December 2005
Kárpát-medencei várak, kastélyok

Orbán János

Egy erdélyi kastélyleltár 1787-ből

A két világháború közötti időszakban az egyik leggazdagabb berendezésű erdélyi nemesi lakként tartották számon a Telekiek sáromberki kastélyát. „A legtöbb műkincs s régiség maiglan e szokatlan formájú kastélyt ékesíti” – írta róla 1943-ban Biró József az Erdélyi kastélyok lapjain.1 Néhány hónappal a könyv megjelenése után az erdélyi kastélyok lelkes krónikását is, a „kincsekkel zsúfolt régi ház” berendezését is elsodorta a második világháború, egykori pompáját már csak a halványuló személyes emlékezet, valamint az Erdélyi kastélyok forrásértékű leírásai és fotóanyaga őrzik az utókor számára. A kastély egykori enteriőrjeinek rekonstruálásában egyre nagyobb szerep jut a történeti forrásoknak.

Az építéstörténet Teleki Sámuelnek (1739–1822), a művelt mecénásnak, a marosvásárhelyi Téka alapítójának személyével áll összefüggésben. Sáromberke a 18. század derekán került a későbbi kancellár birtokába, és a házasodni készülő fiatal gróf 1769–1770-ben építtette meg a kastély északi szárnyát, melynek néhány év múlva, 1773–1774-ben déli párja is elkészült.2 A kivitelezési munkálatokat az ismert marosvásárhelyi pallér, Schmidt Pál (1732–1789) vezette. Az épületen dolgozó jelentősebb mesterek sorából Győrfi Mihály ácsmestert, Thomas nevű német asztalost és Jacob Mizler lakatost ismerjük még név szerint.3 Zömükben marosvásárhelyiek, de a kastély kőfaragó munkáinál Josef Hoffmayer személyében kolozsvári mester is felbukkan az építkezésnél.4 A tervező kilétére nem sikerült fényt deríteni (a 18. századi leltárakban folyamatosan szereplő „sá-romberki delineatio”, úgy tűnik, elveszett), így egyelőre nem tudjuk, hogy a két egymással párhuzamos, azonos homlokzati kiképzésű szárnyból álló barokk épületegyüttes szokatlan elképzelése kitől származik. A birtokközpont fejlődése már a kancellár életében bővítéseket vont maga után, de az együttes mai formáját a 20. század elején nyerte: Möller István (1860–1934), a budapesti műegyetem tanára és a magyar műemlékvédelem kimagasló alakja 1912-ben tervezte a kancellár dédunokája, az Afrika-kutató Teleki Sámuel számára a 18. századi szárnyakat összekötő, neobarokk jellegű központi épületrészt.5 A Biró által még látott, napjainkra teljesen tönkretett kastélypark előzményei is Teleki Sámuel korára nyúlnak vissza: Andreas Koppmann, Leerch Ferenc, Frantz Jarschel kertészek tevékenységéről vannak adataink a 18. század nyolcvanas éveiből.6

Az alábbiakban közzétett, 1787-es leltár a kastély termeinek csaknem legkorábbi állapotát tárja elénk. A hetvenes években, a kastélyépítést közvetlenül követő időszakban talán még marosvásárhelyi mesterek készítették a család számára a használati tárgyakat, de 1777-től Teleki felfelé ívelő hivatali pályája változó állomásain (Szebenben, Nagyváradon, Bécsben) a birodalom legfejlettebb kézműves központjaival került kapcsolatba, ami megnövekedett reprezentációs igényeivel társulva színvonalas megrendeléseket eredményezett. A szebeni otthona kialakításán fáradozó guberniumi tanácsos által foglalkoztatott mesterek sorában már ott szerepelnek az időszak legjobb helyi mesterei, Samuel von Brukenthal gubernátor bécsi asztalosai, Ludwig Christian Hezel és Johann Bauernfeind.7 Hezelt Teleki többször alkalmazta, az általa készített bútordarabokat nagyra is értékelte, hiszen költözésekor kiemelt figyelmet szentelt elszállításuknak. A Szebenben, Nagyváradon és Bécsben rendelt használati tárgyak java része a későbbiekben minden bizonnyal a sáromberki kastélyba került, fokozva a berendezés gazdagságát.

Mivel az emlékanyag a második világháború idején szinte teljesen megsemmisült, végképp megállapíthatatlan, hogy a leltárunkban szereplő vagy későbbi tárgyak milyen arányban érték meg a 20. századot. 1945 januárjában az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízásából a háborús károk számbavételére Sáromberkére utazó Bözödi György elszomorító állapotokat tapasztalt a kastély környékén: a berendezést széthordták, a festmények java részét széttépték vagy szétlopkodták, a családi levéltár anyagát a front átvonulása idején hadifoglyok alá rakott alomként, a későbbiekben tűzgyújtóként hasznosították. Schaff Jenő, az uradalom egykori intézője azonban 17 darab festményt, javarészt portrékat sikeresen megmentett a pusztítás elől.8 A berendezés maradék darabjai fel-felbukkantak még a század második felében: az ötvenes években a helyi néptanács adományozott nagylelkűen a csíkszeredai Izbânda Állattenyésztési Vállalatnak a kastély bútorzatából egy 1653-ban készült pisai, valamint két 18. századi asztalt („furnérozva, gipsz mintákkal  ellátva”),9 a hetvenes években Szépréti Lilla látta a kancellár íróasztalát és négy Mária Terézia-stílusú széket egy kanapéval együtt Sáromberkén a már említett Schaff Jenőnél,10 de ezeknek a nagy muzeális értéket képező tárgyaknak a sorsáról semmit nem tudunk. Teleki Samu trófeagyűjteményének egy része a görgényszentimrei erdészeti iskolaközpont tulajdonába került,11 egy nagyméretű kora klasszicista falitükör és egy barokk ebédlőszekrény a Sáromberki Néprajzi-Falutörténeti Múzeum gyűjteményében található, mindkettő a helyi kultúrotthonban vészelte át a 20. századot.

