KorunkMárcius 1998
 Március 1998
Multi nézet


  Nemzetközi krumpli
  Lengyel László

  A multinacionális cégek szerepe a világgazdaságban,Kelet-Közép-Európábanés Magyarországon
  Antalóczy Katalin

  Az elit nem vész el
  Mézes Flórián

  A szabály erősíti a kivételt
  S. Nemes Ilona

  Eltérített szerelmesvers, 1998
  Zalán Tibor

  "A nemzeti és a multinacionális szembeállítását nem érzem helyénvalónak"
  Tódor János

  Benzinkutak piaca
  Kubik Pál

  Benzinkutak piaca
  Kubik Pál

  Privatizálom magam
  Janox

  A tőke kedvencei
  mf

  Versek
  Jánosházy György

  K + F a multik árnyékában
  Torkos Matild

  Szabó Géza
  Szabó Géza

  Ábel a világkorban
  Baji Lázár Imre

  Amikor a pénz nem beszél
  Hirschler Richárd

  A sportfinanszírozás változásai A multinacionális cégek
  Frenkl Róbert

  A bolond posztmodern története
  Tomkiss Tamás

  Ha jönne az angyal...
  Moldova György

  Egyenes adás a Papírpohár Múzeumból
  Zelei Miklós

  Gondolkodj helyileg,cselekedj globálisan.John Naisbitt tételei
  


Tájoló
  Rocinante nyomában
  Sándor Iván


Toll
  Szerkesztői alulnézetben (avagy: mit sokszorozunk?)
  Kántor Lajos


Műhely/Atelier
  A grafika világtérképe
  Valentin Negoiţă


Mű és világa
  A legnagyobb keze nyoma
  Kiszely Gábor


Közelkép
  Újpest, Tungsram, General Electric
  Torkos Matild

  Rétság és a japánok
  Hlavay Richárd

  Gyarapodik a város
  Simon Judit

  Tapogatózás, lassú előrehaladás
  Máthé Éva

  McDonald's — "ahol minden tökéletes!"
  Székely Kriszta


Talló
  Román—amerikai viszonylatok
  Kántor Erzsébet

Kiszely Gábor

A legnagyobb keze nyoma

Michelangelo

Amint elsô alkalommal állok meg a Via della Conciliazione torkolatában a Kupolával szemben, megfogadom, nem használom a "lebegni" igét vele kapcsolatban, és csak gyalog közelítek hozzá. Mert nem szabad másképp. Azon a néhány száz méteren az ember átlépi a határt, amelyen túl elengedi a föld és az idô, s egészként érintheti a látható és láthatatlan Rómát.

Siralmas állapotban van a Város, amikor IX. Gergely 1377-ben, véget vetvén a pápák kis híján hetvenesztendôs Avignoni Fogságának, visszatér ide. Róma egymásba roskadó nyomorúságos házak, mocsokba süllyedt utcák, levegôtlen sikátorok sötétben burjánzó labirintusa; a Porta del Popolótól a San Silvestróig terjedô mocsárba vadászni jár az elôkelôség, a San Pietro omladozik, a Tiberis mentén kondások tanyáznak, s a Forumon kecskék legelésznek. Több mint száz év múltán II. Gyula elégeli meg e gyalázatot kijelentvén, az Urbsnak ismét a kereszténység és a világ fôvárosává kell válnia. Utat töret a folyó partján — ez lesz a Via Giulia — részben újjáépítteti a Vatikáni Palotát, kifestteti Raffaellóval és tanítványaival a Stanzákat, elrendeli a konstantini bazilika lebontását és az új San Pietro megtervezését. És síremléket akar állíttatni saját magának — negyven szobor hirdetné rajta az Istennek tetszô emberi akarat erejét nem messze Péter apostol nyughelyétôl. A legnagyobb dicsôségre áhítozik, s tudja, erre csak az képes eljuttatni, aki maga is a legnagyobbak közül való.

Michelangelo Buonarotti.

Hiú ember Giuliano della Rovere, de alázatos, és van ízlése. Gyorsan megérti, a Nagy Diadal egy másik, a pápa emlékénél felfoghatatlanul többet hordozó műben rejlik. Bevezeti hát a harminchárom éves mestert a nagybátyja, IV. Sixtus nevét viselô templomba, amelyet valóban csupán Rómában lehet kápolnának nevezni. A mennyezet csupasz, sötétkék, éji égbolt, imbolygó mélység a magasban. Ezt nézi a Szentatya hosszan, elgondolkozva, majd felemeli a kezét: — Fesd ki!

