Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Szolláth Hunor

Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség

 

Fülep Lajos neve sokunk számára ismerős, és mindjárt társítani is tudjuk hozzá a magyar művészettörténet területén kifejtett jelentős munkásságot. Kevesebben tudják azonban, hogy Fülep Lajos budapesti teológiai tanulmányainak elvégzése után erdélyi egyházközséget szándékozott választani lelkészi munkásságának megkezdéséhez. Ennek az utólag meghiúsult kísérletnek a történetét leginkább a Ravasz Lászlóval folytatott levelezésében követhetjük nyomon; Ravasz a gyakorlati teológia professzora volt Kolozsváron, és 1921-től püspök is lesz. Fülep Lajos, amint az a neki írott levelekből rögtön kiderül, jól ismerte Ravasz Lászlót, aki a kinevezés előtt és után is mindvégig és mindenben segítségére volt. Saját bevallása szerint Fülep 1918 első felében már nagyon szeretett volna Erdélyben lenni. Az erdélyieket magyaroknak, „magyar nép”-nek nevezi, míg a „pesti gyülevészt” már el sem bírja viselni.1 A pályakezdéshez kiválasztandó egyházközség dolgát az akkori püspökkel, Nagy Károllyal egyezteti. Együtt nézik át a számításba vehető egyházközségek listáját, amelyek közül a legalkalmasabbnak Szováta tűnik.2 A szovátai egyházközség előnye az lehetett, hogy az ebben az időben már anyásítva volt, amint ez Fülep Lajos Ravasz Lászlónak írt leveléből kitűnik. Csakhogy ez nem egészen így van. A szovátai leányegyház anyásítási folyamata ugyanis csak 1923-ban ért véget. Az anyásítás iránti kérelmet 1911-ben terjesztik fel a kolozsvári igazgatótanácshoz,3 amely jóváhagyja és továbbküldi a kultuszminiszterhez engedélyezés végett.4 A vallási és közoktatásügyi miniszter az anyásítás indokoltságát 1913-ban ismeri el, de az első világháború miatt a folyamat ténylegesen csak 1923-ban ért véget.

Úgy tűnik, Fülep szívesen ment volna Szovátára lelkésznek. A környéket már ismerte, és a székelyvajai lelkész személyében rokona és barátja is volt a környéken. A gyülekezet nem volt nagy, de szerinte érdemes lett volna vele foglalkoznia, többek közt ezért is utasította vissza a püspöknek azt az ajánlatát, amelyben az egy mindössze 17 lelket számláló szórványgyülekezetet ajánlott neki, mert intenzív munkát akart végezni. A püspökkel mindenesetre abban állapodnak meg, hogy őt Szovátára fogja kinevezni, másrészről pedig figyelmezteti, hogy a sóváradi pap, akinek hatáskörébe a szovátai egyház tartozott, nem biztos, hogy egykönnyen le fog mondani ottani  javadalmairól. Ez rendes évi jövedelmet jelentett az úgynevezett Veress-féle hagyatékból. Egy Veress József nevezetű helyi birtokos ugyanis a halála előtt, 1889-ben az egyházra hagyta egész vagyonát a szovátai sósfürdővel együtt.5 Ennek a fürdőnek a jövedelméből és később eladási árából volt a sóváradi lelkésznek évi juttatása meghatározva. A forrásokból nem derül ki, hogy Bíró Géza milyen hozzáállással fogadta az új lelkészt.

