Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Vofkori László

Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján

 

Az Udvarhelyi régió1 központja Székely-udvarhely megyei jogú város. Egy régió fejlettsége több jelzőszámmal, mutatóval írható le. Az Udvarhelyi régió nem centrális régió, hanem egyszerűen periféria. Az európai uniós felfogásban vidéki (falusi) jellegű az a település, melynek népsűrűsége nem több mint 100 fő/km2. Az alacsony népsűrűség a vidékiség egyik fontos jelzője, indikátora. Ilyen régió a Székelyföld délkeleti sarkában fekvő Udvarhelyi régió is.

Tanulmányunk keretében egy olyan átfogó vizsgálatot végeztünk el Udvarhely statisztikai vonzáskörzetére, amelynek alapján lehetővé vált a kistérségi fejlesztési stratégia prioritásainak meghatározása. Tágabb értelemben vidékfejlesztésnek bizonyul az agrárfejlesztés, a területfejlesztés és a környezetgazdálkodás a kistérségek szintjén. A szerző az integrált vidékfejlesztést2 tartja irányadónak, amely olyan területi alapú stratégiát jelent, amelyen keresztül az ágazati politikák és eszközök integrálhatók a végrehajtás szakaszában.

A Hargita megye délnyugati részén elterülő természeti kistájak tartoznak Udvarhely vidékéhez. A kis- és aprófalvak hálózata mellett néhány nagyobb falu központi szerepkörhöz jutott, városhálózat viszont nem alakult ki. Az egykori piacközpontokból kinőtt Székelyudvarhely és Székelykeresztúr. Az aprófalvas térszerkezet nem kedvezett az ipar és a tercier funkciók gyarapodásának. Az aprófalvas településszerkezetű kistérségek elmaradott infrastruktúrával rendelkeznek. A hatékony melléküzemági tevékenységek kialakításához szintén nem társultak kedvező feltételek. A népességszám stagnál, majd az elkövetkező évtizedben csökkenő tendenciát mutat, az elöregedés egyre nagyobb méreteket fog ölteni, a korstruktúra már kedvezőtlenné vált. A változatos, megkapó tájhoz a kistérség gazdasági feltételei szerények. A vizsgált kistáj alapjában véve elmaradott térség. Humán erőforrásokban is szegényes e terület. Az innovatív személyek száma viszonylag kevés. A népesség iskolai végzettségi színvonala is kritikus ponthoz érkezett. Több kis településen a teljes demográfiai leépülés folyamata indult be. A születési mérleg romlása a népsűrűség csökkenéséhez és az aktív népesség számának fogyásához vezet. Közvetve az egy főre eső átlagkeresetek is negatívan befolyásolják a népességszám alakulását. Ugyanakkor gyengül a kommunális fizetőképesség. Mindennek következménye, hogy a falusi lakosság  közreműködési készsége leépül, a falu felé irányuló  technológiai transzfer késik, és előbb-utóbb a negatív regionális tudat (imázs) elhatalmasodhat.

Udvarhelyszék falvait járva tapasztalható, hogy a helyi társadalmak összetartó ereje az ezredfordulóra eléggé meggyengült.

Az Udvarhelyi régióban az agrár-, ipari, bányász-, üdülő- és ingázó falvak típusait lehet kimutatni. Így a hagyományos falu mellett megjelent az „átalakult falu” is. Ebből Parajd nagyközség a városi státus várományosa lett.

A maradékelvű infrastruktúrafejlesztés nem váltotta be az elvárásokat. A beruházások száma kevés és területileg egyenetlen volt, az úthálózat minősége az 1970-es évek végétől fokozatosan romlott. A kisipar, a kisüzemi tevékenység nem volt képes a regionális fejlődést előbbre vinni. A munkanélküliek számának növekedése ma éppen ezen tényezők eredője. A negatív vándorlási mérlegű falvakban a falusi népesség erősebb „kicserélődése” ment végbe. Székelyföld falvainak válsága egybeesik a társadalmi-gazdasági szerkezet, a tulajdonviszonyok megváltozásával.

Az Udvarhelyi régió különböző termőadottságú területein az optimális termelési szerkezet kialakítására szeretnénk odafigyelni a fenntartható fejlődés és a környezeti tudatosság elveinek figyelembevételével. Ennek alapvető vizsgálati területe a kistérség.

