MŰSORFÜZET 1993 szeptember - október

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kósa Attila

Felelõs Kiadó: Dr. Zámbó László, elnök

Privatorg Nyomda, Budapest

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

ˇ AZ 1992. ÉVI CHOLNOKY JENÕ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

ˇ XXXVII. MKBT Vándorgyûlés Budapest, 1993. június 18-20.

ˇ       HÍREK

ˇ AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY HÍREI

 

 

AZ 1992. ÉVI CHOLNOKY JENÕ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

 

A bíráló bizottság tagjai: Gádoros Miklós, dr. Lénárt László, Maucha László, Székely Kinga (a bizottság elnöke), dr. Szunyogh Gábor

A bizottság áttekintette a pályázatra beérkezett anyagokat, és megállapította, hogy a kiírásban elõírtaknak 11 csoport és 5 személy jelentése felelt meg.

Tekintettel arra, hogy a Barlangtani Intézet kezdeményezésére a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a ki­írástól eltérõen a pályázat bírálatára ez évben 300.000 Ft-ot bizto­sított, a megemelkedett pénzügyi adottságok alapján lehetõség nyílt a pályadíjak jelentõs mértékû megemelésére, valamint a különdíjak mellett pénz- és tárgyjutalom kiosztására.

Fentiek figyelembevételével a bíráló bizottság az alábbi döntéseket hozta:

 

Csoportjelentések kategóriájában:

 

I. díj   Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport    50.000 Ft

II. díj Vulkánszpeleológiai Munkacsoport    40.000 Ft

III. díj         Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület    30.000 Ft

 

Különdíj:

 

Acheron Barlangkutató Szakosztály            25.000 Ft

(a jól dokumentált feltárási eredményekért)

Plecotus Barlangkutató Csoport                         25.000 Ft

(a feltáró tevékenység dokumentálásáért, valamint a tudományos kutatás területén elért eredményekért)

Tatabányai Barlangkutató Egyesület            25.000 Ft

(kiemelten a dokumentációs munkáért)

 

Pénzjutalom:

 

Bakony Barlangkutató Egyesület                         12.000 Ft

Alba Regia Barlangkutató Egyesület            10.000 Ft

Troglonauta Barlangkutató Csoport                       6.000 Ft

 

 

Tárgyjutalom:

 

Heliktit Barlangkutató Csoport

Pro Natura Barlangkutató Csoport

 

Egyéni pályázatok kategóriájában:

 

I. Kraus Sándor                                       20.000 Ft

II. Kalicza Tibor - Szablyár Péter                        15.000 Ft

III. Hardi Ágnes                                         8.000 Ft

      Horváth Zsuzsa                                     8.000 Ft

 

Könyvjutalom:

Varga Miklós

 

A pályázat hivatalos eredményhirdetésére a Barlangnapon került sor.

Bíráló Bizottság

 

Csoport

Összefoglalás

Feltárás

védelem

Tudományos

Dokumentálás

Csoportélet

Össz.

Acheron

10

25

15

15

12

77

Alba Régia

10

15

15

5

7

52

Bakony

8

12

15

20

5

60

Bekey

10

22

25

25

15

97

Heliktit

 

 

 

 

 

 

Marcel L.

10

20

22

23

13

88

Plecotus

8

24

22

5

12

71

Pro Natura

 

 

 

 

 

 

Tatabányai

9

20

15

25

10

79

Troglonauta

 

 

 

 

 

 

Vulkánszpel.

10

25

20

25

12

93

 

Magyarázat: A Bíráló Bizottság az 50 pontot el nem ért csoportok pályamunkájánál a pontszámot a táblázatban nem tüntette fel.

 

A pályamunkák rövid értékelése

 

Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport

 

A nagyon sokoldalú, szakmailag egyenletesen igen magas színvonalú, példamutatóan dokumentált, kiváló összefoglalást tartalmazó pályamunkát a Bíráló Bizottság egyhangúlag a legkie­melkedõbb munkának tartotta.

