Karszt- és Barlangkutatási TÁJÉKOZTATÓ

 

1971. 6

 

 

 

Belső használatra !

Kiadja: MTESZ Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

Bp. VI. , Gorkij fasor 46-48.

Felelős szerkesztők: Dr. Dénes György és Székely Kinga

73-2320-MTESZ HNy.

Bp. Készült: 650 példányban

 

 

A digitális változatot készítette: Dr. Nyerges Miklós, 2002

 

 

TARTALOM

 

KALNICZKY IMRE 1899-1971

Kertai György sírkőavatása

 A Nemzetközi Karszt-terminológiai Bizottság munkájáról

 A Dachstein-barlangok felfedezésének 60. évfordulója

 Elhangzott előadások

 BARLANGKATASZTEREZÉS

 Jelentés a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1971. évi zsombolykutató táboráról

 KITÜNTETÉS

 KÜLFÖLDI BIBLIOGRÁFIAI FIGYELŐ

 

 

KALNICZKY IMRE 1899-1971

 

Nem volt már fiatal, amikor az ötvenes évek elején az ujjászülető magyar barlangkutatás munkatársainak sorába lépett: Egyesülete a Kinizsi Sportkör volt, barlangkutatási tevékenysége azonban messze túlnőtt szakosztályának szűk keretein. Az MKBT újjáalakulása előtti időben aktívam résétel a Magyar Hidrológiai  Társaság Központi Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizottságának munkájában, később pedig - mint barlangkutató csoportjának képviselője - a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat választmányában tevékenykedett.

"Imre bácsi" - ahogy őt mindenki nevezte - a nehéz feltáró munkákban lelkesedésével, bámulatos akaraterejével túltett a fiatalokon. Amikor mások már feladták a reményt, az ő optimizmusa, a bajokat derűben feloldó természete mindig új rohamra serkentette a lankadókat, a hitetlenkedőket. Nem kis része volt az égerszögi Szabadság-barlang feltárásában; részvétel az 1957. évi alsóhegyi expedícióban, hosszú éveken át dolgozott a Teresztenyei-barlangrendszer feltárásán és a budai barlangokban, segített a Vértes és a Bakony barlangjainak feltérképezésében. Az utóbbi években szívbetegsége akadályozta aktív részvételét a barlangkutatási munkákban.

Kalniczky Imre halálával súlyos veszteség érte a magyar barlangkutatók táborát. Nincs többé körünkben szeretett Imre bácsink, szívünk mélyén azonban örökre megőrizzük az ő közvetlen, segítőkész és életderűs lényének emlékét.

Dr. Balázs Dénes

 

Kertai György sírkőavatása

 

Dr.Kertai György akadémikus, Társulatunk Tanácsadó Testülete volt elnökének síremlékét 1971. október 29®én délután avatták fel a Farkasréti temető ben. Az emlékünnepségen Társulatunkat Jamrik Károly társelnök vezetésével küldöttség képviselte. Az MKBT koszorúját titkárunk Székely Kinga helyezte el a síremléken, majd a magyar karszt- és barlangkutatók nevében dr. Dénes György, Társulatunk főtitkára az alábbi szavakkal emlékezett Tanácsadó Testületünk feledhetetlen elnökére: "Kertai György a legsokoldalúbb, a legszélesebb látókörű emberek egyikeként a tudományok, sőt a művészetek széles területein is otthonosan mozgott. A földtannak pedig jóformán minden ágazatában alkotóan tevékeny szakembere volt. Mint kisdiák, majd mint geológus hallgató élénk szakmai érdeklődéssel járta, kutatta a karsztos üregeket, barlangokat. Első nyomtatásban publikált szakmai dolgozatát barlangi ásványokról írtam.És bár utóbb gazdag életműve főként a kőolajgeológiához kapcsolódott, a karsztgeológia, a karszt- és barlangkutatás ügye mindvégig kedves maradt számára. Érdekelte minden munkánk, minden eredményünk. Ajtaja és szíve mindig nyitva volt számunkra. Várta és szívesen hallgatta beszámolónkat és mindig kész volt segíteni, ha kellett.