Azt mondják, ez Michelangelo egyik legiszonyúbb gyötrelme, ez — és az évek során egyre nyomasztóbb kudarccá fajuló síremlék. A valóságban valamennyi műve szenvedés. Kora — dehogy elôzi meg ô, teljességgel azonos vele — úgy véli: a műalkotás a természet teremtô folyamatainak utánzása, a kiválasztott értelem magába fogadván a Kozmosz törvényeit, Isten és az Univerzum erejének s nagyságának részeseként folytatja a Mindenséget. Feloldhatatlan, néma magány az istencselekvôé — Jeremiás próféta alakjában végzetesen süpped bele a Sistina bal sarkában —, ám vallja: "Bűnt követ el, aki ez adományt nyomasztónak érzi..." Az emésztô kegyelem elviselhetetlenségét egy férfi hivatott enyhíteni, az ifjú Tomasso dei Cavalieri. Az "éltetô, eleven álom" közelében reméli, most, hatvanhárom esztendôsen végre befejezheti a Síremléket. Téved. Egész Róma azt várja, hogy ráírja az Örökkévalóság látható és láthatatlan jeleit, amelyeket még ott hordoz magában.

Kevesen gondolták volna, hogy az 1534 ôszén megválasztott Alessandro Farnese III. Pálként bármit is másképp művel majd, mint megannyi hírhedt elôdje. Amikor ez "a dermesztô tekintetű vén róka" hatvanhét éves fejjel trónra lép, kis híján negyven esztendeje bíboros. A nagypapa még sikeres condottiere — amolyan rablólovag — volt, a népes család rokonságban áll a pénzüket ugyancsak megérô Orsiniakkal és Caetanókkal, húga, Giulia pedig férjes asszony létére VI. Sándor egyik kedvenc barátnôje. Neki magának négy gyermeke van, a nápolyi Capi Dimontében függô képen — Tiziano alkotása — két kardinálissá kreált unokája társaságában látható. Intronizációját nagy dínomdánommal ületi meg, vége-hossza nincs a vigasságoknak, tüstént visszaállítja a karnevált, sôt rendre beáll a viháncolók közé, s velük együtt üvöltözve hajszol a mélybe évrôl évre a Monte Tesaccióról néhány szerencsétlen anyakocát. Mindazonáltal tévedtek, akik úgy vélték, mi sem változik a dolgok menetében. Igaz, a pápa rendületlenül hisz az asztrológiában, s valamennyi fontos üzleti, politikai és uram bocsá! egyházi döntés elôtt kikéri csillagjósai tanácsát, viszont rokonai mellett számtalan tehetséges szakembert emel bíborosi rangra. Tudja, gátat kell vetnie a protestantizmus terjedésének, ami nem sikerülhet másképp, csak ha utat nyit a megújulásnak. Ô hívja össze a Tridenti Zsinatot, amely több megszakítással 1563-ig ülésezik, s végezetül összefoglalja és megszilárdítja az érvényes tant. S benne is, akár II. Gyulában, hatalmas erôk feszülnek. Egyre Róma utcáit rója, szakadatlanul tervez, szemlélôdik, újjáépítteti az egyetemet, modernizáltatja a városi erôdítményeket, elkészül a Vatikánban a Belvedere, tetemes összegekkel növeli a pápai könyvtár támogatását, folytatja a San Pietrót és a Palazzo Farnesét, s hozzáfog a Capitolium kialakításához. Látja, amit a valóságban soha nem fog látni: a megújuló római kereszténység központját, amelynek megalkotásához a Legnagyobbra van szüksége, neki is. Röviddel megválasztása után személyesen keresi fel nyolc kardinálisa kíséretében a Traianus oszlopa közelében álló rémséges házban. Michelangelo nem hatódik meg. Járt már nála pápa Giuliano della Rovere személyében. Az ô síremlékét kell végre befejeznie, erre hivatkozik, hiába a szép szó, rábeszélés. Az egyik bíboros Mózes láttán megjegyzi, ez egymagában elég volna ahhoz, hogy méltán szolgálja a nagy elôd emlékét. A többiek helyeselnek. Hiába, a mester hajthatatlan. Egyre az utódokkal oly megalázó körülmények közt kötött s immár harmadszorra módosított szerzôdésre hivatkozik. Ám Alessandro Farnese tudja, mi a teendô, jól emlékszik még a Sistina mennyezete körüli ádáz hercehurcákra, eleget láthatta, miként ment kis híján ölre II. Gyula és Michelangelo a legelképesztôbb jelenetek közepette.

— Még hogy kötelezettség! Harminc éve él bennem a vágy, hogy egy nap nekem dolgozz. Harminc éve! De most végre pápa vagyok, és megvalósíthatom az álmom. Nem engedek tehát egy jottányit sem, nem és nem! Megértetted? Hol az a szerzôdés? Összetépem!

Nem tépi. Viszont magára vállalja a felelôsséget a mind hangosabban méltatlankodó Rovere-örökösökkel szemben. Michelangelo hozzákezd a Műhöz. A teremtés véget ért.