 

Vulkánszpeleológiai Munkacsoport

 

A szorgalmas és rendszeres munkával készült, példátlanul gazdag feltárási, bejárási anyagot tartalmazó dolgozat dokumentációs anyagban egyedülállóan gazdag. A térképi, szöveges, fényképes dokumentációt egyedülálló módon egy jól szerkesztett, érthetõ szövegû videofilm egészíti ki. A csoport munkájának természetébõl adódóan általános tudományos munkával csak kisebb mértékben foglalkozik.

 

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület

 

A sokoldalú kutatási tevékenységet, értékes térképeket és számottevõ feltárási munkát tartalmazó pályamunka értékét csak formai hiányosságok és egy tudományos jelentésbe nem illõ szövegezésbeli komolytalanságok csökkentik.

 

Acheron Barlangkutató Szakosztály

 

A kulturált, jól szerkesztett pályamunka jelentõs, jól dokumentált feltárási eredményeket tartalmaz. A csoport egyéb dokumentációs tevékenysége és a tudományos kutatási eredményei a tárgyévben sajnos aránylag szegényesek. A jelentésben leadott Csodabogyós-barlang térképezési munkálatait, illetve a fokozottan védett barlangok állapotfelvételét a Természetvédelmi Igazgatóság megbízása alapján végezték, így az a pályázat értékelésénél nem számítható be. A pályamunka a különdíjat a jól dokumentált feltárási eredményekért kapta.

 

Plecotus Barlangkutató Csoport

 

A pályamunka dokumentált jelentõs feltárásokat és hasznos kutatási eredményeket tartalmaz. Sajnálatos, hogy kevés a fotómelléklet, a résztérképek nehezen illeszthetõek és a jó összefoglalások csak fejezetenként szétszórtan találhatók meg. A pályamunka a feltáró tevékenységdokumentálásáért, valamint a tudományos kutatás területén elért eredményekért részesült különdíjban.

 

Tatabányai Barlangkutató Egyesület

 

Az értékes, szép kivitelû dokumentációt, számottevõ feltárási eredményt, a dokumentációhoz kapcsolódó szórvány kutatási eredményt tartalmazó pályamunka értékét csak a nevezéktanilag elfogadhatatlan barlangnevek, komolytalan megfogalmazások és a térképekrõl hiányzó aránymérték csökkenti. A pályázat a különdíjban kiemelten a dokumentációs munka alapján részesült. (A Bíráló Bizottság itt is felhívja a csoport figyelmét, hogy a Kullancsos- és a Benzinkút-barlang közötti összefüggés kimutatása érdekében végzett érdekes, értékes és jól értékelt légáramlási vizsgálat kipufogó gázzal kifejezetten életveszélyes.!)

 

Bakony Barlangkutató Egyesület

 

A sok nehézséggel küzdõ csoport kisebb feltárási és tudományos vizsgálati eredményei mellett, a pályamunkában egy kataszteri egységet szépen feldolgozott.

 

Alba Regia Barlangkutató Egyesület

 

A pályamunka kulturált kivitelû, jól összefoglalt, sokoldalú, de minden témakörben aránylag szerény tartalmú. Sajnos a csoport az elmúlt évekhez hasonlóan a mért adatok értékelésével, a következtetések levonásával jelen pályamunkában sem foglalkozott. Egyébként a korábbi évek eredményességéhez képest tapasztalható visszaesés okai a csoportélet c. fejezetben megtalálhatóak.

 

Troglonauta Barlangkutató Csoport

 

A pályamunka példamutatóan dokumentálja az érdekes és sokat ígérõ területen építkezés során megnyílt Buda-barlangban végzett munkát.

 

Heliktit Barlangkutató Csoport

 

A csoport a szentgáli Kõ-lik régészeti és biológiai feldolgozásának szorgalmazásáért részesült különdíjban.

 

Pro Natura Barlangkutató Csoport

 

A szorgalmas csoportmunkáról tanúskodó, tudományos kutatást ugyan nem tartalmazó pályamunka értéke a néhány barlangról készített dokumentáció.

