MŰSORFÜZET 1995 május - június

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kósa Attila

Felelős Kiadó: Dr. Hevesi Attila, elnök

 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

· Tisztújító küldöttközgyûlés

· A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat új vezetõsége

· Hágó Kupa ’95

· XXVIII. Barlangnap

· Hírek

· OTDK

· Tájékoztató a Karszt és Barlang Alapítvány 1990. XI-1995. III. közötti mûködésérõl.

 

 

 

Elõadás

 

1995. május 8. (hétfõ) 17.00: Nyerges Miklós: A Brit-szigetek karsztvidékei és nagy barlangjai — a terület átfogó bemutatása, túrák Yorkshire-ben, 23 km hosszú új barlang felfedezése Dél-Walesben Az elõadás helye: MTESZ Székház  Budapest, II. Fõ utca 68.

 

Tisztújító küldöttközgyûlés

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1995. március 25-én tartotta tisztújító küldöttközgyûlését az ELTE Általános Földtani Tanszékének Szabó József  termében.  A küldöttközgyûlésen megjelent küldöttek száma 53 fõ volt, az összes résztvevõk száma 65 fõ volt.

A közgyûlés keretében az érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:

       a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedõ tudományos munkásságért adományozható Kadic Ottokár-éremmel tüntette ki dr. Dénes Györgyöt,

       a kollektív feltáró tevékenységért adományozható Vass Imre-emléklappal tüntette ki a Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoportot.

A közgyûlés az alábbi határozatokat hozta:

       jóváhagyólag tudomásul vette az 1991-95. évi munkáról szóló fõtitkári beszámolót és az Ellenõrzõ Bizottság jelentésé.,

       megvitatta és módosításokkal elfogadta az elõterjesztett alapszabály-módosításokat,

       megválasztotta a következõ négy éves idõszakra a Társulat új vezetõségét.

 

A tisztújító küldöttközgyûlés által elfogadott alapszabály-változtatások (a változásokat, illetve az új szövegrészeket vastag szedéssel jelezzük):

 

6. §. (4) Kizárásra — fegyelmi vizsgálatot követõen — az Elnökség javaslata alapján 2/3-os választmányi szavazatarány esetén kerülhet sor. A döntés ellen fellebbezni a közgyûléshez lehet.

 

7. §. (2) A Társulat tiszteletbeli elnöke olyan személy, aki a magyar barlangkutatás elõbbre vitelében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Megbízatása életfogytig tart, s csak lemondás, vagy elhalálozás folytán szûnik meg. A Társulat tiszteletbeli elnöke részt vehet az Elnökség és a Választmány munkájában, s valamennyi ülésen szavazati joggal rendelkezik.

 

12. §. (1) A választott tisztségviselõk, testületi tagok a választóik által visszahívhatók, ha a testületi üléseken három egymást követõ alkalommal-kellõ indok nélkül-nem vesznek részt. A második alkalom után írásban kell jelezni a várható következményt!

 

12. §. (3) Egyes választott tisztségek megüresedése esetén (elhalálozás, lemondás, visszahívás) új tisztségviselõk kooptálása az Elnökség javaslata alapján a Választmány hatáskörébe tartozik. A kooptálás az eredetileg választottak 50 %-át nem haladhatja meg.

 

14. §. (1) Küldöttközgyûlést 4 évente kell összehívni. A küldötteket-a Választmány által esetenként meghatározott számban-a kutatócsoportok választják. Kutatócsoporthoz nem tartozó (egyéni) tagok esetén a küldötteket a Társulat elnöke által összehívott és általa megbízott személy vezette küldöttválasztó gyûléseken, a megjelent egyéni tagok számának megfelelõen választják.

 

19. §. (6) A Karszt és Barlang fõszerkesztõjét felkéri.

 

20. §. (1) A Társulat életének operatív irányítói, döntéshozó szerve a küldöttközgyûlés által választott elnökség.

Tagjai:

a) a Társulat elnöke,

b) 3 társelnök,

c) fõtitkár,

d) gazdasági titkár, szaktitkár, szervezeti titkár,

e) 3 elnökségi tag,

f) ügyvezetõ titkár

A területi szervezetek vezetõi tanácskozási joggal vesznek részt az elnökség ülésein.