Teleki Sámuel korában a család a kastély északi szárnyának termeit lakta. A Lénárt Sámuel jószágigazgató által 1787-ben összeállított leltár ezeket a helyiségeket veszi számba, a ház urának szobájától az úgynevezett zöld bástyáig, a keleti sarokpavilonig.12 Ott találjuk a szobákban a Teleki Sámuel hivatali pályájának alakulásában nagy szerepet játszó Habsburg-császárok képmásait, néhány, a későbbiekben a Téka galériájában felbukkanó portrét, a kor jellegzetes bútordarabjait, valamint a mindennapok használati tárgyait. Az inventáriumot Teleki Sámuel által Nagyváradról hazaküldött tárgyak jegyzéke egészíti ki, érdekes fegyvertörténeti adatokkal. Reméljük, a közölt dokumentum értékes forrás lesz a művészet-, életmód-, bútor- és fegyvertörténet szakemberei számára, egyszersmind érdekes olvasmány a történelem iránt érdeklődő nagyközönségnek is.

Leltárunk 13 a sáromberki kastélyról fennmaradt öt 18. századi inventárium közül időrendben a második.14 Nem a legrészletesebb, de a némileg gazdagabb későbbi leltárak közlésére terjedelmi korlátok miatt nem vállalkozhatunk. Átírásunkban igyekeztünk a lehető legkevésbé sérteni a szöveg eredeti jellegét, csak a legszükségesebb változtatásokra kerítettünk sort: a szövegíró által rendkívül következetlenül használt rövid és hosszú magánhangzókat, illetve kis- és nagybetűket mai helyesírás szerint jelöltük; a külön írt összetett szavakat egybeírtuk ott, ahol ez nem zavarta az értelmezést; a szöveget jelentés szerint központoztuk ott, ahol az félreérthetetlenül értelmezhető volt; elhagytuk az aposztrófokat. A neveket, archaizmusokat, idegen szavakat és a hosszú mássalhangzókat azonban érintetlenül hagytuk. Néhány gyakran ismétlődő, egyértelmű rövidítés feloldását (méltóságos, excellenciája, nagysága, gróf, numero stb.) nem jelöltük. A feloldásokat és az eredeti lapszámokat szögletes zárójelbe illesztettük, szögletes zárójelbe tett kérdő-, illetve felkiáltójellel jelöltük a bizonytalan olvasatot és a helytelen, vagy szokatlan írásmódot. Saját kiegészítéseinket kerek zárójelben közöljük. A közlés során megpróbálkoztunk az idegen szavak és archaizmusok magyarázatával is.15

A sáromberki udvarházokban lévő házi mobiliáknak Specificatioja

[1 recto]

Numero

1o. A méltóságos gróf úr ő excellenciája bástyájában

 

1o Egy diófából rakott kaszten 16....................................................................................................... 1.

2o Diófa gyökérből rakott Tschreib Tiss 17........................................................................................ 1.

3o Egy fejér festékes kanapé, hozzávaló kar székivel és párnájival együtt.............................. ..............1.

4o Egy diófából rakott asztal.............................................................................................................. 1.

5o Cserefa asztal zöld viaszos vászonnal bévonva............................................................................... 1.

6o Cserefa asztal fekete bőrrel borítot................................................................................................ 1.

7o Egy zöld posztóval borított karjas szék.......................................................................................... 1.

8o F[elséges] Josef császár 18 képe..................... ..............................................................................1.

9o Herczeg Eugénius képe 19...................... .......................................................................................1.

10o Gróff Zrínyi Miklós képe........................................................................................................... .1.

11o Vas-rúdra csinált veres materia firhang 20.................................................................................... 1.

12o Egy német nyereg kantárjával és egyéb készületivel..................................................................... 1.

13o Páva tolluból készült legyező....................................................................................................... 1.

14o Egy aranyas rámájú tükör........................................................................................................... 1.

N[ota] b[ene] A hatodik numerus alatt lévő fekete bőrrel borított cserefa asztalon vadnak a palotán lévő pohárszékből kiszedett ürmös boros kancsók, ordinarium és asszú szőllő borhoz való üveg edények.

 

2o A palotán

1o Cserefa lábokra készült, egymásban járó, zöld linczerczeitból 21 bévont asztal................................ 2.

2o Fejéren festett, szegeletben való tráncsirozó 22 asztal, mindeniken zöld posztó................................ 2.

3o 18 kecskelábú szék, zöld linczerczeittal borítva............................................................................ 18.