 

Kraus Sándor

 

Igen figyelemre méltó, ha valaki a tárgyévben leírt dolgozatait igen jó összefoglalással kiegészítve a Társulat dokumentációs tárába beküldi. Még figyelemre méltóbb, ha valaki olyan sokat és olyan sokoldalúan dolgozik, hogy az egy egész csoportnak is becsületére válna. Nagy kár viszont, hogy a szerzõ írásaiban mindent elkövet, hogy az olvasótól kezdve a csak zárójelben említett hivatkozások írójáig mindenkit magára haragítson. Ezzel tu­dományos eredményeivel szemben is ellenérzést keltve. Ennek ellenére a bizottság majdnem egyhangúan a dolgozat kiemelkedõ tudományos értékéért, ezen belül is elsõsorban a kiváló metszete­kért ítélte oda az elsõ díjat.

 

Kalicza Tibor - Szablyár Péter

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat alapító tagjairól elkészített videofilm, mely egy sorozat elsõ tagja, újszerû és a kor szellemének megfelelõ kezdeményezés. Emberközelbe hozza azon tiszteletreméltó szakembereinket, akik még élõben mesélhetnek a barlangkutatás régmúlt eseményeirõl.

 

Hardi Ágnes

 

A pályamunka a Tapolcai-tavasbarlangban végzett mikrobiológiai vizsgálatok jól dokumentált leírását tartalmazza.

 

Horváth Zsuzsa

 

A hazánk idegenforgalmi barlangjainak állapotáról és fejlesztési lehetõségeirõl készített, gondosan összegyûjtött adatokra épülõ szép tanulmány ötletekben és javaslatokban gazdag. Kár, hogy a szerzõ az anyagban és gondolataiban rejtõzõ lehetõségeket csak részben használja ki.

 

Varga Miklós

 

A denevérekrõl szóló ismeretterjesztõ dolgozat sajnos tartalmi és formai hiányosságokat tükrözött.

 

 

Bíráló Bizottság

 

XXXVII. MKBT Vándorgyûlés

Budapest, 1993. június 18-20.

 

Az idei barlangnap megrendezésének megtisztelõ feladata a MAFC Barlangkutató Csoportjának jutott. Már csütörtök este közel száz ember töltötte az éjszakát a Pál-völgyi kõfejtõben, igaz a rendezvény zárásáig is csak mintegy 300-an regisztráltatták magukat.

A barlangtúrák péntek délelõttõl folyamatosan zajlottak, a Mátyás-hegyi-, a Ferenc-hegyi, a József-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangokban. Ez utóbbi kettõ iránt sajnos a hatalmas érdeklõdés miatt lehetetlen lett volna a barlangok komolyabb károsodásának veszélye nélkül minden igényt kielégíteni.

Pénteken este népes közönség elõtt felavatásra került a Barlangkutató emlékkert, s a túrák még az ünnepség után is folytatódtak.

Szombaton korán reggel rendhagyó módon az elméleti feladatokkal kezdõdött a hagyományos vetélkedés 21 csapat kö­zött a Marcel Loubens Kupáért. A verseny során a résztvevõknek ügyességi, tájékozódási, geológiai feladatokat kellett megoldaniuk a Mátyás-hegyi-, a Harcsaszájú- és a Kis-Hideg-lyuk barlangok­ban, s a Barlangi Mentõszolgálat tanulságos bemutatóját követõen került sor a kupa végeredményét eldöntõ felszíni kötéltechnikai feladatra. Itt a népes közönség biztatása közepette egyszerre két csapat küzdött a felfüggesztett "finomabb falatok" elfogyasztásáért. A végeredmény a korábbi években megszokottnál sokkal erõsebb BEAC-os fölényt mutat:

 

1. BEAC II.               554 pont

(Lettner G., Tisje L., Nyerges A.)

2. BEAC-FTSK vegyes                                538 pont

(Aknai Z., Elekes B., Zsólyomi Zs.)

3. Papp F.-BEAC vegyes                              506 pont

(Maucha G., Szabó L., Csekõ Á.)

