November 1997
Írás és vállalkozás

Pethő László

Alapítványok és vállalkozások

A civil társadalmak erejének, jelentőségének, szerepének hangoztatása nagyon gyakran válik közhelyszerűvé. Valahogy úgy vagyunk velük, mint a szocialista éra jelszavaival, nem igazán hiszünk nekik. Pedig amikor e sorokat pötyögtetem, éppen a századvég egyik nagy temetése zajlik. Egy elvált asszonyt temetnek, akit kirekesztettek a királyi család tagjai közül. A szigorú regula szerint sokkal egyszerűbb végtisztesség járna neki, de Lady Diana pártfogója és gyámolítója volt száz-egynéhány civil szervezetnek, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A „nép nyomására” felborul a protokoll, és a fél világ láthatta, hogy a közvetlen hozzátartozók, a királyi család tagjai nyomában a civil szervezetek több száz kiválasztott képviselője kísérte utolsó útjára a walesi hercegnőt. Akinek anyai felelőssége és érdemei mellett az értük kifejtett tevékenységét méltatták leginkább a legkülönfélébb kommentárok. Talán ez az esemény is mutatja, hogy mégiscsak érdemes komolyan foglalkozni többek között az alapítványokkal is.

Egy kis történelem

Kevesen tudják, hogy az alapítvány ősi, az egyiptomiak és görögök által egyaránt alkalmazott jogintézmény. A híres-nevezetes alexandriai könyvtárat alapítványi formában, illetve keretekben működtették. Az alapítványok korai és középkori története szoros kapcsolatban van az örökléssel: a leszármazott nélküli halála előtt úgy rendelkezik, hogy hátramaradott vagyonát vagy annak bizonyos részét valamilyen közcélra ajánlja fel. A közcél legtöbbször valamilyen egyházi vagy oktatási célt jelentett. Magyarországon először az 1548:12. tc. rendelkezik az alapítványokról, amelynek értelmében a török hódítás miatt elpusztult zárdák és káptalanok javaiból iskolák állítandók és a papnevelést szolgáló alapítványok létesítendők. A törvény értelmében ezek működéséről minden egyházmegyének számot kellett adnia a király felé. A krónikások feljegyzései szerint „megszámlálhatatlan mennyiségű” alapítványt hoztak létre a főurak, főpapok és más személyek.

Az alapítványok létesítéséhez nagy lendületet adott a reformáció, majd a hazai kapitalizálódás és vele együtt a polgárosodás. A századforduló táján országszerte tettek alapítványokat. Ezek egyike volt például Túrkevén a Kalmár-féle föld jutalma, miszerint a 30 holdas birtok termését az iskolaszék döntése alapján minden évben a legjobb teljesítményt felmutató tanítónak ítélték oda. Igen népszerűek voltak és nemes célt szolgáltak az öregdiákok alapítványai, amelyek jelentősen fokozták jó néhány híressé vált alma mater presztízsét és imázsát. Megannyi gimnazista diák életében különleges megbecsülést és a pálya szempontjából ösztönzést és indíttatást jelentett egy-egy alapítványi jutalom elnyerése.

Az alapítványi „mozgalom” szempontjából komoly törést okozott az 1948 utáni fordulat, amely a közcélok megvalósításának efféle indíttatású segítését és támogatását nem ismerte el. A kor fő ideológusai a „gondoskodó szocialista államban” gondolkodtak, amely magára vállalja a legkülönfélébb szociális, oktatási, egészségügyi és egyéb feladatok megoldását. Magyarországon az 1959-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv meg is szüntette az alapítványt mint jogi személyt. Ehelyütt nem egészen zárójelbe téve érdemes megjegyezni, hogy a társadalom megannyi rétegét érintő AntallBorosHorn-féle kárpótlási törvénykezések sorából egyszerűen kimaradtak az alapítványok. Pedig ebben az esetben sok-sok magánszemély jó szándékú, közcélokat szolgáló végakaratát hagyták figyelmen kívül a törvényhozók. Nagyon júl tudom, hogy a kárpótlás megannyi ellenérzést szül, és nagyon sokan szeretnék lezárni. Magam részéről mégis úgy gondolom, hogy az egykor működött alapítványok rehabilitálása nagyon is indokolt lenne.

