Karszt- és Barlangkutatási TÁJÉKOZTATÓ

 

1971. 1.

 

 

Kiadja : A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Budapest, VI. , Gorkij fasor 46-48.

Felelős szerkesztők : Dr. Dénes György és Székely Kinga

Készült : 600 példányban

71-479-oj. / MTESZ HNY Budapest

 

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT KÖRLEVELE

 

 

Az elektronikus változatot készítette: Dr. Nyerges Miklós, 2002

Lapolvasás: Szenti Tamás

 

 

TARTALOM

 

 MEGHÍVÓ A TÁRSULAT RENDEZVÉNYEIRE

 ELHUNYT VADÁSZ ELEMÉR

 Dr. Papp Ferenc professzor sírkőavatása

 MEGALAKULT TÁRSULATUNK MISKOLCI TERÜLETI OSZTÁLYA

 A Vecsembükki-zsombolyt 1970 tavaszán kb. 280 m mélységig sikerült feltárni

 Barlangtérképkiállitás

 KÜLFÖLDI BIBLIOGRÁFIAI FIGYELŐ

 

 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT

 

kíván Társulatunk Elnöksége, Titkársága és a Tájékoztató Szerkesztősége a karsztvidékek és barlangok minden kutatójának. Azzal, hogy az elmúlt évben az MKBT otthonra talált a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének nagy családjában és a Magyar Tudományos Akadémia felvette Társulatunkat a felügyelete alatt működő tudományos egyesületek sorába, új lehetőségek széles perspektívája nyílt meg a kutatóink, csoportjaink és szakbizottságaink előtt. Kívánunk hát békés, nyugodt alkotómunkát, erőt, egészséget és hagyományos kösztöntésünkkel jó szerencsét Társulatunk minden tagjának, hogy az 1971. évben kimagasló sikerekkel szerezhessünk további megbecsülést Társulatunknak, s a magyar karszt- és barlangtudománynak.

 

Dr. Dénes György főtitkár

 

 

MEGHÍVÓ A TÁRSULAT RENDEZVÉNYEIRE

 

· 1971. jan. 25. Dr. Láng Sándor 17. ó. 30 p. Tanulmányúton a Szovjetunió karsztvidékein Budapest, VIII. , Kun Béla tér 2. I. em. ELTE, TTK, Lóczy-terem.

· február 8. Gádoros Miklós 17 ó. 30 p. Bulgária karsztvidékei Budapest, VIII. , Kun Béla tér 2. I. em. ELTE, TTK, Lóczy-terem.

· február 22. Dr. Dénes György 18.00 óra A barlangkataszterezés aktuális problémái Kordos László A Kevély-csoport barlangjainak kataszterezése Budapest, VI. , Gorkij fasor 46-48. III. em. MKBT.

 

Vadász Elemér 1885-1970

 

Társulatunk Tanácsadó Testületének megalakulása óta tagja és éveken át volt elnöke, Vadász Elemér kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, ny. egyetemi tanár 1970. október végén, 86 éves korában elhunyt.

A földrajz szakon végzett, haladó szellemű fiatal tudós a Tanácsköztársaság idején kapott katedrát a budapesti egyetemen, de az ellenforradalom megfosztotta tanszékétől. A felszabadulásig vállalati geológusként dolgozott és 1946-ban nyerte vissza katedráját, ahol nyugalomba vonulásáig a fiatal magyar geológusok egész nemzedékét oktatta tudományága legmagasabb színvonalán és nevelte haladó szellemű, szocialista emberekké.

Nagyszámú tudományos művében a karsztosodó kőzetek földtanával is terjedelmesen foglalkozott és mint a Természetvédelmi Tanácsnak hosszú időn át elnöke a barlangok védelméért is sokat tett. Lelkesen támogatta az aggteleki barlangbiológiai kutatóállomás megszervezésének ügyét és Társulatunk könyvtárának fejlesztését is. Érdemeiért és kimagasló tudományos eredményeiért becsülte meg Társulatunk a Tanácsadó Testület elnöki tisztével. Halála a magyar tudományos élet nagy vesztesége. Társulatunk tisztelettel és megbecsüléssel őrzi meg emlékét.