A restaurálás miatt évekig kellett várnom, amíg azokban a színekben pillanthattam meg az Utolsó ítéletet, amelyekben alkotója látta.

Sokan hiányolják belôle a teret. S valóban a csoportok úgy zsúfolódnak egymásra, hogy akár ki is lehetne vágni ôket e dimenziótlanságból. A Teremtés befejezôdött, immár az idô sem létezik többé, ismét a kezdet kezdete elôtti "kívüliségben" vagyunk. Művének s személyének számtalan szakértôje szerint az üdvözültek felemelkedésében tetten érhetô a protestantizmus szelíd itáliai változatával rokonszenvezô mester titkos hitvallása. E vélekedés cseppet sem új, akadtak az idô tájt is jó néhányan, akik épp evégett próbálták rásütni a lutheranizmus bélyegét. Sikertelenül, mivel az illetékesek azért tudták: a művészetnek nincs teológiája. Van persze a hitet s annak tudományát — megannyiszor oly ragyogóan — szolgáló művészet. Ám ez most nem az. Több annál.

Hieronimus Bosch, az akkor már halott kortárs Utolsó ítélete a tudattalanban munkáló torz rettegések, elszabadult iszony tébolyának diadaltánca, földi ôrület, agyba zárt perverz pokol. Itt azonban a maga idônkívüliségében éteri valóság minden. A testek szépsége is, Krisztus eltaszító jobbja s mellette Mária, magába roskadva, tehetetlenül. "Oltalmad alá futunk..." Késô. A Teremtés befejezôdött, a lehetôség kihunyt, miképp a tudat megszűntével véget ér bennünk az idô.

Üdvösség? Hisz dermedt, vakfehér tekintetükkel nem boldogok itt a szentek sem. Csupán a kép bal felén az imádság révületében felszálló nôalak sugároz némi reményt. Egyedül van, szeme félig lehunyva, karja a magasban, körötte lebegô némaság. Legalul, középen a mélyben, az Üdvözítô jobb könyöke alatt a jóvátehetetlenség borzadálya. Fehéren izzó, páviánképű sikoly. Az utolsó a semmivé válás elôtt.

Amikor a pápa meglátta, térdre roskadt. Tudta, persze, pontosan, mi a teatralitás, s tudta azt is, milyen ôszinte, igaz és önmaga lehet benne néha az ember:

— Irgalmazz nekem, Uram, azon a napon, amikor eljössz a Te dicsôségedben!

1535-ben kezd rajta dolgozni, s hat év múlva, mindenszentek ünnepén fejezi be. Sokan kötnek bele, kivált a testek meztelenségébe, amelynek botránya okozóira hullik vissza — mindmáig. Giulio Clovio 1549-ben készült — a firenzei Casa Buonarottiban látható — miniatúráján jól megfigyelhetôk a kifogásolt figurák. A legnagyobb megrökönyödést jobb felôl középen a kerékbe tört Alexandriai Szent Katalin keltette teljes csupaszságával, valamint a szamárfülű Minósz a kép alján, lapáttal kezében s az épp legnemesebb szervét elnyelô kígyóval a derekán. San Biago, a Szentatya ceremóniamesterének vonásait hordozza, aki arcátlan áskálódásai miatt került ide. Amikor felháborodva emel panaszt a pápánál, az csak hümmög:

— No, igen, igen. Hát a mennyek országába való bejutásért még esetleg tehetek egyet s mást, de a pokolban, sajnos, nincs hatalmam.

Az akadékoskodók nem nyugszanak. Az utód, IV. Pál a "pucérok Bábeljeként" emlegeti a freskót, IV. Pius pedig arra vetemedik, hogy lepleket pingáltat a kirívó helyekre Daniel de Volterrával. Az egyébként tehetséges művész buzgalmában aztán teljesen újjáfesti Szent Katalint. E "javításokat" az elkövetkezendô esztendôkben folytatják. Mindezt betetôzi a legutóbbi restaurálás Szóba kerül ugyan az eredeti állapot visszaállítása, ám elvetik mondván, a rendelkezésre álló anyag alapján aligha lehetséges a hiteles rekonstrukció, aztán már a nép is így szokta meg az évszázadok során.

