Karszt- és Barlangkutatási TÁJÉKOZTATÓ

 

1970. 1.

 

Kiadja : A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Budapest, VI. , Gorkij fasor 46-48.

Felelős szerkesztők: Dr. Dénes György és Székely Kinga

Felelős kiadó: Hegedűs Gyula

Készült : 600 példányban

 

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT KÖRLEVELE

 

 

Az elektronikus változatot készítette: Dr. Nyerges Miklós, 2002

Lapolvasás: Szenti Tamás

 

 

TARTALOM

 

 MEGHÍVÓ A TÁRSULAT RENDEZVÉNYEIRE

 Társulati élet – Tisztújító közgyűlés

 A Társulat új vezetősége

 

 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

 

Társulatunk vezetősége és a Tájékoztató szerkesztősége a magyar barlangkutatóknak és kutatócsoportoknak.  Erőt, egészséget, no meg egy kis jószerencsét kívánunk, hogy az 1970-es évben sok szép tudományos és feltárási eredmény öregbítse a magyar barlangkutatás jó hírnevét.

 

MEGHÍVÓ A TÁRSULAT RENDEZVÉNYEIRE

 

A társulati előadóüléseket az ELTE Földrajzi Tanszékének Lóczy termében tartjuk .(Bp. VIII. Kun Béla tér 2. I. em.)

 

1970. február 10. 17ó.30 p. A MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Csoport diavetítéses beszámolója kutatási eredményeiről. A beszámolót tartja: Komlóssy Attila

 

február 24. 17 ó: 30 p  Prof.. Dr. Boros Ádám, a biológiai tudományok doktora: A barlangok felsőbbrendű növényvilága.

 

Társulati élet

 

Társulatunk 1969. december 14-én tisztújító közgyűlést tartott. A közgyűlést dr. Láng Sándor elnök nyitotta meg és üdvözölte a megjelenteket. Megemlékezett a júliusban elhunyt dr. Ba1ogh Ernő kolozsvári egyetemi tanárról, Társulatunk tiszteleti tagjáról.

Köszöntötte a Társulat 1969-ben jubiláló tagjait, a 75 éves Mohai Bélát, a 70 éves Kalniczky Imrét, a 65 éves dr. Bendefy Lászlót, a 60 éves Barátosi Józsefet; Estók Bertalant, Hégráth Gyulát, Markó Istvánt, Révész Lajost, dr.Zákonyi Ferencet és külön köszöntötte a születésnapját ünneplő dr. Gráf Andrásnét. - Ismertette a közgyűlés további napirendjét, amit a tagság  egyhangúlag elfogadott.

Dr. Dénes György főtitkári jelentésében beszámolt a  Társulat 1969. évi munkájáról és eredményeiről. Ismertette a vezető szerveink tevékenységét,  helyzetét, hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlődését, szereplésünket a Stuttgartban megrendezett V. Nemzetközi Speleológiai Kongresszuson, valamint szakbizottságaink és kutatócsoportjaink munkáját és eredményeit. A közgyűlés a főtitkár beszámolóját  elismeréssel vette tudomásul. Szilvássy Gyula gazdasági titkár előterjesztette az előző évi zárszámadást és következő évi költségvetést.

Dr. Szatmári Sándor a Számvizsgló Bizottság elnöke jelentést tett.

A közgyűlés a zárszámadást, a következő évi költségvetést és Számvizsgáló Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta.

Az elnök ismertette, hogy a választmány a jelölő bizottságba javasolta Benedek Endre főmérnököt és dr. Czájlik István mérnököt, dr. Gráf Andrásnét Jamrik Károly főmérnököt, valamint Kósa Attila mérnököt. A közgyűlés javaslat alapján  megválasztotta a Jelölő Bizottságot.

Dr. Láng Sándor elnök felkérte Jamrik Károlyt, hogy a választás idejére vegye át a  közgyűlés  elnöki tisztét.