 

Dr. Dénes György

 

Dr. Papp Ferenc professzor sírkőavatása

 

A Magyarhoni Földtani Társulat kezdeményezésére tisztelői 1970. október 31-én sírkövet állítottak dr. Papp Ferenc professzor emlékére.  A családtagok mellett a volt munkatársak, tanítványok és tisztelők nagy számban jelentek meg az ünnepségen. Az avató beszédet dr. Salamin Pál egyetemi tanár tartotta. Társulatunk nevében dr. Láng Sándor elnökünk mondott emlékbeszédet, (a Karszt és Barlang kővetkező számában közöljük) majd dr. Dénes György főtitkárunk és Schőnviszky László irodavezetőnk helyezte el a síron a Társulat koszorúját. Több egyesület, vállalat és a Műszaki Egyetem képviselője is megemlékezett a kiváló tudós munkásságáról. A barlangkutató csoportot, amely dr. Papp Ferenc alapította jósvafői Karsztkutató Állomáson dolgozik (jelenleg VITUKI csoport) a csoport vezetői és számos tagja képviselték.

Gádoros Miklós

 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FELVETTE TÁRSULATUNKAT A FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYESÜLETEK NYILVÁNTARTÁSÁBA

 

A Műszaki és Természetudományi Egyesületek Szövetségének főtitkárhelyettese az alábbi levelet intézte Társulatunk elnökéhez

 

Dr. Láng Sándor elvtársnak,

T-501/1970.

a Magyar Karszt- és Barlangkutató

Társulat elnöke Budapest

 

Értesítem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó egyesületek nyilvántartásába felvette.

 

Budapest, 1970. november 17.

Dr. Turi Istvánné sk.

főtitkárhelyettes

 

 

A MTESZ főtitkárhelyettese megküldte Társulatunknak a Magyar Tudományos Akadémia alábbi levelét is:

 

Magyar Tudományos Akadémia Igazgatási- Jogi Osztály

304.837/1970/jog.

MTESZ Központi Titkársága

Budapest

 

Értesítem, hogy- a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó egyesületek nyilvántartásába felvettük.

 

Budapest,1970.október 29.

Dr. Szőllösy László

osztályvezető

 

MEGALAKULT TÁRSULATUNK MISKOLCI TERÜLETI OSZTÁLYA

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöksége megbízásából és jóváhagyása alapján Miskolcon dr. Juhász András vezetésével szervező bizottság alakult, hogy a miskolci csoportok összevonásával létrehozza a Társulat miskolci területi osztályát. A Szervező Bizottság elhatározta, hogy 1970. XI.26-ra vezetőségválasztó közgyűlést hív össze.

1970. november 26-án a MTESZ Székházában megtartott alakuló ülést Borbély Sándor nyitotta meg. Rövid üdvözlő beszéde és az ülés céljának ismertetése után javaslatot tett a Jelölő- és Szavazatszedő Bizottság tagjainak megválasztására.

A megjelentek az elnöklő Borbély Sándor javaslatára a Jelölő Bizottság elnökévé Kositzky Józsefet, tagjává Zámpory Vilmát és Hegedűs Ferencet, a Szavazatszedő Bizottság elnökévé Gyurkó Péter, tagjaivá Tajti Györgyöt és Mészáros Károlyt választották meg. Majd dr. Juhász András ismertette a területi osztály célkitűzéseit.

Az előadás után Borbély Sándor felkérésére a Jelölő Bizottság nevében Kositzky József előterjesztette bizottsága javaslatát a területi osztály megválasztandó vezetőségére.