Az Udvarhelyi régió kistérségi társulásai

1. Sóvidék kistérség

Sóvidék egyike Hargita megye kiterjedt hegyvidéki tanyavilággal rendelkező területeinek. Noha Szováta város mellett két nagyközség is társult a kistérséghez, mégis néhány települése majdnem izolálódott a „külvilágtól”. A számottevő csökkenés ellenére a kistérségben a megyei értéket még mindig jóval meghaladja a külterületi népesség aránya. A Sóvidék Kistérségi Társulás 1999-ben alakult mint egyesület. Központja Parajd. Fő tevékenysége a vidékfejlesztési feladatok koordinálása. A Sóvidék kistérség települései: Szováta város, Sóvárad község Szakadát, Kopac, Ilyésmező településekkel, Parajd község Békástanya, Bucsin, Felsősófalva, Alsósófalva falvakkal és Korond község Atyha, Kalonda, Fenyőkút, Pálpataka falvakkal.

Sóvidék a falusi turizmus egyik fontos célterülete. Jellegzetes folyamat az egynapos, csak a helyi építészeti, népművészeti attrakcióra kíváncsi bel- és külföldi turisták célturizmusa, illetve a hétvégi üdülés. A kistérség legfőbb erőssége a turizmus: országos hírnévre tett szert Szovátafürdő (Medve-tó, Mogyorós-tó) és környéke. Ugyancsak országos jelentőségű a parajdi sóbánya kezelőközpontja (barlangterápia). A fazekasipar korábbi és jelenlegi központja, Korond szintén országos fontosságú.

 

2. REGIOVEST – Szent László kistérség

A  REGIOVEST „Szent László” Kistérségi Társulás alakulásának dátuma 2000. október 26. Jogi formája egyesület, központja Bögöz. Tevékenysége térségfejlesztési feladatok koordinálása. A kistérség települései: Bögöz község Székelymagyaros, Béta, Betfalva, Décsfalva, Agyagfalva, Mátisfalva, Nagygalambfalva, Kisgalambfalva, Vágás falvakkal; Felsőboldogfalva község Sándor-telke, Árvátfalva, Sükő, Farcád, Hodgya, Ocfalva, Székelylengyelfalva, Bikafalva, Telekfalva, Patakfalva falvakkal. Kányád község Székelydálya, Jásfalva, Ége, Miklós-falva, Ábránfalva, Petek, Homoródszent-lászló falvakkal. Székelyderzs község Szé-kelymuzsna faluval. A kistérség az Erdélyi-medence keleti szegélyövezetéhez tartozik. A dombvidék igen gazdag földgázban (metángáz). A kistérség erősségei: értékes kultúrtörténeti emlékek jelenléte, évszázados kulturális hagyományok. A kistérség fő célkitűzései: a kistérség lakossága életminőségének és lakosságmegtartó képességének javítása új munkahelyek, illetve alternatív munkalehetőségek teremtésével; a vidék városhoz viszonyított elmaradottságának a felszámolása helyi vidékfejlesztési stratégia alkalmazása révén; a kistérséget alkotó települések fenntartható fejlődésének biztosítása. A kistérség közlekedésföldrajzi adottságai rendkívül kedvezőek: fő forgalmi tengelye a Székelyudvarhely–Székelykeresztúr vonalon haladó megyei út és a székely szárnyvasút. A kistérségre az egyoldalú és viszonylag alacsony eltartóképességű gazdaság jellemző. Jelentős állami segítséggel az elmaradottság felszámolása megoldható. Az eltartóképesség növelése érdekében sokoldalú gazdaságfejlesztési programokra van szükség.

A 31 település együtteséből álló kistérség továbbra is egyike az Udvarhelyi régió közepes lélekszámmal rendelkező kistérségeinek. A gazdasági aktivitás szerint a mezőgazdaság, valamint az egyéb, szolgáltató ágazatok jelentik a foglalkozási szerkezet legfontosabb elemeit. Az alapvetően mezőgazdasági jellegű kistérségben a mezőgazdaság mindvégig a legfontosabb foglalkoztatónak számított, bár az 1990-es évtizedre igen jelentősen csökkent az itt dolgozók aránya. Az innen kiszorulók nem az ipar, hanem a szolgáltatások területén tudtak elhelyezkedni. Az ipar mindvégig meglehetősen alárendelt ágazat volt.