San Biagónál jóval veszedelmesebb volt a festmény jobb felén, Krisztus alatt Michelangelo lenyúzott bôrét Szent Bernát alakjában kezében tartó Aretino, kora egyik legszellemesebb s leggusztustalanabb figurája. Fôurak és egyházi vezetôk versengtek azért, hogy levelezhessenek ezzel a fráterral, akinek hallatlan népszerűségét csak aljassága múlta felül. Viselt dolgainak se vége, se hossza, mindenhez ért, mindenkirôl tud valamit, s mindent ír, prózát, verset, teológiai traktátust, vagy ha kell, hát pornográfiát. Egy Marcus Antonius nevű alak sikamlós rézkarcaihoz is ô készíti a szövegeket. Az alkotás némi protekcióval fellelhetô a Vatikáni Könyvtárban, de ne keresse senki pornórészleget, mert olyan itt — a párizsi Nemzeti Bibliotékával ellentétben — nincs. Aretino számára gátlástalansága a legjobb propaganda: "Véleményedre az egész világ kíváncsi. Te adod meg a hangot!" — rajongja még Tiziano is. Ô bizony. A fejedelmek ostorának becézi magát, s ha nem kapja meg a kívánt juttatást — fôleg a pénz érdekli —, oly bitangul odamar, hogy abban nincs köszönet. Érdemes kegyeibe férkôzni, sokan versengenek érte, hisz közmondásosan nagylelkű, "barátait", kivált ha haszna van belôlük, mindenhova beajánlja, ahova csak lehet. 1538-ban egy festményre fáj a foga. Hosszú, émelyítô levélben, hímes szavakkal magasztalja a mestert, Pheidiaszhoz, Vitruviushoz hasonlítja, majd fesztelenül tanácsokat, néhány sorral odébb pedig már egyenesen utasításokat kezd neki osztogatni az Utolsó ítélet megalkotására. Michelangelo világéletében viszolygott a fennhéjazó tudatlanságtól, önhitt hozzá nem értéstôl. Most azonban türtôzteti magát. Sajnos, írja, nagyon elôrehaladt a munkálatokkal, aligha használhatja hát a szakértô jóindulatát. A pornókirály tajtékzik, s ím szemérembôl és tisztességbôl leckézteti meg a Legnagyobbat: "Festményed láttán még a bordélyban is elpirulnak". S mivel már hallott a "műben lappangó lutheránus mételyrôl", hát célozgatni kezd rá a maga módján, ami felér egy följelentéssel az inkvizíciónál: "Arra vetemedsz, hogy gyalázd és megtipord mások szent hitét. Ehhez képest a teljes hitetlenség sokkalta csekélyebb bűn." A továbbiakban még "bizonyos Gerhardi és Tomasso ifjúurak" kapcsán számon kéri erkölcseit, majd elszórakozik a "divino" szóval, amely egybeírva istenit, elválasztva azonban szeszkazánt, züllött korhelyt jelent. És természetesen felemlegeti a Síremléket: "Lám, hiába hagyta rád Gyula pápa számlálatlanul aranyait, fittyet hánytál vállalt kötelezettségeidre. Tudod te, mi ez? Közönséges lopás!" És forr, tajtékzik, amikor odaveti: "Ha megfogadtad volna, amit világszerte ismert levelem tartalmaz tudományos utasítás dolgában a mennyrôl, pokolról és a paradicsomról, akkor, nos, bízvást állíthatom, nem kellene szégyenkeznie a természetnek, amiért ilyen tehetséggel áldott meg téged, méltatlant." A Szentatyát pedig felszólítja, sürgôsen vakartassa le azt a förmedvényt. III. Pál szóra sem méltatja, Michelangelo pedig csak vállat von az alig néhány hónappal késôbb érkezô levél láttán, amelyben "legkedvesebb barátja és töretlen híve mennyei műként" dicsôíti az Utolsó ítéletet, "mivel immáron teljességében láthatja a világ a diadal és az iszony igazi színjátékát..."

Vittoria

Amikor 1541 ôszén elkészül, hatodik esztendeje ismeri Vittoria Colonnát. Az özvegy hercegnôhöz fűzôdô barátságát ugyancsak bôséges irodalom taglalja, sokszor szemérmetlenül vájkálva magánéletében, minthogy az eset az idô tájt sem volt egészen érdektelen. Kivált Ollanda, a miniatűrfestô ír a San Silvestro al Quirinale sekrestyéjében zajló összejövetelekrôl, amelyeken egy idôben rendszeresen vesznek részt mindketten a Viterbói kör meghívására. A társulat tagjai, az úgynevezett itáliai reformáció ragyogó elméi, ekkor még úgy vélték, az embernek cselekvô módon kell hinnie Krisztus üdvözítô áldozatában, ennélfogva aztán majd növekszik a kegyelem is.

Sokan írtak Michelangelo megtérésérôl, hangoztatván Vittoria ebbéli szerepét s a Viterbói kör befolyását — jóllehet akik itt a földön a legtöbbet tudnak a Végtelenrôl, bizony nem hitújítók, amint Isten sem az. Közelének nyomasztó magányából pedig nincs hová megtérni; a láthatatlan hitben vergôdve kutatják s igenlik Ôt a világ továbbteremtésére hivatottak.

