Irodalom és művészet.

(Nagybecsü uj könyvek.) Heckenast G. kiadásában legközelebbi nehány irodalomtörténeti becsü könyv jelent meg. Ilyen mindenek előtt igen diszes kiállitásban: Gróf Dessewffy József irodalmi hagyományai. Kiadta Kazinczy Gábor. I. kötet: Gróf D. J. levelezése Kazinczy Ferenczczel 1793–1831. – Ez egy egész irodalmi korszak, a legapróbb részleteket hiven mutató rajzokban, az irodalom két zászlótartója között folytatott levelekben. Valódi nyereségnek tekinthető, hogy ezek oly avatott rendezőre találtak, minő a fáradhatatlanul gyüjtő s buvárkodó Kazinczy Gábor. – A másik uj könyv: a Szalay László által kiadott „Magyar történelmi Emlékek” III-ik kötete, mely „Gróf Bethlen Miklós önéletirásának” második felét s igy végét hozza. Ez ismét egy darab magyar historia, melyre magyar ember figyelmét nem szükség felhivni. Az első könyv ára 2 ft, 50 kr; a másiké 4 ft. 20 kr.

+ (Egy igen érdekes röpirat) is jelent meg legközelebb Heckenast Gusztávnál; czime: „Gróf Széchenyi István a döblingi magán-tébolydában.” Irta dr. Guszmann Rudolf; németből B. J. – A könyv szerzője egy ideig segédorvos volt a döblingi intézetben s igen sok érdekes adatot hord fel az elhunyt nagy férfiu életének utóbbi szakából. Ára 40 ujkr., postán bérmentesen küldve 50 kr.

(Egy uj német lap) fog Pesten jövő julius elsején megindulni, mely „Karmel” czimet viselend, s a pesti izraelita község főrabbija, dr. Meisel, fogja szerkeszteni. A lap főiránya lesz, az ó-hitü és ujitó két zsidó vallási pártot kiegyeztetni.

+ Alig mult el nehány hét azóta, midőn jelentettük, hogy Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről, Szabó Károly által forditva megjelent. Most örömmel irhatjuk, hogy e becses könyv, miután az első kiadás példányai teljesen elfogytak, a napokban második kiadásban megjelent Ráth Mór könyvkereskedésében. Ára 1 ft.

+ Ugyancsak Ráth Mórnál megjelentek a „Parlagi rózsák”, két kötetben, Halmágyi Sándortól. A tartalmat képező érdekes történeti beszélyek czimei következők: Bálintitt; Egy kolozsvári polgárleány törénete; Az egeres táncz; Szivek harcza. – A két kötet ára 2 ft.

+ (Ormódi Bertalan „Magyarhon ébredése”) czimü költeményfüzérre előfizetést nyit, példányonkint 1 fttal. Az előfizetési pénzek junius végeig Ormódi lakására (ujtér 12. sz.) küldendők.

(Uj vidéki lap.) Kecskeméten Gallia Fülöp könyvárus, lap kiadhatásáért folyamodott. Kecskemét nagy, törzsökös magyar és bizony nem is szegény város. Amerikában ekkora városban legalább négy lap jelenik meg.

(Magyar lap külföldön.) Megjelent a: Bukaresti magyar közlöny első száma majus 15-kén. Felelős szerkesztő: Várady Ádám. Kiadó: Koos Ferencz, mint a bukaresti Magyar-Egylet elnöke, kihez az előfizetések, valamint a vállalat által kitüzött czélokat elősegitő adakozások is küldendők. Megjelenik hetenkint egyszer Oláhország fővárosában Bukarestben s közvetitő kapcsul szolgál Erdély- és Magyarország és a Román tartományokban szétszórt magyarság közt. Ismerteti a román tartományokat, azok alkotmányos életét, a nép szokásait, a magyar és román nemzet közös viszonyaira vonatkozó történeti adatokat. E lap jövedelméről, valamint a kölcsönös adakozásokról, a bukaresti Magyar-Egylet koronként közzé fogja tenni számadását. – Az első szám tartalmát következő czikkek alkotják: Szózat a Kárpátokon inneni magyarokhoz; Románia alkotmányos élete; ezt követi egy alaprajz, mely az oláhországi követek kamarájának belsejét ábrázolja; Fejedelmi rendelet, román és magyar nyelven elaődva; Magyar és román viszonyok Koos Ferencztől; Az első román biblia; Jerney János 1844-, 1845-ik évi keleti utazásából; Levelezések; Vegyesek; Nehány adat a román jobbágyokról; Szerkesztői mondanivalók; Hirdetések. – A lap tartalma mutatja, hogy ez érdekes közlönye lehet a bukaresti s oláhországi magyarságnak. Nekünk is támogatni kötelességünk e vállalatot nemcsak azért, hogy abból oláhországi testvéreinktől folytonos tudósitást vehetünk, de azért is, mert jelenleg ez azon egyetlen magyar lap, mely külföldön megjelenik s melyre mint ilyenre örömmel utalhat.