4o Egy üveges pohárszék 23.............................................................................................................. 1.

5o A pohárszék előtt 3 sub ládás tráncsirozó asztal............................................................................ 1.

6o Bor hűttő alá való pad.................................................................................................................. 1.

[1 verso]

7o Bor hűttő réz medencze................................................................................................................ 1.

8o Trancsérozó tábla......................................................................................................................... 1.

9o Egy asztalnéműnek való Sroff 24.................................................................................................... 1.

 

3tio A nappali házba

1o A méltóságos gróff úr ő excellenciája bástyájában sub Numero 2o írt Schreib Tischhez hasonló Schreib Tisch 1.

2o Egy veres párnás, két embernek való kanapé................................................................................ 1.

3o 12 bé-borított arany virágos szék................................................................................................ 12.

4o Diófából rakatott, egymáshoz hasonló asztal.................................................................................. 2.

5o Ugyan diófából rakott, más kissebb asztal, egymáshoz hasonló...................................................... 2.

6o Aranyas rámájú tükör................................................................................................................... 1.

7o Függő üveglámpás........................................................................................................................ 1.

8o Asztalon álló, ezüst táblájú óra...................................................................................................... 1.

9o Óra tartó, aczélból készült horog................................................................................................... 1.

10o Réz füstölő................................................................................................................................. 1.

11o Jádzó ostábla............................................................................................................................. 1.

12o Egyforma, meg-ezüstezett réz gyertyatartó................................................................................... 6.

13o Ugyan ezüstezett réz gyertyatartó, kissebb................................................................................... 5.

14o Öntött réz gyertyatartó................................................................................................................ 2.

15o. Bolti réz gyertyatartó.................................................................................................................. 3.

16o Fainabb koppantó...................................................................................................................... 1.

17o Közönséges koppantó................................................................................................................ 8.

 

4o A háló házba

1o Szegeletbe lévő, üveges almárium 25.............................................................................................. 1.

2o Schreib Tisch............................................................................................................................... 1.

3o Öltöző asztal................................................................................................................................ 1.

4o Kéken festett kanapé, borított párnáival........................................................................................ 1.

5o Hozzá-való hat szék, hasolóul [!] borítva....................................................................................... 6.

6o Jádzó asztal.................................................................................................................................. 1.

7o Superlátos ágy, kék karton Superláttal 26...................................................................................... 2.

[2 recto]

8o Gyermeknek való ágy................................................................................................................... 1.

9o Oloszfal........................................................................................................................................ 2.

10o Házban való cserefa árnyékszék záros........................................................................................ 1.

11o Láb alá való szék........................................................................................................................ 1.

12o Esztergában mettzett, ágy eleiben való fa gyertyatartó.................................................................. 2.

N[ota] b[ene] egyik el van törve

13o F[elséges] Ferencz császár 27 képe............................................................................................. 1.

14o F[elséges] Mária Thérésia 28....................................................................................................... 1.

15o Aranyos rámájú tükör................................................................................................................. 1.

16o Csukoládé tartó pléh iskutulya.................................................................................................... 1.

17o Tűz eleiben való superlatos fa...................................................................................................... 1.

 

5o A Madame boltyába

1o Egy cserefa almárium, melynek ajtaja zöld tafotával be van vonva.................................................. 1.

2o Egy levél tartó cserefa almárium.................................................................................................... 1.

3o Egy kanapé,  zöld rásával 29 borított párnáival............................................................................... 1.

4o Régimódi, esztergában mettzett tarka szék..................................................................................... 6.

5o Diófa színre festett kaszten............................................................................................................ 1.

6o Varróláda, hozzá való selyemtartó ládácskájával edgyütt............................................................... 1.

7o Egy bőrrel varrott régi karosszék.................................................................................................. 1.

8o Egy cserefa, rakott kis asztal......................................................................................................... 1.

9o Egy fenyőfa kis asztal, zöld rása boríttójával.................................................................................. 1.

10o Ló-iskola szegeletire való üveglámpás......................................................................................... 4.

11o Egy fekvő zöld láda.................................................................................................................... 1.

12o Egy bőrös, vasas láda................................................................................................................. 1.

13o Egy fenyő ágyfa ......................................................................................................................... 1.

14o Várodról hozott egy kis ferschlag 30 pecsét alatt.......................................................................... 1.

15o Egy üres kis ferschlag................................................................................................................. 1.

16o Ruhatartó kosár.......................................................................................................................... 1.

17o A veress hintó két ajtaja, két ládája, két párnája.......................................................................... 6.

 

 

(6o) A kis boltba

1o Egy bőrös fekvő láda, melyben talám a csipkés ón fog lenni........................................................... 1.

2o Egy fekvő zöld láda...................................................................................................................... 1.

3o Azon felyül más kissebb láda........................................................................................................ 1.

[2 verso]

4o Tarkán festett régi láda................................................................................................................. 2.

5o Ezeknél nagyobb fejér láda........................................................................................................... 1.

6o Nagyobb Ferslag 1, kissebb is 1................................................................................................... 2.

7o Egy tót záros iskatulya.................................................................................................................. 1.

8o Két rendbeli, hatosban járó rezes hám, minden készületivel.......................................................... 12.