Ezért most, midőn a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat koszorúját siremlékére helyezzük, nemcsak Kertai György akadémikusra, a nagy tudósra, a nagyszerű szervezőre és a magas beosztású, kiváló szakmai vezetőre emlékezünk tisztelettel és kegyelettel, de soha el nem múló szeretettel emlékezünk Kertai Gyurkára, a mindig segítőkész őszinte jóbarátra, szívünk egész melegéve1.

Dr, Dénes György

 

A Társulat elnöksége 1971. október 14-én, elhangzott ülésén dr. Dénes György főtitkár röviden beszámolt az augusztusban Társulatunk által sikeresen megrendezett Nemzetközi Karsztmorfogenetikai Szimpóziumról, s arról, hogy a Társulatunk több vezetője vett részt külföldi szakmai értekezleteken és nemzetközi konferenciákon. Bejelentette, hogy a Társulat könyvtára Barbie Lajos hagyatékából számos igen értékes könyvvel, folyóirattal és más karsztos vonatkozásu adománnyal gyarapodott. Javaslatára az Elnökség hálás köszönetét fejezte ki Barbie Lajos özvegyének; aki. férje értékes hagyatékát a Társulatnak adományozta

Beszámolt Dénes dr. a Nemzetközi Karszt-terminolögiai Bizottság Ausztriában lezajlott munkaüléséről, és a Bizottság munkájában résztvevő országok szakembereinek ezzel kapcsolatos feladatáról. Javaslatot terjesztett elő egy magyar Karszt-terminológiai Szakbizottság létrehozására. Az elnökség a javaslatot elfogadta és megbízta dr.Dénes Györgyöt, hogy dolgozza ki a Bizottság feladatát és fogja össze annak munkáját. Balázs Dénes dr. a Nemzetközi Karszterózió Bizottság Angliában lezajlott szimpóziumáról adott rövid ismertetést, azzal a megjegyzéssel, hogy a részletes beszámolót a Társulat előadóülésén tartja meg. Egyben jelentette, hogy a Karszterózió Bizottság következő ülésére 1973-ban Csehszlovákiában, a VI. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus keretén belül kerül sor.

A Társulat választmánya 1971 október 26.-án ülést tartott. Az ülést Jamrik Károly társelnök nyitotta meg és ismertette a napirendet. Dr. Dénes György főtitkár beszámolójában ismertette a nyár eseményeit. Értékelte a Társulatunk által megrendezett Nemzetközi Karsztmorfogenetikei Szimpózium eredményeit. Örömmel jelentette, hogy több külföldön rendezett jelentős szakmai konferencián és kutatótáborban társulatunk képviseltette magát.

A főtitkár beszámolójában foglalkozott a Társulat anyagi helyzetével, megjelent kiadványainkkal és ismertette az elnökségi ülés határozatait. A hivatalos beszámolót követően a főtitkár az elnökség, a választmány és a Társulat egész tagságának nevében meleg szavakkal köszöntötte az ülésen személyesen jelenlévő dr. Tulogdi János ny. egyetemi tanárt, Társulatunk tiszteleti tagját, 80. születésnapja alkalmából, köszöntötte dr.Koch Sándor ny. egyetemi tanárt a magyar ásványtan tudományának kimagasló egyéniségét, Társulatunk tiszteleti tagját 75. születésnapján és Bogsch László egyetemi tanárt, Tanácsadó Testületünk elnökét 65. születésnapja alkalmából.

 

A Nemzetközi Karszt-terminológiai Bizottság munkájáról

 

 