 

22. §. (1) A Társulat elnöke képviseli a Társulatot hatóságok és harmadik személy felé. A közgyûléseket, választmányi és elnökségi üléseket összehívja, ezeken elnököl, ellenõrzi a határozatok elõterjesztését és végrehajtását, az ülések jegyzõkönyvének hitelesítésérõl gondoskodik. Önálló kiadmányozási és utalványozási joga van.

 

22. §. (2) A társelnökök az elnök közvetlen tanácsadói, egy-egy szakmai területet képviselõ, nagy tapasztalatú szakemberek. Felkérésre, akadályoztatás esetén helyettesítik az elnököt.

 

23. §. (1) A Társulat fõtitkára összefogja a titkárok, valamint az ügyvezetõ titkár tevékenységét. Az elnökségi és választmányi ülések napirendjét és határozati javaslatait elõkészíti, gondoskodik azok testületi üléseken történõ elõterjesztésérõl. Önálló kiadmányozási, utalványozási joga van, teljes körûen képviseli a Társulatot, felelõs annak alapszabály szerinti mûködéséért, gazdálkodásáért és a határozatok végrehajtásáért. Tevékenységérõl rendszeresen beszámol a Társulat vezetõ szerveinek.

 

23. §. (2) A titkárok a fõtitkár irányítása mellett intézik a képviselt szakterület ügyeit.

 

23. §. (3) Az ügyvezetõ titkár a Társulat adminisztrációs-regisztrációs feladatainak ellátása mellett a közgyûlések, választmányi és elnökségi ülések jegyzõkönyveit vezeti, gondoskodik a titkárság mûködtetésérõl, a Társulat pénztárát és vagyonát felelõsség mellett kezeli, a pénzügyi és számviteli tevékenységhez szükséges adatszolgáltatásokat biztosítja. Kifizetést az Elnökség által meghatározott értékhatáron felül-kizárólag az elnök és a fõtitkár utalványára teljesít. A Társulat könyv- és irattárát kezeli, az ebbõl fakadó szolgáltatásokat elvégzi. Az elnökség munkájában önálló szavazati joggal vesz részt. A szavazati jogot az ügyvezetõ titkár személyének változása esetén a Választmány erõsíti meg.

A XV. fejezetben rögzített "Egyéb rendelkezések" értelemszerûen módosulnak.

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat új vezetõsége

 

Tiszteletbeli elnök:

                  Dr. Dénes György

 

Elnök:       Dr. Hevesi Attila

 

Társelnökök: Gádoros Miklós

                 Dr. Kósa Attila

                 Maucha László

 

Fõtitkár:   Szablyár Péter

Gazdasági titkár:  Juhász Márton

Szaktitkár: Dr. Nádor Annamária

Szervezeti titkár:  Nyerges Miklós

Elnökségi tagok: Leél-Õssy Szabolcs, Németh Tamás, Székely Kinga

Választott választmányi tagok: Adamkó Péter, Börcsök Péter, Elekes Balázs, Eszterhás István, Ézsiás György, Galambos József, Maucha Gergely, Sásdi László, Takácsné Bolner Katalin, Dr. Végh Zsolt

 

Ellenõrzõ Bizottság:

Elnök:       Károly Gábor

Tagok:       Bródy Andor, Dr. Csepregi István, Hevér Éva, Regõs József

Érembizottság:

Elnök:       Dr. Dénes György

Tagok:       Dr. Czajlik István, Dr. Fodor István, Gádoros Miklós, Székely Kinga

 

 

Hágó Kupa ’95

 

 

A tavalyi nagysikerû rendezvény után idén is, értékes nyereményekkel!

Az idõpont: 1995. május 12-14. hétvége

A helyszín: Aggteleki-karszt, Alsó-hegy

A szállás: Szalamandra-ház-Szögliget-parkja (a volt HÖR-örs), megközelíthetõ az Aggtelek-Jósvafõ vasútállomásról busszal (Szögliget), onnan a patak mellett a Szád-vár felé kb. 1 km.

