I. évfolyam. 4. szám 2000. december 10., ISSN 1404-7780

[vissza]

Nyelvápolás


Ha magyarul szólsz vagy írsz, kerüld az idegen kifejezéseket!

SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET

Felhívás a közös gyűjtésre

Anyanyelvünk rovására egyre gyakrabban, idegen szavakat. használunk. Az idegen nyelvi környezetben élő magyarokat az otthoniaknál még nagyobb mértékben érinti a nyelvkeverés betegsége. Ennek gyógyítására, az évezredforduló sugallta nemzetmentő törekvéseink között egyre erőteljesebben megmutatkozik az a nyelvünket tisztító igyekezet, amit a svédországi -, tágabb körben pedig a skandináviai magyaroknak a saját és az utánunk jövők érdekében is támogatniuk érdemes.

" Életteli, szívünket megérintő, lelkünkhöz szóló ősi szavaink kapcsolatot teremtenek két ember között. Általuk megértjük, megérezzük egymást. De ez csak akkor történhet meg, ha őszintén, nyíltan vállaljuk önmagunkat a másik, és mások előtt. Amennyiben erre nem vagyunk képesek, akkor óhatatlanul előfurakodnak az énidegen, palástoló, idegen szavak. Tetézik álarcunk vastagságát, s eltávolítanak a többi embertől. Ezt az élményt átéltem, és a különbséget megtapasztaltam a saját bőrömön. Immár érzem, tudom, mire képes nyelvünk ereje. Megváltoztatja az embert, megtisztítja, s meggyógyítja kapcsolatait. Így vált bensőmmé, szívügyemmé a tiszta magyar nyelv." (Tar Anita, lélekgyógyász)

Az idézet a Molnos Angéla: Magyarító könyvecske című, nagysikerű kézikönyvének harmadik kiadásában olvasható. De idézhetnénk a nyelvünk tisztítását igenelők népes táborából Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztető szavait, aki maga is használja Molnos Angéla könyvét.

" Helyes, ha a Miniszterelnök odafigyel arra, mit is beszél. Ez egyébként sem árt, de a nyelv szempontjából is jót tesz., és az sem árt, ha arra is odafigyel, hogy hogyan teszi mindezt. Esetleg erre intheti a munkatársait is".

Nyelvjavító igyekezetünk során használjuk az említett könyvön kívül Pintér Jenő félévszázados nyelvtisztító szótárait és az 1993-ban kiadott Sztranyiczki Mihály - Tar Károly által összeállított romániai magyar nyelvjavító szótárat Közösen könnyen összegyűjthetjük azokat a sűrűn használt, divatos, önkéntelenül is magyar beszédünkbe kevert svéd és angol szavakat, amelyek anyanyelvünket, svéd nyelvünket, angol tudásunkat is szegényítve és kisebbítve, a csak kevesek által értett zagyvanyelvet éltetik. A Lundi Lapban és a Magyar Ligetben, a dél-svédországi magyarok családi lapjában már évekkel ezelőtt beindult gyűjtést most a világháló segítségével kívánjuk folytatni.

A tiszta magyar nyelv használatára erőszakkal senkit sem kényszeríthetünk, de példát mutathatunk az igényességre. Szószedetünk célja csupán annyi, hogy megfontolásra késztessen, hiszen egyik-másik idegen szó helyet anyanyelvünk gazdag tárházából számos megfelelőbbet használhatunk, amelyekkel változatosabban kifejezhetjük gondolatainkat. A gyűjtők amellett, hogy a SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET, később pedig a SKANDINAV MAGYARÍTÓ KISKÖNYV - reményeink szerint népes - szerzői táborának tagjainak sorába lépnek, gyarapodnak azzal is, hogy nyelvhasználatuk tudatosabbá válik, meggondoltabban fogalmaznak, tömörebben, jobb magyarsággal beszélnek majd. Kérjük, bővítse, egészítse ki a környezetében gyakran hallott idegen kifejezésekkel az alábbi szószedetet. A szószedet letölthető/elérhető az oldal felső jobb sarkából és a www.hunsor.nu címről.

Sokszorosítását és terjesztését ajánljuk és engedélyezzük.

Tar Károly
a SMOSZ Anyanyelvünk Alapítványa
irányító testületének tagja , a Lundi Lap
és a Magyar Liget szerkesztője

Kormos László
a HUNSOR főszerkesztője


¨Beszámoló az Anyanyelvünk Alapítvány közgyűléséről
írta Bakos István

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványa elnöke Nilsson Gyöngyvér meghívására nemrég Svédországban tartózkodtam. A magyar diaszpóra jövője és az anyanyelvoktatás tankönyvei címmel sikeres tájékoztatót és tankönyvbemutatót tartottam a Tangagärdei Magyar Protestáns Gyülekezeti Otthonban rendezett - közgyűléssel egybekötött - pedagógus továbbképzőn. A közgyűlésen az elnök asszony nagy tetszéssel fogadott beszámolójából és a hozzászólásokból képet kaptam arról a szerteágazó és áldozatos munkáról, amelyet a nagy szétszórtságban élő magyar diaszpóra választott vezetői, a tagok és családjaik végeznek az ifjúság nevelésében, hogy svédként és magyarként egyaránt helytálljanak, a magyar nyelvnek és kultúrának ismerői, megtartói legyenek.