A Nemzetközi Szpeleológiai Unió 1969-ben Stuttgartban megtartott kongresszusa Karszt-terminológiai Bizottságot szervezett és annak vezetésével Max H. Fink dr. -t, a Bécsi Tudományegyetem Természeti Földrajzi Tanszékének adjunktusát bízta meg. A kongresszus a Bizottság tagjává választotta Dénes György dr. -t, Társulatunk főtitkárát is. A Nemzetközi Karszt-terminológiai Bizottság első ülését még Stuttgartban, a kongresszus alkalmával megtartotta. Az ülésen a Bizottság megállapította, hogy a nemzetközi szakmai értekezletek, a szakmai publikációk és a nemzetközi szakmai tapasztalatcsere legnagyobb nehézségét a szpeleológiai kifejezések szakszótárának hiánya okozza. Ezért nehezen oldható meg a különböző nyelveken megjelenő fontos publikációk pontos lefordítása, vagy tolmácsolása is. A pontatlan fordítás, illetve tolmácsolás félreértéseket okoz és így előfordulhat, hogy értékes megállapítások meg értés hiányában elsikkadnak. Ezért a Nemzetközi Bizottság első és legfontosabb feladataként többnyelvű szpeleológiai szakszótár szerkesztését és kiadását határozta meg és megbízta a Bizottság vezetőjét, hogy 1971, évre a Bízottságot Ausztriába munkaülésre hívja össze.

A Hallsatti-tó melletti Obertraunban, a Dachstein lábánál lévő Osztrák Szövetségi Sportiskola épületében (ez olyasféle, mint Magyarországon a tatai edzőtábor) ült össze 1971, szeptember 13-án a Nemzetközi Karsztterminológiai Bizottság munkaülése. Az ülésen az osztrák szakembereket a bizottság vezetőjén, Fink dr. -on kívül H. Trimmel dr. , a Nemzetközi Szpeleológiai Unió főtitkára, H. Siegl dr. linzi professzor és A.Spiegler dr. a bécsi egyetem tud. munkatársa, a német karsztmorfológusokat H. Liedtke dr. , a bochumi Ruhr-Egyetem professzora, valamint U.Jenatschke tud. kutató, a svájci szpeleológusokat A. Bögli dr. luzerni professzor, a francia nyelvterületet

B. Géza a párizsi egyetem geológus professzora, a Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnöke, a délszláv karszt szakembereket F.Habe dr. a Szlovén Barlangtani Kutatóintézet vezető munkatársa és J. Kunaver a ljubljanai egyetem adjunktusa, a román kutatókat T. Orghidan docens, a bukaresti Speológiai Intézet igazgatója, az olasz szakembereket F. Forti mérnök, a trieszti egyetem földtani intézetének tud. munkatársa, a svéd kutatókat L. Tell, a Bizottság szeniorja, végül a magyar szakembereket Dénes György dr. tud. kutató, az MKBT főtitkára képviselte.

Másirányú kötelezettségeik miatt személyesen nem jelenhettek meg és így írásban terjesztették elő javaslataikat a spanyol nyelvterületet képviselő A. Nunez Jimenez professzor, a Kubai Tudományos Akadémia elnöke, az angol nyelvterületet képviselő M. Sweeting professzornő, A.Cigna dr. a római egyetem professzora és P. Fénélon francia professzor.

A Bizottság ülésének kezdetén tudomásul vette Géza és Trimmel professzorok bejelentéseit, hogy a Nemzetközi Földtani Unió és a Nemzetközi Földrajzi Unió Terminológiai Szakbizottságaival állandó kapcsolat létesült és azok a karsztos szakkifejezések vonatkozásában a Nemzetközi Szpeleológiai Unió Karszt-terminológiai Bizottságának munkaeredményeit készek elfogadni és

a maguk összeállításába beiktatni. Ennek személyi biztosítéka, hogy Géza professzort a Földtani Unió Terminológiai Szakbizottsága, Trimmel profeszszort pedig a Földrajzi Unió Terminológiai Szakbizottsága tagjává választotta. Sajnálatos, hogy a Nemzetközi Hidrológiai Unió keretében Terminológiai Szakbizottság még nem működik, így e területen együttműködés kialakítására egyelőre nincs lehetőség.

Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy az 1971, évi munkaülésszak keretében elsősorban a karsztmorfológiai szakkifejezéseket tárgyalja, a karszthidrológia terminusai közül csupán a legfontosabbakat, a karszthidrológiai szakkifejezések részletes feldolgozását későbbi ülésszakra halasztja, amikor már lehetőség nyílik a Nemzetközi Hidrológiai Unióval való együttműködésre.

