Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2002 december > Testnevelés és sport

Testnevelés és sport

Az emberi személyiség teljes és kiegyensúlyozott fejlődése és kibontakozása érdekében minden iskolatípusban mindenki számára lehetővé kell tenni a tág értelemben vett testkultúra értékeinek elsajátítását. A hagyományos testkultúra-értékek mellett – a test és lélek egysége, az egészség, a mozgás, a teljesítmény – fontos, hogy az egyén értse és vállalja a felelősséget saját testi fejlődéséért is.

A testnevelés és sport alkalmas a kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének megismertetésére. Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget.

A testnevelés és sport sajátosan összetett műveltségi terület. A testi képességek fejlesztése a hagyományokon alapuló mozgáskultúra megismerésén és elsajátíttatásán keresztül valósul meg. Ezt a mozgáskészletet részben az öröklött alapmozgások fejlesztésével, részben az erre építkező új, összetett mozgásanyag megtanításával lehet kialakítani.

A testnevelés eredménye nem jelentheti csak a tananyag valamilyen szintű elsajátítását, mert esetében az elsajátítás olyan sajátos nevelési folyamat, amelyben a szervezet alkalmazkodása során a testi képességek a szellemi képességekkel kölcsönhatásban fejlődnek.

A testnevelés és sport mint a pszichomotoros fejlesztés egyik kiemelt területe tanórai és tanórán kívüli iskolai tevékenységekben valósul meg. A különböző programok együttesen hatnak a tanulók fejlődésére, és a teljes iskolai tevékenységhez motivációs bázist biztosíthatnak.

A pszichomotoros készségek és képességek szisztematikus fejlesztése a mozgásműveltség kialakítását és egyben a cselekvéssel megoldható életfeladatok elvégzésére és teljesítésére való felkészülést is jelenti.

A testnevelés és sport hozzájárul az iskolai tehetséggondozás és hátránykompenzálás problémakörének megoldásaihoz is, hiszen vannak, akik a pszichomotoros területen „ugraszthatók” ki.

A testnevelés tanítása során, a tanórákon és a foglalkozásokon felmerül a csoportba sorolás és a csoportbontás kérdése. A csoportok kialakítása történhet a megismert teljesítmény-összetevők vagy a helyi program és a helyi tanterv követelményei alapján, illetve a tanulók neme szerint. A pedagógiai összetevőket különösen figyelembe kell venni az emelt szint elsajátíttatásának támogatásakor, az indokolatlan megterhelés és a kudarcok elkerülése érdekében, a balesetmentes óravezetés megszervezésekor és az egyéni foglalkozás tartalmának meghatározásakor, de a csoportokba történő ki- és bekerülés szabályainak megalkotásakor is.

A testnevelés és sport tanítása során a tanulók teljesítményét rögzítő mérési eredmények dokumentálása, statisztikai és egyéb szakmai kiértékelése, a visszacsatolás alkalmazása a tanítás-tanulás hatékonyságát, szakmaiságát és eredményességét szolgálja.

A testnevelés és sport műveltségterület célja a hosszú távú és ennek megfelelően fenntartható pszichomotoros fejlődés biztosítása a tanuló számára. A program összetevőinek összhangban kell lenniük a helyi és egyedi igényekkel és a résztvevők motiváltságával. A fejlődés a fizikai terheléshez való sikeres alkalmazkodást és a tananyagba épített mozgásanyagok egyéni és csoportos formáinak elsajátítását jelenti. Cél az is, hogy a tanulók igényei minőségileg változzanak, és motiváltságuk is növekedjen, azaz, a sportmozgások végrehajtása során az egész személyiségük fejlődjön.

A helyi tanterv készítése a testnevelés esetében sajátosan összetett feladat, mivel az iskolatípus és az iskolafok általános pedagógiai céljainak elsősorban a pszichoszomatikus fejlesztés során kell megvalósulniuk. Ez a helyzet adaptációs feladatok elvégzését igényli, s nem egy esetben a sporttudományok társ- és határtudományainak ismeretét, felhasználását is feltételezi. A helyi tanterv alapvetően meghatározza a fizikai fejlődés, fejlesztés céltartalmait. A képességek fejlesztéséhez a taneszköz (sporteszköz) egyben a tananyag része is, hiszen azok használata egyben a mozgásanyag alkalmazását is jelenti.