Kitűnő példáját adta ennek a stockholmi Magyar Házban működő hétvégi magyar iskola tíz tagú ifjúsági csoportja, akik tanáruk Stuber György összeállításában és vezetésével, ötletes élőképekben mutatták be a magyarok eredetét és a magyar állam megalakulásának történetét. Figyelemre méltó, hogy Tangagärdén harmadik alkalommal rendeztek ötven 7-16 éves fiatal számára rendkívül sikeres tíz napos anyanyelvi tábort, amelynek felbecsülhetetlen haszna van a jövő generáció magyarságtudatának és magyar beszédének fejlesztésében. Ezért a következő években - a tábort szervező Tompa Anna vezetésével- még többet kívánnak tenni, akárcsak a hétvégi iskolák (óvodák, gyermekfoglalkozások) színvonalának javításáért. Ige és anyanyelv címmel harmadízben rendeznek az egyházakkal közösen versmondó- és bibliaolvasó versenyt, ezzel is ösztönözve a diákokat a szép magyar beszéd elsajátítására.

Több segítséget várnának az anyaországiaktól, ezért is fogadták örömmel azt a sokféle tankönyvet, amit a Nemzeti Tankönyvkiadó gazdag választékából tájékoztatásukra ajándékként vittem, s nagyon várják a diaszpóra magyar diákjai számára tervezett Magyar Nemzetismeret című tankönyvet, amelyet vázlatosan ismertettem. Elismeréssel szóltak a DUNA TV rájuk figyelő, őket segítő műsorairól és Jókai Anna írónő látogatásáról. Elmondták, hogy a svéd iskolákban mintegy hétszáz gyerek állami támogatással részesül magyar anyanyelvi oktatásban heti 1-4 órában, s ezen túl tizenöt hétvégi magyar iskolát működtetnek a magyar közösségek, amelyben közel félezer gyerek tanul. Mégis talán hétszáz olyan gyerekről tudnak, akik a nagy távolság miatt nem vehetnek részt szervezett magyar oktatásban. Egy részük azonban részt vett a nyári táborban, amelyet miattuk is bővíteni szeretnének, jó tankönyvre pedig égető szükségük lenne.

A tanácskozáson részt vett Lukácsfy Kristóf Finnországból, aki szintén beszámolt tanári tapasztalatairól és tankönyvigényéről. Elmondta, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó felzárkóztató tankönyveit különösen jól tudja a tanításban hasznosítani. A tanácskozás egyik kiemelkedő témája volt Bihari Szabolcs a SMOSZ elnöke által tartott előadás: A svédországi bevándorlók szerepe a politikai életben. Az elnök stratégiai fontosságú előterjesztést ismertetett, amelynek lényege, hogy a magyarok - néhány más bevándorló népcsoporttal együtt - kezdeményezik, a "meghonosodott népcsoport" státus elnyerését, amely a személyi és a kulturális autonómiának jóval tágabb teret nyit az eddigieknél. Szerinte jó esélye van a harminc-harmincötezer fős svédországi magyar közösségnek, hogy ezt a státust, amelyet korábban a finnek és a lappok, nemrégiben a romák és a zsidók megkaptak, ők is elnyerjék...

Bakos István


¨SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET


A

abbé apát, rendfőnök
abdikál felhagy, leköszön, lemond, visszalép
abnormális beteges, fogyatékos, zavart, torz
abonament bérlet
abszolút feltétlen, kizárólagos, örök, teljes, tökéletes, korlátlan..
abszolváló végzős, föloldoz, felment
absztrakt elvont, fogalmi, gondolati
abszurd képtelen, elképesztő, értelmetlen
adekvát megfelelő, helyén való, kellő, odaillő
admitál enged, bocsát
adminisztrál igazgat, ügyintéz, kezel,
adoptál örökbe foga, elfogad
adressz cím, címzés
adresszál címez, folyamodik
advent karácsonyt megelőző hetek
advokat ügyvéd, szószóló, védő
advokátbüró ügyvédi iroda
afis falragasz
afisál közzétesz, kiragaszt
afistavlá hirdetőtábla
affektál tetteti magát, színlel, kényeskedik
affer üzlet, bolt, kereskedés
ágent ügynök
agregát halmaz, gépcsoport
agresszív támadó, kihívó
agitál izgat, uszít, lázít
agronom mezőgazda
bébi baba, csecsemő
akcent kiejtés, hangsúly
akceptál elfogad
akció cselekmény, cselekvés, munkálkodás
akcioner részvényes részvénytulajdonos
akcsident baleset
akcsent hangsúly
akrobata erőművész, kötéltáncos
akkreditál megbíz, meghitelez
akkumuklátor erőgyűjtő (készülék), erőhordozó
aktív cselekvő, működő, tevékeny, dolgos, munkás, serény, eleven, nem nyugdíjas, hatékony
aktuális időszerű
aküt heves, gyors lefolyású
akütkliniken gyorsrendelő klinika
akvárium víztartó
akvarell vízfestmény
alarmál riaszt, fellármáz
alarmaparát riasztó készülék
album emlékkönyv, fényképgyűjtemény
alfabet ábécé
alibi, alibije van máshollét, máshollétet bizonyít
alkohol szesz
alkoholos szeszmérgezés, iszákos
alkoholprov vére szesztartalmának mérése
allvarligos komoly, szigorú, veszélyes, súlyos
alpinista hegymászó
altermativ vagylagos, váltakozó
amazon férfias nő
ámbászad nagykövetség
ambiciós becsvágyó
amorális erkölcstelen
amatőr műkedvelő, nem hivatásos
ambicionál serkent, lelkesít, buzdít
amputál csonkol, levág
angazsál vállalkozik
animál buzdít, sarkall, ösztönöz. ösztökél
ankétál kikérdez, kihallgat
antenna, anterna hullámhíd, hullámadó, -vevő
antik ókori, ódon, régi
antipatikus ellenszenves
antologia válogatás, versgyűjtemény
apartman, apartament nagy lakás, lakosztály
apellál föllebbez, hivatkozik rá
aplikál alkalmaz, ráilleszt
arbetál dolgozik, működik
arbetskamerád munkatárs

(folytatása következik)felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.