9o Közönséges, hatosban járó hám, minden készületivel..................................................................... 6.

10o Flejtár 31 jó nyereg 2, avatég 32 1............................................................................................... 3.

11o Egy pár avatég pistoltok............................................................................................................. 1.

12o  Hét darab viasz fonó 65½.......................................................................................................... 7.

13o Egy hal főző vandli [?]................................................................................................................ 1.

14o Két fülű réz fazék, árnyékszékbe v[al]ó....................................................................................... 1.

15o Kásztro 33  fedelestől.................................................................................................................. 1.

16o Réz tál nagyobb 1, kisebb 1........................................................................................................ 2.

17o Kasztrofedél............................................................................................................................... 1.

18o Réz szűrő................................................................................................................................... 1.

19o Egy régi rosz ágy melegíttő réz.................................................................................................... 1.

20o Paladincsa [!] sütő serpenyő....................................................................................................... 1.

21o Sír fogó...................................................................................................................................... 1.

22o Étel melegíttő.............................................................................................................................. 1.

23o Egy pár újj kengyel vas............................................................................................................... 1.

24o Egy Spiritus 34 főző lombik, sisakjával edgyütt............................................................................. 1.

25o Nagy ón palaczk 1, kissebb 1..................................................................................................... 2.

26o Üveglámpás 2, kissebb 1............................................................................................................ 3.

27o Pléh lámpás 1............................................................................................................................. 1.

28o Egymásba járó ón csésze, szijjúra készítve.................................................................................. 6.

29o Ón tál....................................................................................................................................... 12.

30o Sima ón tángyér........................................................................................................................ 32.

31o Csipkés ón tángyér................................................................................................................... 18.

32o Gyapatt fűsű............................................................................................................................... 1.

33o Négy darab avatég szottyán........................................................................................................ 4.

34o Két tsomó vászonra festett régi képek......................................................................................... 2.

35o Borda...................................................................................................................................... 22.

36o Cselédnek való abrasz 1, tángyér tőrlő 11................................................................................. 12.

37o Pléh kürtő, két darab.................................................................................................................. 2.

38o Régi, avatég kitsiny szőnyeg........................................................................................................ 2.

39o Posztó szélből varratt szőnyeg..................................................................................................... 2.

[3 recto]

40o Régi, rongyos, igen keskeny paplan............................................................................................. 1.

 

A Madáme boltyában lévő ágynémű és egyéb köntösek

1o Nagy derekaly.............................................................................................................................. 8.

2o Gyermek alá való derekaly........................................................................................................... 1.

3o Gyermek alá való párna nagyobb 2, kissebb 3.............................................................................. 5.

4o Közönséges párna, tok nélkül....................................................................................................... 6.

5o Selyem paplan.............................................................................................................................. 3.

6o Karton paplan újj 5, flanér 35 paplan 2, kitsiny karton paplan 1...................................................... 8.

 

A cserefa kaszten fiókjaiban

1o Nagy abrosz................................................................................................................................. 9.

N[ota] b[ene] A tizedik, legavatégabb abrosz 1784ben kűn maradván a tisztek asztalán, egésszen el-szakadott

2o Trancsírozó abrosz..................................................................................................................... 10.

3o Újj asztal keszkenő, tóttól vett.................................................................................................... 24.

4o Közönséges asztal keszkenő....................................................................................................... 47.

5o Kávés keszkenő........................................................................................................................... 1.

 

Ágyravalók

1o Egy rendbeli veres selyemmel varrott ágyra való, egy két felhajtásával, két vánkos hajával.............. 3.

3o [!] Fekete selyemmel varrott két vánkos haj.................................................................................. 2.

N[ota] Ennek a lepedője nem találtatott meg

4o Veress selyemmel varrott vánkos haj............................................................................................. 2.

5o Vendég alsó lepedő...................................................................................................................... 6.

6o Vánkos haj................................................................................................................................... 4.

7o A méltóságos gróffné asszony excellenciája vékony vánkos haja.................................................... 9.

8o Lepedő........................................................................................................................................ 2.

 

Fejérnéműk

1o Alsó ing...................................................................................................................................... 12.

2o Tászlis 36 ing................................................................................................................................. 2.

3o Alsó Leibli 37................................................................................................................................ 3.

4o Pántlikával varrott háló Leibli........................................................................................................ 1.

5o Kendő......................................................................................................................................... 3.

6o Háló főkötő.................................................................................................................................. 4.

7o Vetkező palást............................................................................................................................. 1.

8o Strimfli 38..................................................................................................................................... 8.

9o Elő ruha, batiz 39 ......................................................................................................................... 4.

10o Sujtásos elő ruha, fátyolból való, ránczolatlan.............................................................................. 1.

11o Patyolat elő ruha, a széle ki varva................................................................................................ 1.

12o Főre való, fejér keszkenő........................................................................................................... 4.

[3 verso]

13o Főre való keszkenőnél nagyobb gyolcs, szegetlen........................................................................ 1.

14o Nyakra való, fekete virágos patyolat keszkenő............................................................................ 1.

15o Sebbeli veres sujtásos keszkenő................................................................................................. 2.

16o Sebbeli kék sujtásos gyapott keszkenő....................................................................................... 1.