A kistérség stratégiai fejlesztési céljai és prioritásai: a szabad munkaerő foglalkoztatása, a családi gazdaság zöldségtermesztő profiljának kialakítása; a bedolgozó jellegű kis- és középüzemi méretű vállalkozói gazdaság fellendítése, piacra való felkészítése; a munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő programok beindítása, különös tekintettel a kisvállalkozásokra.

 

3. Hegyalja kistérség

A Hegyalja Kistérségi Társulás alakulási éve 1999. Jogi formája egyesület. Központja Székelyudvarhely és Zetelaka. Főbb tevékenységei: a térségfejlesztési feladatok koordinálása, turisztikai tanulmányok készítése. A kistérség települései: Székelyvarság község, Zetelaka község Deság, Ivó, Küküllő-mező, Sikaszó, Zeteváralja falvakkal. Oroszhegy község Fancsal, Székelyszentkirály, Székelyszenttamás, Tibód, Ülke, Üknyéd falvakkal. Farkaslaka község Székelyszentlélek, Bogárfalva, Firtosváralja, Nyikóma-lomfalva, Kecset, Kecsetkisfalud, Székely-pálfalva, Szencsed falvakkal, Fenyéd község Küküllőkeményfalva faluval, Máréfalva község, Székelyudvarhely megyei jogú város Székelybethlenfalva, Kadicsfalva településrészekkel.

A kistérség adottságai közül fontossági sorrendben a természeti értékeket kell kiemelni. A területen a falusi-tanyai turizmusnak jelentős bázisa alakult ki, falusi fizetővendéglátással több településen foglalkoznak (Ivó, Székelyvarság). Igazi vonzerőt e támogatott üdülési formára elsősorban a tanyás területek, valamint a lovasbázisok jelenthetnek.

A havasalji tanyavilág kialakulása a hegyek lábánál, főleg a vulkáni platóvidéken és a völgyekben az alhavasi állattartással és pásztorkodással függ össze. Az anyaközségek (Zetelaka, Oroszhegy) népességének „kirajzása” a mezőgazdasági életterekre folyamatos volt. A falusi munkaerő egy része „kitelepült” a nagyközség határába (pl. Oroszhegyről Székelyvarságra), kezdetben ideiglenesen, majd véglegesen.

Hegyalja kistérség erősségei: a vállalkozások nagy száma, a nagy múltú hagyományőrző csoportok jelenléte, a néphagyományok ápolása, tájházak, a népi kézműves hagyományok őrzése. Az extenzív gyümölcstermesztés adottságai szintén jók, ami kiemelkedő jelentőségű a térség biológiai sokféleségének megőrzése szempontjából; fogékonyság mutatkozik a fenntartható fejlődés és az innováció iránt. A tanyai és falusi turizmus mellett helyet kap a gyógyturizmus is. A kistérségben fejlődésnek indult a falusi turizmus, de a vadászturizmus is fontos szerepet játszik, tekintettel a gazdag vadállományra. Az ökoturizmus, kerékpárturizmus, hobbiturizmus létrehozására is adottak a kedvező feltételek. A Fenyéd– Tekerőpatak megyei út rendbetétele megkönnyítené a gyergyói és az udvarhelyi turisztikai körzet egymáshoz közeledését (pl. Székelyvarság turisztikai értékeinek hasznosítását), és lehetővé tenné a turisztikai látogatottság növelését (pl. a zeteváraljai vízgyűjtő megközelítését).

 

4. Keresztúr kistérség

A Keresztúr Kistérségi Társulás alakulási időpontja 1999. november 4., jogi formája egyesület. Alapító tag még a Székely-keresztúri Vállalkozók Szövetsége és Hargita megye Tanácsa. Tevékenysége: vidékfejlesztési tevékenységek koordinálása. A kistérség központja Székelykeresztúr Fiatfalva faluval. A kistérség települései: Székely-keresztúr város, Etéd község Kőrispatak, Énlaka, Siklód falvakkal. Siménfalva község Bencéd, Nagykadács, Kiskadács, Csehéd-falva, Nagykede, Kiskede, Kobátfalva, Nagymedesér, Székelyszentmihály, Székely-szentmiklós, Rugonfalva, Tarcsafalva, Tor-dátfalva falvakkal, Szentábrahám Magyar-andrásfalva, Csekefalva, Gagy, Firtos-martonos, Firtosmartonos-Láz, Solymos-Láz, Kismedesér falvakkal, Románandrás-falva Nagysolymos, Kissolymos, Újlak, Székelyhidegkút, Újszékely község Alsó-boldogfalva, Székelyszenterzsébet falvakkal.

