Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2000 július-augusztus > Bibliotheca Comeniana I-VIII.

Bibliotheca Comeniana I–VIII.

A Magyar Comenius Társaság könyvsorozata

A Magyar Comenius Társaság kiadásában 1986 óta jelentek meg a Bibliotheca Comeniana, vagyis Comenius Könyvtár gazdag tartalmú kötetei. A kiadás „spiritus rectora”, legfőbb mozgatója, a Comenius-életmű megismertetésének hazai apostola Ködöböcz József, a sárospataki tanítóképzőben pedagógus-generációk fölnevelője, a Társaság elnöke, aki csendes, kitartó munkával fáradozott e kitűnő kötetek megjelentetéséért, a sorozat létének folyamatosságáért.

A cél az első kötet borítóján olvasható: „A Magyar Comenius Társaság könyvsorozatával elő kívánja segíteni Comenius szellemi hagyatékának, eszméinek feltárását és korszerű elemzését, továbbá a társaság kutatómunkájának közzétételét.”

Az eddig megjelent nyolc kötet tartalmának törzsanyagát a Comeniusról szóló tanulmányok alkotják. A Comenius-kutatások értékes új eredményekkel szolgálnak. Természetesen elsősorban a sárospataki vonatkozásokra irányult a szakemberek figyelme, de vizsgálódásuk körébe vonták a tágabban idecsatlakozó témákat is, például a Rákóczi és Lorántffy családot, a kollégium és a tanítóképző történetének egyes szakaszait, jeles pedagógusszemélyiségeit és természetesen a Magyar Comenius Társaság működésének eseményeit.

A sorozat köteteiben közölt Comenius-művek alapvető szerepet töltenek be a nagy pedagógus eszméinek hiteles megismertetésében. Fontos azoknak az írásoknak a közzététele, amelyek korábban már megjelentek magyarul, de ma már alig-alig hozzáférhetők. Olvashatók például A lelki tehetségek kiműveléséről; A Magyarországra való hívásom rövid elbeszélése; A családi iskola eszméje; A könyvekről című Comenius-írások, valamint Sárospatakról való távozásakor mondott búcsúbeszéde.

A Bibliotheca Comeniana moderátorának köszönhető, hogy a könyvsorozatban több igen fontos Comenius-mű először jelenhetett meg magyar nyelven. Így kerülhet a hazai olvasók, szakemberek kezébe Bollók János színvonalas fordításában a Schola Ludus (Az iskola mint játékszín) több részlete, az írás-olvasás tanítás alapelveiről szóló módszertani tanulmány, valamint a Lucidarium-töredék szövege; mindegyik esetben a latin eredeti is megtalálható a kötetben.

A legjelentősebb az V. kötet, melyben a Pampaedia című terjedelmes Comenius-mű olvasható első ízben magyarul. Comenius összegező fő művének, a Consultatiónak kéziratára az 1930-as években bukkantak a kutatók, s az 1960-as években adták ki először nyomtatásban Prágában az eredeti latin nyelvű terjedelmes művet. Nálunk alig-alig ismerik, a neveléstörténeti oktatásban talán szóba sem került. E nagy mű negyedik könyve a Pampaedia, amelyben Comenius kifejti „a tanulás tudományát”. Ebben – írja a szerző a címlapon – „a szellem egyetemes műveléséről, az egész élet tevékenységeinek oly módon történő korlátok közé szorításáról értekezünk, hogy minden ember elméje (minden életkorban kellemesen elfoglalva) a gyönyörűség kertjévé válhasson. Egyszersmind példákat nyújtunk az ily jelentős dolgok szerencsés megkísérlésére.”

A sorozat első kötete is a hazai tájékozódás szempontjából: ez a hírneves Orbis Pictus 1798-i pozsonyi kiadás hasonmás kiadása, amelyet Szombathy János pataki tanár dolgozott át az új igényeknek megfelelően.

A köteteket gazdag képanyag díszíti: egykori történelmi dokumentumok reprodukciói és új képzőművészeti alkotások – grafikák, szobrok, bélyegtervek stb. – képei, amelyek jól rávilágítanak a napjainkban is elevenen élő Comenius-tiszteletre.

A magyar neveléstörténeti szakirodalom számára jelentős gazdagodás a Bibliotheca Comeniana nyolc kötete. Ott a helye mindegyik pedagógusképző főiskola és minden egyetemi neveléstudományi tanszék könyvtárában, hogy oktatók és hallgatók egyaránt használhassák. A neveléstörténet oktatásához, szemináriumi foglalkozásokhoz, dolgozatokhoz, disszertációkhoz nélkülözhetetlenek. De ugyanígy a köztörténeti és művelődéstörténeti kutatók számára is anyagot kínálnak. (Akárcsak Ködöböcz Józsefnek az utóbbi évtizedben megjelent értékes kötetei, amelyekben Sárospatak művelődéstörténetének, pedagógia- és iskolatörténetének régebbi és újabb időszakait dolgozta föl.)

Az 1999-ben megjelent nyolcadik kötet végén részletes tartalomjegyzék található az előző kötetek tartalmáról. Ez remélhetőleg nem jelent mást, mint azt, hogy egy fontos szakasz lezárult a sorozat életében, hogy azután – pillanatnyi visszatekintés után – folytatódjék további értékes kötetekkel. Erre egy fontos évforduló is figyelmeztet: november elején lesz 350. évfordulója annak, hogy Comenius Magyarországra, Sárospatakra érkezett, s megkezdte itteni tevékenységét.

A Bibliotheca Comeniana szerkesztésében közreműködők elérték céljukat az eddig kezünkbe kapott nyolc kötettel. Minden tekintetben igaza van, s joggal írta a Társaság elnöke a VI. kötet bevezetésének záradékában (de feltételes módú igeidőket áttehetjük kijelentő módba): „Társaságunk célkitűzésének megfelelően örülnénk, ha a sokrétű anyag közreadása nemcsak a múlt értékelésének, elemzésének megörökítését, az utókor tájékoztatását szolgálná, hanem gyakorlati haszna is lenne. Örülnénk, ha a pedagógiai forrongásban levő korunk »fejlesztési törekvései«-nek kialakításához bizonyos tanulságokra és lehetőségekre is fel tudnánk hívni az illetékesek figyelmét. Örülnénk, ha a múlt tapasztalatain okulva, a zsákutcákat elkerülve minél hatékonyabb lenne gyakorlati pedagógiai tevékenységünk és egyenes vonalú a továbbfejlődésünk.”

Mészáros István