Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2002 december > Játsszunk! Addig jó, amíg csak játszunk... - Díjnyertes projekt

Bányai Sándor

„Játsszunk! Addig jó, amíg csak játszunk…”

A KOMA XL. (Az iskolai szabadidő-szervezés tartalmi, módszertani fejlesztésének elősegítése) pályázati kiírására érkezett díjnyertes projekt bemutatása

Kontyfa Középiskola, Általános Iskola és Óvoda, Budapest, XV. kerület

Programunk

Spanyolország, Görögország, Egyiptom, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán, Hollandia, Kína, Ausztrália, Oroszország a gyerekek által megjelenítve, eljátszva

Pályázatunk hangulatos, a gyerekek világához a tankönyvi szövegnél közelebb álló, aktív, cselekvő megvalósítást kínáló országismertetést tesz lehetővé.

A 80 perc alatt a Föld körül egész délutánt betöltő földrajzi, utazási játék, melynek során minden osztály egy-egy országot mutat be. A megvalósítás komplex módon történik, az országra jellemző tájak, népszokások, viseletek, nemzeti ételek, dallamok, táncok, híres épületek, egzotikumok bemutatásával, valamint az adott országra jellemző szituációk eljátszásával, megelevenítésével. A szereplők, azaz az országokat megjelenítő gyerekek az „előadások” szünetében nézőként maguk is ismerkednek a többiek műsorával.

Programunk célja az Ember és társadalom műveltségi terület több részterülete céljainak kiszolgálása egy folyamatos, a tanuláshoz kötődő, de tanuláson kívüli tevékenységbe ágyazva, illetve egy nagyszabású, az egész iskolát megmozgató rendezvény keretében. Szeretnénk megmutatni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a tanulási folyamat során elsajátított ismeretek értékként jelennek meg a játék folyamatában. Túllépünk a tanulmányi versenyek témáin és direkt módszerein, bizonyítva, hogy a tudás eladhatóvá tétele, gyakorlati alkalmazhatósága növeli a tanulás iránti kedvet. Emellett megjelenhetnek azok a „tudások” és technikák, amelyek nem kötődnek tantárgyi ismeretanyaghoz, de fontos részei a mindennapos életben használható ismereteknek.

A projekt a műveltségi terület komplex megközelítésére vállalkozik, művelődés-, társadalom-, gazdaság- és technikatörténeti, természet- és gazdaságföldrajzi, idegenforgalmi, turisztikai és néprajzi elemeket integrálva a programba. Mindezt a teljesség igénye nélkül, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően kívánja megtenni. Célunk, hogy az ismereteket olyan formában juttassuk el a tanulókhoz, amely a korosztály érdeklődésére számot tarthat, és amely a hagyományos földrajz tantárgy keretébe nem fért be. Elsődlegesnek tekintjük a lexikális tudás helyett a szemlélet megalapozását, a tanulók emberorientált társadalomszemléletét, értékviszonyulásuk kialakítását, az érdeklődés felkeltését.

A projekt előzménye a Honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából az iskolában, a magyar történelem eseményeiből megrendezett játék. Az osztályok megpályázták bizonyos korok, korszakok megrendezésének jogát, illetve pályáztak a megrendezést megkönnyítő szerény pénzösszegre, melyet jelmezekre, kellékekre és dekorációra fordíthattak.

A projekt jellegénél fogva elősegíti a további társadalomismereti-földrajzi tanulmányokhoz szükséges készségek és képességek fejlesztését és általános értékek felismerését és átélését.

Fejleszti

A tevékenység leírása

A bemutatók egy hónapos folyamat eredményeképpen jönnek létre. Ez a projektmunka a rendezvény legfőbb értéke, amely messze túlmutat a program lebonyolításának néhány órás időtartamán. Az egy hónap alatt olyan tervezett és szervezett kutatómunka zajlik, amely a pedagógus fokozott szerepvállalása mellett megteremti minden gyerek számára azt a helyzetet, amelyben motivált abban, hogy a lehető legszínvonalasabban, legérdekesebben tudja az osztályközösség bemutatni a választott országot. A folyamat fejlett kooperációt feltételez, hiszen a sokoldalú bemutatás sokféle érdeklődés kielégítését igényli, amelyhez sokrétű és összetett gyűjtőmunka szükséges.

A kutatómunka eredménye komplex tevékenység: a díszletek és jelmezek kiválasztása, megtervezése és elkészítése, a zenék megválasztása, a táncok megtanulása, a nemzeti ételek összegyűjtése és „megalkotása”, a képek vagy dia- és videobemutatók anyagának válogatása, összeállítása. Ebben a munkában az osztály bármely tagja részt tud venni, talál teret és lehetőséget önmegvalósításra a mechanikus tananyag-elsajátításban nyújtott képességeitől függetlenül.

