Október 2003
Pártok Európában

Összeállította Sz. Horváth István

Románia pártjai

Demokrata Párt (DP [PD])

 

A DP alapvető célkitűzése a demokratikus román társadalom megvalósítása, melyben a szabadság, az igazságosság és a társadalmi szolidaritás jut érvényre úgy, hogy minden állampolgár egy méltó életnek tudjon örülni, hogy fejleszteni tudja személyiségét, tehetségét, és gyakorolhassa alapvető jogait. A DP célja, hogy minden ember érvényesíteni tudja törekvéseit és esélyeit a személyes boldogsághoz, a jóléthez, valamint a közös haszon élvezetében és tervezésében való részvételhez – mindezt a polgárok és az ország teljes biztonságában.

3. A szociáldemokraták alapelvei a mindenkoriak, az évszázados tapasztalat és a megvalósítások tükrében. A jelentősebb változások leginkább a politikai tevékenység eszközeit tekintve történnek, melyek a változó realitáshoz alkalmazkodnak. A DP mint szociáldemokrata párt hűségesen alkalmazta az alapelveket és értékeket, ugyanakkor realitásérzékről és kreativitásról tanúskodik az eszközök használatát tekintve, mert Románia jelenlegi helyzete mozgékonyságot (változékonyságot) igényel a politikai gondolkodást illetően, mindezek mellett kell a realitásérzék a változások szükségességével kapcsolatban. A szociáldemokrácia alapelvei: szabadság, igazságosság, szolidaritás. […]

A szociáldemokraták alapértékei a demokrácia, a méltányosság, a tolerancia, a béke, az együttműködés, a munka, a fejlődés. […].

Ezeket az értékeket a DP is sajátjának vallja. […]

Jobboldali Erők Szövetsége (JESZ [UFD])

Az állampolgár biztonsága az az alapérték, amelyre a Kormányzási Platform épül.

A JESZ szerint egy kormány alapvető kötelessége az állampolgárok biztonságának a garantálása.

A párt ebbe a kérdéskörbe sorolja a következőket: ellátási biztonság, egészségügyi biztosítás, személyi biztonság, a magántulajdon biztonsága, pénzügyi biztonság, munkahelyhez való jog, a család biztonsága, a tanuláshoz való jog […].

A gazdaság fejlesztése és korszerűsítése két olyan folyamat, amelyek párhuzamosan kell hogy zajlódjanak. A készletekhez való szabad hozzáférést a piacgazdaság intézményeinek kell biztosítaniuk, melyek a független szabályozó szervek által felállított feltételek között működhetnek.

A JESZ meglátása szerint a gazdaság fejlődésének alapvető feltételei a következők:

– a piacok építése és megerősítése, a versenyrendszer tökéletesítése, a magánszektor és a hazai tőke fejlődése, regionális fejlesztés, a külföldi befektetések támogatása.

– […] az állami intézmények korszerűsítése és az euroatlanti csatlakozás.

Nagy-Románia Párt (NRP [PRM])

A Nagy-Románia Pártnak szándékában áll megszerezni a demokrácia nyújtotta eszközök segítségével a ország vezetéséhez szükséges politikai hatalmat.

Következésképp az NRP politikai tevékenységét a nemzet és a társadalom újjáépítésének szenteli, meggátolván azon kísérleteket, melyek a demokratikus állam autoritását veszélyeztetik, vagy aláaknázzák a román nemzet gazdasági, szociális, morális vagy oktatási alapjait.

Az NRP a „nemzeti újjáépítést” úgy kívánja végrehajtani, hogy közben teljes mértében szem előtt tartja Nagy-Románia újraalakulását, ideális esetben az összes önkényesen elszakított román történelmi terület visszacsatolását az anyaországhoz.

Az NRP tudatában van annak, hogy a határon túli románoknak, akikben megvan a nemzetszeretet, biztosítani lehet egy normális, tisztességes, felszabadult életet.[…]

Az NRP elítél minden jellegű diszkriminációt. Minden román állampolgárnak egyenlőnek kell lennie a törvény előtt, és semmilyen körülmény között nem szabad, az etnikumok különböző előnyöket élvezzenek.

A NRP nagy figyelmet kíván fordítani a falusi civilizáció megőrzésére, mivel köztudott, hogy a falu tulajdonképpen a román nemzet bölcsője, és több mint 50 százaléka az ország állampolgárainak falvakban él.

A kultúra és a tanügy a legfontosabb területeit képezik egy nemzet jövőjének. Pártunk nagy hangsúlyt fektet a hazafias nevelésre, melyet már egész korán el kell kezdeni, és amelynek feltétlenül a Haza Kultuszát, a nemzeti értékek ápolását és a történelem ismeretét magában kell foglalnia.

Az NRP nagyon fontosnak tartja a hadsereget és a különleges struktúrákat is, melyek nélkülözhetetlen részei egy szuverén szabad államnak. A nemzeti doktrína úgy kezeli ezeket az intézményeket, mint a nemzet tulajdonát, és ezáltal az ő szent kötelességük az, hogy feltétel nélkül megvédjék azt. Semmilyenfajta politikai vagy diplomáciai érvelés nem csinálhat zsoldosokat a mi dicsőséges hadseregünkből.