A kistérség erősségei: humán erőforrása mezőgazdasági orientáltságú, de jelentős az iparban dolgozók aránya is; az adottságok közül kiemelkedik jó minőségű termőföldje, és metángázban való gazdagsága, az élelmiszer-feldolgozás és faipar. Jelentős hús-, baromfi-, tejfeldolgozó, malomipari, takarmánygyártási kapacitások kerültek kialakításra az elmúlt időszakban. Jelenleg e kapacitások egy része kihasználatlan a lényegesen lecsökkent mezőgazdasági termelés miatt; gazdag idegenforgalmi rendezvényekkel, jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező térségközpont. „Az élő Nagy-Küküllő” című rehabilitációs program a kistérségi összefogás példája 17 település részéről.

 

5. Felső-Homoródmente kistérség

A Felső-Homoródmente Kistérségi  Társulás 2000 áprilisában alakult. Jogi formája  egyesület. A szervezet tagjai között megyei és helyi önkormányzatok, cégek, alapítványok és magánszemélyek szerepelnek. Központja Lövéte. Tevékenysége: vidékfejlesztési tevékenységek koordinálása. Fő célkitűzés a kistérségben élő emberek életfeltételeinek javítása, a kistérség fejlesztési stratégiájának elkészítése. A kistérség települései: Szentegyháza város Homoródfürdő, Lövéte-bánya falvakkal, Kápolnásfalu, Lövéte (Kirulyfürdő településsel).

Néprajzi és művelődési hagyományokban gazdag e vidék, más tájegységekhez viszonyítva, de sok másban szegényebb. A havasi állattartás, az erdőgazdaság és a csergekészítés hagyományai még ma is igen jelentősek. A Homoród menti falu azonban már rég nem az, ami a századfordulón volt. Napjainkban a Homoródok vidéke Székelyföld egyik leghátrányosabb helyzetű vidéke. Távol lévén a jó közlekedési utaktól és a piacgazdaság fő erővonalaitól közlekedési és gazdasági árnyékban fekszik, és minduntalan keresi kapcsolatait a külvilággal. Nincs vasútja, közútjai nagyon elhanyagoltak. A házak ugyan csinosodtak 1990 után, de a falvak népességmegtartó ereje, képessége állandóan gyengül, az elöregedés jelensége talán megfordíthatatlan. A hátrányos helyzet még 1990-hez viszonyítva is erősödött.

A kistérség néhány jellemző vonása: a kistérség sok problémával küszködik, amelyek között igen nehéz fontossági sorrendet kialakítani. A szentegyházi vasipar összeomlott. A lövétei vasércbánya már 1971-ben bezárt. A mezőgazdaság továbbra is vezető ágazatnak tekinthető: e tevékenység foglalkoztatja a legtöbb embert. Néhány élelmiszeripari vállalkozás foglalkozik a termények feldolgozásával, de ezek nem képesek a termelés, feldolgozás,  értékesítés teljes láncolatát biztosítani. A rendszerváltás, a gazdaság átszerveződése után a munkanélküliség súlyos társadalmi problémává vált. Periferikus elhelyezkedésű, többszörösen hátrányos helyzetű kistérség lévén évtizedek óta gondot jelent a munkaerő foglalkoztatása. Jelentős megvalósítások: a székely-szelterszi, delői, a Gellért Szálló melletti, illetve a nádasszéki, valamint a festői és a lövéte-bányai borvízforrások rendbetétele, befödése (2001 nyarán), a lövétei tájház létrehozása (2002 szeptemberében).

Jelentős turisztikai potenciállal rendelkező kistérség, amely mikrohitelre vár. A kistérség kevés számú, kiegyensúlyozott kulturális élettel rendelkező településből áll. Az egészségturizmus alapját biztosíthatják a meglevő helyi fürdőhelyek mellett a feltárt, de még nem hasznosított gyógyvizek. Értékesítési lehetőségek különösen Kirulyfürdő, Székely-Szeltersz, Szentegyháza és Homo-ródfürdő esetében kínálkoznak. Különösen a borvizes strandok kiépítése indokolt a kedvező környezeti állapot, magas fokú biológiai sokféleség (biodiverzitás) feltételei mellett.