Az információforrások is rendkívül sokfélék: a családi nyaralásokból származó diaképektől, az iskolai könyvtár állományáig, az írásban megkeresett nagykövetségek ajándékba küldött anyagaitól az internetig. Előzetesen minden csoport elmélyül az általa választott ország, helyszín történelmében, kultúrájában, és igyekszik annak atmoszféráját megteremteni az őket expedícióként felkereső gyerekek számára is. Az ehhez szükséges díszletek, jelmezek, illetve a helyszín „forgatókönyve” – az előadott történet, játék, kézművesség – a csoportok munkája. Ez a kutatómunka szélesíti a gyerekek ismereteit, építi a csoportszellemet, fejleszti az előadó-képességüket – mindezt játékosan. Minden eszközzel azért dolgozunk, hogy a gyerek veszteségnek érezze, ha kimarad ebből az előkészítő tevékenységből, hangsúlyozni kívánjuk a játékban munkát, tevékenységet vállaló tanulók példaszerepét.

Újszerű tevékenységekkel és munkaformákkal szeretnénk megragadni az érintett korosztály figyelmét, vonzóvá tenni a tanítás-tanulási folyamatot, az önálló felfedező ismeretszerzést, az élményt nyújtó cselekvő részvételt a megismerés folyamatában. Ennek megfelelően a leginkább használt munkaformák:

E az önálló kutatómunka: egyéni vagy csoportos könyvtári munka, múzeumi megfigyelés,

E a projekt során az osztályok közös alkotást hoznak létre, mely lehet színpadi jelenet, irodalmi vagy egyéb művészi alkotás, tárlat, kiállítás, híradás (újság, esetleg film formában), színpadi jelenet,

E alkotás, dramatizálás, manuális tevékenységek,

E források közös elemzése – szöveges, képi, tárgyi forrásanyag,

E olvasmányélmények beépítése,

E kézműves foglalkozások.

A játék1

A játék előnye, hogy a gyerekek számára megélhető, befogadható és figyelemfelkeltő módon mutat be országokat, kultúrákat, embereket.

A játék célja országok földrajzi és kulturális megjelenítése, amely rövid 10–15 perces műsor, tárlatvezetés vagy összekapcsolt játéksorozat keretében történik. Az egyes országokat a gyerekcsoportok személyes élményeik vagy tanulmányaik, olvasmányaik alapján jelenítik meg, az országukat felkereső „turistacsoportoknak” játékos formában mutatják be. A turistacsoportok egy központi utazási iroda szervezésében jutnak el az egyes országokba: az iroda összegyűjti a jelentkezéseket az egyes „utakra”, és elkíséri a csoportot az országba. A játék keretét módosíthatjuk úgy is, hogy az egyes helyszínek az országok pavilonjai a világkiállításon, az utazási iroda pedig a világkiállítás jegyirodája.

A játék résztvevői az országok megjelenítői (országonként 2 x 5–15 fő, ők is utazhatnak váltással vagy egyes országok időnkénti szüneteltetésével), az utazók (a nézők), valamint a központi utazási iroda vezetői a „jegyeladók” és a kísérők.

A program 12–15 ország esetén kb. 400–500 gyerek számára alkalmas, a minimális létszám 100–120 fő, a maximális létszámot a helyszín befogadóképessége befolyásolja. Időtartama az utazásokkal, kiegészítő programokkal, eredményhirdetéssel együtt legalább 180 perc. Azonban ha több helyszínünk és sok résztvevőnk van, az előkészületekkel (országok berendezése) együtt egész napos programot jelent. Törekedjünk arra, hogy az elindított utazások száma arányban legyen a bemutatott országok számával, az utasok minél több helyszínre eljuthassanak. Az utazó csoportokat (a helyszín adottságaitól és az országok bemutatkozó műsorainak hosszától függően) 10–15 percenként indíthatjuk el.

Országonként egy-egy különálló teremre van szükség, az utazási irodához és a kiegészítő programokhoz egy központi helyszín (aula, jó idő esetén udvar) a megfelelő. A játékhoz kellékekre és díszletekre van szükségünk.

Ezeket a gyerekek maguk készíthetik el. Az utazóknak fejenként egy útlevél szükséges, amely felosztásával alkalmas az országok pecsétjeinek összegyűjtésére. A turisták mindig az útlevelük beadásával jelentkezhetnek az egyes utakra. Az útlevél tartalmaz egy szavazócédulát is, melyet az utazó a játék végén a neki legjobban tetsző ország gyűjtőládájába dob be. Országonként egy krumplipecsét vagy más jelölőeszköz szükséges, mellyel az utazók útlevelébe csak az adott országra jellemző jelölést tesznek. Országonként egy gyűjtőláda (szintén az országnak megfelelően feldíszítve), melybe az ország a közönség szavazatait gyűjti. Országonként saját reklámozásra van lehetőség az utazók toborzásáért (plakátok, videó- és hangzóanyag, szendvicsember, szórólapok, útjelző nyilak stb.). Az országok kellékeiről az országok (csoportok) maguk gondoskodnak.