A támogatók:      Hágó ’83 Kft.

                 Tengerszem Sportbolt (Bp. VII. Dohány u. 29.)

A rendezõ csapat: a BEAC

A tét: nagy

A költségek:

a) szállás    - sátorban, egyénileg: 150 Ft/éj

                 - szobában...: 500 Ft/éj, mely összeg egyik esetben sem tartalmaz étkezést, a helyszínen kulturált étkezési és zuhanyozási lehetõség van.

b) nevezés (3 fõs csapatonként): 300 Ft

c) sör

A vetélkedõ a friss hagyományokat követve komoly technikai, fizikai és elméleti felkészültséget igényel, de nem hiába:

I. díj: 20.000 Ft

II. díj: 15.000 Ft

III. díj: 10.000 Ft-os vásárlási utalvány, mely felélhetõ a Tengerszem Sportboltban.

Kérjük a részt venni szándékozókat, hogy teljes egyéni alap- ill. kiegészítõ-felszerelésen kívül csapatonként 1 db barlangi hordzsákot is magukkal hozni szíveskedjenek.

További információ: Rose György (1144 Budapest, Ond vezér útja 36/d.)

tel: 222-8048

 

 

XXVIII. Barlangnap

Bükk-hegység-Létrás-tetõ

1995. június 23-34-25

 

 

Szervezõ: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület

1. A táborhely megközelíthetõsége:

— autóbusszal: Miskolc, Tiszai pályaudvarról 1-es, 101-es autóbusszal a Majális parki végállomásig, onnan 5-ös busszal a lillafüredi végállomásig. (Az autóbuszjegy ára jelenleg még 35 Ft.) A buszmegállóval szemben indul a sárga jelzésû, Vesszõsi-turista út, melyet követve lehet eljutni Létrás-tetõre.

— autóval: Miskolc-Lillafüred-Garadna-Szomorú-völgyi mûút-Létrás-tetõ.

Az autóval érkezõk számítsanak arra, hogy a Szomorú-völgyi erdészeti sorompónál úthasználati díjat (jelenleg 120 Ft) kell fizetni. Kérjük, korlátozott számban induljatok útra autóval a létrási réten parkolni tilos, csak a murvás úton lehetséges. Kérjük ennek megértését és betartását.

2. Szervezési tudnivalók:

A vándorgyûlés regisztrációs díja 400 Ft. Egyszeri meleg étkezés (tányért és kanalat hozzatok!), valamint a barlangnapi kiadvány jár érte, s egyebek. Sátorozni csak a kijelölt helyen szabad. A táborhelyen büfé mûködik majd. Kérjük, hogy a barlangász felszereléseket árulni kívánók 1995. június 15-ig jelezzék árusítási szándékukat az alábbi címre.

A barlangnapi kiadványhoz várjuk az egyesületek elmúlt évi tudományos és feltáró kutatási eredményeirõl szóló írásokat maximum 25 sorban. Az anyagok beérkezési határideje 1995. június 15., szintén az alábbi címre.

Lehetõség lesz expedíciókról, csoporttevékenységekrõl készült rövid dia- és videoanyagok levetítésére is, szintén elõjegyzés szerint!

3. Túralehetõségek péntek délutántól:

       Szepesi-Láner-barlangrendszer,

       Létrási-vizesbarlang,

       Speizi-barlang,

       Bányász-zsomboly,

       Cubákos-barlang,

       Kis-mogyorós.

Egyeztetéstõl függõen:

       István-lápai-barlang,

       Bolhási-víznyelõbarlang,

       Jávorkúti-barlang,

       Borókás-tebri barlangok,

       Diabáz-barlang.

4. Marcel Loubens Kupa:

Ideje: 1995. június 24. 8 órától kezdõdõen.

Helyszíne: Szepesi-Láner-barlangrendszer (amennyiben a vízállás és a technika ördöge is úgy akarja, a szifonon átmenõ túrával).

Nevezés: június 23-án este 10 óráig, vagy elõzetesen levélben. A csapatok létszámát korlátozni vagyunk kénytelenek (20 csapat), ezért a jelentkezési sorrend számít. Kérjük megértéseteket!