Újabb fejlemények

A rendszerváltásnak titulált fordulat nyomán a magyar alapítványok életében is látványos változások történtek. Az új jogalkotás elismerte azt amit a pártállam tagadott —, hogy a közérdeket nemcsak az állam, hanem mások is szolgálhatják és szolgáltathatják, így a polgárjogi intézmény új életre kelt, és az utóbbi évtizedben több ezer alapítvány jött létre, ami a sokat emlegetett civil társadalom építkezése, önszerveződése szempontjából mindenképpen üdvözlendő és örvendetes. Az alapítványok túlnyomó többsége valóban közcélokat akar szolgálni, körülöttük több tízezernyi önzetlen és kevésbé önzetlen kurátor, szakértő és más aktivista bábáskodik.

A magyar alapítványvilág egyfajta gründolási láz jegyeit mutatja: a nálunk bejegyzett alapítványok száma alig kevesebb, mint az Egyesült Államokban nyilvántartott társaiké, és több mint kétszerese annak, mint amennyit Németországban (6812) tartanak számon. Feltételezhető, hogy az alapítási láz a jövőben megváltozik, illetve lecsökken, és az utóbbi években létrejött alapítványok közül sokakat fognak majd megszüntetni. A nemzetközi trendekből ugyanakkor az is kiolvasható, hogy az alapítási aktivitás nagyon is modern jelenség: az Egyesült Államokban 1910-ben mindössze 18 (!), a nyolcvanas évek végén viszont már 25000 alapítványt tartottak számon. A nagyon eltérő tradícióval rendelkező Németországban 246 alapítvány középkori eredetűnek számít, ezeket már 1500 előtt is nyilvántartották. További 549-et alapítottak 1900 előtt, de az alapítványok több mint felét 1951 után hívták életre. Az egykori NDK-ban felszámolták a korábban működő alapítványokat, közülük néhányat viszont újjáélesztettek. Jellemző azonban, hogy az alapítási aktivitás ma is nagyobb Németország nyugati részén, mint az ország keleti felében. Magyarországon is várható, hogy a megszűnések mellett jelentős számú különböző célú új alapítványt hoznak majd létre.

Nemzetközi tapasztalatok

A magyarországi és a nemzetközi gyakorlatot összevetve komolyabb eltérések és különbségek mutatkoznak a finanszírozás terén. Németországban főleg az állam, a tartományok és a különféle vállalkozások biztosítják az alapítványok pénzügyi hátországát. Az Egyesült Államokban a nonprofit szervezetek bevételeinek 30 százaléka állami támogatás, 51 százaléka saját bevétel és mindössze 19 százalék a magántámogatás. Angliában 40—48—12; Japánban 38—60—2; Olaszországban 43—53—4, Franciaországban 59—34—7.

A kiépült piacgazdaságokkal rendelkező országok jellemzője, hogy az állami és egyéni támogatásokkal szemben nem elhanyagolhatóak, de lényegesen csekélyebb mértékűek a magánszemélyek által felajánlott összegek. Az utóbbi tényt különösen azért érdemes kiemelni, mert sokan mindmáig reménykednek egy vagyonosabb és az alapítványok irányában is nagyobb adakozó hajlandóságot mutató polgárság megjelenésében.

A nyugati gyakorlat sokkal inkább arra utal, hogy az alapítványok életében és az adakozásban nagyvállalatok, vállalkozók játszanak kulcsszerepet (Volkswagen, Krupp, Ford stb.). Az üzleti élet és a kultúra közeledésére és szoros együttműködésére más példák is említhetők: Bécs bankpalotáiban megannyi képzőművészeti alkotást helyeznek el, kiállításokat rendeznek. Los Angelesben az Occidental Petroleum reprezentatív irodaházának alsó szintjein a Hammer Alapítvány Múzeuma működik, ahol hangversenyeket és egyéb művészeti eseményeket rendeznek, miközben a felső szinteken zavartalanul bonyolítják az olajüzleteket. Mindezek tükrében különösen szembetűnő, hogy a magyarországi vállalatok, vállalkozások adakozási hajlandósága lényegesen visszafogottabb és jelentéktelenebb. Nehezen egybevethető, de aktivitásuk szerényebb az államszocializmusban mutatottnál is, amikor ilyen-olyan ösztökélésre, de mégiscsak komoly összegeket fordítottak kultúrára egykori szocialista vállalataink.

Az Egyesült Államokban az adakozók képviselői, a menedzserek nagy számban vállalnak kurátori szerepeket. Lehet, hogy sokak számára ez idegen, hiszen olyan, esetenként művészeti-irodalmi kérdésben döntenek, amihez alig vagy semmit sem értenek. Fordítsuk meg mindezt: szerencsés dolog az, ha érzelmi kérdések megjelenítésében kiváló írók, költők, művészek pénzügyi vonzatú döntéseket hoznak? Lehet, hogy ilyenkor nem is árt egy, akár milliókról is higgadtan dönteni tudó, kevésbé elfogult, a művészet világában járatlanabb menedzser.

