Jelenkor

IMPRESSZUM


Főszerkesztő
Ágoston Zoltán
*

Szerkesztők
Keresztesi József, Nagy Boglárka

Tördelőszerkesztő
Décsi Tamás

Korrektor
Kövi Anita

Szerkesztőségi titkár
Beftán Katalin

*

A szerkesztőség munkatársai

 Bertók László
főmunkatárs

Balla Zsófia, Csuhai István, Parti Nagy Lajos,
Takáts József, Thomka Beáta, Tolnai Ottó
*
Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király u. 21. I. emelet
Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673, 215-305, 510-752, 510-753.
e-mail: jelenkor@axelero.hu
Szerkesztőségi fogadóórák minden hónap első csütörtökén 14-től 16 óráig
a Jelenkor szerkesztőségében.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Minden felbélyegzett válaszborítékkal ellátott küldeményt megválaszolunk.
Kiadja a Jelenkor Alapítvány
(Pécs, Király u. 21. Telefon: 72/310-673),
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával.
Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke.
Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskedelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központja.
Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál
és a Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságnál (LHI) - 1900 Budapest,
Orczy tér 1. - közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással
a Postabank Rt. 219-98636/021-02809 pénzforgalmi jelzőszámra,
illetve közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén.
Előfizetési díj az I. félévre 2100,- Ft, a II. félévre 1750,- Ft,
egy évre belföldre: 3850,- Ft, külföldre: 11200,- Ft.
Megjelenik havonként.
A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült.
Nyomtatta a Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécsett.
Index: 25-906, ISSN 0447-6425

© Minden jog fenntartva: Jelenkor Alapítvány