 

6. Nagy-Homoród kistérség

A Nagy-Homoród Kistérségi Társulás alakulási éve 2000. Jogi formája egyesület. Központja Homoródszentmárton. A kistérség települései: Homoródszentmárton község, Abásfalva, Bágy, Homoródremete, Kénos, Homoródkeményfalva, Gyepes, Lókod, Városfalva, Homoródszentpéter, Recsenyéd, Homoródszentmárton, Homoródszentpál falvakkal, Kaca község (Brassó megye). A Nagy-Homoród kistérség területe a Homo-ródi-dombság területével azonosítható, amely Hargita megye délnyugati sarkát, a történeti Udvarhelyszék déli részét öleli fel.

Napjainkban a Nagy-Homoród kistérség szintén az Udvarhelyi régió leghátrányosabb vidéke. Távol van a piacgazdaság fő erővonalaitól. Nincs vasútja, a közútjai nagyon elhanyagoltak. A hátrányos helyzet még 1990-hez viszonyítva is erősödött. Néprajzi és művelődési hagyományokban ugyan gazdag, de más tájegységekhez viszonyítva sok másban szegényebb. A havasi állattartás jegyei több helyen fellelhetők. Az erdő és a legelő itt is jelentős jövedelemforrást biztosít ma is. A csergekészítés hazájaként is ismerték e vidéket. A Homoród menti  falu már rég nem az, ami a századfordulón volt.

A kistérség gazdaságának helyzete, kiinduló feltételek: a kis népsűrűségből következően a fejlesztések egy főre eső magas fajlagos költségei, a gyenge hálózati infrastrukturális ellátottságból adódóan a nehéz, illetve költséges elérhetőség (szállítás, közlekedés, termelési és lakossági szolgáltatások), a népességelvándorlás következtében az alacsony képzettség, tradicionális termelési jártasságok, a fejlesztési szakértelem hiánya, az információhiány, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar termelésének lassú növekedése a jellemző. A fizetőképes kereslet várhatóan nőni fog.

A munkanélküliség szempontjából tartósan az Udvarhelyi régió egyik legrosszabb helyzetű térsége. A magas munkanélküliség, a képzettségi és szociális jellegű humán problémák egyre erőteljesebben jelentkeznek a kistérség életében. A mezőgazdaságban dolgozók arányának fokozatos csökkenése mellett az ipar és a tercier szféra vált a térség legfőbb foglalkoztatójává. A térség általános fejlettségi fokát az jelzi, hogy a szolgáltatási ágazatban dolgozók aránya a vizsgált időszakban mindvégig meghaladta a régiós átlagot. Az egyik legfontosabb és a humán infrastruktúra egészét átható probléma demográfiai jellegű. Ez magában foglalja a népesség gyors ütemű fogyását, valamint a térségben maradók jelentős mértékű elöregedését. A népesség kedvezőtlen korösszetétele komoly terheket ró az egészségügyi és szociális ellátórendszerre. Az általuk nyújtott szolgáltatások nem tudnak kellően lépést tartani a speciális igényekkel. A mezőgazdaság nem képes teljesen foglalkoztatni a munkavállalókat. A kistérség területén alapvető gond az általános szegénység, a kisüzemek tönkremenetele miatt a regisztrált munkanélküliek aránya még mindig a megyei átlag fölött van. Az alapinfrastruktúra színvonala gyenge, legfennebb közepes. A kistérség gazdasága helyben topog, a gazdasági szerkezet kevésbé versenyképes, és a szerkezetváltásnak alig vannak megfigyelhető jelei, a meglévő ágak és ágazatok nem tudnak jelentős gazdasági növekedést felmutatni.

Az erdő- és vadgazdálkodás a kistérség egyik jelentős természeti kincsét képezi. A kistérség erdős területei és egyéb adottságai rendkívül kedvezőek a nagyvadgazdálkodás számára. A nagyvadállomány gazdag, a környezeti szempontokat is érvényesítő vadgazdálkodás nemzetközi hírnevű vadászati lehetőségeket biztosít.

 

7. Rika kistérség

A Rika Kistérségi Társulás alakulási éve 1999. Jogi formája egyesület. Központja Oklánd. A kistérség települései: Homoród-almás község, Oklánd község Homoródka-rácsonyfalva, Homoródújfalu falvakkal, Vargyas község (Kovászna megye), Alsórákos község (Brassó megye), Székelyzsombor község (Brassó megye).