Alapelvek

A képességek fejlesztése

Feladatrendszer

Egészségügyi feladatok
Mozgásműveltségi feladatok

Kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése

1–6. évfolyam7–12. évfolyam

Az alapmozgások oktatása

Gimnasztika
Ismerjék a gimnasztika játékos és határozott formájú 2-4-8 ütemű gyakorlatait pontos végrehajtással (manipulálás). Tudjanak önállóan 8-10 gimnasztikai gyakorlattal bemelegíteni (artikuláció).
Ismerjék az általuk alkalmazott gimnasztikai gyakorlatok szaknyelvét. Tudjanak szaknyelven elmondani gimnasztikai gyakorlatokat.
Ismerjék, hogy az adott gimnasztikai gyakorlat mely izomcsoportra fejti ki hatását. A törzs, láb és kar izomzatainak erősítését szolgáló gyakorlatokat tudjanak végrehajtani (manipulálás). Ismerjenek és tudjanak végrehajtani adott izomcsoportokra jellemző nyújtó, illetve erősítő hatású gyakorlatokat (automatizálás).
Megfelelő biztonsággal és helyes kivitellel tudjanak pad, zsámoly és bordásfal felhasználásával 2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat végrehajtani (manipulálás). Ismerjék az előkészítő szabad, társas és kéziszerrel végrehajtható gimnasztikai gyakorlatok széles körét.
Ismerjék az egyszerűbb előkészítő gimnasztikák változatainak végrehajtását (manipulálás). Végezzenek önállóan előkészítő gyakorlatokat, és ismerjék azok hatását (artikuláció).
Összetett gimnasztikai gyakorlatokat tudjanak koordinált kar-, törzs- és lábmunkával végrehajtani (manipulálás). Összefüggő gimnasztikai gyakorlatláncot tudjanak végrehajtani 6-8 gyakorlatból, koordinált törzs-, kar- és lábmunkával (automatizálás).
Járások, futások
Tanulják meg a járást helyes testtartással (automatizálás). Tudatos törzstartással tanulják meg a járás technikáját (automatizálás).
Tanulják meg a futás helyes techniká­jának végrehajtását (automatizálás). Alkalmazzák a megtett távnak megfelelő futás technikáját (automatizálás).
Tudjanak járás, futás közben koordinált kar- és törzsmozgásokat végezni (manipulálás). Ismerjék a futóiskola-gyakorlatok helyes végrehajtásának technikáját (artikuláció).
Tudjanak járás és futás közben jelre különböző feladatokat beiktatni. Tudjanak járás és futás közben jelre különböző sebességű feladatokat beiktatni (artikuláció).
Ismerjék a járások és futások bemelegítő hatásának szükségességét. Önállóan alkalmazzák a bemelegítés során a különféle járás- és futásgyakorlatokat.
Szökdelések, ugrások
Ismerjék a szökdelések és ugrások végrehajtásának helyes technikáját (manipulálás). A bemelegítés során tudatosan alkalmazzák a szökdeléseket és ugrásokat (artikuláció).
A két lábról és egy lábról történő szökdeléseket és felugrásokat tudják helyes technikával végrehajtani (manipulálás). Sorozatszökdeléseket és -ugrásokat legyenek képesek végrehajtani egy és két lábról, illetve váltogatva (automatizálás).
Legyenek képesek karmunkával koordinált szökdeléseket és ugrásokat végrehajtani (manipulálás). Ismerjék a szökdelések és ugrások végrehajtási módját, fázisait; értsék a különböző sportágakban fellelhető szökdelések és ugrások közös jellemzőit (artikuláció).
Dobások, hajítások
Ismerjék és tudják a kétkezes alsó és felső dobások helyes technikai végrehajtását (manipulálás). Ismerjék és tudják a dobások helyes technikai végrehajtásának fázisait (automatizálás).
Tudjanak különböző méretű és súlyú labdákat távolba és célba juttatni gurítással, vetéssel, lökéssel, hajítással egy és két kézzel (manipulálás). Tudjanak különböző méretű és súlyú labdákat meghatározott távolba és célba juttatni gurítással, vetéssel, lökéssel, hajítással egy és két kézzel, helyes technikai végrehajtással (artikuláció).
Tudjanak a tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő dobásmódot választani és végrehajtani (manipulálás). Tudjanak a tevékenység céljának és a labda sajátosságainak megfelelő dobásmódot választani és végrehajtani (automatizálás).
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Ismerjék és alkalmazzák a különféle támasz- és függésgyakorlatokat: talajon, padon, zsámolyon, ugrószekrényen, bordásfalon, KTK-n, kötélen, gyűrűn, mászókán (manipulálás). Helyes végrehajtással tudják bemutatni a különféle támasz- és függésgyakorlatokat: talajon, padon, zsámolyon, ugrószekrényen, bordásfalon, KTK-n, kötélen, gyűrűn, mászókán (artikuláció).