A közgyűlés a Jelölő Bizottság javaslata alapján a miskolci területi osztály elnökévé dr. Juhász András főgeológust, a föld-és ásványtani tudományok kandidátusát; titkárává Majoros Zsuzsanna: geofizikus mérnököt, vezetőségi tagokká Gyenge Lajost , Várszegi Sándor és Szeremley Szabolcs barlangkutató csoportvezetőket választotta meg.

Dr. Juhász András a megválasztott vezetőség nevében megköszönte a tagság bizalmát, jó munkát és sok szerencsét kívánva az ülést bezárta.

Sz.K.

 

Társulatunk Elnöksége 1970. november 23-án ülést tartott, ahol dr. Láng Sándor elnök üdvözlő szavai után dr. Dénes György főtitkár ismertette az MSZMP KB Titkárság, a MTESZ munkájának továbbfejlesztéséről hozott határozatát. A megjelentek megvitatták a Párthatározat útmutatatásaiból a Társulatunkra háruló feladatokat és a főtitkár által előterjesztett határozatot elfogadták.

A Karszt- és Barlangkutatás (Évkönyv) Szerkesztőbizottsága 1971. december 7-én ülést tartott, az Évkönyv VII. kötetének szerkesztése tárgyában. A Bizottság tagjai megállapították, hogy a VII. kötet anyaga összegyűlt, leszerkesztését 1971. decemberre vállalták el. A Társulat választmány 1970. december 9-én ülést tartott, ahol dr. Láng Sándor elnök napirend előtt szeretettel köszöntötte Dr. Dudich Endre Kossuth díjas akadémikust, ny. egyetemi tanárt, a Társulatunk tiszteleti elnökét, aki ebben az évben töltötte be életének 75. évét. Az idős de ma is fiatalos, aktív tevékenységet folytató tudós meghatódva köszönte meg a figyelmességet és hangsúlyozta, hogy továbbra is minden erejével támogatja a Társulat érdekeit.   A köszöntés után az elnök megemlékezett dr. Vadász Elemér Kossuth-díjas ny. egyetemi tanárról, a Társulat Tanácsadó Testületének volt elnökéről, aki életének 86.-ik évében elhunyt. - Ismertette a MTESZ főtitkárhelyettesének levelét és az MTA átiratát, melyben értesíti Társulatunkat, hogy az MKBT a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó egyesületek nyilvántartásába került.

 

Dr. Dénes György főtitkár ismertette az Elnökség által kidolgozott, a Párthatározatból a Társulatra háruló feladatokra vonatkozó határozattervezetet. A Választmány a tervezetet megvitatta és egyhangúlag elfogadta. A Választmány határozatot hozott, hogy a Társulat keretén belül Oktatási Bizottságot kell szervezni. A megjelentek a szervezés alatt álló bizottság Elnökévé dr. Láng Sándort választották meg.

A Karszthidrológiai Szakbizottság 1970. december 16 án alakuló ülést tartott, melynek keretében dr. Böcker Tivadar a bizottság vezetője ismertette a Nemzetközi Hidrogeológiai Szövetség, Karszthidrogeológiai Bizottságának programját. A megjelentek úgy határoztak,

hogy a Karszthidrogeológiai Bizottság munkaterve alapján együttesen. kidolgozzák a Bizottság munkatervét.  A Titkárság 1970. december 21.-i ülésén megvitatta a Társulat 1971. évi munkatervét.

Az utolsó tájékoztató megjelenése óta elhangzott előadói ülés.

1971. december 8. Kósa Attila: Tanulmányúton az Egyesült Államokban. II. rész.

 

A Vecsembükki-zsombolyt 1970 tavaszán kb. 280 m mélységig sikerült feltárni

 

A továbbkutatás fő akadályát a nagy mélység legyőzése jelentette. A kutatóknak a zsomboly végpontjára való lejutása, illetve a mélységből való kicsörlőzése jelentős időt és energiát vett igénybe, így a feltárók a zsomboly fenekén csak rövid időt tudtak hasznos munkával eltölteni. Ugyanakkor a felszínen a csőrlázés - bár csak időszakos munkára - jelentős létszámot (10-12 főt) kötött le. Ezért a továbbkutatás szempontjából feltétlenül szükségessé vált a zsombolyba gépi csörlő, illetve létrák beépítése. A munkát nehezítette, hogy céljainknak megfelelő motoros csörlő készen nem állt rendelkezésűnkre, így azt magunknak kellett összeállítani.