Csapatlétszám: 3 fõ.

Szeretettel várunk mindenkit Létrás-tetõn!

F. Nagy Zsuzsanna

3534 Miskolc

Gagarin 2. 4/4.

 

 

XI. Vulkánszpeleológiai Tábor

 

A nemkarsztos barlangok vizsgálatára az idén is megrendezzük hagyományos táborunkat 1995. július 8-16. között Márianosztrán, a falutól 1,5 km-re levõ Endre-forrás mellett az Olasz-kertben.

Tervezett tevékenységünk során a Börzsöny alig ismert és ismeretlen barlangjait kívánjuk felkeresni és azok kataszterszerû feldolgozását elvégezni.

Az érdeklõdõk bõvebb felvilágosítást kaphatnak az MKBT Titkárságán, valamint a tábor vezetõjétõl az alábbi címen:

Eszterhás István

8045 Isztimér

Köztársaság út 157.

Tel: (22) 420-086

Megbeszélés

 

A magyar barlangkutatás egy újabb elismeréseként 1996-ban Magyarországon kerül megrendezésre a 7. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium.

A rendezvény házigazdája az MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívája, amely szakosztály kéri mindazokat a barlangkutatókat, akik ötleteikkel, tapasztalataikkal, felajánlott aktív tevékenységükkel, vagy bármi módon segíteni szándékoznak ezen nemzetközi összejövetel sikeres megrendezésében, hogy 1995. május 9-én 17 órára jöjjenek el egy ezzel kapcsolatos megbeszélésre az MKBT tárgyalójába (Budapest, II. Fõ u. 68. II. em. 21)-es szoba).

A magyar barlangkutatás nemzetközi hírnevének öregbítésére felajánlandó segítségedet elõre is köszöni:

Eszterhás István

a Vulkánszpeleológiai Kollektíva vezetõje

 

 

Hírek

 

1995. február 25-én 44 fõ részvételével egynapos társasutazást szerveztünk Ausztriába. Az utazás programjában megtekintettük a Bécstõl 50 km-re fekvõ Asparn-ban található Õstörténeti Múzeumot , ahol a gazdag leletanyagon kívül számunkra külön érdekességet jelentettek az altamirai barlangrajzok másolatai.

Ezt követõen Bécsben az Alsó-ausztriai Tartományi Múzeumban a "Barlangok bûvölete" c. kiállítást, a Természettudományi Múzeumban pedig a "Magas Tauern ásványvilága" c. kiállítást látogattuk meg, ahol Anton Mayer és dr. Robert Seemann, e két utóbbi kiállítás szervezõi-rendezõi tartottak számunkra szakvezetést.

 

Hazslinszky Tamás

 

A Pál-völgyben, konkrétan a Harcsaszájú-barlangban történt környezetszennyezéssel (t.i.: kormozás, szemetelés, rongálás) kapcsolatban kijelentjük, hogy ezekhez nincs közünk. Azonban a barlang és becsületünk érdekében a barlangot kitakarítjuk!

 

1995. március 2.

Boros Norbert (Kindertojás), Kovács Endre Zoltán (Doki)

Troglonauta B.K.Cs.

 

 

 

Felhívás

 

Örömmel tudatjuk a tagtársakkal, hogy létrejött egy számítógépes barlangász-információs központ, amely kapcsolódik a Föld legnagyobb számítógépes hálózatához, az Internethez, így a benne lévõ adatok szinte bárhonnan elérhetõek.

Ennek feltöltéséhez kérünk minden barlangkutató csoportot, hogy küldjenek egy rövid ismertetõt a csoportról, amely tartalmazza:

       a csoport nevét,

       rövid leírást a csoportról,

       "kulcsemberek" nevét, címét, telefonszámát (kulcsemberek alatt értjük a csoport életében fontos szerepet játszó embereket, illetve azokat, akiktõl a kutatási területükhöz tartozó lezárt barlangok kulcsai elkérhetõek),

       kutatási terület (barlangokra lebontva, rövid ismertetõ a jelentõsebbekrõl),

       csoportgyûlés idõpontja, helye.

