Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2005 május > Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka fejlesztése

Füle Sándor

Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka fejlesztése

A 2002/2003. tanévben a százéves napközi otthon intézményében zavarok mutatkoztak. Ennek egyik lényeges mutatója, hogy hazánkban nincsenek erre a nevelési színtérre vonatkozó kidolgozott országos, regionális és helyi fejlesztési koncepciók, cselekvési programok. A napközis ellátásban részesülő mintegy 400 000 (OM/KSH/2003) magyar gyermek jelene és jövője másképpen alakulna, ha a napközi otthonok erőtlen fejlesztésén változtatnának az erre illetékesek. A tanulmány a sürgető és nélkülözhetetlen változás eléréséhez kíván hozzájárulni.

A magyar iskolai napközi otthonok alapításuktól, az 1902/1903. tanévtől jelentős fejlődést értek el a 20. században. A 100 éves jubileumról a közoktatásügy irányítói (Heves megyét, Eger városát kivéve) sajnos elfelejtkeztek. Megemlékezéseket csak a Magyar Pedagógiai Társaság Napközi Otthoni Nevelési Szakosztálya, a Heves és Vas Megyei Pedagógiai Intézet tartott Egerben és Szombathelyen. Budapesten a XI. és a XVII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Fővárosi Pedagógiai Intézet emlékezett meg az évfordulóról.1

A 21. század elején meg kellene szüntetni az iskolai napközi otthonok „pályaszéli” helyzetét (Trencsényi László megfogalmazása). Itt lenne az ideje, hogy a napközi otthonok számára is fejlesztési koncepciókat és cselekvési terveket dolgozzanak ki. A terveket elsősorban intézményi, valamint országos és települési szinten lehetne elkészíteni.

A jól átgondolt tervkészítést számos alapvető tény indokolja. Néhányat itt is megemlítünk:

A tervezett III. országos konferencia részletes tervezetét megtárgyalta és elfogadta a Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége és a Magyar Kultúra Alapítvány vezetősége; a konferencia fő szervezőiként segíteni kívánják annak megvalósítását. Az elfogadott tervezet alapján elkészült a konferencia forgatókönyve és programja is.7 Az anyagi támogatások megszerzése azonban még bizonytalan. Ha ezt a konferenciát sikerül megszervezni, akkor e tanulmányban leírt fejlesztési elképzelések ott bizonyára vitaanyagként szerepelnek majd.

A napközi otthoni nevelőmunka fejlesztésének irányai, szakaszai

A napközi otthoni nevelőmunka fejlesztésének irányait, főbb tennivalóit 10 évre elosztva három szakaszba rendeztük. Az első szakaszt rövid távra, a második szakaszt középtávra, a harmadik szakaszt hosszú távra képzeljük el. Természetesen a programokat kidolgozó intézmények, települések, regionális szervek által felölelt iskolai napközi otthonok állapota különböző. Közismert az a tény, hogy sokfélék az iskolák, ugyanúgy sokfélék a napközi otthonok is. Elöljáróban hangsúlyozzuk, hogy hazánkban kiválóan működő napközi otthonok is vannak, bizonyára nem is kevesen. Tapasztalatok alapján azonban kijelenthetjük, hogy napközi otthonaink nagy része – a szükséges feltételrendszer hiányában – gyengén, egyesek pedig rosszul végzik nevelőmunkájukat. Fenti megállapításunk nem objektív tényekre, csak szűkebb körű tapasztalatokra támaszkodik.

Az első szakasz javasolt tennivalói

Az első (rövid távú) szakaszban (pl. a 2005/2006. tanévtől a 2006/2007. tanév végéig) lehetne meghatározni a napközi otthoni nevelőmunka fejlesztésének előkészítő tennivalóit:

Egy szakmailag megalapozott napközi otthoni fejlesztés nem képzelhető el a napközi otthoni nevelőmunka szakirodalmának alapos tanulmányozása nélkül. A fejlesztési koncepciók, a cselekvési programok kidolgozásához ezek a szakmunkák az újabb pszichológiai és pedagógiai szakirodalom kapcsolódó munkáival jelentős segítséget adhatnak. Biztosíthatják a szakszerűséget!

Már a rövid távú fejlesztés időszakában szükséges lenne megszervezni a napközi otthoni nevelés elmélete és gyakorlata tárgykörben azt a 120 órás továbbképzést, amely a legtöbb, napközi otthonban dolgozó pedagógus számára alapképzést jelentene. A hosszú távú tervek részletezésekor erre a témára még visszatérünk.8 Az alapozó és a szakmai fejlődést biztosító akkreditált továbbképzés fontosságát az is mutatja, hogy az említett program alapítása óta például Budapest XI. kerületében 17 napközis nevelő szerzett tanúsítványt. Más helyen ez a továbbképzés még nem szerveződött meg. A 2005/2006. tanévben Budapest X. és XII. kerületében tervezik ennek a négymodulos továbbképzésnek a lebonyolítását.

A napközi otthoni pedagógusok speciális továbbképzésének hiánya is okozza a napközi otthonok problémáinak növekedését. Ezért a helyzetért mindenekelőtt az iskolafenntartók, az iskolavezetők, a napközi otthoni munkaközösségek, de a pedagógusképző és a pedagógus-továbbképző intézmények is felelősek. Az Oktatási Minisztérium felelősségét e téren fel sem merjük vetni, mivel gyakran az új irányítási rendszerre hivatkoznak. A napközi otthoni pedagógusok úgy gondolják, hogy az Oktatási Minisztériumnak jelentős szerepe van a napközi otthoni pedagógusok és a napközi otthonok minőségének fejlesztésében, mivel 1997-ben a kötelező továbbképzésről szóló rendeletet is ők adták ki.

A második szakasz javasolt tennivalói

A második (középtávú) szakaszban (pl. 2007/2008. tanévtől a 2009/2010. tanévig) lehetne kidolgozni a napközi otthoni nevelőmunkát alapozó, megerősítő tennivalókat.

A napközi otthoni speciális ismeretek terjesztésével meg kell gátolni, hogy a napközi otthonokban tovább erősödjenek a „csak megőrzőhely” (ez is fontos) és a „csak tanulószoba” (ez is nagyon fontos) jellemzők. A napközi otthon tevékenységrendszerének arányait a már említett alapfunkcióknak és a nevelési céloknak megfelelően szükséges alakítani. A fejlesztési koncepcióban pontosan és konkrétan ki kell dolgozni például azt, hogy a napi tervben mikor kerül sor a tanulásra, a szabadidőre és a pihenésre stb.

A foglalkozásokhoz – a többi alapvető napközi otthoni foglalkozással együtt – legalább a minimális (de 2010-ig az optimális) személyi, tárgyi-dologi, költségvetési feltételeket kellene biztosítani.15 A feltételrendszer biztosítása az iskolafenntartók, az iskolavezetés és az érintett szülők közös feladata. A pályázati lehetőségeket is jobban ki kellene használni a napközi otthonok körülményeinek javításához.

A harmadik szakasz javasolt tennivalói

A harmadik (hosszú távú) szakasz (pl. 2010/2011. tanévtől 2014/2015. tanévig) fejlesztési koncepciójában és cselekvési terveiben a színvonalas napközi otthoni nevelőmunka megszilárdulását, állandósulását, a szilárd, de az igényeknek mindig megfelelő fejlesztés biztosítását, a stabilizálódást kellene legfőbb célként megjelölni.

Az alábbi tennivalókat az első és a második szakaszban tervezett és megvalósult programokra építsük. Arra különösen vigyázzunk, hogy amit már elértünk, az továbbra is megmaradjon, sőt fejlődjön. A legtöbb fejlett EU-tagországban megőrzik, amit elértek, sőt továbbfejlesztik azt. Ezt láttuk például Bajorországban, Svájcban, Ausztriában, Svédországban. Hazánkban gyakran ennek az ellenkezőjét is lehet tapasztalni. De az is tény, hogy számos kiváló iskola, az említett országokhoz hasonlóan, biztosítani tudja a fokozatos fejlődést, előrehaladást.