Az október 9-21-ig szervezett újabb expedíció ideje alatt a 60 m-es és 80 m-es szintek közé vaslétrákat építettünk be. Közvetlenül a 60 m-es szint alá pedig egy törmelékfogó ácsolatot helyeztünk el, amely egyben a zsombolyban való közlekedést is megkönnyíti. A 80 m-es szinten lévő három szűkületet átbontottuk. Így most kényelmesen lehet a 80 m-es szint alatti 90 m-es aknához lejutni. A 90 m-es akna tetején lévő kisebb terem alját elplaníroztuk és motoros csörlő számára vasbeton alapot készítettünk.

A tábor ideje alatt elkészült a zsomboly szájának beszintezése, miszerint tengerszint feletti magassága 521,5 ± 0,2 m. A zsomboly kiépítése mellett tovább folytattuk

a kutatást is. A bejárati akna oldalából kb. - 25 méternél találtunk egy nyílást mely egy a bejárati aknával párhuzamos aknába csatlakozik. A nyíláson keresztül bedobált kövek a 90 m-es aknába estek be. A bejárati akna alján, annak É-i sarkában egy lefelé vezető hasadék száját kibontottuk, a bedobált kövek nagyobb mélységre utalnak. Mindkét akna további bontása. illetve bejárása a tavaszi expedíció feladata lesz.

A kipróbált villanymotor - meghajtású csörlő tökéletesen bevált. A graminger rendszerű csörlőt ékszíjjal egy 550 W-os villanymotor hajtotta meg. A csörlőről lejövő drótkötél végére súlyt akasztottunk és terelő csigákkal a zsomboly bejárati aknájába visszaeresztettük. Így szükségtelenné vált a drótkötél állandó feltekerése. Az expedíció alatt alkalmazott motoros csörlővel egy ember leeresztése kb. 30 mp-et vett igénybe, míg felhúzása kb. 90 mp.-et.

Az 1970. októberében lezajlott expedíción szoros együttműködésben hét sportegyesület, a Budapesti Vörös Meteor Téry Ödön Hegymászó Csoportja, és Központi Barlangkutató Csoportja, az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár Hegymászó Csoportja, a Ganz Mávag Hegymászó Csoportja, a Miskolci Marcel Loubens Barlangkutató Csoport, az Óbudai Szeszgyár Barlangkutató Csoportja és a VITUKI Barlangkutató Csoportja, összesen 30 fő vett részt. Az expedíció előkészítésének részfeladatait az egyes egyesületek önállóan oldották meg. Az expedicicó tudományos tanácsadója dr. Kessler Hubert volt.

Köszönettel tartozunk az expedíciót támogató szerveknek. Segítségük nélkül az expedíció anyagi és műszaki feltételeit nem tudtuk volna megteremteni és nem sikerült volna hazánk legmélyebb barlangjának kiépítése.

 

Szenthe István

Szőcs István

 

A VITUKI Barlangkutató Csoport november 6-án és 7-én két napos tábort szervezett a Nagyoldali-zsomboly további kutatására. A bontás során a déli kürtő törmelékében az egyéb csontok között emberi koponya, lábszárcsont, medencecsont maradványokat találtunk, amiket meghatározására át adtunk a Nemzeti Múzeum szakembereinek.

A kőzettörmelék között - miután a humuszos kitöltés megszűnőben van - huzat lökéseket észleltünk. A további feltáró kutatáshoz elsősorban technikai felszerelésünket kell kiegészíteni.

Sohár István

 

FIGYELEM !!!

