Február 2007
Arcok, évek


  Hát tanulj dalt a zengő zivatartól (vers)
  Lászlóffy Aladár

  A Korunk kapui
  Kántor Lajos

  Szerkesztők visszanéznek
  (Tóth Sándor, Benkő Samu, Veress Zoltán, Aradi József, Weiszmann Endre, Jancsik Pál, Aniszi Kálmán, Kiss János, Jakó Klára, Salat Levente)

  Songs of Passage (vers)
  Visky András

  Egy arisztokrata Athénban
  Rigán Lóránd

  Olvasónapló
  Horváth Andor

  Timon a Solveig-házban
  Poszler György

  Hagyomány és modernitás konfliktusa
  Bányai János

  Személyes ügyek (vers)
  Csiki László

  Egy örökség kínálata
  Pomogáts Béla

  A sötétség kritikája
  Egyed Péter

  Bretterről, Kolozsvárról
  Vajda Mihály

  Beszélgetés Boros Rózával, életéről
  Kiss András

  Egy könyv genezise
  Ritoók János

  A kultúrember és a politikai tett
  Ştefan Borbély

  A meghajlás művészete, Őszelő, Mikor a házban megbetegedett, Aeneas sakkozik (Generátor – versek)
  Horváth Előd Benjámin

  Ötvenhatos konferencia Párizsban (Európai Napló)
  Gömöri György


Toll
  Arcok, évek
  Sebestyén László


Tájoló
  Ötven évvel ezelőtt hunyt el Cs. Sebestyén László
  Mód László


História
  A 18. századi bécsi politika erdélyi megnyilvánulási formái néhány korabeli emlékíró szemével
  Kovács Kiss Gyöngy

  Az erdélyi fiatalok értékorientációja a történetkutatásban
  Cseke Péter

  A „Spanyol polgárháború” Erdélyben (1936)
  Horváth Sz. Ferenc


Világablak
  Házunk, városunk, hazánk, Európánk, földünk
  László Ferenc


Mű és világa
  A személyi szabadság
  Adrian Marino

  Egy mondat Baránszkyról
  Cselényi László


Közelkép
  Megoldáskeresés elvi kompromisszumok nélkül
  Péntek Imre


Levelestár
  Szász János levelei Gáll Ernőnek
  


Téka
  Ami nincsen, és ami lehetne (Átfogó)
  Demény Péter

  Álmok vendégsége
  Balázs Imre József

  A múlt tabuiról, közérthetően
  Murádin János Kristóf

  Foci és irodalom, avagy játékos közvetítések
  Bakcsi Botond

  Dokumentum a költő és költészettanár Csokonairól
  Keszeg Anna

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A civilségről
  S. L.

  Az elsikkaszthatatlan spanyolviaszról
  R. L.

  Prózai látlelet
  Ferencz Enikő

  Tükrök által
  Szabó Annamária


Lépcső/ház
  Évfordulón
    Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Keszeg Anna

Dokumentum a költő és költészettanár Csokonairól

 

Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna: „Jöszte poétának”.
Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény

 

 

A könyv, amiről a továbbiakban szó lesz, a tudományos munkák azon kategóriájába tartozik, amelyekben a felfedezés eseménye határozza meg a feldolgozás jelentőségét is. Hiszen a 2005-ös Csokonai-emlékév kétségkívül legjelentősebb filológiai újdonsága volt Demeter Júlia és Pintér Márta Zsuzsanna felfedezése, a Szatmárnémeti Gyűjtemény.1 A szerzők a kommemorációs év konferenciáin többször is beszéltek a felfedezés jelentőségéről,2 illetve több általuk3 vagy a Csokonai-kutató Debreczeni Attila4 által írt tanulmány, ismertetés is kitért a Csokonai-autográfokat is tartalmazó kéziratos füzet újdonságértékére. Az Argumentum kiadónál megjelent kötet összegzi a lelet felfedezéssé alakulásának történetét, és hozzáférhetővé, hivatkozhatóvá teszi ezt a szakmai érdeklődésre méltán igényt tartó forrást.