4. BEAC I.                478 pont

5. BEAC IV.              477 pont

6. BEAC III.              442 pont

7. Karszt I.                440 pont

 

Az eredmény kihirdetésére az esti tábortûz mellett a Cholnoky-pályázat díjainak kiosztása után került sor. A verseny elsõ három helyezett csapatának tagjai értékes díjakat vehettek át, amelyeket a Sport és Túra BT ajánlott fel. A szombat esti progra­mot a vacsora után diavetítés zárta, amelyen immáron nagy közönség elõtt, nagy sikert aratva a BEAC tavaly nyári olaszországi Pozzo della Neve (-1050) expedíciójáról, Rose György (BEAC) és Zsólyomi Zsolt (FTSK) tavaszi franciaországi nemzetközi versenyen való sikeres szereplésérõl, ill. a MAFC néhány korábbi túráiról láthattunk vetítettképes elõadást.

20 fõ nevezett a vasárnap délelõtt megrendezett egyéni versenyre, amelyet két egymás mellett elhelyezett azonos beszere­lésû kötélpályán kieséses rendszerben bonyolítottunk le. A végeredmény: (zárójelben a többfordulós vetélkedés során elért legjobb idõeredmény)

 

1. Nyerges Attila (BEAC)      1'22

2. Rose György (BEAC)                 1'35

3. Lettner Gábor (BEAC)      1'37

4. Maucha Gergely (Papp F.)  2'06

 

Itt ezen a helyen szeretné a rendezõség megköszönni azoknak a segítségét, akik nélkül aligha boldogult volna: A kiadvány idõre való elkészülésében Kósa Attilának és Adamkó Péternek vannak elévülhetetlen érdemei. A szervezésben és a lebonyolításban Fleck Nóra és Ézsiás György (Travi) segített a legtöbbet, míg a vacsora elkészítésében a Labirint csoport és a "Csehó a Há­rom Nõvérhez" munkatársai jeleskedtek. A túrák vezetése a barlangokba a Kinizsi, a Bekey és a Micima(fc)kó csoportok segítsége nélkül megoldhatatlan feladat lett volna a szervezõk számára. Az itt felsoroltakon kívül is még sokan több-kevesebb munkával járultak hozzá a sikeres rendezéshez, s ha dohányosok nem lettek volna a körünkben a kõfejtõben, a rendezõ csoportnak szinte nem is kellett volna takarítani a tábort követõen, ami az összes résztvevõt dicséri, így nekik is külön köszönet.

 

MAFC Barlangkutató Csoport

 

Nyílt levél a fõtitkárhoz

 

Tisztelt Leél-Õssy Szabolcs !

 

A Mûsorfüzet elõzõ számában "Fõtitkári közlemények" címszó alatt megjelent nyílt leveledre kívánok reagálni ugyancsak nyilvánosan, mivel volt (lemondott) elnökségi tagként személyesen is érintve érzem magam.

Meglehetõsen nagy bátorságra (és szerintem az önkritika hiányára) vall, hogy néhány napos fõtitkári múlttal a hátad mögött marasztalsz el keményen olyan embereket, akik éveket, évtizedeket dolgoztak - és dolgoznak ma is - önzetlenül a Társulatért. Teszed ezt úgy, hogy tudomásom szerint Te eddig ezért egy szalmaszálat sem mozdítottál, s ki merem jelenteni, hogy a társulati ügyekben teljesen tájékozatlan vagy. Ez sajnos az elnökségben nem csak Rád jellemzõ. Pontosan ez a tájékozatlanság és az ebbõl eredõ zavarok voltak azok, melyek több elnökségi tagot is lemon­dásra késztettek.

 

Vitába kell szállnom programod egyik (egyetlen?) pontjával is. Nem a tagokat kell közelebb hozni a vezetõséghez, hanem a vezetõségnek kellene leszállni a fellegekbõl és közelebb kerülnie az aktív tagsághoz. Véleményem szerint erre a jelenlegi összetételû elnökség nem képes.

Végezetül kérésednek eleget téve, megteszem "jobbító szándékú" javaslatomat. Mivel a jelenlegi elnökségben már szinte csak hírmondónak maradt közgyûlés által választott tisztségviselõ, etikusnak tartanám a vezetõség kollektív lemondását, rendkívüli tisztújító közgyûlés összehívását. Persze az érintetteket ismerve, ez nehéz dolognak tûnik, de én remélem, hogy még mindig többen vannak a Társulat felé elkötelezettek, mint a poziciómániákusok. (Kérem, akinek nem inge, ne vegye magára!)