 

Az 1971. évi barlangkutatások engedélyezése

 

Az Országos Természetvédelmi Hivatal Társulatunk útján felhívja a kutatási engedéllyel rendelkezők figyelmét, hogy végzett munkájukról jelentésükét legkésőbb L971. február 15-ig kell az MKBT Titkárságához négy példányban megküldeniők. Aki valamely oknál fogva nem végzett az engedélyezett helyen kutatást, erről is kell nemleges jelentést leadnia.

Akinek kutatási engedélye az 1970. év végével lejárt, új kutatási engedélyre irányuló kérelmüket az MKBT Titkárságán igényelhető űrlapon négy példányban kell 1971. február 16-ig a Társulat irodáján benyújtani. A múzeumi hatóság hozzájárulásának beszerzését a Társulat intézi és azt követően továbbítja a kérelmeket az Országos Természetvédelmi Hivatalhoz. A Hivatal csak azon kutatók, illetve kutatócsoportok kérelmével foglalkozik, akik korábbi kutatási engedélyükkel kapcsolatos jelentés benyújtási kötelezettségüknek eleget tettek.

 

Dr. Dénes György

 

Barlangtérképkiállitás

 

A Kartográfiai Szakbizottság 1970. évben barlangtérképkiállítás rendezését javasolta és vállalta. Társulatunk elnöksége e tervet 1971. év I. negyedére hagyta jóvá és biztosítja anyagi és egyéb feltételeit.

A kiállítás fő feladata, a különféle célú barlangtérképek bemutatásán kívül, hogy a mai térképező gyakorlatot előmozdítsa, a barlangtérképek pontos kifejező és lehetőleg egységes kivitelezési lehetőségét bemutassa. A Kartográfiai Szakbizottság munkacsoportja e tárgy iránt érdeklődő és a rendezésben segítséget  nyújtani tudó tagtársak jelentkezését kéri. Felkérjük a kutatócsoportokat és tagtársakat, hogy a kiállítás céljára saját munkáit vagy, birtokában lévő egyéb térképet adjon le, vagy kölcsönözzön a Társulatnak. A tervek szerint régi, történelmi értékű, különböző műszaki célú, jó kidolgozású idegen anyag és többségében mai térképanyagok, vázlatok kerülnek bemutatásra. A mai anyagot lehetőleg pauszon vagy fehér papíron, kartonon kérjük. A tagtársak javaslatait, gyakorlati segítségét köszönettel várja a

 

Kartográfiai Szakbizottság

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén-megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala értesítette Társulatunkat, hogy a Baradla-barlang belépődíjait 1971, január 1-től kezdődő hatállyal az alábbiak szerint állapította meg:

 

a) A rövidtúra ára változatlanul 12. -Ft

b) A középtúra 14. -Ft helyett 20. –Ft

c) A kombinált jegy 20. -Ft. helyett 30. –Ft

d) A hosszútúra ára 20. -Ft. helyett 40. - Ft

e) Az  50. -Ft külön vezetői díj csoportonként 100. -Ft

f) Az eddigi személyenkénti 75. -Ft különleges túra díja 100. -Ft

g) Az eddigi 80. -Ft hosszuturai vezetői díja 100. -Ft

 

 

50 %-os kedvezményes jegy váltására jogosultak a Magyar Természetbarát Szövetség és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat érvényes igazolvánnyal rendelkező tagjai.

 

A NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI UNIÓ EURÓPAI REGIONÁLIS KONFERENCIÁJA

 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége meghívása és a NFU Végrehajtó Bizottságának 1969. november 7-i határozata alapján az IGU a következő Regionális Konferenciát 1971, augusztus hónapban Budapesten tartja.

A konferencia teljes programja 1971. augusztus 5-től 20-ig tart ; szekcióüléseket, az ülések előtt és után szimpóziumokat, bizottsági üléseket, tanulmányi kirándulásokat foglal magában. A konferencia titkárságának szerepét. az IGU Magyar Nemzeti Bizottsága (Budapest, VI. , Népköztársaság u. 62. ) tölti be.