Ismerjenek és alkalmazzanak különféle egyensúlygyakorlatokat: talpon és lábujjon; talajon, padon, felfordított padon; helyben és haladással (manipulálás). Biztonsággal hajtsanak végre különféle egyensúlygyakorlatokat: talpon és lábujjon; talajon, padon, felfordított padon; helyben és haladással (artikuláció).
Legyenek képesek egyensúlyozni változó feltételek között. Biztonsággal legyenek képesek egyensúlyozni változó feltételek között.
Legyenek képesek a saját testtömeg megtartására függésben és támaszban. Legyenek képesek a saját testtömeg megtartásával mozgásos cselekvést végrehajtani függésben és támaszban.
Kéziszerrel végzett gyakorlatok (súlyzó, gumikötél, ugrókötél, gumiszalag)
1 kg-os súlyzóval 4-6-8 ütemű gimnasztikai gyakorlatot tudjanak végezni (manipulálás). 2-3 kg-os súlyzóval 8 ütemű gimnasztikai gyakorlatokat tudjanak végezni (artikuláció).
1 kg-os súlyzóval 4-6 gyakorlatból álló gyakorlatláncot tudjanak végrehajtani (manipulálás). 2-3 kg-os súlyzóval 4-6 gyakorlatból álló gyakorlatláncot tudjanak végrehajtani (artikuláció).
Gumiszalag segítségével különféle törzs-, kar- és lábgyakorlatokat tudjanak végezni (utánzás). Gumiszalag alkalmazásával összetett gimnasztikai gyakorlatokat tudjanak végrehajtani (utánzás).
Ismerjék a gumikötél-gyakorlatok alkalmazási területeit (utánzás). Ismerjék és tudják helyesen végrehajtani az elsősorban előkészítő és célgyakorlatként alkalmazott gumikötél-gyakorlatokat (manipuláció).
Tudjanak ugrókötéllel helyben és hala­dással végrehajtott futás közben lassú és élénk tempóban különféle áthajtásokat alkalmazni min. 1 percig (artikuláció). Tudjanak ugrókötéllel helyben és hala­dással végrehajtott futás közben tempó­váltásokkal különféle áthajtásokat végrehajtani min. 2 percig (automatizálás).
Ismerjék a különböző kéziszerekkel végzett gyakorlatok alkalmazási területeit. Tanulói kreativitással tudják alkalmazni a kéziszergyakorlatokat a különféle előkészítő mozgásoknál (manipulálás).
Labdás gyakorlatok
Minél több labdás, elsősorban ügyességfejlesztő játékot ismerjenek. Alkalmazzanak minél több labdás, elsősorban ügyességfejlesztő játékot.
Labdával utánzó gyakorlatokat tudjanak végrehajtani haladás közben (manipulálás). Alkalmazzanak labdás utánzó gyakorlatokat versenyszituációban is (artikuláció).
Tudjanak labdát továbbítani kézzel, lábbal vagy egyéb testrésszel helyben és haladással, versengésekkel (manipulálás). Meghatározott ideig legyenek képesek labdát továbbítani kézzel, lábbal vagy egyéb testrésszel helyben és haladással (artikuláció).
Ismerjék a fittball-labda alkalmazási területeit, tudjanak egyszerű gyakorlatokat végezni (utánzás). Tudjanak kreatívan összeállítani és végrehajtani 6-8 gyakorlatból álló fittball-labda gyakorlatláncot (manipulálás).
Tudjanak labdás gimnasztikai gyakorlatokat nagy biztonsággal végrehajtani (manipulálás). Tudjanak labdás 4-8 ütemű gyakorlatból összeállított gyakorlatláncot végrehajtani (artikuláció).
Ismerjenek és alkalmazzanak minél több sportjátékot előkészítő labdás szabályjátékot. Nehezített körülmények között ismerjenek és alkalmazzanak minél több sportjátékot előkészítő labdás szabályjátékot.
Testnevelési játékok
Ismerjenek és alkalmazzanak minél több fogójátékot. Ismerjenek minél több fogójátékot, és tudják azokat alkalmazni nehezített körülmények között is. (Például: meghatározott idő alatt, párban kézfogással, egyéb kötöttségekkel stb.).
Ismerjenek akadálypályán végrehajtható minél több testnevelési játékot. Ismerjenek többféle céllal felállított akadálypályán végrehajtható testnevelési játékot.
Ismerjenek minél változatosabb kéziszerekkel végrehajtható testnevelési játékot. Ismerjenek és alkalmazzanak minél változatosabb kéziszerekkel végrehajtható testnevelési játékot.
Ismerjenek és alkalmazzák a szabályjátékok széles skáláját. Ismerjenek és alkalmazzák a szabályjátékok széles skáláját nehezített körülmé­nyek között is.

