Egyház és iskola.

+ (Az egyetem templomában) f. hó 18-án tartatott meg az ünnepélyes „Veni Sancte.” Az ifjuság dalárdája az istenitisztelet alatt a Hymnuszt is énekelte.

(A pesti magyar reáltanoda) ünnepélyes megnyitása vasárnap nov. 25-én délelőtt 10 órakor menend véghez a főreáltanodai épület (zöldkertutcza) 2-ik emeletében, melyre a tanügy minden barátja hazafiui üdvözlettel meghivatik. – Ney Ferencz, a magyar reáltanoda igazgató tanára.

b. – (A pesti izraelita elemi főtanoda tanitói kara) nov. 15-én elhatározta, miszerint pesti iz. elemi főtanodában minden osztály kültáblácskája, a tan- s órarend, valamint a névsorjegyzéket magyar nyelvre irassanak át, a gyermekek tanitás előtt s után magyarúl imádkozzanak; a negyedik osztályban a földrajz s hazai történelem már e tanév kezdetétől magyarul adatván elő, a mennyiségtan is minden osztályban, a mennyire csak lehet, e nyelven adassék elő.

+ (A pesti zsidó község előljárói) mind az istenitiszteleten, mind a nyilvános iskolákban a magyar nyelv behozatalát rendelték el.