A Bizottság ezután megállapodott, hogy a szakkifejezések egyértelmű értelmezése érdekében azokat röviden körülírja, de a munkaértekezlet rendkívül kiterjedt feladatához képest rendelkezésre álló viszonylag rövid idő miatt nem tekintheti egyelőre feladatának az egyes szakkifejezések nemzetközileg kötelező érvényű tudományos definiálását; mindemellett a terminusok szükségszerü körülírásánál szakszerűségre, tömörségre és félreérthetetlen egyértelmüségre törekszik, ami utóbb a definíciók nemzetközi érvényű megfogalmazásának is vitaalapjául szolgálhat. A Bizottság elvi határozatot hozott, hogy - egyes elkerülhetetlen kivételektől eltekintve-, a szakkifejezések meghatározásai genetikai elemeket nem tartalmazhatnak.

A Bizottság ezt követően öt napos ülésszaka során többszáz szakkifejezést vitatott meg és rögzített jegyzőkönyvében. Az ülésszak keretében két terepbejárásra is sor került. Egyik alkalommal a Dactestein-fennsíkon a felszíni karsztjelenségek sorát keresték fel és nevezték meg saját nyelvükön a Bizottság tagjai, másik alkalommal a Dachstein-Mammuth-barlangot és a Dachstein Rieseneishöhle-t (jégbarlangot) járták be és rögzítették jegyzőkönyvben a barlangi formák és képződmények nevét a különböző nyelveken.

Az ülésszak végén határozatokat hozott a Bizottság, hogy tagjai saját országukban szervezzenek helyi Karsztterminológiai Szakbizottságokat és a hazai szakemberek minél szélesebb körének bevonásával vitassák meg az obertrauni konferencián megtárgyalt szakkifejezések saját nyelvi megfelelőit. A Nemzetközi Karszt-terminológiai Bizottság tagjai a saját országukban így összegyűjtött anyagot dolgozzák fel és 1972, tavaszán juttassák el a Nemzetközi Bizottság vezetőjéhez, aki azokból a nemzetközi szakszótár első kötetének tervezetét összeállítja és azt az 1973 szeptemberében Olmützben összeülő Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus munkabizottsága elé terjeszti megvitatása és esetleges korrekció végett, hogy azután a Kongresszus által jöváhagyott anyag nyomtatásban is kiadható legyen.

 

Dr. Dénes György

 

A Dachstein-barlangok felfedezésének 60. évfordulója

 

1911-ben sikerült az osztrák barlangkutatóknak a Dachstein oldalában az A. Mörk és H. Bock kutatók által 1910-ben felfedezett barlangszájon keresztül hatalmas barlangszakaszokat feltárniok, a Dachstein azóta világhírűvé vált barlangóriásaiba behatolniuk Ötven évvel később, 1961-ben nemzetközi szpeleológus találkozó keretében avatták fel a nagyszerű felfedezés emlékére emelt impozáns emlékművet a Dachstein lábánál fekvő Obertraun városka főterén.

A 60. évfordulón, 1971 szeptemberében is nemzetközi barlangkutató ünnepség színhelye volt a Dachstein-barlangcsoport és Obertraun városka. Szeptember 17-én Obertraun főterén, a felfedezés félévszázados jubileumán állított emlékmű előtt gyűlt össze a nagylétszámu ünneplő közönség.

A városka polgáraitól övezve megjelentek az osztrák szövetségi kormány és a tartományi kormány magasrangu képviselői, számos főhatóság területi vezetője, az: osztrák barlangkutatók népes tábora és számos külföldi ország barlangkutató szervezeteinek vezető képviselője, köztük Dénes György dr., Társulatunk főtitkára is.

Az ünnepséget a zenekar bevezetője után Hubert Trimmel dr. az osztrák barlangkutatók és egyben a Nemzetközi Szpeleológiai Unió főtitkára nyitotta meg, majd a városka polgármestere köszöntötte az előkelő bel- és külföldi vendégeket. Ezután az osztrák szövetségi kormány képviselője, majd a tartományi kormány elnökének helyettese mondott ünnepi beszédet.