17o Két párna hajra való, tóttól vett, ki-varrott retze.......................................................................... 1.

18o Ing ujj........................................................................................................................................ 4.

19o Nactzaitra 40 való, zöld tafota Carnirozott [?] borítték................................................................. 1.

20o Egy darab tüdőszín tafota............................................................................................................ 1.

21o Egy csomó ezüst czánkli 41......................................................................................................... 1.

22o Sima patyolat ing ujj, két pár....................................................................................................... 4.

23o Patyolat duplás tászli, két pár...................................................................................................... 4.

24o Egy fátyol reczés szélű elő ruha................................................................................................... 1.

25o Egy avatég, veres sujtásos sebbeli keszkenő................................................................................ 1.

26o Egy kék sujtásos, avatég keszkenő............................................................................................. 1.

27o Gárnirhoz 42 való, avatég zöld pántlika, 3 darab........................................................................... 3.

28o Egy darab test szín, avatég pántlika............................................................................................. 1.

 

A diófaszín kaszten felső fiókjában

1o Két fejér és egy fekete német főkötő............................................................................................. 3.

 

A közőpső fiókban

1o Méltóságos gróff Domokos úrfi őnagysága fejér háló Leiblia.......................................................... 1.

2o d[ic]to kéksujtásos nyári Leiblia.................................................................................................... 1.

3o (dicto) lábravalója........................................................................................................................ 3.

4o (dicto) háló sapkája...................................................................................................................... 3.

5o (dicto) strimflie egy pár................................................................................................................. 2.

6o (dicto) Egy darab seprőszín Kanafácz 43....................................................................................... 1.

 

A legalsó fiókban

1o Egy sujtásos, bérlett tafata ágytakaró............................................................................................ 1.

2o Egy pár gyapott strimfli................................................................................................................. 2.

3o Egy pár veres selyem strimfli......................................................................................................... 2.

4o Egy darab virágos avatég kék atlatz.............................................................................................. 1.

5o Egy rongyos fejér háló Leibli......................................................................................................... 1.

6o Méltóságos grófné asszony ő excellenciája rósa szín gyapottal töltött és kivarrott téli köntössének két ujja, dirib darab foltyával edgyütt

7o Stibli44 Gamásli 45 5 pár............................................................................................................ 10.

[4 recto]

8o Egy gyolcs kitsi nyak keszkenyő................................................................................................... 1.

9o Egy darab ki-készített szarvasbőr.................................................................................................. 1.

10o Egy fejér párnahajban jó Strimfli 2 pár, szakadozott 2 pár........................................................... 4.

11o Reczés veres fejtővel varrott párna, főtől való.............................................................................. 1.

12o Fekete selyemmel varrott lepedő hajtás, két darabocska............................................................. 2.

13o Rongyos hálósapka.................................................................................................................... 2.

14o Ezen kívül dirib darab rongyok, melyek nem specificáltathatnak

15o Egy csomó válra való vas kapocs. Négy [?] fejér párnahaj.......................................................... 2.

16o Egy fejér keszkenyőben kötve gyermekeknek való sapka, nappali .............................................. 3.

17o Gyermekeknek való nyári köntös................................................................................................ 4.

18o Elbontott, gyermekeknek való nyári Leibli................................................................................... 1.

19o Egy csomó koppott fejér bérlés.................................................................................................. 1.

20o Egy fejér keszkenyőben egy csomó serítetlen selyem külömb színű és egy csomó külömb színre festett szőr fonal

21o Egy darab fekete szőr bársony, dirib darab fotnak való takarva bele

 

A háló házban lévő szegelet almáriumba lévő felső fiókba

1o Fekete koczkás patyolat elő ruha.................................................................................................. 1.

2o Hasonló ing ujj egy pár................................................................................................................. 2.

3o Hozzá való Tászli egy pár............................................................................................................. 2.

4o Hozzá való kontyolni való fátyol.................................................................................................... 1.

5o Ezektől meg-maradott egy darab fekete fátyol............................................................................... 1.

6o Egy darab fain fekete csipke......................................................................................................... 1.

7o Egy pár fekete tafota ing ujj.......................................................................................................... 2.

8o Egy pár habos fekete pántlikából való karkötő.............................................................................. 2.

9o Sima fekete pántlikából való mászli 46........................................................................................... 1.

10o Habos csipkés szélű pántlika....................................................................................................... 5.

11o Sima fekete pántlika................................................................................................................... 8.

12o Fekete bakacsiny vastag mászli és egyéb garnírozások................................................................ 7.

13o Egy zöld tafota, aszszonyembernek való nyári kalap.................................................................... 1.

14o Egy levél fekete gombostű.......................................................................................................... 1.

15o Egy tsomó avatég ezüst sodrás.................................................................................................... 1.

16o Egy csomó lapos szőr fekete sinór.............................................................................................. 1.

17o Egy csomó fekete kása gyöngy................................................................................................... 1.

18o Egy rongyos asztal keszkenő....................................................................................................... 1.

 

A közőpső fiókba

1o Két fedél nélkül való fiók[?].......................................................................................................... 2.

[4 verso]

2o Méltóságos Domokos úrfi őnagysága kardja................................................................................. 1.

 

Az alsó fiókban

1o Két fejér hollicsi tángyér............................................................................................................... 2.

