogy egy ország pillanatnyi szükségletei megkövetelik a nők fokozott részvételét a termelésben. Ugyanígy a nemzeti jellegű társadalmi szükségletek adott időszakokban megindokolhatják a nők kivonását a gazdasági tevékenységből annak érdekében, hogy más társadalmi szerepet töltsenek be, mint például a gyermekvállalást és nevelést.”9

A pártvezetés sajátos demográfiai politikájának kezdetét az 1966 szeptemberében kiadott határozat jelzi, amely Romániában betiltotta az terhességmegszakítást. A dekrétum nemzet- és szocialistaellenes magatartásként bélyegezte meg az abortuszt, és szigorú, szabadságvesztéssel járó büntetést írt elő a terhességet megszakító nőkre.10 A propaganda össznemzeti jellegű, kötelező feladatként terjesztette a gyermekvállalást, a sajtóban hirtelen megszaporodtak azok a riportok, amelyek sokgyermekes családanyákat mutattak be. Az anyaság ugyanakkor a dolgozó nők teljesítményére is jótékony hatással volt: egy meg nem nevezett bukaresti gyárban végzett felmérés szerint a családos, gyermekeket nevelő munkásnők jobb eredményt értek el munkahelyükön, mint az egyedülálló gyermektelen nők.11

A sokoldalúan fejlett szocialista társadalom megvalósításának programja, amelyet az 1969-ben tartott X. pártkongresszus körvonalazott, kijelölte a szocialista család szerepét és stratégiai célkitűzésként fogalmazta meg a születési arány növekedését a népesség életkorszerkezetének fenntartása érdekében. A nők egyenjogúságának hangoztatása háttérbe szorult a hivatalos diskurzusban, helyette hirtelen fontossá vált a háztartásban végzett munka és a nők szerepe a család összetartásában. A reproduktív feladat teljesítése mellett az anyákra jelentős szerep várt a kommunista öntudatú egyénekből álló új nemzedék felnevelésében azáltal, hogy közvetítik gyermekeik felé a párt propagandáját.12 Ennek érdekében a pártvezetés nagy hangsúlyt fektetett a nők ideológiai ismereteinek fejlesztésére: 1973-ben a pártfőtitkár a Munkaérdemrend I. fokozatával tüntette ki a Femeia, a Săteanca és a Dolgozó Nő folyóiratokat annak elismeréseként, hogy a lapok kimagasló érdemeket szereztek a felvilágosító munka terén, sikeresen ösztönöztek a párt politikájának megvalósítására.13

A nők társadalmi szerepére vonatkozó ideológiai irányvonal 1973-tól kezdve módosult: a pártdokumentumok ettől kezdve követelték meg aktív részvételüket „az egész népnek azon erőfeszítésében, amely hazánk gyors és folyamatos fejlődésére irányul”.14 A Szocialista Egységfront első kongresszusán elmondott beszédében a pártfőtitkár kihangsúlyozta, hogy a nőknek „meghatározó szerepük van a társadalom fejlődésében”, éppen ezért „a párt és az állam nagy figyelmet fordít munka- és életkörülményeikre, a megfelelő keret létrehozására, amely lehetővé teszi számukra, hogy aktívan részt vegyenek az ország egész gazdasági és társadalmi-politikai életében”.15 A gazdasági élet vezető pozícióinak elfoglalása ugyanakkor megkívánta, hogy magas szintű szakmai képzésben részesüljenek, a nemzetgazdaság szükségleteinek megfelelően.  

Az „alkotó nő” szimbólumának kialakítása érdekében megkezdődött a nők előléptetése a politikai életben. A hetvenes évek közepétől számos példa van arra, hogy eljutnak az állami apparátusban a ranglétra legfelsőbb szintjeire. A nők politikai szerepvállalásának népszerűsítése ebben az időszakban azzal a céllal történt, hogy legitimálja a pártfőtitkár feleségének felemelkedését a párthierarchiában. A lányoknak és asszonyoknak szánt kiadványokban Elena Ceauşescu az összes romániai nő által követendő példaképként jelent meg.16

A nyolcvanas évek közepétől háttérbe szorult a politikailag és gazdaságilag emancipált nő modellje, helyette a pártpropaganda újra felelevenítette a példás családanya szerepkörét.17 A nemzeti jellegű szocializmus építése, amely a nacionalizmus térhódítását eredményezte, új feladatok elé állította az anyákat, akikre az a nemes hivatás várt, hogy „átadják az új nemzedékeknek népünk kiemelkedő erényeit, haladó hagyományait, a lángoló hazaszeretetet, a méltóság és az igazság érzéseit”.18 A társadalom egészének valóságtól elrugaszkodott idealizációja arra a családmodellre is kiterjedt, amelynek keretén belül az ország fényes jövőjének haszonélvezői, az „élet virágai” nevelkedtek, és akiknek boldogságát az állam végtelen gondoskodása biztosította.

 

JEGYZETEK

1. Cristina-Liana Olteanu, Elena Simona Gheonea, Valentin Gheonea: Femeile în România comunistă. Studii de istorie socială. Politeia-SNSPA, Bucureşti, 2003. 90.

2. L. Kőműves Géza: Nők a csatában. Romániai Magyar Szó, 1948. március 9.

3. L. Femeia în RPR. Editat de Ministerul Artelor şi Informaţiilor, Buc., 1948. 25.

4. A Romániai Demokrata Nők Szövetségének távirata a Demokrata Nők Nemzetközi Szövetségéhez a nemzetközi nőnap alkalmából. Romániai Magyar Szó, 1948. március 8.

5. A dolgozó nők ünnepe. Előre, 1955. március 8.

6. A nők nemzetközi napja. Előre, 1956. március 8.

7. Gail Kligman: Politica duplicităţii. Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu. Humanitas, Buc., 2000.

8. L. Femeia în viaţa României socialiste (1969); Femeia, participant activ la înfăptuirea măreţelor obiective ale partidului (1971); Femeia participantă activă la făurirea valorilor materiale şi spirituale ale societăţii noastre (1974).

9. Aneta Spornic: Utilizarea eficientă a resurselor de muncă feminine în România. Editura Academiei RSR, 1975. 25.

10. Zoe Petre: Promovarea femeii sau despre destructurarea sexului feminin. In: Lucian Boia (szerk.): Miturile comunismului românesc. Nemira, Buc., 1998. 255–271.

11. Megjelent a Femeia folyóirat 1967. márciusi számában.

12. Cristina-Liana Olteanu, Elena Simona Gheonea, Valentin Gheonea: i.m. 86.

13. Cristina-Liana Olteanu: Femeia politician în România anilor `70. Erasmus, 12/2001. 227–231.

14. Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara Comitetului Central al PCR din 18-19 iunie 1973 cu privire la rolul femeii în viaţa politică, economică şi socială a ţării. Editura Politică, Buc., 1973.

15. Nicolae Ceauşescu expozéja a Szocialista Egységfront első Kongresszusán. Előre, 1974. május 25.

16. Cristina-Liana Olteanu, Elena Simona Gheonea, Valentin Gheonea: i.m. 51.

17. Gail Kligman: i.m. 84–89.

18. Nicolae Ceauşescu: Creşterea rolului femeii în viaţa economică şi social-politică a României socialiste. Editura Politică, Buc., 1980. 96.