Fizikai Szemle

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/8. 288.o.

AZ ELFT 2005. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSE

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2005. június 25-én 10 órakor az ELTE Fizikai ép. 083. sz. előadótermében tartotta meg idei Küldöttközgyűlését, amelyen az elnökségi tagokon kívül részt vettek a Társulat további tisztségviselői és tagjai, valamint meghívottak.

A meghirdetett napirend megkezdése előtt Szabó Gábor főtitkár tartott előadást a Fizika 2005 Évének eseményeiről. Ezeken a rendezvényeken országszerte aktívan részt vettek tagjaink, sőt egyesületen kívüliek is, akik fontosnak tartják a természettudományok népszerűsítését. Az egyes helyszíneken lezajlott eseményekről a szervezők filmbemutatókat tartottak a közgyűlés szünetében.

A napirend szerint a Társulat elnöke, Dörnyeiné Németh Judit köszöntötte a megjelenteket, és megnyitotta a Küldöttközgyűlést, megállapítva annak határozatképességét a 48 fő szavazati joggal bíró tag jelenléte folytán. Ismertette az elmúlt év eseményeit, majd megköszönte a Társulat vezetőségének és minden, a Társulat munkájában résztvevőnek az együttműködést. Külön kiemelte a Fénystaféta szervezését. Köszönetet mondott Härtlein Károlynak és Nyerges Gyulának, hogy a Fizika Éve eseménynaptárát elkészítették. A Csodák Palotájának igazgatóját, Egyed Lászlót és lelkes gárdáját is köszönettel illette. Köszönet jár a MAFIHE vezetőségének is, a Fizika Éve eseménysorozatának szervezésében nyújtott aktív részvételért. A MAFIHE egy rajzpályázat meghirdetésére készül, melynek tervezett címe: Hol jó a fizika? vagy Mi lenne, ha nem lenne? Köszönetet mondott a vidéki és budapesti rendezvények szervezőinek, mert a Fizika Éve kapcsán megrendezett rendezvények hasznosak voltak a fizika népszerűsítése céljából. A 2004. évben Szombathelyen megrendezett Fizikus Vándorgyűlés elsősorban a fizikus kollégák összejövetele. A Vándorgyűlés rendezői Nagy Dénes Lajos és Horváth Ákos voltak. Az utolsó napon angol nyelvű előadások voltak, melyet az Osztrák Fizikai Társulattal közösen rendeztünk, és részt vettek rajta a szomszédos országok Fizikai Társulatának képviselői is. Köszönet jár minden kollégának, aki országos és területi versenyt rendez, valamint valamennyi tanárnak, hogy diákjait segítette a versenyre való felkészülésben. Köszönetét fejezte ki a KFKI Informatika Csoportjának, név szerint Szalay Katalinnak, aki az aktuális eseményeket, illetve híranyagokat késedelem nélkül a Társulat honlapján elhelyezi. Nem utolsó sorban köszönetet kell mondani Nagy Zsigmondné ügyvezető titkárnak, aki napi munkája mellett pályázatok figyelésével, illetve elkészítésével elősegítette a Társulat működéséhez szükséges források biztosítását, valamint megköszönte a titkárság dolgozóinak munkáját. Megköszönte Szabó Gábor főtitkárnak az elmúlt két évben a Társulat érdekében kifejtett munkáját, aki kapcsolatai révén anyagi támogatás megszerzése terén is eredményes munkát végzett.

Ezt követően Szabó Gábor főtitkár ismertette a Társulat közhasznúsági jelentését, valamint a 2005. évi költségvetést. (Ezek az anyagok a Társulat honlapján is olvashatók.) Woynarovich Ferenc, a Felügyelőbizottság elnöke a küldöttek elé terjesztette jelentését, mely szerint a bizottság a fenti dokumentumokat átvizsgálta és szabályosnak találta. A közhasznúsági jelentést és a 2005. évi költségvetést a közgyűlés vita után, valamint a Felügyelőbizottság jelentését egyhangúlag elfogadta.

Ezután Németh Judit elnök átadta a 2005. évi társulati és tudományos díjakat:

HÄRTLEIN KÁROLY - Fizikai gondolkodás terjesztéséért díj
NAGY ANETT, PAPP KATALIN és MOLNÁR MIKLÓS - Marx György Fizikai Szemle Nívódíj
KANYÁR BÉLA - Felsooktatási díj
TÓTH IMRE - Detre László-díj
HORVÁTH ÁKOS - Jánossy Lajos-díj
LEGEZA ŐRS - Gombás Pál-díj
BORTEL GÁBOR - Schmid Rezso-díj
KOVÁCS TAMÁS - Novobátzky Károly-díj

Ezt követően a tisztújítást levezető Jelölőbizottság kezdte meg munkáját Papp György vezetésével, aki bejelentette, hogy több tisztségviselő megválik, illetve lemond tisztségéről, ezért rendkívüli tisztségválasztást kell tartani. A 2003-ban megválasztott további tisztségviselők a munkát a 2007. évi tisztújító Küldöttközgyűlésig vállalják, amenynyiben a küldöttek megbízatásukat megerősítik.

Miután a küldöttek elfogadták a megújítandó, illetve megüresedő tisztségekre javasolt személyek - elnökjelölt: Patkós András, főtitkárjelölt: Kovách Ádám, alelnökjelölt: Sükösd Csaba, Fizikai Szemle főszerkesztőjelöltje: Dörnyeiné Németh Judit és Horváth Dezso - listáját, a szavazás lefolyt. A Szavazatszámláló bizottság elnöke, Theisz György ismertette az ELFT megválasztott tisztségviselőit:

Elnök: Patkós András
Főtitkár: Kovách Ádám
Alelnökök: Lux Iván, Papp Katalin és Sükösd Csaba
Főtitkárhelyettesek: Härtlein Károly, Kotek László, Mester András és Ujvári Sándor.
Fizikai Szemle főszerkesztő: Dörnyeiné Németh Judit
Felügyelő Bizottság: Woynarovich Ferenc, Juhász Nándor, Kopcsa József, Sulik Béla és Zsúdel László.

Patkós András megválasztott elnök megköszönte a bizalmat saját maga és az Elnökség nevében. Az Elnökségnek eddig is tagja volt, és bízik abban, hogy egy jól működő csapatban - a Titkársággal együttműködve - az elkövetkező két évben eredményes munkát fognak végezni. Befejezésként megkérte a küldötteket, hogy a következő évi Közgyűlést 2006. május 27-re jegyezzék elő naptárukban.