2o A szegelet almárium alatt egy lakírozott és egy pléh credentia......................................................... 2.

 

A szegelet almáriumban

1o Tizenöt ezüst kávés kalán............................................................................................................ 15.

N[ota] Ezek közül 4 vagyon sub signo 1781, öt minden jegy nélkül, hatnak a nyele pedig két felől ki van metzve, öt minden jegyzés nélkül vagyon

2o Fejér fincsia 47 tálával edgyütt..................................................................................................... 10.

3o Kékes fincsia tálával edgyütt......................................................................................................... 5.

4o Seprőszín fincsia tálastól............................................................................................................. 11.

5o Aranyos fincsia tálastól................................................................................................................. 4.

N[ota] b[ene] Még vagyon egy aranyos fincsia, de a tála eltört

6o Veres virágú, fain fincsia, tálával edgyütt........................................................................................ 5.

7o Közönséges bolti fincsia tálastól.................................................................................................... 2.

8o Herbatejes fain ibrik..................................................................................................................... 1.

9o Csukoládénak való fejér fincsia tálastól egy, kékes egy.................................................................. 2.

10o Nádméztartó, lábon álló fain fincsia............................................................................................. 1.

11o Pléh nádméztartó........................................................................................................................ 1.

12o Réz kávés kalán......................................................................................................................... 2.

13o Mettzett fáin üveg, dugójával edgyütt........................................................................................... 2.

14o Mettzett fedeles üveg kancsó...................................................................................................... 1.

15o Pléh herba téj tartó..................................................................................................................... 2.

16o Orvosság törő kő, ütőjével együtt............................................................................................... 1.

17o Herbatejnek való, fekete cserép ibrik.......................................................................................... 1.

18o Kávés csupor............................................................................................................................. 1.

19o Herbatejes csupor...................................................................................................................... 2.

 

(7o) A weres bástyában

1o A falon egy fenyőfa rámában foglalt kép........................................................................................ 1.

2o Egy diófa színre festett kaszten...................................................................................................... 1.

3o Egy cserefa kis asztal.................................................................................................................... 1.

4o Két közönséges fenyőfa asztal...................................................................................................... 2.

5o Asztalon álló könyvtartó polcz...................................................................................................... 2.

6o Fenyőfa lábos ágy fa..................................................................................................................... 3.

7o Kissebb karikás ágy fa................................................................................................................. 2.

[5 recto]

8o Veres Lintzerczeittal bé vont kanapé............................................................................................. 1.

9o Hozzá való, Linczertzeittal bé vont párna....................................................................................... 5.

10o Feketén festett tábla................................................................................................................... 1.

11o Egy kis fedeles ferslag................................................................................................................. 1.

12o Piros bőrrel bé vont szék............................................................................................................ 4.

13o Zöldön festett fenyő egyes szék................................................................................................... 2.

14o Egy olosz fal............................................................................................................................... 1.

 

(8o) A zöld bástyában

1o Két nagy cserefa Theca, diófa színre festve: hozzá való nagy ajtójával edgyütt................................ 2.

2o Egy kis, diófából koczkáson ki rakott asztal.................................................................................. 1.

3o Fenyőfa asztal nagy 1, kissebb 1................................................................................................... 2.

4o Egy diófával rakott, cserefa kaszten.............................................................................................. 1.

5o Egy piros bőrrel bé vont kanapé, 2 párnájával............................................................................... 1.            6o Avatég Linczerczeittal bé vont 6 szék párnástól............................................................................................. 6.

7o A vas tengelyű kocsinak zöld festékű ládája 1, fejér 1.................................................................... 2.

8o Falban csinált fejér festékű Theca.................................................................................................. 1.

 

Signat Sáromberke die 21a Aprilis Anno 1787.

Lénárt Sámuel

 

N[agy]váradról die 1a Maji Anno 1787. Sáromberkére küldött portékáknak

 

Specificatioja

 

1o Egy Lazarino Cominazo 48 szegeletes hosszú csőjű flinta,49 vasas mundérozású 50.......................... 1.

Hft 60.

2o Egy hosszú árnot 51 kápájú,52 damaschérozott 53 török flinta......................................................... 1.

Hft 48.

3o Damaschérozott török csőjű flinta, virágos rezes mundérozással és mettzett szerszámmal................ 1.

Hft 42.

4o Kurtább damaschérozott török csőjű flinta, rezes sima mundérozással és gömbölyeg
szerszámmal..................................................................................................................................... 1.

Hft 42.

5o Egy Spirkenbickler 54 flinta, sima rezes mundérozással, lapos szerszámmal..................................... 1.

Hft 36.

6o Ennek párja hasonló..................................................................................................................... 1.

Hft 36.

7o Egy pár vont lyukú,55 rezes mundérozású pistoly, a mely 200 lépésre szolgál.................................. 1.

Hft 35.

8o Egy pár Spirkenbickler rezes mundérozású pistoly......................................................................... 1.

Hft 30.

[5 verso]

9o Egy vad kecske szaru nyelű Hirschfänger,56 ezüstös...................................................................... 1.

Hft 20.

10o Egy zöld csontós Hirschfänger.................................................................................................... 1.

(Hft) 5.

11o Duplás három szegű vas fogas, szegeivel edjütt............................................................................ 6.