A Szatmárnémeti Gyűjtemény a Szatmár Megyei Könyvtár állományából került elő.5 A szerzők szerint „eredetéről any-nyit lehet tudni, hogy egy nagyobb sárospataki anyaggal együtt jutott Szatmárnémetibe, jelen kötet azonban – tartalma, főleg az 1–195. lapig terjedő első része alapján – egyértelműen Debrecenből származik”.6 A kéziratos füzetet A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája is számon tartja,7 bár vele kapcsolatban – nyilván – másolt és nem autográf Csokonai-versekre utal. A kézirat 163 verset és 2 állatdialógust tartalmaz, melyek közül 62 ismert Csokonai-vers, nyolc feltételezhetően az, a két állatdialógus szintén Csokonaié, illetve két verssel szerepel még (Rím) Kováts József és Szentjóbi Szabó László. A Csokonai-versek között két, az eddigiekben címjegyzékről már azonosított vers is előkerült (Edgy Vén Asszonyrol; Vis et nequitia quidquid oppugnant ruit), illetve a füzet néhány oldalán Csokonai kézírása is azonosítható. A füzet versszövegeinek paratextusaiból (pl. A Publ.[ico] P.[raeceptore] Cs[okonai] M[ihály] Dict.[ata]) az derül ki, hogy a füzet possessora Csokonai poetica classisbeli tanítványa lehet, s a praeceptor–tanítvány viszony korabeli gyakorlata magyarázhatja a két, illetve több kézírás jelenlétét is ugyanabban az iskolai füzetben.

Pintér és Demeter kötete három részre tagolódik. Az első rész (Egy ismeretlen versgyűjtemény. 5–59.) kérdésfelvető irodalomtörténeti tanulmány, mely a kézirat karakterének és történetének ismertetését, bejegyzéseinek tipologizálását, illetve a felfedezés filológiai tétjének vázolását kísérli meg. A második rész (A Szatmárnémeti Gyűjtemény. 59–216.) szövegközlés, a harmadik pedig (216–326.) a közölt szövegek jegyzetanyagát tartalmazza. Ilyenként a „Jöszte poétának” sajátos természetű filológiai munka: a Csokonai kritikai kiadásra ráépülő kritikai kiadás. 2002-ben lezárult ugyanis Csokonai Összes Műveinek kritikai kiadása,8 a vállalkozás digitalizálási kísérletként Debreczeni Attila irányításával folytatódik ugyan, a munka azonban inkább a médiumváltás következményeinek belátását, illetve kiaknázását, mintsem tartalmi módosításokat jelentett volna. A Szatmárnémeti Gyűjtemény miatt a kritikai kiadásban megjelent költemények első kötetének anyagát, Csokonai zsengéit kell majd újratárgyalni. Mindkét forrás a kollégiumi poétika-oktatáshoz kötődik, és olyan verseket tartalmaz, melyek a poetica classisban zajló oktatással állnak kapcsolatban. A szatmárnémeti kéziratos füzet mind a szöveggyakorlatok jellegét és tartalmi összetevőjét, mind pedig a szövegek elhelyezésének sorrendjét illetően azonos karakterjegyeket mutat a zsengék kiadásában eddig normaadónak tekintett Zöld Codexszel, melyet a szakirodalom mindeddig Csokonai saját diákkori füzeteként azonosított. A gyűjtemény Csokonai-filológiában elfoglalt helyének tisztázásához tehát a Zöld Codexhez való viszonyáról kell dönteni. A szerzők három lehetőséggel szá-molnak:

a) A Zöld Codex a Szatmárnémeti Gyűjtemény egyik előzménye, legfontosabb forrása. „A Szatmárnémeti Gyűjtemény másolója 1794 tavaszán megkapta a Zöld Codexet, s mindvégig használta azt saját munkájához. Miután elkészült, a másoló Csokonainak adta át mindkét kéziratot, aki saját kezűleg javította ki a Zöld Codex és a Szatmárnémeti Gyűjtemény azonos hibáit, és tovább javítgatott a versek szövegein.”9

b) A Zöld Codex szintén a Szatmárnémeti Gyűjtemény előzménye és forrása marad. Más azonban a másoló és a Zöld Codex viszonya. „A Szatmárnémeti Gyűjtemény másolója 1794 tavaszán úgy találkozott a Zöld Codexszel, hogy Csokonai saját tanári működéséhez felhasználta azt. Elővette évekkel azelőtt készült, diákkori versgyűjteményét, és »oktatási segédkönyvként« használta a poétika tanításakor […]. Tanári munkája közben javítgatott az eredeti szövegen, és jelekkel látta el a számára fontos, illetve mellőzendő verseket.”10

c) A Zöld Codex és a Szatmárnémeti Gyűjtemény egyszerre keletkezett. „E hipotézis szerint mindkét gyűjtemény 1794 tavaszán keletkezett, Csokonai tanári munkájának eredményeként. Mindkettő Csokonai egy-egy diákjának jegyzete, s ebben a jegyzetben vegyesen vannak versek a tanártól (Csokonaitól) és a diákoktól.”11