Az elnök javasolta a Szavazat Számláló Bizottság megválasztását.  A közgyűlés a Bizottság  elnökévé Frojimovics Péter mérnököt, tagjaivá Hajdú István mérnököt, György Péter mérnököt, Körösi Gyulát és Stefanik Györgyöt választotta. ' A  Jelölő Bizottság nevében Benedek Endre ismertette a bizottság javaslatait. Az elnök a szavazás lebonyolítására szünetet rendelt el.

A szünet után Jamrik Károly  ismét megnyitotta az ülést és felkérte a tagságot, hogy terjesszék elő javaslataikat.

Dr. Dénes György előterjesztette a választmány 1969. december 11.-i ülésén hozott határozatát melyben javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a Társulat tiszteleti tagjául: Dr. Bacsák Györgyöt, a földtani tudományok doktorát 100 éves nemzetközi tekintélyű tudóst aki a Milankovics- Bacsák jégkor- kronológiai elmélet kidolgozásával a szpeleológiai kutatások kronológiai datálásához is jelentős segítséget nyújtott: az 1961. évi III. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson tartott előadásával a magyar barlangkutatásnak nemzetközi fórum előtt is megbecsülést szerzett.

Dr. Koch Sándor Kossuth díjas ny. egyetemi tanárt, a föld és ásványtani tudományok doktorát Társulatunk  Tanácsadó Testületének  tagját az ásványtani  tudományok kimagasló művelőjét, Magyarország ásványainak, köztük a barlangi ásványoknak is, hivatott kutatóját, gyűjtőjét, feldolgozóját. Dr. Réthly Antal ny. egyetemi tanárt, a Központi Meterorológiai intézet ny. igazgatóját a meterológiai tudományok kandidátusát, aki ez évben töltötte be 90. életévét; 70 évvel ezelőtt feltáró munkákat végzett a Pál-völgyi barlangban, a Dobsínai Jégbarlangban és később is nagy figyelemmel kísérte a szpeleológiai kutatásokat.

A közgyűlés a főtitkár  előterjesztése alapján dr. Bacsák Györgyöt, dr. Koch Sándort és dr. Réthly Antalt egyhangúlag a Társulat tiszteleti tagjává választotta.

A választmánytól nyert felhatalmazás alapján   vezetőség javasolta a közgyűlésnek, hogy az 1969. évre adományozza a magyar karszt- és barlangkutatás ügyének előbbrevitelét szolgáló jelentős munkásságáért adományozható Herman Ottó érmet Barátosi Józsefnek, Társulatunk Tanácsadó Testülete titkárának, a Vár-barlang és.a benne létesitett barlangtani gyüjtemény bemutatása érdekében hosszú éveken át kifejtett, fáradságot nem ismerő értékes munkájáért.

A karszt és barlangkutatás  körébe tartozó és nyomtatásban  publikált kiemelkedő értékű tudományos kutatási eredményekért adományozható Kadic Ottokár  érmet  Dr. Kretzoi Miklósnak a földtani tudományok doktorának, Társulatunk Tanácsadó Testülete tagjának barlangi őslénytani kutatásai nyomán kimunkált  és publikált kimagasló  értékű eredményeiért. a karsztvidékek  és barlangok  feltáró kutatása terén elért számottevő eredményekért kutató kollektívának adományozható Vass Imre oklevelet a Miskolci  Bányász  Sportkör Barlangkutató Szakosztályának Bükkben az elmúlt években elért számos feltárási eredményért, különösen a Vénusz- és Bányász-barlangok feltárásáért és a Létrástetői- (Szepessy-) barlang feltárásában való jelentős közreműködésért.

A közgyülés a  javasIatokat egyhangúlag elfogadta és úgy határozott, hogy a tiszteleti tagságról szóló díszoklevelek, valamint a kiüntető érmek és oklevél átadására az 1970. év tavaszán összeülő  ünnepi közgyűlésen kerül sor.