A Próféta elôtt

Az istenközel magánya: Mózesé a San Pietro in Vincoli templomában, nem messze a Colosseumtól. Évekig renoválták a fôoltárt Péter apostol egybeforrt bilincsei fölött, s így aki akart, az állványok lépcsôjérôl, szembenézhetett arcával, amelynek fénye még az Örökkévaló látását sugározza, tekintete azonban az aranyborjú körül keringô népre szegezôdik. Ujjai megvonaglanak, a szakállába marnak — nincs többé visszaút az Égô Csipkebokorhoz, ahol elhangzottak a Parancsolatok. Jobb karjával magához szorítja a kôtáblákat, annyit a Mindenható akaratából, amennyit képes felfogni belôle az átlag. A többit egyedül ô érti, aki e tudásáról csak a műveiben szólalhat meg.

A szobor elôtt állókhoz most újabb csoport csatlakozik. Nem turisták, tekintetük komor és öreg, mintha már évezredek óta lennének a földön. Hallgat valamennyi, szemsugarát keresve nézik a Prófétát, majd utat nyitnak két tolókocsinak. Az egyikben ráncos szájú, süketnéma kislány, neki jelekkel magyaráz az apja, egy hajlott hátú, sötét ruhás fiatalember. A másikban alaktalan, talán hegedű nagyságú testecske, áttetszô, erek hálózta, lüktetô gömb nô ki belôle, a szemek, az orr, a száj hártyaként kialakulva mind, az egészben kocsonyás velôként fehéren vibrál az agy. Csernobil után jöttek így emberek Isten világára azon a tájon. És ô közülük való. Érti, tekintetével követi, sugármarta szájával ismétli, amit a mellette guggoló asszony suttog lötyögô kendôvel a fején. S értem én is most már. "Elhozták ôket, hogy lássák Mózest." Jó ideig amolyan jámbor legendának véltem a szobor elé járuló itteni zsidókról szóló történeteket. "Faragott képet ne merészelj alkotni magadnak, sem bármely alakot arról, ami fenn az égen, lenn a földön, annak színe alatt, avagy a vízen létezik!" Nem ôk alkották, csupán látni, nem imádni akarják ôt, hogy aztán hangtalanul, árnyként tűnjenek el valamennyien. Behunyom a szemem. "Mindent akarsz, Uram?..."

Mindent. A Síremlék csôd. Nyomasztó kudarcként marad a világra, az ô beleegyezésével. Az elsô szerzôdés szerint még negyven szobor vette volna körül Gyula pápa végsô nyughelyét a San Pietro apszisában, az évek során aztán egyre csökken az alakok száma, már csak a mostanihoz hasonló falba ágyazott sírról esik szó, második szintjére a jobb oldali fülke fölé szánják Mózest, balra pedig Szent Pált. Az elkészült változat tovább egyszerűsít. Öt szerzôdés — és íme a végeredmény, amelyben szinte semmi sem illik össze. Az elnagyoltság, a dilettantizmus szomorú diadala, váltig megtörô, sehova sem futó vonalakkal, a felsô szinten egyenetlen alakokkal. II. Gyula hátborzongatóan nôies pózban nyúlik el, egy gerincferdüléses vén hetéra, akinek mintha a nyakát szegték volna holtában, hogy le ne essen róla a tiara. A négy szobor három különbözô kistehetségtôl, a keret egy negyediktôl származik, aki még ennyit sem ér. S nincsenek itt a pápa földi maradványai sem. Még a Sacco di Roma idején dúlják fel és fosztják ki a San Pietróban Giulio della Rovere ideiglenes nyughelyét spanyol zsoldosok, miközben templomszerte zajlik a dáridó. Utcanôk vedelik a bort misekelyhekbôl, a Confessiónál kockáznak, az oldalhajókba bekötött lovak értékes kéziratokon, bullákon tipornak. Ami a hamvakból megmarad, a Bazilikában van ma is. Hosszan kell keresgélni jobbra a Cathedrától, a mellékoltár közelében, amelynek képén Péter Joppéban életre kelti Tabitát. A márványpadlón egyszerű tábla tudatja a világgal: itt temették el II. Gyulát közös sírba nagybátyjával, IV. Sixtusszal együtt.

