Június 2006
Erdélyi falvak – modernizációs pályák


  Bevezető
  

  Modernizációs tendenciák az erdélyi falvakban
  Peti Lehel

  A vállalkozói potenciál és területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben
  Csata Zsombor

  Kocsis bácsi a járdára zuhan (vers)
  Kinde Annamária

  Leendő város vagy (csak) modern falu?
  Miklós Zoltán

  Vállalkozók falun
  Oláh Sándor

  Társadalomszerkezeti, életmódbeli változások Csíkfalva községben (1945–1989)
  Gagyi József

  Vidék és vidékfejlesztés az átmenet időszakában Romániában
  Berekméri Mária-Erzsébet

  Falusi modernizáció: változás vagy válság?
  Szabó Á. Töhötöm


1956–2006
  Szabédi októberei
  Kántor Lajos

  Nagyapa rádiója
  Gyarmati György


Toll
  Fejtő Ferenccel a Bem moziban
  Horváth Andor

  A kolozsvári szóló
  Ilia Mihály

  Az alkimista lány (21. század)
  Kántor Lajos


Világablak
  Globális áramlatok és helyi normák között
  Kemény Márton


História
  Kemény János ravatalai
  Kovács Kiss Gyöngy


Mű és világa
  Buday György magyar költői arcképsorozata
  Makkai Ádám


Közelkép
  Az Udvarhelyi régió települései a korszerűsödés útján
  Vofkori László

  Rendszerváltozás utáni gazdasági folyamatok Cófalván
  Kinda István

  Fülep Lajos és egy erdélyi református egyházközség
  Szolláth Hunor


Téka
  Halál Velencében
  Vallasek Júlia

  Reflexió és portörlés
  Balogh Brigitta

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Társulatmontázs
  Musca Szabolcs

  Az alibi nem titok
  Ferencz Enikő  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Ilia Mihály

A kolozsvári szóló

Volt az életemben néhány nagyon fontos ember, akinek a szavára mindig figyeltem, mert eligazító szót tudtak mondani nehéz időkben és nehéz ügyekben. Nem sokan voltak és már nem sokan vannak, öröm, hogy a hetvenéves Láng Gusztáv még van. Amikor a hatvanas évek közepén egyetemi oktatóként és kezdő, szerkesztői gyakorlatokat végző emberként széttekintettem a magyar nyelvű irodalmi sajtóban, föltűnt nekem, hogy a kolozsvári Utunkban valaki másképpen beszél arról a hagyományról, melyet a romániai magyar irodalomtörténetnek nevezünk. Más nevek és hangsúlyok tűntek föl írásaiban, sőt később egy általa szerkesztett és írott rovatban egyenesen egy új irodalomtörténeti értékrendet kezdett kialakítani ebben a témában. Ebben az időben kezdtem oktatni az egyetemen az ún. külföldi magyar irodalmat (még csak speciális kollégium keretben), és nemcsak sokat „puskáztam” Láng írásaiból, hanem szinte csak az ő írásait tudtam ajánlani hallgatóimnak tájékozódásul. Megragadott Láng kritikusi következetessége, az a mód, ahogyan az élő irodalom és irodalmi hagyomány kérdéseiben nem az itthon is és ott is divatozó politikai játékok tárgyává tette az irodalmi jelenségeket, hanem irodalomelméleti tájékozottsággal nyúlt a műhöz, és ezt következetesen alkalmazta, akár kezdő íróról írt, akár irodalomtörténeti bálványról. Pedig nem volt könnyű helyzetben, hiszen irodalmi és politikai hatalmasságok adtak pecsétet a transzszilván hagyományra, és sokáig nagy életműveket iktattak ki a tájékozódásból. Ennek a kritikusi, irodalomtörténészi bátorságnak és következetességnek a legszebb példája a Dsida-életműhöz való odaállása volt és maradt. Láng Dsidát nem csupán a romániai magyar irodalom folyamatába helyezte vissza, és emelte ki értékeit, hanem a teljes magyar irodalom kontextusában bizonyította be nagyságát. Résztanulmányai, monografikus igényű könyve, műelemzései, a Psalmus Hungaricus kiemelése a feledésből és újraértelmezése mind-mind egy nagy gondolati következetesség eredményei. Ez az irodalomtörténészi igazságkeresés jellemezte mindig Láng vitatkozó buzgalmát is, amikor nagyon szellemesen és mondhatom megsemmisítő érvekkel vitázott a Robotos Imre által eltorzított Csinszka–Ady-ügyben. Érdekes, hogy ebbe a vitába alig szólt bele a magyarországi irodalomtudomány, Bustya Endre és Láng Gusztáv hadakozott jó eredménnyel és nagyon határozottan. (Ez nem lehetett véletlen, hiszen Láng alapvető tanulmányt írt Adyról.) Láng a kolozsvári évei alatt szorgos kritikus is volt, a kortárs romániai magyar irodalom kritikusa, írásaiból ízlésének kiváló, rátaláló jellemzői mutathatók ki, ugyanakkor kirajzolódik a Kántor Lajossal közösen írott irodalomtörténetüknek a váza is. Mintha a kritikaíró Láng az irodalomtörténész koncepciójával foglalkozott volna már akkor még csak egy-két kötetes szerzőkkel, szinte alig van az ún. Forrás-nemzedékből olyan szerző, akiről Láng ne szólt volna máig érvényes szót.

Nem tudhatom, hogy a kolozsvári egyetemen milyen előadásokat tartott Láng Gusztáv, nem hallottam a tanárt sem az ottani, sem pedig a szombathelyi katedráról beszélni. De ismerem a jó barát szavát, komoly beszédét, melyet az írónia fűszerez, és nagy tárgyi tudás keretezi gondolatait. Egy bécsi időzésünk alkalmával remek kiképzést kaptam tőle egy régiségbolt kirakatában látható számszeríjról és a halászat (vagy inkább a pecázás) lelki gazdagodást hozó mibenlétéről, a sakkozás örömeiről és gyötrelmeiről. A kolozsvári és a szombathelyi hallgatók biztosan megérezték ennek a néha keserű és szarkasztikus tanárnak a színes egyéniségét, és olyan sokat tanultak tőle, mint én.

A hetvenéves Láng Gusztáv köszöntése nem lenne igaz, ha nem írnám ide befejezésül azt az ünneprontó megjegyzést, hogy Láng – mint annyi más kisebbségi magyarságból jött sorstársa – nincs igazán benne a magyar szellemi életben, a magyar irodalomtudomány szövetébe nem szövődtek bele az ő munkáinak szálai. Ezen változtatni sokunk föladata lenne éppen e jeles születésnapi fordulón is.