A harmadik, a két forrás egyidejűségét feltételező hipotézis változtat a legtöbbet a Zöld Codex irodalomtörténeti megítélésén. Hiszen ebben az esetben a Zöld Codex verseinek egy része nem Csokonaitól, hanem diákjától származik. Debreczeni Attila idézett tanulmánya ennek a hipotézisnek a következményeit vonta le,12 s arra tett javaslatot, hogy ezeket a szövegeket „kétes hitelűként” kellene besorolni. A szerzőség kérdése melletti végleges döntés érdekében a szerzők többféle szempont bevonásával próbálkoztak: figyelembe vették a gyűjteményben az egyes versek mellett szereplő jeleket (a ’törlendő’ jelet például), illetve a kéziratos terjedést is. Amely versek esetében továbbmásolás, áthagyományozódás nem történt, ott feltételezhetően nem Csokonai-versekről lehet szó, hiszen a kéziratos terjedés a már Csokonai életében alakulásban levő kultusz egyik tünete volt. Nyilván a stiláris szempont figyelembevétele is eligazító lehetne, ha a zsengék korpuszát nem a kialakulóban levő verselési készség hullámzó stílusa jellemezné. A szerzőpáros így összegez: „A Zöld Codex keletkezésének dilemmájában nem foglalhatunk állást, mivel pillanatnyilag nem adható ellentmondásmentes magyarázat a kézirat születésére, de talán már a kérdések felvetése is új irányokat, kereteket adhat a Csokonai-kutatóknak és új érveket, szempontokat adhat a több évtizede folyó filológiai vitához.”13 Igaz ugyan, hogy a Zöld Codex hitelességét illetően már fogalmazódtak meg kritikus megállapítások, a Szatmárnémeti Gyűjtemény azonban forrásanyagot is társít ezekhez a hipotézisekhez. A Csokonai szövegkorpusz végleges lezárásának kérdése némileg a Balassi-kiadások nyitottan maradó vitáira kezd emlékeztetni.

A kötet szerzői a másoló identitásának azonosítására, illetve a füzet elkészülésének történeti kontextualizációjára is kísérletet tesznek. A filológiai felfedezés oktatástörténeti keretbe helyeződik át, s Csokonai publicus praeceptori tevékenységének mibenlétére és pontos menetére is rálátni enged. Csokonait 1794. január 11-én állítják a poétai osztály élére, s ennek a periódusnak a legfontosabb dokumentuma a kritikai kiadás Feljegyzések kötetének Specimen Poëtarum ad Annum 1794 diem 23am Septembris címmel ellátott rövid jegyzete.14 A Szatmárnémeti Gyűjtemény dokumentuma lehet a tanítás konkrét menetének, s illusztrálhatja Csokonai rögtönzési technikáját is. A kritikai kiadás keletkezéstörténetei, illetve a Csokonaira vonatkozó emlékezések több esetben is említést tesznek olyan versírási helyzetekről, amikor a szerző szinte heve-nyész-költőként volt képes versszerzésre. A Csokonai-biográfiára vonatkozó kutatások15 több támpontot is fognak nyújtani ehhez a kérdésirányhoz.

Demeter–Pintér kötetének a Csokonai-problémán túlmutató irodalomtörténeti jelentősége is van. Arra figyelmeztet ugyanis, hogy a mindeddig az irodalomtörténet peremvidékére szorított kéziratos versgyűjteményeknek mekkora szerepük lehet a filológiailag lezáratlan életművek értékelésében, s ezzel a közköltészeti kutatásokat az irodalomtörténet termékeny kontextusává avatja.16 Várhatóan a kéziratos versgyűjtemények kutatásának presztízsnövekedése is be fog következni ezzel a felfedezéssel.