A központ kellékei a minél látványosabb megjelenés érdekében: plakátok, utazási irodák prospektusai, egyenruhák, reklámok, térképek, menetrendek stb.

Hangosítás, kézi megafon (az utak indulásának jelzésére) és lehetőség szerint diavetítő, videoprojektor, hangulatos képek, diák szükségesek, esetleg útifilm- és természetfilm-részletek kivetítése.

Fontos a bemutatók feltételeinek előzetes pontos tisztázása, helyszínbeosztás, technikai eszközök elosztása az osztályok megbízott képviselőivel, reklámkampány indítása: mindenki készíthet/készíttethet előzetes videofelvételt, plakátot, hangmontázst az iskolarádió számára.

Az országok a rendelkezésükre bocsátott termekben folyamatosan, többször egymás után előadják bemutató műsorukat. Az utazási iroda gondoskodik arról, hogy a nézők mindig eljussanak a kezdésre kész ország terméhez és csak a megfelelő létszámban érkezzenek. Az utazók tetszés szerint választhatnak az országok közül, a műsor megtekintése alkalmi csoportokban történik.

A játék végén a szavazólap kitöltésével közönségszavazatot lehet leadni a legjobban tetsző produkcióra. A szavazatot az osztályok által készített, felcímkézett, az országra jellemző gyűjtőládába kell dobni. A szavazócédulák sorsoláson vesznek részt.

Az utazóknak rövid, 10-15 perces műsor keretében a gyerekek minél többet eljátszanak az adott országról – lehetőleg a nézők bevonásával (dal- vagy tánctanítás, játéktanítás stb.), bemutatják az ország jellemzőit fényképek, plakátok, tárgyak segítségével, feleleveníthetik a választott ország történelmének valamely jól ismert eseményét, népszokását stb. A terem berendezése (híres épületek képe, makettje, zászlók), a gyerekek jelmeze és beszéde, a dekoráció, a megkóstolható ételek az adott országot idézik. Az országok bemutatása során a kommunikáción van a hangsúly, különösen értékes nevelési helyzet az érkező vendégekkel való kommunikáció elsajátítása: a köszöntés, az idegenvezetés, a kínálás, a búcsúzás közös kitalálása, begyakorlása, kipróbálása.

Az utazási iroda beosztást készít, hogy mely időpontban milyen országokba indulnak utak. Útközben is játszhatnak: repülést, hajózást, tevegelést stb. Az ország programja végén az idegenvezető visszakíséri az utasokat a központi helyszínre, ahol azonnal újabb utakra jelentkezhetnek.

A játék indítása hangulatos megnyitóval történik, ahol zenés felvonulás keretében az országok néhány képviselője kedvcsinálóként egy-egy percet kap, hogy a közönség figyelmét felhívja saját országára, reklámozza azt. Kiegészítő programok lehetnek a témához kapcsolódó színpadi programok, táncbemutatók, amelyekre az utazások szünetében kerül sor, alkotóműhelyek, nemzeti sajátosságok, jellemző tárgyak, ékszerek, ajándékok készítése, amelyek lehetővé teszik, hogy akik várnak egy-egy utazás indulására, le tudják foglalni magukat. Ugyanezt a célt szolgálják az országokhoz kapcsolódó diaképek, filmrészletek (amatőr felvételek vagy természetfilm-csatornák műsora) vetítése.

A játék végén minden osztály felfüggeszti a bemutatókat, a közönség elhelyezi szavazatait az előre elkészített gyűjtőládákban, összesítik a szavazatokat, az összes közönségszavazatból kisorsoljuk a közönségszavazás nyerteseit. Zenés finálé keretében még egyszer felvonul minden ország képviselője, és kihirdetjük a közönségszavazáson legtöbb voksot kapott országokat. Következik a jutalmak átadása.

Az országok közötti versenyt a közönségszavazás dönti el az országok gyűjtőládájába dobott szavazócédulák összeszámlálásával. A zsűri külön értékeli a legjobb jelmezeket, dekorációt, zenét, táncot, építményt stb. Az utazók közül a legtöbb országba eljutottak jutalmat kapnak. A sorszámozott útlevelek sorsoláson vehetnek részt.

A munka sikerének nem számmal mérhető eredményei vannak, hanem az, hogy mindenki találjon olyan szerepet, amelyben jól érzi magát. Gyengébb tanulók is szerezhetnek sikerélményeket tanulmányokhoz kötődő dolgokban. Az értékelés igazodik a készségek és képességek fejlesztésének elsődlegességét szem előtt tartó szemlélethez. Nagyon fontos a gyerekekkel közös utólagos értékelés osztályonként, melynek célja a felkészülés fejlesztése, a tanulási folyamatba illesztése, a munkaformák elemzése, az elsajátított tudások rögzítése, megerősítése.

A továbbfejlesztés lehetséges irányai, új tematikák: