1
A tanulmány a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Hetek Tantervi tartalom a fejlesztés érdekében című előadás bővebb változata.
2
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER Oktatási Kiadó, Budapest, 2000; Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003; Vass Vilmos: A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései. Önkonet Kiadó, Budapest, 2000.
3
Báthory Zoltán: i. m. 155–175.
4
Susan M. Drake: Planning Integrated Curriculum. ASCD, Alexandria, Virginia, 1993; Heidi Hayes Jacobs: Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. ASCD, Alexandria, Virginia, 1989; Connecting the Curriculum through Interdisciplinary Instruction. Ed.: John H. Lounsbury. National Middle School Association, Columbus, Ohio, 1995.
5
Csapó Benő – Kárpáti Andrea: Műveltség az ezredforduló után – az oktatás fejlesztésének feladatai. In Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 304–305.
6
Pedagógiai lexikon. III. kötet, 18. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1997. (A szócikk szerzője Ballér Endre)
7
Cross Curricular Aspects. Scottish Consultative Council on the Curriculum, Dundee1, 993.
8
Nemzeti alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1995, 11–14.
9
Cross-curricular themes in Flemish secondary education. Ministry of the Flemish Community. Department of Education and Training Curriculum Division, Brussels, 2007.
10
Nagy József: Tanterv és személyiségfejlesztés. Educatio, 1994. 3. sz. 367–380.
11
Fejlesztési követelmények. Iskolakultúra, 1994. 1–2.
12
The New Zealand Curriculum Framework. Ministry of Education, Wellington, 1993, 17.
13
Vágó Irén – Vass Vilmos: Az oktatás tartalma. In Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006, 198.
14
Csapó Benő – Korom Erzsébet: Az iskolai tudás és az oktatás minőségi fejlesztése. In Az iskolai tudás. Szerk.: Csapó Benő. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 295–311.
15
http://www.schoolnet.ca/EmployabilitySkills
16
Pedagógiai lexikon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1997.
17
Summary of the Final Report. OECD/DeSeCo, 2003.
18
Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004, 41–57.
19
Indicators of the Educational System.
20
Cross-curricular competencies.
21
A programban (Defining and Selecting Key Competencies) a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal és az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, illetve az USA Oktatásstatisztikai Központja vállalt főszerepet.
22
Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (DeSeCo).
23
Nemzeti alaptanterv 2003. Oktatási Minisztérium, 2004, 10.
24
Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése. In Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006, 11–29. Hasonló struktúra jelent meg az intellektuális, a módszertani, a személyi/szociális és a kommunikáció területén a Köznevelés 2006. március 31-i számának 8. oldalán.
25
A Curriculum for Excellence. Scottish Executive, Edinburgh, 2004; Hans Berner: Az oktatás kompetenciái. Szerk.: Hordós László – Ollé János. Ford.: Perjés István. AULA, Budapest, 2004; Curriculum re-invented. Ed.: Jos Letschert. SLO, Enschede, 2005; Lois Brown Easton: The other side of curriculum. Heinemann, Portmouth, 2002; Georgia Performance Standards. Georgia Department of Education Office of Curriculum and Instruction, Georgia, 2005; The integrated person. How curriculum development relates to new competencies? Ed.: Jos Letschert. SLO, Enschede, 2004; Using Standards and Assessment. Educational leadership, 1999. March; Vágó Irén – Vass Vilmos: Az oktatás tartalma. In Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006, 197., 201.
26
Lásd „Javaslat az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról”. Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2006. május 10.
27
A Nemzeti alaptanterv szerepe a közoktatásban. Munkaanyag, 2007.
28
Nancy Skerritt: Process as Content. In Envisioning Process as Content. Ed.: Arthur L. Costa – Rosemarie M. Liebmann. Corwin Press, Inc., California, 1997, 63–76.
29
Magyarországon – a teljesség igénye nélkül – kiemelendő Ballér Endre, Báthory Zoltán, Csapó Benő, Halász Gábor, Knausz Imre, Mátrai Zsuzsa, Mihály Ottó, Nagy József, Nahalka István, Szebenyi Péter, Perjés István munkássága.