 

Budapest, l993. augusztus 5.

 

Barlangkutatói üdvözlettel:

Juhász Márton

 

HÍREK

 

A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság megbízásá­ból, a nyár folyamán elkészült a Leány-barlang, a Legény-barlang és a Solymári-ördöglyuk lezárása. A Solymári-ördöglyuk látogatására a többi budapesti barlanghoz hasonlóan nyílik lehetõség: kulcsfelvétel és leadás az általános szabályok szerint a Barlangközpontban. A Leány- és Legény-barlang látogatási lehetõségének szabályozására a közeljövõben kerül sor.

 

Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság

 

Barlangföldtani nyílt túra lesz a Ferenc-hegyi-barlangban 1993. szeptember 18-án. Találkozás 9 órakor a barlangnál.

Kraus Sándor

 

1993 október folyamán a Francia Barlangkutató Szövetség Thierri Mason vezetésével túrát szervez a Gouffre Berger-barlangba. A túrára 1000 m-es aknában ki- és beszerelési gyakorlattal rendelkezõ barlangászok jelentkezését várják. További részletes információt Edit Limagne (Marek) ad a 33/84-51-62-08 (Franciaország) telefonszámon.

 

Titkárság

 

Az Acheron Barlangkutató Szakosztály, a Labirint Csoport részvételével a balatonedericsi Csodabogyós-barlangnál július 22. - augusztus 1. között szervezett kutatótábort. A barlangban három különbözõ helyen sikerült 200 m-nyi új részt feltárni, emel­lett folytattuk a térképezési és állagvédelmi munkákat is.

A legjelentõsebb új szakasz, a 120 m összhosszúságú, 15-25 m magas és 1-1,5 m átmérõjû "Patakmeder", amelynek hasa­dékfolyosója a hajdani vízelfolyási nyomokról kapta a nevét. E járat - elhelyezkedését tekintve kulcsfontosságú lehet a szomszédos, 360 m hosszú Szél-likkal való összeköttetés szempontjából is.

Az új szakaszokban több helyen fosszilis nagyemlõs csontokra bukkantunk, amelyek vizsgálata folyamatban van. A Csodabogyós-barlang jelenlegi hossza az új feltárásokkal együtt kb. 2750 méterre tehetõ.

 

Kárpát József

 

A Tatabányai Barlangkutató Egyesület 5, ill. a MAFC 2 tagja 1993. június 23-28. között közös túrát szervezett az olaszországi Canin-platóra, az Abisso della Funivia zsombolyba.

A barlang végpontjának elérését a rossz idõjárás ill. a hiányos ismeretek meggátolták, de a környék látnivalói - Canin-pla­tó, növény- és állatvilág, fidó-didó, karsztképzõdmények - bõven kárpótoltak minket. A programot kollektív karabinergyûjtés, kukabúvárkodás, autószerelés színesítette. A túra résztvevõi: Torda István, Németh Zsolt, Duzsik Róbert, Polacsek Zsolt, Szentirmai Enikõ, Sári Károly, Nagy Attia

 

***

Értesítjük a tisztelt tagságot, hogy etikátlan és minõsíthetetlen magatartásunk miatt ezentúl nem vezetünk túrákat a Keselõ-hegyi-barlangba. Egyben a Gerecse Barlangkutató Egyesület elnézését kérjük a történtekért, s ígérjük, nem hagyjuk többé köteleinket közprédára a barlangban, s nitteket sem fúrunk a 70-es években fúrtak helyett... A barlang kutatását is befejezzük bár a májusban kimászott 26 m magas kürtõ ígéretesnek tûnik. A barlang bejárásával kapcsolatban javaslatunk a következõ: a bejáratot gyorsan le kell zárni, nehogy valami illetéktelen barlangkutató belemásszon, hiszen ott semmi keresnivalója!