Alapítványi célok

A fentebb jelzett alapítási láz nyomán közel félszázezer civil szerveződés jött létre Magyarországon. A hivatalos statisztikában szereplő nonprofit szervezetek sorában az egyesületek a legnépszerűbbek, melyekből 1995-ben 28336-ot tartottak nyilván az alapítványok száma pedig valamivel több mint ennek a fele (15840).


A magyarországi és németországi alapítványok tevékenységi csoportok szerint 1995-ben

Tevékenységcsoport Magyarország

szám

Németország %

Kultúra

2505

10,7

Vallás

834

3,9

Sport

1011

 

Hobbi,

szabadidős szervezet

412

 

Oktatás

4209

19,4

Tudományos kutatás

532

20,6

Egészségügy

1458

6,1

Szociális ellátás

2488

35,9

Polgári védelem

58

 

Környezetvédelem

390

 

Településfejlesztés, lakásüqy

749

 

Gazdaság, vállalkozásfejlesztés

353

 

Jogvédelem, érdekvédelem

87

 

A bűnözés megelőzése

320

 

Adományosztó alapítvány

38

 

Nemzetközi kapcsolatok

240

2,3

Szakmai, munkaadói, munkavállalói szervezet

55

 

Politikai szervezet

101

0,8

 

15840

 

 

A tevékenységszerkezet alapján a működő jogintézmények között nagyfokú hasonlóságok mutatkoznak: az oktatási, egészségügyi és szociális célú alapítványok szerepe mindkét országban meghatározó jelentőségű. Az csak árnyalatnyi eltérés, hogy Magyarországon az egészségügyi, Németországban pedig a szociális céllal létrehívott alapítványok részesedése számottevőbb. Sokkal lényegesebb eltérések mutatkoznak a kultúra és a tudomány területén. A rendelkezésünkre álló adatok alapján Németországban a tudományt pártoló alapítványok szerepe lényegesen nagyobb, mint nálunk. A fordítottja érvényesül ezzel szemben a kultúrát támogató szervezetek esetében. További, a piacgazdaság megszervezésével összefüggő magyar specialitás a profitszerző vállalkozások ösztönzésének és támogatásának lehetősége, amelyre Németországban az alapítványokat kevéssé veszik igénybe.

Vállalkozások, pénzügyi vonatkozások

A Kurátor Alap és Alapítványkezelő Kft. adatai szerint Magyarországon több mint 70 milliárd forint van különböző alapítványok kezelésében. Ennek az összegnek 40 százalékát különböző államilag garantált értékpapírokba, államkötvényekbe és diszkont kincstárjegyekbe fektetik. Ez az alapítványok számára általában megfelelő biztonságot nyújt, s a szervezetek igényeinek megfelelően bármikor pénzzé tehető.

Az alapítványi vagyon mintegy 30 százaléka ingatlanokból áll, amelyeket igyekeznek különféle módon hasznosítani, s ebből is jelentős bevétel származik. Példa erre a Magyar Szabadművelődési Alapítvány vagy a Magyar Kultúra Alapítvány, amely irodákat és más helyiségeket ad bérbe.

Az alapítványi vagyonok kezelői fokozott gondot fordítanak befektetéseik biztonságára. Jellemző volt, hogy korábban nagyobb mértékben vásároltak vállalati kötvényeket, részvényeket. Ezek közül azonban nem is egy veszteséges befektetést eredményezett. Pénz ragadt benn az Ybl Bankban, és a csődbe ment WVM Lizing Rt.-vel szemben is maradtak alapítványi követelések. Ma az alapítványi pénzek 30 százaléka van állami garancia nélküli értékpapírokban, bankbetétben és devizában. A részvénybefektetésektől egyébként az alapítványok azért fordultak el, mert a korábbi szabályozással szemben az újak kedvezőtlenebbek lettek számukra. A jelenleg érvényes adótörvény szerint az árfolyamnyereség és az osztalék ma már nem számít kedvezményezett bevételnek. Ennek következtében nem alapítványi, vállalkozási bevételként társasági adót kell fizetni utánuk.