A kudarc monumentuma. Mózeshez 1515 nyarán lát hozzá, s mint egyik legnevesebb szakértôje állítja öntudatlan rosszallással, a mű "még 1516-ban sincs befejezve". Valamivel késôbb aztán, ha igaz, rácsap kalapácsával a Próféta térdére: "Adesso, parla!" Hát akkor — szólalj meg. Régen volt. Elajándékozza a még a tízes években megkezdett rabszolgákat, a Lázadót és a Haldoklót, ôk álltak volna kétoldalt, helyükre az 1542 s '45 közt készült nôalakok kerülnek. Bennük nyoma sincs a márványt feszítô energiának. Az imádkozó, félig térdelô Rachel S-formájú tartása olyan, mint az Utolsó ítélet felfelé emelkedô asszonyáé, mozdulatát a ruházat fátylának spirálja is hangsúlyozza. A velünk szembe forduló Lea arcán különös révület; ô már nincs itt, holott tekintete még a földet pásztázza, s baljában a babérkoszorú, jobbjában a fejdísz, meglehet inkább egy pheidiaszi istennôt idéz. Sokak szerint Michelangelo lemond a szépség ábrázolásáról. S valóban, valami lassan véget ér. Marad a csend, az áhítat, az emberen túli magány.

A Paolina

III. Pál túl kicsinek találja V. Miklós kápolnáját, 1541 s'42 között megépítteti hát ifjabb San Gallóval a Sistina délkeleti oldalán, a Sala Regia mellett a Szent Pál kápolnát, vagyis a Paolinát. Zárt terület ez is, ahova csak hosszas instanciázás után s némi protekcióval lehet bejutni. Michelangelo hetvenöt éves, amikor hét esztendô múltán befejezi a két freskót. Péter megfeszítése és Saul megtérése a raffaellói stanzákat s a Sistina mennyezetét idézô szelíd, puha színeik ellenére sokakat kiábrándít. A harmónia hiánya, a formák s testek gazdagságának elnagyolása, mindaz, amit saját szavaival szoktak igazolni, amelyek szerint "nem való már a freskófestés egy ilyen vénembernek", valóban zavarba hoz. Meg sem kísérli, hogy a folyamatokat egységes helyi és tartalmi összefüggésükben ábrázolja, pedig hát ez Giotto óta minden történelmi téma feldolgozásának amolyan fô parancsa. Ám a Mennyezet s az Utolsó ítélet nem történelem, s nem az a Biblia sem. Itt most ô beszél saját magáról úgy, amint eleddig még soha. Utoljára festi önarcképeit — s bennük az istenközel elmondhatatlan rettenetét.

A Megtérésen a szólító, hívó Krisztus kezébôl sistergô villám már lecsapott. Ez az örvénylô sodrás utáni ernyedt rezgés. Feszültség csupán a végzetes fényellipszis peremén szétrebbenô alakok mozdulataiban vibrál; vannak, akik befogják a fülüket, mások felfelé bámulnak. De csak ô látja, behunyt szemmel elzuhanó Saulként. A szája nyitva egyetlen, halk, elnyúló szóra.

— Jaj...

Meghalt Vittoria.

Fölénk emelted kezedet, Urunk.

Magam vagyok. Mikor szabadítasz meg végre szabadságomtól? Hisz immár nincs semmi másom, mint a hit benned, láthatatlanban, Istenem. Könnyebb-e azoknak, akik látva hisznek, megértve önmagukat s világodat a Rólad alkotott képekben, szavakban, vigaszokban. Tôlem azt akartad, hogy az idô töredékében mutassam fel az örökkévalóságot, s ilyenkor valóban közel voltál hozzám, de én errôl sem szólhattam senkinek sem az emberek nyelvén. Egyedül Vittoria tudta az igazat. Mondd, Uram, hogyan fogom újra kinyitni a szemem!

A másik freskón Pétert feszítik meg. És itt valóban széthullanak, felbomlanak az erôvonalak, masszává sűrűsödnek az alakok. A fejét hátrafordítva ránk tekintô apostol pillantásában azonban ott a Bizonyosság, akár a szakállas, csuklyás öregemberében, a kép jobb szélén. Mindkettô ô, Michelangelo Buonarotti. A Legnagyobb.

"Mindent, Uram."

A Capitoliumon — Gloria Urbis et Orbis

III. Pál tudta, egyedül a Legnagyobb mutathatja fel a világnak Róma kettôsségét, látható és láthatatlan lényegét, amelynek egyik pólusa a Capitolium, a Caput mundi, a pogány Impérium szakrális központja. Tökéletessé kell tehát válnia. Akár a másiknak. A San Pietrónak a Kupolával.