Ezen adatok egyrészt bekerülnek az adatbázisba, másrészt rendszerezve a következõ Mûsorfüzetek egyikébe.

Beküldési határidõ: 1995. május 31.

Cím: Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (1027 Budapest, Fõ u. 68.)

 

Deák Szabolcs-Kégli Zoltán

 

 

Denevérészlelési tanfolyam

 

A Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer keretében 1995. február 10-12 között a Bükkben, Létrás-tetõn denevérészlelési tanfolyamot tartottunk.

A 14 fõbõl álló csoportot Bihari Zoltán vezette. A tanfolyam keretében a Létrás-vizesbarlang és a Szt. István-barlang denevéreit "látogattuk meg", valamint elméleti tájékoztatót hallgattunk meg a tanfolyam vezetõjétõl.

Megállapodtunk abban, hogy a nyári észlelésre már nem barlangokban kerül sor, hanem a denevérkutatók által végzendõ gyûrûzõ táborban. Ennek helyérõl és idejérõl a Mûsorfüzetben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

 

 

OTDK

 

A XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekcióját Gödöllõn, az Agrártudományi Egyetemen rendezték 1995. április 11-13. között.

Több éves munkánk eredményeként ez évben is sikerült a földtudományi szekción belül karsztmorfológiai tagozatot létrehozni, , melyen az alábbi elõadások hangzottak el:

Apró Zoltán (EKTF, Eger): A Jáspis-barlang feltárása a Bükkben

Barta Géza (ELTE, Budapest): Karsztmorfológiai megfigyelések a Padis fedett és fedetlen karsztjain

Borbély Imre-Mihajlovits Iván (BDTF, Szombathely): A hajszabarnai Pénzlik-barlang karsztképzõdményeinek morfogenetikai vizsgálata

Havassy András (KLTE, Debrecen): Genetikai kapcsolat a trópusi recens és a magyarországi paleo-trópusi karsztok között

Kocsis Zsolt (BDTF, Szombathely): A szentbékkállai kõtenger kõtömbjeinek pszeudokarsztosodása

Mucsi Ibolya (JGYTF, Szeged): A Hajnóczy-barlang képzõdményei, kisformái

Süveges Katalin (BDTF, Szombathely): Barlangi térmodellek

Tóth Róbert (BDTF, Szombathely): A Tési-fennsík karsztmorfológiája

Az alszekció elnöke dr. Zámbó László, egyik zsûritagja dr. Lénárt László volt. A karsztmorfológiai tagozatban elhangzott elõadások szerzõi számára az MKBT 5-5 kongresszusi kiadványkötetet, ill. a rózsadombi termálkarszt világörökség ajánló anyagot ajánlotta fel jutalomként.

A további tagozatok között elhangzottak olyan elõadások melyeknek karsztos vonzatai is voltak:

Szabó Györgyi (KLTE, Debrecen): A mónosbéli travertínó paleoökológiai rekonstrukciója és a rekultiváció lehetõségei

Püski Imre-Püspöki Zoltán-Szabó Györgyi (KLTE, Debrecen): Az Imó-kõ és környéke természeti viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a geomorfológiára

Lukácsné Szentmártoni Szilvia (JPTE, Pécs): A pécsi Tettye-patak gazdasági hasznosításának története a kezdetektõl a gyáripar kialakulásáig

A tájékoztatót közvetlenül a Mûsorfüzet lezárása elõtt, az OTDK 2. napján írtam, így helyezési eredményekrõl nem tudok számot adni. Ezen túlmenõen a biológiai, ill. fizikai alszekcióban szintén voltak olyan elõadások, melyek számunkra is érdekesek voltak,de a kiadványkötetet még nem kaptam meg. A fentiek miatt ezekre a következõ Mûsorfüzet lapjain visszatérünk.

Az Oktatási Szakosztály további tervei között szerepel, hogy tagjai számára az elõadókat felkéri egy MKBT-n belüli "ifjú szakemberek bemutatkozása" c. elõadási napon való részvételre, s egyben publikálási lehetõséget is teremt nekik.

A földtudományi szekció elõadásainak kivonatát tartalmazó kiadványkötet a Társulat könyvtárában megtalálható.