A konferencia előtt - elegendő számú jelentkező esetén - 1971. augusztus 5-9. között karszt – szimpózium kerül megrendezésre, melynek szervezésében Társulatunk is résztvesz. A szimpózium előadásai a következő főtémák közé csoportosulnak

a) klimatikus karsztmorfológia

b) A karsztfolyamatok a mikrótérségben

c) A karsztosodó folyamatok hatókomponenseinek vizsgálata

d) A nem-karsztos földrajzi környezet szerepe a karsztos térszínek morfológiai fejlődésében. A szimpóziumon való részvételi díj kb. 2100. -Ft.  Bővebb felvilágosítással a Konferencia, illetve Társulatunk 'Titkársága szolgál.

 

Az U.I.S. Terminológiai Albizottságának nemzetközi munkakonferenciája

 

A Nemzetközi Szpeleológiai Unió (U. I. S. ) Dokumentációs Bizottságának terminológiai Albizottsága az V. Nemzetkőzi Szpeleológiai Kongresszusa határozatának megfelelően nemzetközi munkakonferenciát rendez előreláthatólag 1971. szeptember 13-17. között a felső-ausztriai Obertraunban.

A konferencia célja, hogy előmunkálatokat végezzen egy kiadandó többnyelvű szaklexikon legfontosabb karszt- és barlangtani fogalmainak pontos meghatározása tárgyában. Jelenleg ugyanis nemcsak a különböző nyelvek között vannak tartalmi eltérések a szakkifejezések fordításánál, de egyes nyelveken belül sincs egységes gyakorlat. Mindenekelőtt a következő fogalmi csoportok jelentését kívánják tisztázni karszt, karsztosodás, bemélyedés (negatív) karsztformák (polje:, uvala; dolina stb. ), karszthidrográfia, barlang stb.

A konferencia keretében munkakirándulásokat szerveznek a dachsteini barlangvidékre. A konferencián való részvétel költsége előreláthatólag 1150 osztrák Schilling (45 US dollár).

Jelentkezni írásban lehet a következő címen:

Subkommission für Terminologie, c/o Dr. Max H. Fink, Geographisches Institut, Universitatstrasse 7/5. A- 1010 Wien.

 

KÜLFÖLDI BIBLIOGRÁFIAI FIGYELŐ

 

Tagtársaink fokozottabb tájékoztatása céljából új, állandó rovattal bővül a Karszt­és Barlangkutatási Tájékoztató. Rendszeresen ismertetéseket adunk Társulatunk könyvtárába, a Bibliotheca Spelelogica-ba érkező külföldi szpeleológiai folyóiratok­ról és az azokban található jelentősebb cikkekről. Jelenleg 16 országból összesen 42 barlangtani időszakos kiadvány érkezik többé-kevésbé rendszeresen a könyvtárba., míg további mintegy 10 kiadványból csak szórványos számok állnak rendelkezésre:

A könyvtár külföldi barlangtani periodikákat nem kölcsönöz, de kutatóink az őket érdeklő lapokat megtekinthetik a Társulat hivatalos órái alatt és a szükséges cikkről térítés ellenében xerox-másolat rendelhető. A mai első alkalommal a következő összeállítást közöljük

 

Geoszpeleológia

 

· Van Mo suick, Christiane et Henri : Spéléolegie Sarde. (Szardíniai szpeleológia.) - L' électron. Revue Spél. Belge. 1970. 7: pp. 122-126.

· Brunzel, Ulrich : Entdeckung einer Schahthöhle südöstlich St. Bernhard (Südthüringen. ) (Egy aknabarlang felfedezése St. B. -től DK-re. ) - Fundgrube. V. 1969. 1-2. Berlin. DDR.

· Du Buyser J. P. -Duchenne A. : Observation saer le climat de la Grotte de St. Marcel

· d' Ardeche. (Megfigyelések az Ardeche-i St. Marcel-barlang klímájáról. ) - Bull. d' Inform. de 1' Equipe Spéléo de Bruxelles. 1970. juin. No. 43. pp. 14-19.

· Makszimovics, G. A : Pescseri gipszovovo karszta: (A gipszkarszt barlangjai. ) - Pescserí, Vipuszk 7/8) Perm. 1969. pp.5-29,

· Beltyukov, G. V. : K himicseszkoj harakterisztike podzennih szoljanik ozer. (Föld alatti sós tavak kémiai karakterisztikájához. ) - Pescseri. Vipuszk 7/8). Perm. 1969. pp. 44-51.

· Makszimovics. G.:A. : O sztadijah razvityija gorizontalnih karsztovin pescser v karbonatnih otlozsenijah. (Karbonátos üledékekben található horizontális karsztbarlangok fejlődési stádiumai) - Pescseri, Vipuszk 7/8). Perm 1969. pp. 65-72:

· Mihajlov, V. A,: Pescseri Vengrii: (Magyaroszág barlangjai). -Pescseri. Vipuszk 7/8. Perm. 1969: pp. 73-78.

· Bender, H. : Excentriqueswachsturn durch Qberflachentransport. (Excentrikus képződmények növekedése felületileg.) - Die Höhle. 1969. /1. pp.1-4.

· Nagl, Hubert : Karstmorphologische und - hydrologische Beobachtungen in den Göstlinger Alpen. (Karsztmorfológiai és karszthidrológiai megfigyelések a Göstlinger Alpokban.) -Die Höhle. 1970/1. pp. 9-32.

· Franke, H. W. : Isotopenphyskalische Analysenergebnisse von Kalksinter -­Überbliek zum Stand ihrer Deutbarkeit: Cseppkővek izotópfizikai elemzései eredményei. Áttekintés kivitelezésének állásáról. ) - Die Höhle. 1970/1. pp. 1-9.

· Strasser, A. : Phosphatminerale aus einer Salzburger Höhle. (Foszfátásványok egy salzburgi barlangból. ) - Die Höhle.1970/2. pp. 81-89.

 

Bioszpeológia

 

· Trimmel; H. : Gedanken über Zusammenhang zwischen Höhleneis und Vegetations­bedeckung über einer Eishöhle. (Gondolatok egy jégbarlang fölötti vegatációs takaró és barlangi jég összefüggéséről.) - Die Höhle. 1969/1. pp. 4-8.

· Dobat, Klaus : Die Köcherfliegen (Tirchoptera) einiger Höhlen in Lonetal. - Die Höhle. 1969/2. pp.43-48.

· Schmid, M. E. Ein neuer Antisphodrus aus der Steiermark (Coleoptera, Carabidae. ) - Die Höhle. 1970/1. pp: 44-46.

· Seewald, F.: Ein tiergeographisch überraschender Neufund aus einer Untersberg­Höhle (Alpityrphlus seewaldi STRASSER 1967, Diplopoda Symphyognatha). - Die Höhle. 1970/2. pp. 75-80.

 

Gyakorlati szpeleológia

 

· Fenelon, P. : Vocabulaire francáis de phenomenes karstiques. (Karsztjelenségek francia nevezéktana. ) - Bull. d' Inform. de 1 ' Equipe Spéléo de Bruxelles. 1970. juin. No. 43. pp. 20-25.

· Doemen, A.: L' inventaire speleologiuque, base de prospection. (Barlangnyilvántartás, a védelem alapja. ) - L' électron. Revue Spél. Belge. 1970. juillett. p. 129-132.

· B1ock, G. D. : Le premier Colloque de Plongée Souterraine. (A föld alatti búvárok első kollokviuma. ) - Bull. d' Inform: de l' Equipe Spéléo de Bruxelies. 1970. juin. pp.28-29.

Összeállította Dr. Balázs Dénes