Főbb jellemzők: a demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlenek. A rossz társadalmi-gazdasági adottságok, a többszörösen hátrányos helyzet a térszerkezeti kapcsolatokban és a területfelhasználásban is megmutatkozik; a közlekedési és hírközlési lehetőségek állapota miatt a kistérség kevéssé tudott bekapcsolódni Székelyföld fejlődésébe. A kistérség gyengeségei közé tartoznak az elhanyagolt településarculatok, valamint közösségi épületek, a kisebb településeken a helyi szolgáltatások hiánya, a településeken belüli, valamint a települések közötti úthálózat leromlott állapota, ami viszont hátráltatja a turisztikai és idegenforgalmi lehetőségek kiaknázását. Ezek javításával mind a jövedelemszerzési lehetőségek, mind a lakosságot megtartó erő növekedne.

A kistérség gazdasági bázisa a mezőgazdaság és az erre épült feldolgozóipar, de jelentősek a szállítási-forgalmi és a tercier-quaterner funkciók is. Térségi jelentőségű területrendezési feladatot elsősorban a logisztikai jellegű fejlesztések jelentenek (vasút, közút kapcsolata, raktárbázis).

A kistérség természeti és környezeti fejlesztési irányainak körvonalazása során elsősorban a problémák kistérségi kezelésére kell törekedni, egyúttal a természet- és a környezetvédelem érdekeit kell összhangba hozni a kistérség gazdasági és társadalmi érdekeivel. A kistérség fejletlen intézményei, az alapellátáson túlmenően átlagon aluli szolgáltatásokat képesek csak nyújtani. Önerőből tehát nem képes az elmaradások, hiányok felszámolására.

Modernizációs pályák 2006-ban

Az Udvarhelyi régió településszerkezete szinte egyveretű, azaz a települések 80 százaléka 1000 főnél kisebb lakosú. A sűrű faluhálózatból emelkedett ki a három mezőváros,  kedvezőbb jogállásával, társadalmi-gazdasági szerkezetével és információs hátterével. Udvarhely példája is igazolta, hogy ez a vidék legfeljebb egy-egy mezővárost tudott „kitermelni”. Az Udvarhelyi régió ma is „városhiányos” vidék. A korábbi mezővárosok funkcióiban egészen századunk elejéig mindenütt jelentős szerepet játszott az őstermelés, a mezőgazdaság, többségük helyi erőforrásokban szűkölködött, a helyzeti energia hasznosítása sem járt különösebb gazdasági fellendüléssel. A szerepkörök bővülése csupán a második világháborút követően nyomozható, a szolgáltató ágazatok kiépülése pedig az iparosodás következménye. A munkaerővonzás, az ingázás a város erejét növelte, az urbanizációt siettette, s „felgyorsította” a falusi térség életvitelét is. Szentegyháza és Székelykeresztúr életében az infrastruktúra elmaradottsága korlátozza a városi szerepkörök bővülését.

Az Udvarhelyi régió falvai az átalakulás újabb jegyeit mutatják. Napjainkban a falusi települések fő differenciáló eleme nem csupán a foglalkozási szerkezet (ki milyen gazdasági ágazatban dolgozik), hanem az infrastruktúra színvonala, azaz hogy mit tud nyújtani a mai székelyföldi falu az ott élőknek. Sajnos a szolgáltatások színvonala, a vonalas és hálózati infrastruktúra állapota, kevés kivétellel, egyre jobban romlik, főleg a kis- és aprófalvak esetében. Mindezt tetőzi a természetes fogyás ténye. Főleg az aprófalvak demográfiai szerkezete változott meg, és az elnéptelenedés egyik fő oka éppen az infrastruktúra elmaradottsága, a közlekedési árnyékban való fekvés kedvezőtlen feltétele. Számos faluban kimutatható a természetes fogyás, a csökkenő népesség, amely egyre inkább megnehezíti az agrárfalvak helyzetét, mindennapjait. A stagnáló települések élete sem jobb, mert a fogyás útjára léphetnek. A tulajdonviszonyok alakulása, az alapellátás helyzete jelentősen befolyásolta a falvak életképességét. A háziipar, kézműipar, kisipar szerepének leépülése tovább csökkentette az apró- és kisfalvak munkaalkalmait. Az intézmények megszűnése („kivonulása”), a körzetesítés jelentős károkat okoz a falvak életében. A kis falvakban egyelőre csak „kifelé” vezetnek az utak. Ha nem történik sürgősebb gazdaságpolitikai beavatkozás, akkor az életfeltételek továbbra is romlanak, növekedik a hátrányos helyzet. Mindezt valamelyest oldaná, ha a helyi közösségek gazdasági önállóságukat tudnák fokozni. Ennek előfeltétele a helyi (lokális) társadalmi-gaz-dasági-közigazgatási autonómia biztosítása.