Dr. Lénárt László

az Oktatási Szakosztály vezetõje

 

 

A Társulatban megvásárolható kiadványok jegyzéke

 

Karszt és Barlang régebbi számai 1962-1992. (hiányos sorozat) 39 Ft-250 Ft/kötet

Karszt és Barlang 1977-es angol nyelvû különszám 100 Ft

Karszt és Barlang 1989-es (kongresszusi) angol nyelvû különszám 200 Ft

Karszt- és Barlang 1992-es (ALCADI) angol-német nyelvû különszám 400 Ft

Karszt- és Barlangkutatás (Évkönyv) I-IX. kötet 77 Ft/kötet

Beszámoló a barlangkutató csoportok éves tevékenységérõl 1977-1984 50 Ft/kötet

70 éves a szervezett magyar karszt- és barlangkutatás 70 Ft

Nemzetközi Karszthidr. Szimpózium elõadásai I-II. kötet (Budapest, 1978) 200 Ft

A 10. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus elõadásai I-III. kötet 500 Ft

Nemzetközi Terápiai Szimpózium elõadásai (Keszthely, 1982) 100 Ft

Nemzetközi Lámpaflóra Kollokvium elõadásai (Budapest, 1984) 100 Ft

Barlangtérkép-sorozat kötetei:

Cserszegtomaji-kútbarlang 31 Ft

Alba Regia-barlang 54 Ft

Pál-völgyi-barlang 35 Ft

Mátyás-hegyi-barlang 39 Ft

Baradla-barlang l65 Ft

Karsztterületek hidrológiája 200 Ft

Alsó-hegyi zsombolyatlasz (Kósa A.) 265 Ft

Világörökség ajánló anyag (Rózsadombi termálkarszt) 210 Ft

Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzete (Hazslinszky T.) 150 Ft

A barlangász élõ szótára (Kósa A.) 250 Ft

A Bükk karsztja, vize, barlangjai konferencia elõadásai I-II. kötet (Miskolc, 1992) együtt 500 Ft, külön 300, ill. 200 Ft

A Bükk-vidék vízkészlet-védelméért konferencia elõadásai (Miskolc, 1994) 300 Ft

Limes (a gerecsei barlangkutatás 25 éves fejlõdése) 300 Ft

Lychnis (1994-es Vulkánszpeleológiai Konferencia anyaga) 200 Ft

A jósvafõi Vass Imre-barlang barlangi nyilvántartási lapja 150 Ft

A jósvafõi "Papp F." Karsztkutató Állomás publikációi és kéziratos jelentései 150 Ft

Függõleges barlangok bejárása (Meredith) 300 Ft

Magyar Utazók Lexikona (Balázs D.) 500 Ft

Barlangok élõvilága 340 Ft

Csodálatos denevérek 320 Ft

A Húsvét-sziget fogságában (Balázs D.) 260 Ft

Galápagos, az elefántlábúak szigetei (Balázs D.) 290 Ft

A csepegõ kövek igézetében (Balázs D.) 260 Ft

Szigetrõl szigetre a Kis-Antillákon (Balázs D.) 330 Ft

Szerelmetes barlangjaim (Jakucs L.) 1700 Ft

A Kárpátmedence — magyar vonatkozású —-hegymászó és turista irodalma (Neidenbach Á.) 900 Ft

Az Aggteleki Nemzeti Park látogatható barlangjai (videofilm) 500 Ft

 

és még sok minden más...

Lehet, hogy valami kimaradt a felsorolásból, ezért mindenképpen érdemes felkeresni a Társulatot!!!

 

Tájékoztató a Karszt és Barlang Alapítvány 1990. XI-1995. III. közötti mûködésérõl.

 

 

A Karszt és Barlang Alapítvány létrehozásától (1990. november 12.) teljes egészében és kizárólag az Alapító, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat által az Alap1tó Okiratban meghatározott elõírások szellemében mûködik.