Az alapítványok egy része igyekszik professzionális pénzügyi szakemberek és szervezetek szolgáltatásait igénybe venni vagyonának kezeléséhez. Az erre szakosodott Kurátor Alap és Alapítványkezelő Kft. pl. 700 alapítvány és közalapítvány létrehívásában működött közre, és ma mintegy 200 alapítványnak nyújt külfönféle pénzügyi szolgáltatásokat. A kurátorok által kezelt vagyon értéke ötmilliárd forintra rúg. Főleg alapítványi befektetők részére hozták létre a Kurázsi Befektetési Alapot, amelynek nettó eszközértéke 1997 szeptemberében megközelítette a 23 millió forintot.

A BNP-Dresdner (Hungária) Értékpapír Rt. 1991 óta foglalkozik alapítványi vagyon kezelésével. Jelenleg a cég 127 magán- és közalapítvány vagyonát kezeli összesen tízmilliárd forintnyi értékben. A cég az év elején befektetési konferenciát is szervezett kifejezetten alapítványi szakemberek számára, s nonprofit pénzügyi központot hozott létre.

Az alapítványok működéséről

Ahol a közcél, az érdekek képviselete és ütköztetése megjelenik, nyilvánosságot kap, ott tetszik vagy nem tetszik valamilyen formában jelen van a politikum. Ha törvényes keretek között, megfelelő nyilvánosság mellett működik, akkor a helyi újság megjelentetését vagy az iskola működését támogató alapítvány ugyanolyan része a helyi közéletnek, mint az országosnak a folyóiratok vagy a nagymédiák ügyeiben döntő kuratórium. A kuratóriumi tagok ilyen értelemben közszereplők, akik más testületek képviselőihez hasonlóan legjobb szándékaik, felkészültségük, elhivatottságuk ellenére jó és rossz döntéseket egyaránt hoznak, és viselik is azok ódiumát.

Rendszerváltási illúzióink sorába tartozik a „szakszerűség” fétisszerű előtérbe állítása és vele szemben a politikum gazdaságból, művészetből, oktatásból, irodalomból való kiiktatása, ami lehetetlen. A magyarországi alapítványvilág épületes és kevésbé épületes példákat ad minderre. A rendszerváltás előkészítésében komoly szerepet játszott a Bethlen és a Soros Alapítvány, melyek akkoriban egyértelműen a szerveződő ellenzék mögött álltak. Egyáltalán nem mellesleg szakszerűen működtek, és megannyi tehetséges tudóst, művészt bátorítottak és segítettek hatékonyan. Komoly anyagi támogatást, esetenként létfeltételeket biztosítottak az alapítványok 1990 után. Talán kevésbé volt viszont épületes a Nemzeti Kulturális Alap és a Soros Alapítvány, a Lakitelek Alapítvány és a József Attila Alapítvány és mások által támogatottakat egymásra nyelvet öltő, ellentétes táborokba terelő kultúrharc.

A különféle döntéssorozatok eredményeként hovatovább kialakul egy alapítványi szerkezet. Az irodalom pártolásában kiemelkedő szerepet játszik a Nemzeti Kulturális Alap és a Soros Alapítvány. Nélkülük ma igen kevés könyv és folyóirat jelenne meg Magyarországon. Mára azonban az is világos, hogy mellettük százas nagyságrendben léteznek további országos, megyei, helyi, alapítványok, amelyek egy-egy folyóirat, szerkesztőség, kiadó hátországát jelentik az Európai Utastól a Jelenkorig, a Hiteltől a Ligetig vagy a Forrástól a Jászsági Évkönyvig. Az utóbbi kisebb, kevésbé tőkeerős alapítványok jelentősége egyáltalán nem lebecsülendő, hiszen így lehet kiegészíteni vagy éppen megtöbbszörözni a „két nagy” által odaítélt támogatásokat.

Befejezésül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy az alapítványokkal „bánni” kell. Másképpen kell bánni velük, mint az egykori funkcionáriusokkal és hivatalnokokkal. Igenis tanulmányozni, elemezni kell vállalt céljaikat, és el kell találni az alapítványok „ízlését”. Nemcsak örvendezni és duzzogni kell ítéleteik felett, hanem újra és újra meg kell fejteni döntéseik hátterét. Alapítványainknak is jobban meg kellene ismertetniük magukat, pályázati hirdetményeikkel együtt ismertetniük kellene mindenféle szinteken döntéseket hozó fő- és alkurátoraik névsorát. A sokszor csüggeteg pályázóknak pedig továbbra is érdemes keresni a kurátorok kegyeit, teljesítményekkel kell őket meggyőzni. Az eredményesség érdekében lobbyzni sem szégyen, és semmiképpen sem ártalmas.