Dr. Dénes György főtitkár  bejelentette hogy a Magyar Vöröskereszt  Budapeti  Elnöksége  szeretettel köszönti a  közgyűlést és a Társulatnak és  minden magyar barlangkutatónak további eredményes munkálkodást és sok sikert kíván. A Vöröskereszt Elnöksége Baross Gábor Boda László, és dr. Kelen Gábor barlangi mentőszolgálatosokat több életmentésben való önfeláldozó és eredményes közremüködésük elismeréseképp "Jó Munkáért" éremmel, tüntette ki.

A közgyűlés örömmel és köszönettel  fogadta a Vöröskereszt jókívánságait és elismeréssel köszöntötte a kitüntetetteket.

A Szavazatszámláló Bitottság munkája befejezése után  Frojimovics Péter a Bizottság elnöke jelentést tett a közgyűlésnek a szavazás eredményéről.  A közgyűlés  a Jelölő Bizottság által  javasolt személyeket választotta meg  Társulati tisztségeire..

Az elnöklő Jamrik Károly felkérte az ujból megválasztott elnököt, vegye át a  közgyűlés vezetését.

Dr. Láng Sándor elnök rövid székfoglaló keretében megköszönte a tagság biztalmát és kellemes ünnepeket, erőben, egészségben valamint sikerekben gazdag új esztendőt kivánva a tisztújító közgyűlést bezárta.

 

A Magyar Karszt-, és Barlangkutató Társulatnak az 1969. december 14.-i közgyűlésén megválasztott tisztségviselői:

 

Vezetőség

 

Elnök:

Dr. Láng Sándor

Vezetőségi tagok:

Társelnökök:

Jamrik Károly

 

 

Dr. Kessler Huber

Dr. Bertalan Károly

Főtitkár:

Dr. Dénes György

Dr. Jakucs László

Szaktitkár:

Dr. Balázs Dénes

Dr. Jánossy Dénes

Szervezőtitkár:

Kesselyák Péter

Dr. Juhász András

Gazdasági Titkár:

Szilvássy Gyula

Dr. Leél-Össy Sándor

Titkárhelyettesek:

Csekő Árpád

Dr. Markó László

 

Gádoros Miklós

Révész Lajos

 

 

 

 

Választmány

 

 

 

 

Választmányi tagok

Bizottságok vezetői

 

 

 

 

Cser Ferenc

Aggteleki Munkabiz.

Baross Gábor

Dr. Gráf Andrásné

Ásv. Kőzettani Szakbiz.

Mándy Tamás

Dr. Hegedűs Gyula

Bg. Terápiai Szakbiz.

Dr. Urbán Aladár

Dr. Jaskó Sándor

Bg. Klimatológiai Szakbiz.

Dr. Fodor István

Magyari Gábor

Bg. Mentési Biz.

Dr. Dénes György

Maucha László

Bibliogr. Szakbiz.

Schönviszky László

Simsa Péter

Biológiai Szakbiz.

Dr. Loksa Imre

Stefanik György

Dokumentációs Szakbiz.

Dr. Bertalan Károly

Várszegi Sándor

Fotogr. Szakbiz.

Markó István

Vass Béla

Geológiai Szakbiz.

Dr. Szentes György

 

Karszthidr. Szakbiz.

Dr. Leél-Össy Sándor

Póttagok:

Kartográfiai Szakbiz.

Horváth János

 

Kémiai Szakbiz.

Dr. Czájlik István

Estók Bertalan

Műsz. És Biztons. Szakbiz.

Révész Lajos

Frojimovics Péter

Nemzetközi Kapcs. Biz.

Kósa Attila

Hazslinszky Tamás

Őslénytani Szakbiz.

Dr. Jánossy Dénes

 

Ősrégészeti Szakbiz.

Dr. Gábori Miklós

 

Vár-barlang Biz.

Barátosi Kálmán

 

A fentieken kívül alapszabályunk értelmében hivatalból tagjai a választmánynak a működő csoportjaink vezetői, valamint a Tanácsadó Testület titkára.

 

Számvizsgáló Bizottság:

Elnök: Dr. Szatmáry Sándor

Tagok: Rosta Márta, Sándor György

 

Fegyelmi Bizottság:

Elnök: Benedek Endre

Tagok: Dr. Szatmáry Sándor, Dr. Vajna György