Az iskolai, azon belül a napközi otthoni nevelőmunka fejlesztési koncepcióját és cselekvési terveit a főbb témákban összhangba kell hozni a Nemzeti Fejlesztési Terv nevelést-oktatást, esélykiegyenlítést segítő céljaival, programjaival. De összhangot kell teremteni az EU nevelést, oktatást, esélyegyenlőséget érintő fejlesztési céljaival is. Ezt a munkát az iskolavezetők, a nevelőtestületek, a napközi otthoni munkaközösségek, a napközi otthoni pedagógusok végezhetik el.

A napközi otthoni nevelők pedagógiai napjait össze lehetne kötni a napközis tanulók által készített tárgyak kiállításával. Ilyen kiállítás először és talán utoljára, a I. Országos Tanácskozás alkalmával, 1942-ben volt.

Meg kellene változtatni azt a sajnálatos helyzetet, hogy a neveléstudományi kutatásokban (de a pszichológiai és a szociológiai kutatásokban is) a napközi otthoni nevelés témája szinte egyáltalán nem szerepel. Megemlítjük, hogy hazánkban az első egyetemi doktori értekezés elkészítése és megvédése 1967-ben történt.23 Majd az ezt követő években Abrudbányay János a Szovjetunióban védett meg egy napközi otthoni tárgyú disszertációt. Sajnos ezt a munkát nem publikálták. Az Országos Pedagógiai Intézetben Kereszty Zsuzsa foglalkozott még e témakörrel. Abban az időben Eperjessy Gézáné számos írását olvashattuk a napközi otthonok és az iskolaotthonok problémáiról. Az Országos Közoktatási Intézetben a napközi otthoni nevelés – tudomásunk szerint – nem kutatási téma. A Jelentés a magyar közoktatásról című kötetekben sem találunk érdemleges tanulmányokat erről. Az említett tények azt mutatják, hogy a napközi otthoni nevelés témaköre napjainkban is lebecsült, és valóban a „pálya szélén” van. Kivételt, a rendszerváltozás óta, Füle Sándor, Szalóki Béláné és Lakatos Mihály munkái, könyvei jelentenek.

Fenti kijelentéseink bizonyítására még az alábbi kérdéseket emeljük ki.

El kell dönteni, hogy e téren az erre illetékesek mit tegyenek. Nem tartható, hogy a többségében hátrányos helyzetű, esélyegyenlőtlen több százezer napközis gyermek ilyen „juttatásban” nem részesül. Ha az idegen nyelvek tanulása, gyakorlása terén az iskola, a napközi otthon nem tudja biztosítani a lehetőségeket, akkor annak súlyos következményei lesznek. A napközi otthonban történő idegennyelv-tanuláshoz fel kellene használni a Nemzeti Fejlesztési Hivatal ilyen tárgyú pályázati lehetőségeit is. Egy ilyen nyelvtanulási terv például Franciaországban kiemelt politikai téma is.25

Mindenképpen azt kell elérni, amit a jobb módú családokban a szülők e téren gyermekeiknek nyújtani tudnak. Esélykiegyenlítésre itt is szükség van.

Ha az említett rövid, közép- és hosszú távú cselekvési tervek az elkövetkezendő tíz év alatt a napközi otthonokban nem valósulnak meg, akkor „kiszámítható”, mi vár az iskolában és az életben is azokra a gyermekekre, akiket sorsuk egy ilyen „csak megőrzőhelyre” juttatott.

Egyetértünk azokkal a külföldi politikusokkal (hazai politikusoktól is hallunk hasonló kijelentéseket), hogy gyermekeinket nem a tegnapelőttre, hanem a holnapra kell felkészíteni. Ez az alapvető célkitűzés a napközi otthoni gyermekekre is egyértelműen vonatkozzon. A magyar államnak, a magyar politikának, a magyar pártoknak, az iskolafenntartóknak, az iskolavezetőknek, a nevelőtestületeknek, a napközi otthoni munkaközösségeknek, a napközi otthoni pedagógusoknak, a szülőknek, de a napközi otthonban nevelődő tanulóknak is össze kell fogniuk, rendszeresen együtt kell működniük, hogy valamennyi napközis gyermek, közöttük a sok roma gyermek a nehéznek ígérkező holnapra felkészüljön.26