A formájában, szövegközlési gyakorlatában igényes kiadvány, a Zöld Codex és a Szatmárnémeti Gyűjtemény anyagának összevetését tartalmazó táblázatok, a hiteles, illetve feltételezhető Csokonai-versek tipográfiai szétválasztása miatt a kötet valóban lehetővé teszi a kézirattal való munka e közlés alapján történő folytatását. Mindössze azt sajnálom, hogy a füzet néhány jelentősebbnek, esetleg problematikusabbnak érzékelt oldaláról a kötet nem közöl fényképeket. A „Jöszte poétának” alkalmas pillanatban került a szakmai nyilvánosság elé. S itt nemcsak az évfordulóra gondolok, hanem inkább arra, hogy Csokonai életműve a kritikai kiadás projektjének lezárulása és digitális formában való folytatása miatt aktuális irodalmi jelenség, illetve hogy a felfedezéssel egy időben biográfiájának újraértékelése is hangsúlyossá vált. Csokonai körül olyan kontextus van kialakulóban, melyben az irodalomtörténeti kutatás többféle premisszája és kutatási módszertana kombinálódhat majd eredményesen.

 

JEGYZETEK

1. Az MTA a 2005-ös év Martinkó-díját is a szerzőpárosnak ítélte oda.

2. A 2005 januárjában szervezett debreceni Et in Arcadia ego konferencián előadás, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen 2005 decemberében megrendezett „…s végre mivé leszel?” rendezvényen Debreczeni Attila és Szilágyi Márton részvételével kerekasztal-beszélgetés formájában került sor a forrás szakmai vitájára. (Az első előadás a konferencia kötetében megjelent: Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna: Ismeretlen és autográf Csokonai-versek – új adatok a Csokonai-filológiához, In: Et in Arcadia ego. Szerk. Debreczeni Attila–Gönczy Mónika, Debrecen, 2005, 37–50.)

3. Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna: Ismeretlen versgyűjtemény Szatmárnémetiből. ItK 2005. 1. 47–113.

4. Debreczeni Attila: A filológia haszna (Újabb kérdések Csokonai életműve körül). Lyukasóra 2005. 10. 8–10.

5. Jelzete Ms82. Terjedelme 288 számozott lap, illetve 2 számozatlan levél (előzéklap).

6. Demeter–Pintér: i. m. 7.

7. Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840). Balassi Kiadó, Bp., 2002 [1963]. 460–461.

8. Ebben az évben jelent meg a Költemények 5. kötete (s. a. r. Szilágyi Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp. – az első kötet egyébként 1975-ben jelent meg), illetve a Feljegyzések című kötet is (s. a. r. Borbély Szilárd, Debreczeni Attila, Orosz Beáta, Szép Beáta, Akadémiai Kiadó, Bp.).

9. Demeter–Pintér: i. m. 29.

10. Uo. 30.

11. Uo. 31.

12. „Kizárandó-e tehát az életműből 27 magyar (és 14 latin) nyelvű zsenge? Másként kell-e látnunk az ún. toldalékos versek, a nagy felvilágosult elmélkedő költemények keletkezésének folyamatát? Ez csak kettő azon kérdések közül, melyeket a szoros mikrofilológiai vizsgálat nyomán felvethetünk.” Debreczeni: i. m. 10.

13. Demeter–Pintér: i. m. 32.

14. CSVÖM Feljegyzések. 2005, 276.

15. Ezt a kutatási igényt Szilágyi Márton egy 2005-ös tanulmánya fogalmazta meg, mely ugyanakkor példája is ennek a kutatási lehetőségnek. Szilágyi szerint: „Csokonai ismeretes, az irodalomtörténetben többször tárgyalt s ilyenformán ki is nagyított konfliktusai úgy is felfoghatók, mint a nyilvánvaló költői ambíció és kiváltságtudat ütközése a reális társadalmi közeg nyújtotta érvényesülési lehetőségekkel – ilyenformán a konfliktusok értelmezésekor nem kielégítő empatikusan és elfogultan csak Csokonai nézőpontjával azonosulva minősíteni a szituációkat.” Szilágyi Márton: Csokonai „kollégiumi pörei”. Alföld 2005. 1. 31.

16. A felfedezés történetében egyébként kitüntetett helyet foglal el az a Csörsz Rumen István, aki Küllős Imola mellett a közköltészeti kutatások egyik kezdeményezője. A szerzők neki mondanak köszönetet azért, hogy a Szatmár Megyei Könyvtár kéziratos anyagára felhívta figyelmüket.

*Irodalomtörténeti füzetek, Argumentum, Bp., 2005