 

Tatabányai Barlangkutató Egyesület

 

A Vulkánszpeleológiai Kollektíva 1993 júliusában sikeresen megtartotta ez évi, immár IX. táborát a Tokaji-hegységben, Rostallón.  A tábor munkáját támogatta a Karszt és Barlang Alapítvány és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Az 58 résztvevõ­bõl mintegy 40-en vettek részt a barlangkutató munkában, a többi­ek pedig mint vendégek és családtagok kapcsolódtak a tábori élethez.

Tevékenységünk során folytattuk a Tokaji-hegység elõzõ évben megkezdett barlangkataszterezõ munkáját. Mint már koráb­ban hírt adtunk róla e fórumon is, 1992-ben 123 barlangot regiszt­ráltunk az 5500-as barlangkataszteri területen. Idei munkánk eredményeként további 97 újabb barlangot dolgoztunk fel. Így a Tokaji-hegység ismert barlangjainak száma 1993 nyarán már 220 volt. Az újonnan feldolgozott barlangok majd mindegyike a vulkáni kõzetek (különbözõ andezit- és riolitváltozatok) sajátságos lepusztulása során másodlagos úton keletkezett 5 m körüli kisebb üreg, de vannak köztük azért impozáns, 30 m feletti, szilikátkép­zõdményekkel díszített, változatos formakincsû nagyobbacska barlangok is. Az utóbbi két vulkánszpeleológiai tábor során újon­nan megismert 200 barlang ellenére is azt kell mondanunk, hogy a hegység barlangjainak csak töredékét ismerjük. A két tábor ideje alatt még mindig nem volt elég lehetõség a Tokaji-hegység 1000 km²-e minden "barlanggyanús" helyének bejárására. Tehát a további eredmények reményéne tervezzük a barlang-kataszterezõ munka folytatását.

Ez úton is köszönöm a IX. Vulkánszpeleológiai Tábor minden résztvevõjének odaadó, önzetlen tevékenységét és a támo­gatók segítségét.

Eszterhás István

 

Az 1993. május 13-23. között Franciaországban megren­dezett elsõ Pireneusi Kalandos Játékokon (Jeux Pirénéens de l'Aventure) a nemzetközi barlangászversenyen az alábbi eredmény született:

 

1. Franciaország            C.Clari                         S.Keller
2. Franciaország            B.Fromento         C.Azmaud

3. Belgium                   M.Hermant          B.Tilman

4. Magyarország          Rose György               Zsólyomi Zsolt

5. Spanyolország           D.Gimeno                    M. Gimener

6. Csehország               M.Hofa                        Z.Kadlec

7. Spanyolország           R.Quitan                      A.Parra

8. Bulgária                    K.Garben                     J.Gueorguiev

9. Románia          A.Posmoseviu               T.Lascu

10. Kanada           P.Bergeron          M.Labrie

11. Olaszország             Valentina Bertorelli               G.Laso

 

A két év múlva Franciaországban megrendezendõ Pireneusi Kalandos Játékokon való részvételhez az MTSZ Barlang Bizottsága válogatóversenyt rendez, melynek feltételeit, helyét és idejét a Mûsorfüzetben fogja közölni.

 

Bajna Bálint

 

A II. kerületi önkormányzat "Természeti értékeink" cím­mel pályázatot hirdet általános és középiskolások és egyetemisták részére. A pályázóknak a kerület természeti értékei rendszertani, ökológiai, geológiai, illetve környezetvédelmi szempontú felméré­sére kell vállalkozniuk. A kategóriánkénti gyõztesek pénzjutalom­ban részesülnek. A pályázatokat ez év október 1-jéig kell leadni az önkormányzatnál.

 

Titkárság

 

A Turista és Természetjáró Információs Egyesület gyalogos, kerékpáros. barlangász és vízi túrákhoz szeretne információival segítséget nyújtani. Információs bázisuk segítségével lehetõség van túrák, kirándulások megtervezésére, összeállítására, olcsó szálláshelyek kiválasztására.

Érdeklõdni lehet: Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Házban telefonon: 1-697-166, vagy személyesen: 1042 Budapest IV. Ist­ván út 17-19. õsztõl péntekenként 15-16 óra között tanácsadó szolgálat mûködik.