Nemzeti Kereszténydemokrata Parasztpárt (NKDP [PNÞCD])

Az Új Program pártunk új programja, amely a kereszténydemokrata értékeket tartja megoldásnak az állampolgárok valós problémáira.[…]

Az Új Program […] a következőket jelenti:

– a jogállam felállítása, az államhatalom szétválasztása a sajtószabadság, az emberi jogok és szabadságok révén;

– az államilag elkobzott tulajdonok teljes körű visszaszolgáltatása és a tulajdonjog garantálása;

– a vadkapitalizmus felváltása egy egészséges kapitalizmusra, mely megfelel a piacgazdaságnak;

– új hozzáállás a vidékfejlesztéshez és a falusi gazdaságokhoz;

– könyörtelen hajtóvadászat a korrupció ellen;

– a szegénység megállítása;

– az értelmiségieknek megfelelő helyet biztosítani a társadalomban;

– a tanügyi, egészségügyi, valamint a kultúrreform folytatása;

– a fiatal munkaerő, képesség és akarat értékesítése;

– a civil társadalommal való szoros együttműködés;

– az egyház tisztelete;

– Románia euroatlanti csatlakozásának a szándéka. […]

Nemzeti Liberális Párt (NLP [PNL])

A Nemzeti Liberális Párt az egyéni, társadalmi, gazdasági és politikai szabadság védelmezője, mindezt felfogásban, tevékenységben és a hagyományhoz való viszonyban egyaránt képviseli.

Egyének szintjén az NLP hangsúlyozza a személynek a társadalommal szembeni elsőbbségét, a törvények előtti egyenlőséget, az állampolgári és szabadságjogok biztosítását, a személyes meggyőződéssel és választással szembeni toleranciát. Az egyén szabadsága a legfőbb a célkitűzés, amit a felelős személyeknek szem előtt kell tartani.

Társadalmi szinten az NLP célkitűzése a társadalom gyors korszerűsítése […]. Az NLP a biztonságos modernizáció és társadalmi kohézió mellett dönt, melynek alapjait a konfliktushelyzetek, a feszültség- és erőszakforrások csökkentésében látja. Lényegében a társadalmi egyensúlyt egy középosztály segítségével lehet megteremteni, melyet a szabad kezdeményezőkészség, a technokrata elit, liberális hitvallás jellemez.

Gazdasági szinten az NLP a piac és a piacgazdaság kapitalizmusa mellett kötelezi el magát. Határozottan vallja, hogy az egyéni és társadalmi fogyasztói akarat, illetve a termelő lehetőségei között csak a piac, valamint annak szabályozó törvényei kell hogy létezzenek.

Politikai szinten az NLP határozottan elkötelezi magát a demokrácia, a pluralizmus és jogállam mellett. Az új és felelősségteljes politikai osztályok és pártok érdekében az NLP hazai szinten a szabad és nyílt politikai versenyt támogatja. […]

Nem támogat semmilyen absztrakt, világmegváltó vagy dogmatikus tervet, extrém vagy radikális megnyilatkozást.

Szociáldemokrata Párt (SZDP [PSD])

Az SZDP politikai programja a szociáldemokrácia alapértékeire épül: a szabadság, a társadalmi méltányosság és igazságosság, szolidaritás és felelősségtudat, vállalkozószellem.

A párt tisztában van azzal, hogy törekvéseit tekintve csak akkor fog sikerrel járni, amennyiben egy olyan társadalmat teremt, melyben az esélyegyenlőség mindenki számára adott […].

Az SZDP a romániai szociáldemokrata mozgalom hagyományainak és értékeinek korszerű követője, ápolója, ugyanúgy, mint a 89-es forradalom eszményeinek. […]

A konkrét célkitűzések tekintetében prioritást élveznek a következők:

– a szegénység csökkentése, illetve megállítása, társadalombiztosítás, szociális munka, oktatás;

– egészségügy, jövedelmezés, lakásellátás, adórendszer, hátrányos helyzetű csoportok támogatása. […]

Az SZDP harcol:

– a gazdaság fellendítéséért, a privatizáció minden szintű felgyorsítása, a termelés újraszervezése és korszerűsítése, a befektetések ösztönzése érdekében, beleértve a külföldieket is, a bankrendszer és a tőkepiac megerősítése által;

– az államnak a gazdaságban szabályozó, ellenőrző, korszerű újraelosztó mechanizmusok által való részvételéért;

– a különböző tulajdonformák biztosításáért, amelyekben a privát szféra legyen túlsúlyban. […]

Szocialista Párt (SZP[PS])

Az SZP azon román állampolgárok pártja, akik szocialista és demokratikus meggyőződésűek. Az SZP a köztársaságot mint államformát, a többpártrendszert, a parlamentáris demokráciát és a jogállamot támogatja.

Az SZP harcol a román társadalom teljes demokratizálásáért, az erős civil szféra fejlődéséért. A politikai és gazdasági demokrácia megerősödését tartja szem előtt, amely biztosítja a polgárok részvételi jogát azon döntésekben, amelyek a gazdasági, társadalmi fejlődést érintik

A párt egy olyan fejlődési modellt támogat, amely korszerű és eredményorientált gazdaságon alapszik, amely képes biztosítani a társadalmi igazságosságot, a lakosság szükségleteinek kielégítését és a környezetvédelmet. […] Célkitűzései:

– az ipar újraszervezése;

– a nemzeti termelés támogatása;

– szolgáltatások fejlesztése.[…]

A párt biztosítani szeretné az egyének korlátozottság nélküli jogát a tanuláshoz, a kultúrához, az orvosi ellátáshoz, valamint ezek anyagi támogatását az állam feladatának tartja.

A párt fellép:

– a társadalmi kiszorítottság megelőzése és felszámolása érdekében;

– a közigazgatás demokratizálásának érdekében;

– a társadalmi párbeszédért; különös figyelmet szentel a szakszervezetekkel, illetve a többi civil szervezettel való együttműködésnek.