(Hft) 6.

12o Más három szegű, egyes vas fogas.............................................................................................. 1.

(Hft) 4.

13o Egy hosszú vas fogas.................................................................................................................. 1.

(Hft) 4.

14o Más hosszú vas fogas................................................................................................................. 1.

(Hft) 4.

15o Egy arany gombos nád pálcza, a tetejében nincsen gomb............................................................. 1.

(Hft) 7.

16o Egy sárga ezüstös bogláros, csatos pantallér 57, lódingjával 58 edjütt............................................ 1.

(Hft) 15.

17o Más ahoz hasonló....................................................................................................................... 1.

(Hft) 15.

Ezek eddig eladók                                                          S[um]ma Hft 409.

 

18o Egy karosszékhez való vas machina, hozzá való diófa, vasas és srofos pulpitussával, székhez srofoló tokjával és három vas srofokkal edjütt.......................................................................................................................... 1.

19o Egy fedeles mettzett virágos talpas pohár, két fejű sasos fedelével edjütt, két tokban.................... 1.

20o Georgii Szelek explicatio Cantici Canticorum in 4o Ms. Auctoris.................................................. 1.

21o Georgii Szelek explicatio Apocalypseos in 4o Ms. Auctoris.......................................................... 1.

22o Egy csomóban megtartani való missilis levelek, pecsét alatt.......................................................... 1.

23o Erdélyi Titulare Calendarium A[nno] 1780.................................................................................. 1.

24o M[agyar]országi ... d[ict]o A[nno] 1786..................................................................................... 1.

25o Egy franczia Calendarium............................................................................................................ 1.

26o Egy csomó írás és nyomtatott könyvek........................................................................................ 9.

27o A sáromberki Delineatio

28o Egy akasztó fás, merő új zabola.................................................................................................. 1.

29o Egy egyben kapcsolt ezüstös bogláros forgós lánczú új zabola..................................................... 1.

30o Egy más hasonló, viseltesebb...................................................................................................... 1.

31o Három, akasztó fás új zabola...................................................................................................... 3.

32o Egy hóllyagos új zabola............................................................................................................... 1.

33o Egy horgas szárú, új akasztófás zabola........................................................................................ 1.

34o Egy horgas szárú, más ócska zabola............................................................................................ 1.

35o Egy anglus zabola....................................................................................................................... 1.

36o Egy új kengyel vas...................................................................................................................... 1.

37o Egy lójártató zabola.................................................................................................................... 1.

38o Huszonnégy pár kés, porcellán nyelű, veres bőrös két tokban.................................................... 24.

39o Négy darab tarka viseltes, szúnyogháló superlát.......................................................................... 4.

40o Egy kanapé eleiben való viseltes szőnyeg..................................................................................... 1.

41o Ötvenhét sing szebeni szürke posztó................................................................................... sing 57.

42o Húsz sing háznál szőtt tarka zvilik 59................................................................................... sing 20.

43o Egy gömböleg fára tekerve a méltóságos Domokos úrfi és Máris kisasszony ő nagyságok képei, a Bethlen Gábor fejedelem képeivel pecsét alatt................................................................................................ darab 3.

44o Két, pappirost nyomtató veresses tarkás márvány kő.................................................................. 2.

[6 recto]

45o Szebenbe lévő hosszú bőrös láda csős lakatjának és a zöld szőnyeges ládának kolcsai, a sáromberki szobák generalis kolcsával edjütt és a gróf Teleki Sándor úr őnagysága vas ládája rekesszinek kolcsa.......................... 4.

 

46o A képes Verschlagban sub Numero W. 2.

A méltóságos gróf uram és méltóságos grófné asszonyom ő excellenciája képei aranyos rámában, pecsét alatt    2.

 

47. A kissebbik képes Verschlagban Numero W. 3.

A méltóságos gróf Teleki Mihály úr őnagysága képe.......................................................................... 1.

 

Signat Sáromberke die 31a Maji Anno 1787.

Lénárt Sámuel

 

 

 

 

JEGYZETEK

1. Biró József: Erdélyi kastélyok. Új Idők Irodalmi Intézet, Bp., [1943]. 73.

2. Liber Ecclesiae Reformatae Saromberkiensis... (1757–1820) 28, 30, 38. Sáromberki Református Egyházközség Levéltára, I/2.

3. „Diarium seu Demonstratio Bonorum Mobilium Saromberkiensium” 1769. március 1.–1770. július 3. Magyar Országos Levéltár, Telekiek marosvásárhelyi levéltára, Teleki Sámuel osztály (P661), 4/1770 cs.,161–184. – Uo. 4/1770 cs. 69. – „Erogatio Pecunia” Uo. 7/1774 cs. 207–209.

4. Uo. 7/1774 cs. 562.

5. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tervtára, Bp., Möller-hagyaték, 74722.

6. Magyar Országos Levéltár, Telekiek marosvásárhelyi levéltára, Teleki Sámuel osztály (P661) 13/1782. cs., 66. – Uo. 14/1783. cs. 164. – Uo. 14/1784. cs. 137–138.

7. „Specification über die jenige Tischler-Arbeit...” 1779. szeptember 9. Uo. 11/1779. cs. 1. – „Konto über Tischler arbeit...” 1781. december 11. Uo. 12/1781 cs. 180.