Napjainkban a korszerű vidékfejlesztési politika célja a vidéki térségekben élő emberek életminőségének javítása, a vidéki térségek további lemaradásának megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek biztosítása. Az Udvarhelyi régióban is arra kell törekedni, hogy a vidéki társadalom és gazdaság szereplői számára megfelelő életkörülményeket és működtetési lehetőségeket lehessen biztosítani.

A falumodernizáció ugyan elindult, de az agrárlakosság jövedelmének több mint 50 százaléka nem mezőgazdasági eredetű. A helyi munkaerőpiacon tapasztalható, hogy a  folyamatos gazdasági szerkezetátalakítás mindenütt létszámcsökkenést eredményez.

Az Udvarhelyi régió mindazon kistérségei, amelyek nem rendelkeznek az alapvető infrastrukturális feltételekkel, egyre jobban leszakadnak, a kisebb települések pedig egyedül szinte semmit sem tudnak változtatni gazdasági-szociális helyzetükön.

Térségünkben a modernizáció egysíkúra sikeredett. Ma több település a PHARE-programok útján kezdeményezte az infrastrukturális beruházásokat, a nyert pályázatok biztatóak.

*Egy hosszabb tanulmány lényegesen rövidített változata – a szerk. megj.

JEGYZETEK

1. Az Udvarhelyi régió a Központi Regionális Ügynökség (Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru) része, melynek megyéi Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben. A „Központi” régió területe 34 099 km2, népessége 2 652 000 fő. Központja Gyulafehérvár. Az Udvarhelyi régió fogalmán a történeti Udvarhelyszék legnagyobb része, az 1960-as évekbeli Udvarhely megye területe értendő.

2. Az integrált vidékpolitika ebben az értelemben a helyi fejlesztésre és az alulról építkezés elvére helyezi a hangsúlyt, mivel ez az a szint, ahol a különböző integráló (egységesítő) tényezőket a legjobban lehet kezelni és irányítani.

IRODALOM

Dragoş Dacian-Cosmin: A regionális fejlesztés jogi kerete. Az 1998/151. sz. – a romániai regionális  fejlesztésről szóló – törvény és a kistérségi társulások létrehozására vonatkozó előírások. In: Régiófejlesztés és regionális kutatás. (Szerk. Szász Alpár Zoltán–Varga Zoltán) Kvár, 2001. 34–52.

Madarász Imre: A vidékfejlesztés néhány közgazdaságtani vonatkozása. In: A Falu. XV/1. 2000. 20–25.

Süli-Zakar István: A falusi térségek átalakulása a Kárpátok eurorégióban. In: A Falu. XV/1. 2000. 61–70.

Vincze Mária: Régió- és vidékfejlesztés. Elmélet és gyakorlat. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000. 

Vofkori László: Erdély közigazgatási és etnikai földrajza. Balaton Akadémia. Vörösberény/Balaton, Akadémia Könyvek 18., 1996.

Uő: Az udvarhelyszéki székely faluközösségek és a vidékfejlesztés. In: IV. Falukonferencia. A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. (Szerk. Kovács Teréz.) MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1997. 362–370.

Uő: Település- és területfejlesztés Udvarhely térségében (Regionális fejlesztési koncepció és területrendezési kerettanulmány). Székelyudvarhely, Infopress Rt.,1997.

Uő: A Nagy- és Kis-Homoród mente táj-, népesség- és településföldrajza. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (Szerk. Cseke Péter–Hála József.) Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2000. 9–36.

Uő: Regional development in Transilvania, Romania. (Dezvoltarea regională în Transilvania – România) In: Society and Economy 26 (2004) 1. Akadémiai Kiadó, Bp., 87–103.

Lenart Ana–Vofkori László: Unităţi administrativ-teritoriale istorice şi regiuni etnografice în sudul şi estul Transilvaniei. (Tájak és történeti-területi közigazgatási egységek Dél- és Kelet-Erdélyben). In: Acta 1998. Volumul al II-lea. T3 Kiadó. Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe. 1999. 27–35.

* * * Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2002. Tabele preliminare. Comisia Naţională de Statistică.