Eszközeivel az Alapítvány anyagi lehetõségei, a vonatkozó törvényi és pénzügyminisztériumi szabályok által meghatározott keretek között gazdálkodik. Mûködését az Alapító Okiratban elõírt célok megvalósítása határozza meg. A Kuratórium mûködése során a meghatározott fõ célt és azon belül a különösen kiemelt következõ feladatokat tartotta a legfontosabbnak:

"3.§(1) Az Alapítvány célja a magyar karszt- és barlangkutatás szakmai és tudományos tevékenységének szervezése, finanszírozása..."

"3.§(2) - az MKBT és más szakmai szervezetek, egyesületek, csoportok, egyéni kutatók feltáró, dokumentációs és tudományos kutatói tevékenységének fejlesztésével,, anyagi támogatásával,

— együttmûködve a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal, a csatlakozókkal és támogatókkal..."

Az Alapítvány kezelõjénél az Alapító Okirat a következõk szerint határozza meg feladatát és jogkörést: "7.§(1) Az Alapítvány kezelésével megbízott, legfõbb döntéshozó szerv a Kuratórium, amelynek feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyona a jogszabályoknak és törvényes gazdasági lehetõségeknek a keretei között gyarapodjék"...

A Kuratórium tagjai többségükben több évtizedes karsztkutató múlttal és terepi tapasztalatokkal, számos kontinens karsztjelenségeinek közvetlen ismeretével gondos mérlegelés és széleskörû tájékozódás alapján törekedtek az anyagi eszközök növelésére, a pénzügyi kockázat korlátozására, a támogatásra fordítható keretek csoportérdek felett álló, elfogulatlan és ésszerû elosztására.

A Kuratórium minden fontosabb döntéséhez kikérte az Alapító szerveinek (Választmány, Elnökség) szavazás során kialakított többségi véleményét illetve az Elnökség tagjainak írásos javaslatát a támogatandó pályázatokról és a támogatás mértékérõl.

A Kuratórium tevékenységének az MKBT Választmánya által is jóváhagyott fõbb alapelvei a következõk:

Az Alapítvány a karszt- és barlangkutatás hosszú távú támogatására hivatott, ennek megfelelõen az indulási vagyon nem csökkenthetõ, sõt az inflációs devalválódás lehetõség szerint ellensúlyozandó. A Kuratórium ezért támogatásra évrõl évre a vagyon éves hozadékát illetve annak jóváhagyott részét fordítja.

A támogatásra fordítható összeg felhasználásának sorrendje:

1.      A "Karszt és barlang" folyóirat megjelenésének támogatása

2.      A magyarországi karsztkutatási eredmények publikációjának támogatása

3.      Az MKBT-hez tartozó kutatók tudományos és feltáró kutatásainak támogatása

4.      Az MKBT és csoport rendezvények támogatása

Az alapítvány eddigi mûködésének eredményei: (1991. nov.-1995. márc.):

       a Karszt és Barlang folyóirat valamennyi 1991. - 1995. között szerkesztett számának nyomdaköltség támogatása, fedezése

       három gyûjteményes konferencia-anyag megjelentetésének elõsegítése

       három nyilvános pályázat során 34 kutatási (tudományos és feltáró) program és négy rendezvény támogatása

       az alapítói vagyon 70 %-os növelése

Az Alapítvány vagyonát képezõ eszközök (pl. számítógépet, írógép, fénymásoló, kompaszok, irodabútor stb.) teljes egészükben a Társulat irodájának kezelésében vannak, a Társulat mûködését szolgálják.

A Kuratórium az Alapítvány pénzügyi gazdálkodásáról naplófõkönyvet vezet. A Kuratórium tagjai alapítványi munkájukért díjazásra, felmerült költségeikhez (útiköltség) térítésre nem tartanak igényt. A tagok kutatási támogatásban nem részesültek.

Budapest, 1995. március

A Kuratórium képviseletében

 

Dr. Zámbó László

elnök

 

Dr. Végh Zsolt

titkár

 

 

(Az utolsó pillanatban érkezett beszámoló mellékleteit technikai okokból nem tudtuk itt közölni, azok legfontosabb részleteit a következõ mûsorfüzetben közöljük. Megjegyezzük, hogy ezek a mellékletek a fenti szöveggel együtt a márciusi tisztújító közgyûlésen kiosztásra kerültek. — a szerk.)