Amikor Michelangelo hozzálát a tervezéshez, még vigasztalan összevisszaság honol a Szent Dombon. Középen a Szenátorok palotájának homlokzata bántóan elüt a tôle jobbra fekvô Konzervátorokétól, átellenben az Ara coeli fala holmi duzzasztógátként éktelenkedik. Már 1538-ban ide hozták a Laterán elôl Marcus Aurelius szobrát, gondosan körbeásván körötte a szintet, hogy lefolyjon az esôvíz. Voltaképp ebbôl meríti az ihletet, alacsony, ovális talapzatra helyezvén a lovasfigurát, s aki az oldalsó épületek tövérôl tekint rá, úgy érzi, egy magasságban van vele. Mert látomás ez is, mint minden idefenn — a Lényeg, az Egész láthatatlan valóságának varázsa. Nem alkot keresztény Capitoliumot, a pogányságban s az Impériumban ható örök szubsztanciát mutatja fel. Eleven organizmussá alakítván a teret olyan spirituális közeget teremt, amelynek lényegét esztétikai s technikai elemzések azóta sem képesek megfejteni, csupán egy-egy részig jutnak el, a pontig, ahol aztán sejtéssé válik minden tudomány.

A reneszánsz egymástól nemrég még világosan elhatárolt emeleteit a két palota homlokzatán korinthoszi falpillérek ötvözik a sötét árkádok alá hátravont földszinti ablakok fölött lebegô függôleges egységbe. Felérve ide a lassan emelkedô Coronatán, a megvalósult arányosság érintésétôl részesévé válunk az anyagból életre álmodott energiákban munkáló Mozdulatlan Mozgató teljességének. A tér csillagából, a hatszor tizenkét mezô középpontjából áradó vonzás a dimenziók sokaságának harmóniáját sugallva átadja a szemlélôt a lebegô épületek széttárt, végtelenbe induló erôvonalainak.

A térrôl nem látható a Kupola. Ha valaki úgy véli, most azt is okvetlenül meg kell pillantania, az mássza meg a fölénk tornyosuló Ara coelit. Magasabbra lehet jutni innen bizonnyal, messzebb nem.

A San Pietrót már Isten büntetésének érzi. Megalázó civódások, fizikai fájdalmak közepette dolgozik. Még legádázabb ellenségei sem kétlik: immáron ô az egyetlen, aki be tudja fejezni. De vajon akarja-e? Mindent, Uram!... Nagyon kevés művét akarta. Igazán talán csak a Síremléket. Helyette a Sistina mennyezete várta. Az a csupasz, imbolygó éji égbolt ott a magasban. S a gyôztes Gyula pápa könnyed mozdulata, amint felemeli a kezét, hogy egyetlen mozdulatával elrendelje a Teremtés folytatását: "Fesd ki!" S a San Pietro: Fejezd be! Az Egészbôl azt, ami nem e világból való. A szellem megtestesítését az anyagban. Isten művét. Az 1547. január 1-jén kelt brévében korlátlan hatáskört kap. Építhet, rombolhat, módosíthatja az összes eddigi elképzelést. Elkeserítôen torz massza elôtt áll. Amióta Bramante negyvennégy esztendeje letette az alapkövet a konstantini székesegyház apszisában, még úgy képzelvén, valamennyi oldalról nyílik majd bejárat a görög kereszt alakú Bazilikába, majd mindenki változtatott valamit a terveken. A köztük legméltóbb Raffaello, meghosszabbította a fôhajót, s beboltoztatta a tribünt. Ekkor már állt a négy alappillér, amint az jól megfigyelhetô az Athéni iskola freskóján.

Utolsóként San Gallo munkálkodott itt. Nagy művész volt kisebb alkotásaiban, amelyek finomsága, visszafogottsága s gazdagsága ragyogó harmóniát áraszt, hisz bennük ismeri az arányt. A San Pietróhoz azonban több kell. Minden. Elképzeléseit követve most tehát le kellene rontani a Paolinát, a pápai palota egy részével egyetemben, a Sistina megbontásáról már nem is szólva. S elviselhetetlenül tékozló és harsány a Kupolát kívülrôl, a Colosseumot utánozva, szeletekre hasogató háromemeletnyi körfolyosó. Nyomaszt ez az apró részek halmozásával gigantikus hatásra törekvô görcsös nagyítási kényszer. San Gallo nem tudja, hogy a kicsi attól még nem válik hatalmassá, ha megötszörözzük. A nagyságnak ott kell rejtôznie a formában, a legparányibb részletben is. Michelangelo nyomban a Bazilika terjedelméhez képest szabja meg az általános méreteket. A mű a kôtömbbe való belátásának példáján vallja: csak az Egészbôl kiindulva szabad dolgozni. Vázlataiban kezdettôl fogva nyomon követhetô a minden kapcsolatában önmagát feltételezô lényeg. Nélküle semmi sem történhet.

Megerôsítteti hát a négy pillért, s felrakatja rájuk a dobot. Hanem a munkálatok igen keservesen haladnak, a beosztottak zúgolódnak, váltig panaszolván a házsártos vénember szeszélyeit, aki ráadásul folyvást betegeskedik. S San Gallo hívei is kitartóan acsarkodnak ellene. Aztán 1594-ben meghal Alessandro Farnese. III. Gyula tiszteli ugyan a Mestert, ám a sértettek áskálódására végül mégis megfosztja fôfelügyelôi hivatalától. Utódjának dicsôsége hovatovább módfelett rövid életű.