Roman Pilz a Dachstein-barlangok most nyugalomba vonuló igazgatója emlékezett a hatvan év előtti felfedezésre és az azóta elhunyt kutatókra, majd Heinz Ilming, a bécsi barlangkutató csoport vezetője ismertette az újabb feltáró kutatások nagyszerű eredményeit.

A külföldről érkezett vendégek nevében Bernard Géza professzor, a Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnöke köszöntötte az ünnepség részvevőit és kívánt további nagyszerű munkasikereket az osztrák barlangkutatóknak.

A szép ünnepséget a zenekar fejezte be, majd az időközben leszállt alkonyatban a közönség fáklyásmenetben vonult a Szövetségi Sportiskola nagytermébe, ahol Heíner Thaler, Herbert Franke, Werner Hollender és társaik mutatták be a Dachstein-Mammuth-barlangban legutóbb lebonyolított kéthetes földalatti expedícióról készített mozgófílmet és ismertették az expedíció nagyszerű feltárási eredményeit, amellyel a Dachstein-Mammuth barlang feltárt és feltérképezett hossza megközelítette a 23 kilométert !

A jubileumi ünnepséget díszvacsora zárta Ie, ahol többek között Társulatunk főtitkára, Dénes dr. is pohárköszöntőt mondott és a magyar barlangkutatók nevében jó szerencsét és további nagyszerű sikereket kívánt osztrák barátainknak, kutatótársainknak.

D.Gy.

 

 

Elhangzott előadások

 

· október 21. Dr. Balázs Dénes: Beszámoló a Nemzetközi Karszterózió Bizottság oxfordi konferenciájának munkájáról. (Az előadás részletes ismertetése megjelent a TÁJÉKOZTATÓ 1971. évi 5, számában. )

 

· október 25.. Dr. Dénes György Beszámoló a Nemzetközi Karszt-terminológiai Konferencia munkájáról és az azt követő tanulmányútról.

A Nemzetközi Karszt-terminológiai Konferencia részletes ismertetése e számunkban önálló cikk formájában megjelent. Erről szóló beszámolója után az előadó nagyszámú színes diapozitív vetítésével szemléltetve ismertette az ausztriai Dachestein karsztvidékén és barlangjaiban, majd Svájcban, a Muotavölgy környéki karsztban, Európa legnagyobb barlangjában; a 110 km--es Höllochban, valamint más svájci barlangokban tanulmányútja során végzett megfigyeléseit, végül a Neuchateli Egyetem Karszthidrogeológiai Intézetében folytatott szakmai megbeszéléseit és az ott szerzett tapasztalatait.

 

· november 1. Kordos László A jósvafői Por-lyuk komplex viszgálata

A Por-lyuk a Lófej-völgyben, 53 m relatív magasságban nyílik, a Nagy-oldal lejtőjén. A 120 m hosszú és 17 m mély barlangban 1967-ben dr..Jánossy Dénes vezetésével gerinces őslénytani ásatást folytattak. Az előkerült riss-würm faunát Jánossy Dénes (gerinces makro), Topál György (denevér) Krolopp Endre (csiga) és Kordos László (gerinces mikro) dolgozta fel. Ezt követően előadó és munkatársai három éven keresztül a barlangban alapos földtani, hidrológiai és meteorológiai vizsgálatokat végeztek így adatokkal sikerült valószínüsiteni a barlang genezisét, valamint fizikai és kémiai paraméterét.

 

· november 2. A Karsztterminológiai Szakbizottság I. munkaülése.

Dr. Dénes György ismertette az ausztriai Obertraunban ez év szeptemberében lezajlott Nemzetközi Karszt-terminológiai Konferencia munkáját és határozatait (lásd ugyanezen számban külön cikkben), valamint Társulatunk elnökségének és választmányának a Magyar Karszt-terminólógiai Szakbizottság megszervezésére vonatkozó határozatát. Üdvözölte a nagyszámú megjelenteket és a Szakbizottságot megalakultnak nyilvánította. A Szakbizottság nyomban megkezdte az érdemi. munkát és számos karsztos szakkifejezést vitatott meg. A Szakbizottság mindaddig sürün tartja üléseita mig az obertrauni konferencián megtárgyalt szakkifejezések magyar megfelelőinek megvitatását lebonyolitja. Ezt követően, előreláthatólag 1972 tavaszán, a Szakbizottság vezetője sokszorosított formában közzéteszi a megvitatott anyagot hogy a Nemzetközi Karszt-terminológiai Bizottságnak való megküldés előtt minden szakember megismerhesse azt és módja legyen hozzászólni ahhoz.