A kinevezés Fülep Lajost helyettes lelkészi jogkörrel ruházta fel, dátuma 1918. május 22., az állást pedig június 1-jén foglalhatta el. Esetleges ügyeinek elintézésére ugyanazon hónap 15-éig szabadságot engedélyeztek neki. A kinevezés során komoly akadályt jelentett a katonai felmentés elérése. Fülep többször fordult a püspökhöz azzal a kéréssel, hogy ez ügyben Pesten intézkedjék, addig ugyanis nem mondhatott le ottani állásáról, amíg ez az ügy nem volt lezárva.6 Mindezen nehézségek ellenére ugyanazon év szeptember 12-én már Szovátán van, amint ezt az immár ott kelt levele bizonyítja.7 Három napig a tanítónál, Vígh Sándornál lakik. Utalások vannak arra vonatkozólag, hogy Fülep Lajos beiktatását a tanító magatartása is akadályozta. Ezzel szemben Fülep meglehetősen elismerően nyilatkozik róla. A legkitűnőbb és legderekabb embernek tartja, és tanúsítja, hogy ez nemcsak az ő, hanem a falu egybehangzó véleménye. Ravasz Lászlót egyenesen megkéri, hogy erről a püspököt is tájékoztassa, mivel őt félrevezették a tanító személyével kapcsolatban. Így tehát feltételezhető, hogy a püspök nemcsak a sóváradi lelkésszel, hanem a szovátai tanítóval kapcsolatban is hasznos útravalóval látta el a leendő lelkészt.

A tanítónál való háromnapi vendégeskedés alatt igyekeztek megfelelő szállásra bukkanni, és ez sikerült is, csakhogy nem éppen a Fülep ízlése szerint. Ugyanis tíz koronát fizetett naponta a szobáért és az ellátásért, ami a fizetésének egyáltalán nem felelt meg, nem is beszélve a körülményekről. A beiktatás határidejét a lakáskérdésre való tekintettel két héttel kitolták, mert októberre végleg el kellett dőlnie, hogy megoldódik-e vagy sem. Fülep Lajos értesíti a püspököt, hogy a szovátai sikertelenség esetén hasznos lenne esetleg más lelkész nélküli gyülekezeteket is figyelembe venni. A beiktatás végül nem is történik meg, Fülep lemond az állásról, és máshova kér kihelyezést a távozási bizonyítvánnyal együtt, amit kézbesítenek neki.8 Valószínűsíthető, hogy nagymértékben a lakásprobléma megoldatlansága bírta rá erre a lépésre, és nem a tanító vagy a sóváradi beszolgáló lelkész ellenséges viselkedése, mert minden lelkesedése és elszántsága ellenére, ahogy írja, „a lehetetlent mégsem tehetem lehetővé”.

JEGYZETEK

1. A Dunamelléki Ref. Egyházkerület Levéltára (a továbbiakban DREL): C 141. Ravasz László iratai. Levelek. Közölve: Ráday-évkönyv. IV–V. 178-179. Lásd még F. Csanak Dóra (szerk.): Fülep Lajos levelezése. I. 1904–1919. Bp., 1990. 347–348.

2. DREL C 141. Ravasz László iratai. Levelek. Közölve: Ráday-évkönyv. IV–V. 180–181. Lásd még F. Csanak Dóra (szerk.): i. m. 352–353.

3. A Szovátai Református Egyház Levéltára (a továbbiakban: SZREL). Jelentések, 1911. III./8.

4. Az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára, Kolozsvár (a továbbiakban EREL). I. 41./1911. I. sz. iratcsomó, 3644. sz. irat. Az igazgatótanács az 1911. okt. 19-i ülésen hagyja jóvá a kérelmet. Erre vonatkozólag lásd még: Református Szemle, IV/43., 712.

5. Vö Fekete Árpád–Józsa András–Szőke András–Zepeczáner Jenő: Szováta 1587–1989. Székelyudvarhely, 1998. 102.

6. EREL Igazgatótanács levéltára, 3237/1918. A VKM-től VIII. 23-án 9189 sz. alatt jön értesítés a felmentésről.

7. DREL C 141. Ravasz László iratai. Levelek. Közölve: Ráday-évkönyv. IV–V. 183–184. Lásd még F. Csanak Dóra (szerk.): i. m. 362–363.

8. DREL C 141. Ravasz László iratai. Levelek. Közölve: Ráday-évkönyv. IV–V. 185. Lásd még F. Csanak Dóra (szerk.): i. m. 367–368. EREL Püspöki Hivatal Iktatókönyve alapján, 1252/1918.