8. Bözödi György jelentése az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökségének. In: Erdélyi Múzeum, LVI évf. (1994), 1–2. füzet, 119–127.

9. Csíki Székely Múzeum Levéltára, 1952-es iratok. A pisai asztal egy állítólagosan szintén a sáromberki kastélyból származó késő reneszánsz zsöllyeszékkel együtt jelenleg a Maros Megyei Múzeumban található.

10. Szépréti Lilla: A sáromberki kastély. Új Élet, 1973/3. 6–7.

11. Keresztes Gyula: Kastélyok és udvarházak. Impress, Marosvásárhely, 1995. 19.

12. A leltározott termek közül a veres bástya az egyetlen, amely nem az északi szárnyban található, véleményünk szerint a déli szárny nyugati sarokpavilonjával azonos.

13. Magyar Országos Levéltár, Telekiek marosvásárhelyi levéltára (P661), Teleki Sámuel-osztály 16/1787. cs. 2–7.

14. A további leltárak: „A sáromberki házakban lévő mobiliáknak inventáriuma.” 1782. július 4. Uo. 13/1782. cs., 1–2. –„A sáromberki házi mobiliák revideáltatván találtattak eszerint…” 1791. április. Uo. 18/1791. cs. 1–7. – „Marosvásárhellyen és Sáromberkén találtatott némely mobiliák Specificatioja.” 1794. április. Uo. 20/1794. cs. 94–97. – „A nagyméltóságú Római Szentbirodalmi gróff és udvari Cancellarius széki Teleki Sámuel úr ő excellenciája sáromberki udvarában inventáltattak mobilliák Nagy István számtartó számadása alá...” 1796. augusztus 25. Uo. 22/1796. cs. 83–102.

15. Az itt használt irodalom: Szabó T. Attila–Vámszer Márta (szerk.): Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, I–XI. Kriterion–Akadémiai Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1975–2002. – Benkő Lóránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I–III. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976.

16. Szekrény, típusára a leírás alapján nem következtethetünk.

17. Íróasztal (német).

18. II. József Habsburg-Lotharingiai-házi császár (1780–1790).

19. Savoyai Jenő (1663–1736) császári hadvezér.

20. Függöny (német).

21 Linzi kelme (német).

22. Daraboló, szeletelő (német). Minden bizonnyal egyfajta tálalóasztalról van szó.

23. Edények tárolására szolgáló polcos bútordarab. Vö. B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Kriterion, Buk., 1973. 51–52.

24. Csavar (német).

25. Alsó részén fiókokkal kialakított, felül üvegezett, polcos sarokszekrény. Vö. Szabolcsi Hedvig: Magyarországi bútorművészet a 18–19. század fordulóján (európai kapcsolatok és stíluskérdések). Akadémiai Kiadó, Bp., 1972. 96.

26. Ágymennyezet, baldachin (német).

27. Lotharingiai Ferenc német-római császár (1740–1765), Mária Terézia férje.

28. Mária Terézia Habsburg-házi magyar királynő (1740–1780).

29. Szövetfajta (vándorszó).

30. Láda (német).

31. Fullajtár, előlovas (német).

32. Elavult, ócska.

33. Lábos (francia).

34. Szesz.

35. Flanel.

36. Tácli, ingfodor (német).

37. Lajbi, mellény (német).

38. Harisnya (német).

39. Finom len- vagy pamutvászon (francia eredetű vándorszó).

40. Éjszakára (német).

41. Zsinórféle.

42. Szegéshez (német).

43. Kanavász, durva len- vagy pamutszövet (latin eredetű vándorszó).

44. Csizma.

45. Kamásli, lábszárvédő (német). Az előtagból ítélve lehet, hogy a szóösszetétel magas szárú, szárán gombolható cipőt jelöl.

46. Masni (német).

47. Findzsa, csésze (török).

48. A Cominazzók a 17–18. században Bresciában működő híres puskacsőkovács dinasztia, több Lazarino keresztnevű mesterrel. A Magyar Nemzeti Múzeum számos munkájukat őrzi. Lásd Vladimír Dolinek: Kézi lőfegyverek a bodzapuskától a revolverig. Prága, 1999. Új Ex Libris Könyvkiadó,  104. – Temesváry Ferenc: Pisztolyok. A Magyar Nemzeti Múzeum tűzifegyver-gyűjteménye I. Bp., 1988. Akadémiai Kiadó, passim.

49. Kovás puska (német).

50. Borítás.

51. Albán.

52. Tusa, puskatus. Vö. Czuberka Alfréd: Kuruckori fegyverek. Bp., 1906. 92.

53. Sajátos kovácstechnikával készült, veretes dísz.

54. Fegyverfajta.

55. Fegyvercső, melynek furatába spirális hornyokat véstek (huzagolás). Ezek forgómozgásra késztették a lövedéket, így az repülés közben stabilizálódott, javítva a fegyver célzóképességét. Lásd Dolinek 1999, 251.

56. Vadászkés (német).

57. Vállon átvetett vállszíj, heveder (német).

58. Lőpor, töltés tárolására szolgáló hordozható táska (német).

59. Sáhos, sávolyos vászon (német).