Sportági mozgásanyag oktatása

Szabadidős sporttevékenységek
Életkoruknak, az iskolai felszereltségnek, valamint a környezet sajátosságainak megfelelően ismerkedjenek meg minél több szabadidős sporttevékenységgel (asztalitenisz, tollaslabda, tenisz, strand­röplabda stb.). Életkoruknak, az iskolai felszereltségnek, valamint a környezet sajátosságainak megfelelően ismerkedjenek meg minél több szabadidős sporttevékenységgel (asztalitenisz, tollaslabda, tenisz, strand­röplabda stb.).
Legyen igényük a szabadidő mozgással való eltöltésére, vegyenek részt minél több szervezett tömegsporteseményen, rendezvényen, versenyen nemcsak egyéni, hanem csapatsportokban is. Legyen igényük a szabadidő mozgással való eltöltésére, vegyenek részt minél több szervezett tömegsporteseményen, rendezvényen, versenyen nemcsak egyéni, hanem csapatsportokban is.
Természetben űzhető sportok
Az iskola környezete és az időjárás figyelembevételével a tanórák lehetőleg szabad téren valósuljanak meg. Az iskola környezete és az időjárás figyelembevételével a tanórák lehetőleg szabad téren valósuljanak meg.
Az előbb felsorolt feladatok mellett a tananyag szerves részét képezzék túrázási formák és a téli sportok, valamint a különböző helyváltoztató eszközök (görkorcsolya, gördeszka, kerékpár stb.). Az előzőekben felsorolt feladatok mellett képezzék a tananyagszervezés részét télen a korcsolyázás, síelés; tavasszal és nyáron az evezés, kajak-kenu stb.
Ismerjenek és alkalmazzanak speciális szabadtéri játékokat (ugróiskolák, fogócskák, labdázás). Ismerjék a szabadtéri testedzés legfontosabb egészségi és balesetvédelmi rendszabályait.
A szabadban végzett futás váljon számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé. Rendszeresen végezzenek szabadtéri sporttevékenységeket, váljon számukra megszokott tevékenységgé a szabadban végzett testedzés.
A választott sportágak tantervi anyagának összeállítása

A sportágak mozgásanyagából való választás szempontjai