Halálakor már elkészült a kereszthajó, a Francia király kápolnája, az északi oldalak a boltozatig s a Kupola nagy része. Amit délnyugat felôl, a Vatikáni kertekbôl látunk, az teljesen az övé.

Kevés templomot támadtak annyit, mint a San Pietrót. Fôként Madernót kárhoztatják a középhajó pályaudvarszerű meghosszabbításáért s a súlyos homlokzatért, baj továbbá, hogy szembôl az Obeliszk nincs a fôkapu metszéspontjában, az épülethez közelítve pedig lassan süllyed, végül teljességgel eltűnik a Kupola. Ez igaz, de hát nem a falak tövébôl kell azt nézni, hanem ama spirituális határon innen, amelyet az utód, della Porta sem lépett át; változtatásai csupán Michelangelo modelljének tüzetesebb tanulmányozása közepette szöknek szembe. Márpedig arra kevesen adják a fejüket.

Mindmáig sokan próbálják megfejteni a Kupola titkát. Bizonyára jó úton jár, aki felfedezi: nincsenek benne önálló részletek, egyetlen feszes, összefüggô, a fény ösvényén áradó energiából telítkezô, mozdulatlan éteri lebegés az egész.

A Capitolium kozmikus harmóniája, az anyagban lakozó energia és a szellem közös diadala erôvonalával a végtelenbe vezet, ahonnan görbéivel a Kupola hoz vissza a földre, s kibékítve egymással a világ ellentéteit, felemel magával, szüntelenül sugározván Isten lényegét — a szeretetet.

A Sistina, a Paulina, a Capitolium, a San Pietro, Mózes, a Maria degli Angeli Diocletianus termáiban, a Porta Pia. S a Farnese Palota, san Gallo munkájának befejezése, a koszorúpárkánnyal, a második emelet megnagyobbításával, a nagyterem kitágításával. Mindössze ez az övé az egészben, s épp ettôl válik ez is világtitokká, egy a Mindenségben oldalára fektetett téglalap homlokzataként. Ennyit bárki meglát belôle. És megvan Róma.

A többi nem a világnak szól. Jeles, egész életüket a Michelangelo-kutatásnak szentelô szakértôk próbálják mindmáig megfejteni utolsó pietáit. Felfedezték bennük az üdvösség elérésének módját, a misztikum legtökéletesebb megjelenítését, az isteni szeretetben való egyesülést, a végsô megbékélést. Többen úgy vélik, szándékosan hagyta kidolgozatlanul a síkokat, hogy megtörjék s szétszórják a fényt, mivel épp e darabos mivoltukban találja meg a megfelelô eszközt az alakok belsô sugárzásának kifejezéséhez. Szép számmal akadnak aztán, akik zavartan hallgatnak az egészrôl.

A Firenzei piet" néven ismert s az ottani Dómban látható alkotást állítólag a Maria Maggioréban felállítandó síremlékére készítette. A kúpformában egymásba oldott három figura csak kívülrôl mozog, Krisztus megtört teste a földre csúszik, a középen álló csuklyás öreg emeli jobbjával, mialatt másik karját védô mozdulattal helyezi az Istenanya vállára. 1550-ben kezd rajta dolgozni, s ô maga veri szét, amikor letörik az Üdvözítô lába. Tiberio Calgani próbálja majd megmenteni a torzót, ami még hagyján, de be is fejezi a baloldalt térdeplô Mária Magdolna alakját, amely így, manierista simaságában egyenesen hátborzongató.

A csuklyás agg persze Ô, Aritmatiai József vagy Nikodémus alakjában. Az Írás szerint mindkettô lehetséges, mint ahogy lehetne Simeon, aki megpillantván a Megváltót, csupán lehajtja a fejét:

— Hát akkor bocsásd el most, Uram, szolgádat igéid szerint békességben. Mert... látták szemeim a Te dicsôséged.

Nemkülönben befejezetlen az utolsó mű, a Rondanini piet". 1555-ben fog hozzá, ám elreped ez is. Krisztus lábát öléig lecsiszolja, s a jobb kart könyököstül meghagyja, a többit magával viszi, mert az csak arra tartozik, akinél nagyobbat nem tud elgondolni emberi elme.

A megvalósultság teljessége már ott munkál az ôsköd legelsô neutronjában. Elgondolhatatlan persze, amint a belôle származó Univerzum, az Egész s benne Michelangelo műve, a látható és láthatatlan Róma, amelybe belesimul minden eddigi és leendô más égi-földi nagyság.

Részlet a szerzô Mi, rómaiak című, készülô esszékötetébôl.