 

Turista és Természetjáró Információs Egyesület

 

AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY HÍREI

 

Társulatunk Oktatási Szakosztálya 1993. július 17-24. között Barlangkutatói Tanfolyamot rendezett Pusztamaróton. A tanfolyam oktatói Gádoros Miklós, Hazslinszky Tamás, Juhász Márton, Kraus Sándor és dr. Lénárt László voltak.

Sikeres vizsgát az alábbi kutatók tettek: Hegedûs Gergely, dr. Horváth Lóránt, Kertész Ákos, Molnár Gergely, Novák Róbert, Somogyvári Ferenc, Szabó Gábor, Vid Gábor. Hegedûs Gábor egészségi okok miatt nem vizsgázott, l fõ pedig nem felelt meg a vizsgán.

A tanfolyam megszervezéséért és lebonyolításáért külön köszönet illeti Juhász Mártont.

 

BARLANGI IDEGENVEZETÕI TANFOLYAM

 

Társulatunk a Barlangtani Intézettel közösen elõrelátható­lag november folyamán, késõbb meghatározott idõpontban vizs­gával záródó Barlangi Idegenvezetõi Tanfolyamot rendez Aggteleken, ill. Budapesten.

A tanfolyam tananyaga középfokú iskolai végzettséget, ill. azzal egyenértékû ismereteket feltételez.

A résztvevõk, sikeres vizsga esetén barlangi idegenvezetõi igazolványt és jelvényt kapnak, amely idegenforgalmi barlan­goknál állandó, ill. alkalmi túravezetõi állás betöltésére ad lehetõséget.

A tanfolyam részvételi díja MKBT tagoknak 500 Ft, mely összeg tartalmazza a tanfolyam és vizsga költségeit (igazolvány, jelvény), a jegyzet árát és az Aggtelek - Budapest utazást. A résztvevõknek ezen felül az odautazást (Aggtelekre) és a visszautazást (Budapestrõl), valamint a szállást (3 éjszaka Aggte­leken a Barlangszállóban, 250 Ft/fõ/éj és 1 éjszaka Buda­pesten, kb. 400 Ft/fõ/) és az étkezést kell fedezniük.

Kérjük a jelentkezõket, hogy a kitöltött jelentkezési lapot és a részvételi díjat legkésõbb 1993. szeptember 30-ig szívesked­jenek beküldeni.

 

 

FELHÍVÁS

 

A Barlangkutató Emlékkert befejezését ez év halottak napjára tervezzük. Az eddigiek megvalósítását - néhány társulati tagunk önzetlen segítségén túl - a Karszt és Barlang Alapítvány, a Fõvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottsága azonos mértékû, és az Amphora Könnyûbúvár Klub anyagi hozzájárulása tette lehetõvé.

Az emlékkert méltó befejezéséhez még kb 40 ezer Ft-ra lenne szükség. Kérjük a barlangkutató csoportokat, barlangkutató­kat foglalkoztató gazdálkodó szervezeteket, hogy lehetõségeikhez képest adakozzanak e nemes cél érdekében.

Pénzbeli adományaikat a Karszt és Barlang Alapítvány MHB 323-88880-20994 számlaszámára (címe azonos a Társulaté­val) kérjük átutalni, amely összeg ez évben még csökkenti az adóalapot! Támogató hozzájárulásukat elõre is köszönjük! Az emlékkertet létrehozó csoport nevében

 

Szablyár Péter

ÚJ KIADVÁNYOK

 

Ajánlás a budai Rózsadomb és környéke termálkarsztja UNESCO Világörökség-listára történõ felterjesztéséhez.

Szerkesztette: Hazslinszky Tamás, dr. Nádor Annamária, Szablyár Péter

 

A kiadvány - amely elõször összegzi e karsztos térség eddigi tudományos kutatásának eredményeit - korlátozott példány­számban, angol nyelvû összefoglalóval 210 Ft/db önköltségi áron kapható a Titkárságon.

 

Balázs Dénes: A Húsvét-sziget fogságában

 

Az izgalmas útleírás nemcsak a rejtélyes, hatalmas kõszobrok világába kalauzolja el az olvasót, hanem megismertet a sziget vulkanikus formakincsével és az ott található lávabarlangokkal is.

Kapható 260 Ft-ért a Titkárságon.