Napoleon császár megérkezése Baden-Badenbe.

Napoleon császár több izben nyilvánitá azon kivánságát, hogy a porosz regens-herczeggel személyesen megismerkedni ohajtana. E kijelentés következtében elhatároztatott, hogy a francziák császára, a porosz regens-herczeg (a ki most a porosz király sulyos testi és lelki betegsége miatt az országot kormányozza), valamint a bajor, würtembergi, szász és hannoveri királyok, ugy szintén többen a német kisebb fejedelmek közől, jun. 14-én Baden-Badenben találkozni fognak.

Ezen összejövetel fontosságáról az olvasó a politikai lapokból eddig bő értesülést nyerhetett; a találkozás alkalmával folytatott tanácskozások következményei azonban még csak ezután fognak napfényre jőni.

Rajzunk azon jelenetet tünteti elénk, a midőn a német fejedelmek már azelőtt összegyülvén a kijelölt helyen, Napoleon császár a baden-badeni vaspálya indóházába megérkezett. A francziák császára, fekete kabátba volt öltözve, mely fölé még egy könnyü tavaszi, s világos szinü felöltőt is vetett. A magas vendég kilépvén az indóház ünnepiesen feldiszitett előcsarnokából, ott a badeni nagyherczeget találá, a ki mint házigazda fogadá az érkezőt, s elvezeté őt Stefania herczegnő mulató-palotájába, mely Napoleon császár ottani mulatásának idejére, szállásul volt kijelölve.

Legközelebb egy második rajzot is hozandunk, mely Napoleon császárt s a porosz regens-herczeget tünteti elé, a midőn e két fejedelem, egészen tanuk nélkül, mintegy három negyed óráig beszélgetett.

Azon képen Napoleon császárnak hivebb arczképe is lesz látható mint a jelen ábrázolatban.


Napoleon császár megérkezése Baden-Badenbe (jun. 15-én.)