 

· november 8. Dr. Kessler Hubert Barlangterápiai Konferencián Ennepetalban Az előadás részletes ismertetése megjelent a TÁJÉKOZTATÓ 1971. évi 5.  számában.

 

· november 15. Dr. Balázs Dénes Glaciális karsztok a Brit - szigeteken.

A Brit-szigetek karsztvidékeinek fejlődésmenete alapvetően eltér a hazai karsztjainkétól. A brit karsztterületek jelentős részét az eljegesedések idéjén jég borította és ez a körülmény nemcsak a felszíni formákra, hanem a barlangüregek genetikájára is rányomja bélyegét. Az előadó diaképekben bemutatta a york -shire -i és az írországi Burren karsztvidék jellemző karsztos formakincsét.

 

· november 16. A Karszt-terminológiai Szakbizottság II. munkaülése. A Szakbizottság a november 2-i munkaülés határozatainak megfelelően (lásd ott) folytatta az obertrauni konferencián megtárgyalt karsztos szakkifejezések magyar megfelelőinek kidolgozását.

 

 

BARLANGKATASZTEREZÉS

 

A Dokumentációs Szakbizottság a barlangkataszterezés legsürgősebb feladatának az ország kataszteri felosztását tartja. Az ezzel kapcsolatos legutóbbi ismertetés óta (TÁJÉKOZTATÓ 1971. /5. ) az alábbi események történtek;

1. ) Rónaki László elkészítette a Mecsek és tágabb környékének kataszteri felosztását.

2. ) Horváth Jánosa Velencei- és a Vértes -hegység kataszteri felosztását készítette el.

3. ) Schönviszky László és Kordos László a Budai-hegység és tágabb környékének kistájfelosztását végezte el.

4. ) A Dokumentációs Szakbizottság 1971. november 11 -én a Földtani Intézetben megbeszélést tartott. A Szakbizottság meghatározta - előző nemzetközi tájékozódás után - a kataszteri számrendszerének első (ezres) és második (százas) értékét.

Megvitatásra került a Mecsek, Vértes - Velence és a Budai­hegység kataszteri felosztásának tervezete.

Dénes György bemutatta a Gömör-Tornai-karszt és a Cserehát módositott kataszteri felosztását.

Ezzel az ország teljes területének kataszteri felosztása elkészült, az összeszerkesztést Kordos László vállalta. A Dokumentációs Szakbizottság úgy határozott, hogy Magyarország barlangkataszteri felosztását a legközelebbi vezetőségi ülésen a vezetőség tagjaival lektoráltatja. Ezt követően az MKBT nyilvános vitaülésre bocsátja, ahol az elhangzott javaslatokat megtárgyalva és jóváhagyva a kataszteri felosztást véglegesnek mondja ki. A kataszteri felosztást az MKBT külön kiadvány formájában sokszorosíttatni fogja.

 

Kordos László

 

 

Jelentés a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1971. évi zsombolykutató táboráról

 

A tábort hagyományainknak megfelelően az Alsó-hegyen (Aggteleki--karszt) rendeztük meg, augusztus 20-tól 29-ig. A tábornak hármas feladata volt:

 

1. ) Az 1965-ben elkezdett barlangbiológiai gyűjtés és kutatás be fejezése.

2. ) Eddig fel nem térképezett zsombolyok térképének elkészítése.

3. ) Feltárás.

 

A biológiai feldolgozás során felszedtük a Favágó-, Kilátó-, Ürge-, Éves- és Magaslesi-zsombolyokban az előző tábor alkalmával lerakott etilénglikolos rovarcsapdákat. A felsorolt zsombolyokban egyelést is végeztünk és futtatáshoz talajmintákat vettünk.

A gyűjtéssel párhuzamosan mikroklimatológiai méréseket és megfigyeléseket végeztünk a fenti zsombolyokban.

A zsombolyokban élő fauna - elsősorban a parietális asszociáció - ökölógiájának demonstrálására felvételeket készitettünk az Éves-, Kilátó- és Favágó-zsombolyokban.

A térképezési munka során elkészítettük a Soltész- és a Határ-zsomboly térképét.

Három napon át feltárást végeztünk a 42/8. számú határkő közelében lévő beszakadásnál. A munka során több m3 földet és kőtörmeléket távolítottunk el, ezzel sikerült elérni az üreg kezdeti szakaszát, de idő hiányában a szűkületet már nem tudtuk átbontani. A munkát a következő tábor során folytatni fogjuk.

 

Bajomi Dániel

 

 

KITÜNTETÉS

 

A Minisztertanács rendelete alapján Benkei András belügyminiszter a közbiztonság és életvédelem érdekében hosszú évek óta eredményesen végzett munkájuk elismeréseképpen 1971. szeptember 29-én, a fegyveres erők napján három tagtársunkat tüntette ki.

Dr. Dénes György, a Barlangi Mentőszolgálat vezetője a Közbiztonsági Érdemérem arany fokozata,

Sándor György, a Barlangi Mentőszolgálat helyettes vezetője a Közbiztonsági Érdemérem ezüst fokozata és

Szentbe István, a Barlangi Mentőszolgálat műszaki felelőse a Közbiztonsági. Érdemérem bronz fokozata kormánykitüntetést kapta.

 

A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány többszörös életmentésért az „Életmentő Emlék.érem” kormánykitüntetést adományozta

 

Baross Gábor és

Frojimovics Péter

 

barlangi mentőszolgálatosoknak.

 

A kormánykitüntetéseket dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács Vb. Elnöke 1971. november 6 -án ünnepélyes keretek között nyújtotta át.

D. Gy.

 

 

KÜLFÖLDI BIBLIOGRÁFIAI FIGYELŐ

IV. Rész

 

Geoszpeleológia

 

· Broughton, P, L. ; Additional Date on the Carbidimite Formation. (Adalékok a karbidimit képződményhez. Karbidimit = eldobott, barlangban elhagyott stb. karbidanyagon létrejövő formációk) Bull. National Speleological Society, Vol. 33. 1971. No.3. pp. 123-125.

· Ilming, H.: Eine Beobachtung aus der Dachstein~Mammuthöhle zu den Theorien über Canyonbildung. (Barlangi kanyonképződési elmélettel kapcsolatos megfigyelések a dachsteini Mammut-barlangban. ) Die Höhle, 22. Jg. , 191. No. 2. pp. 54-56.

· Jones, W.K.: Characteristics of the Underground Floodplain. (Föld alatti áradmányfelszínek jellemvonásai) Bull. National Speleological Society; Vol. 33. 1971. No. 3. pp. 105-114.

· Langmuir, D.: The Chemistry of Ground and Surface Waters in Nittany Valley. (Felszíni és felszín alatti vizek kémiai vizsgálata a Nittany-völgyben. ) Earth and Mineral Sciences, Vol. 38. No. 9. 1969. Univ. Park, Pennsylvania.

· Makszimovics, G.A.: Szoljanie krisztalli i natyeki pescser karbonatnovo karszta (szpeleogalogenez). (Sókristályok és képződmények karbonátkarszt-barlangban. ) Pescseri, N. 8-9. 1970. Perm. pp. 5-14.

· Makszimovics, G.A.:Podzernnie moszti i arki karsztovih pescser.(Föld alatti  - barlangi - hidak és álmennyezetek) Pescseri, N. 8-9. Perm. 1970. pp. 234-138.

· Spiegler; A : Die Strukturkarren. (Szerkezeti karrok ) Die Höhle, 22. Jg. , 1971. No.1. pp. 4-7.

· Trimmel, H.: Das Rundgesprach über Karstfragen in Frankfurt Main 1971.(lsmertetés) Tanácskozás karsztproblémákról).Die Höhle, 22, fg. 1971. No.2. pp. 77-78.

· Wigley, T. M. L. : lon Pairing and Water Quality Measurements . (Ionkapcsolódás és vízminőségi mérések. ) Canadian Journal of Earth Sciences. Vol. 8. No. 4.  1971, pp. 468-476.

 

Bioszpeológia

 

· Barr, Th. C, and Holsinger, J. R.: Biogeography of Troglobites. (Barlangi élőlények biogeografiája. ) Bull. National Speleological Society,Vol. 33. 1971. No.3. pp. 115-118.

· Brandon, R.A .: North American Troglobitic Salamanders: Some Aspects of Modification in Cave Habitats, with Special Reference to Gyrinophilus palleucus. (Ismertetés barlangi szala­mandráról ) Bull. National Speleological Society, Vol. 33. No. 1. 1971. pp. 1-21.

· Ehrenberg, K.: Rezente und fossile Höhlenfaunen. - Eine vergleichende Betrachtung. (Jelenkori és fosszilis barlangfauna. ) Die Höhle, 22. Jg. , 1971. No. 2. pp. 56-62.

· Franz, R, Lee, D.S. and Stifely P.B,: Notes on the Occurrence of the Snail, Euglandina rosea, in Caves of Northwestern Florida. (E. r. kígyófaj előfordulása ÉNy-Florida barlangjaiban). Bull. National Speleological Society, Vol. 33, 1971. No.2. pp. 101-103.

· Kirk, G.: 70 Jahre gesetzlicher Fledermausschutz. (Hetven éves a törvénnyel biztosított denevérvédelem), Die Höhle, 22. J.g. 1971. No. 1. pp.l-3

· Smith, C, W. : Rabies and the Caver. A review of the Pertinent Literature. (Veszettség és a barlangász. Veszett denevérekkel kapcsolatos ismertetés. ). NSS. News. Vol. 29. 1971. No. 5. pp. 60-63.

 

Regionális szpeleológia

 

· Albert, D.P, and Mac Leody B. ; Caving in British Honduras. (Barlangászat Brit-Hondurasban). NSS News, Vol. 29. 1971. No. 1. pp. 6-9.

· Korbunova, K.A.: Szpeleologicseszkije rajoni Szlovenü (Jugoszlavija). (Szlovéniai szpeleológiai körzetek). Pescseri, N. 8-9. Perm. 1970. pp. 110-129.

· Harmon, R,S. : Preliminary Results on the Ground-Water Geochemistry of the Sierra de E1 Abra Region, North-Central Mexico. (Előzetes eredmények egy mexikói karsztvidéken végzett vízkémiai vizsgálatból. ) Bull. National Speleological Society, Vol. 33. 1971. No. 2, pp, 73-85.

· Jones, W. K. : The Exploration of Sinks of the Run Cave. (A Runbarlang vertikális aknáinak kutatása. ) NSS News Vol. 29. 1971. No. 8. pp. 99-101,

· Makszimovics, E  ; Pescseri Afganisztana. (Afganisztán barlangjai )

· Pescseri, N. 8-9. Perm. 1970, pp. 198-199.

· Makszimovics, GmA., Panarina, C.N., Anikina, T.I.: Opit tipizacii i morfometricseszkoj haraktyerisztyikü pescser karbonatnovo karszta Permszkoj oblasztyi. (Kísérlet a Permi körzet karbonátkarszt-barlangjainak morfometriai jellemzésére és tipizálására.) Pescseri, N. 8-9. Perm. 1970. pp. 28-34.

· Quinlan, J. F. ; Central Kentucky Karst. Actes de la Réunion Internationale ICarstologie, Languedec Provence, 1968. - No. 7. pp. 235-253. 1970.

· Tyurina, I. M. , Buldakov, B. A, Krutyikovae M. N. ; Pescseri Szeverozapadnovo Jorksira. (Északnyugat-Yorkshi.re barlangjai. ) Pescseri, N. 8-9. Perm. 1970. pp. 129-133.

 

Összeállította:

Dr. Balázs Dénes