+ (Bényei Gábor „Fekete csillagok”) czimü költeményfüzérre hirdet előfizetést. A 10 ivnyi kötet előfizetési ára 1 ft. Beküldési határidő junius 10-ike (József-utcza 14. sz. alá). Megjelenik julius 1-re.

+ (Hartleben Olvasótárából) a 29. és 30. füzet: „Az arkanzaszi lókötők” második része is megjelent.

+ (Barsi József „Az iparosok vagy László mester”) czimű jutalmazott pályamüve megjelent a „Szegedi Hiradó” mellékletekép előfizetőinek ajándékép szétküldötte. Ugyancsak Barsinak egy másik, szintén jutalmazott munkáját: „Házasság és szerelem”, a Kecskeméten alakult könyvkiadó társulat fogja közrebocsátani.

+ (Vadnai Károly) termékeny fiatal beszélyirónk ismét egy két kötetes regényt irt e czim alatt: „Eszter, a szép kardalnoknő.” Nemsokára sajtó alá kerül.

(Uj zeneművek). Sopronmegyei zsirai jegyző Merk Jánostól, ki már azelőtt is irt, tetszéssel fogadott magyar zenedarabokat, ujabban ismét két zenemű jelent meg. Az egyik czime: „Széchenyi-emlék”, a másiké „Palotás csárdás” (ajánlva a csepregi tánczvigalom vendégeinek). A „Magyar zene gyöngyei”-nek kiadója, gróf Fáy István, hozzánk irt soraiban igen méltánylólag emlékszik Merk uj műveiről, s különösen kiemeli, hogy azok tiszták, egyszerüek, minden felesleges czafrangtól, sallangtól mentek.

+ (Reményi Ede óvó-nyilatkozatot) bocsátott közre az Ábrányi Kornél neve alatt megjelent „Repülj fecském ablakára” és „Ezt a kerek pusztát járom én” kezdetű két népdal átirata ellen, mint a melyek szerinte nem egyebek azon átirat silány utnázásnál, melyet Reményi szerzett s pesti hangversenyeiben átalános tetszés közt bemutatott. Óvástevő azzal vádolja Ábrányit, hogy ez az ő átirata eredetiségeit hallás után lemásolván ugyanazon hangnemekben, ugyanazon sorozat és fokozatban, mint azt ő a nemzeti szinházban játszta, a forrás megnevezése nékül kiadta; egyszersmind jelenti Reményi, hogy a fennirt két népdalt, ugy a mint ő azokat előadta, zongorára alkalmazva legközelebb ki fogja adni, hogy a közönség az ő átiratát s Ábrányiét összehasonlithassa. Reményi műve Treichlingernél fog megjelenni.

+ (Csermelyi Sándor „Jogász-csárdást” szerzett) s azt most, pályatársainak, a pesti joghallgatóknak ajánlva, kiadja előfizetés utján. Egy példány ára 60, póstán bérmentesen küldve 70 kr. Az előfizetések Piger János jogászhoz (Pest, nádor-utcza 20. sz.) küldendők. A példányok junius közepére fognak megjelenni. A tiszta jövedelem a m. Akademiának fog átszolgáltatni azon czélból, hogy az annak idejében a felsőbb engedelem mellett fölállitandó Széchenyi-szoborra fordittassék.

– Rózsavölgyinél „Aurelia” csárdás, zongorára s Návay Sándorné született Dedinszky Aurelia urhölgy (jól magyarul: asszony) nsgnak ajánlott zenemű jelent meg. Szerzé Blaskovics Sándor. Ára 60 ujkr.

(A „Zrinyi esküje” czimű műlap tárgyában) a következő jelentés küldetett be hozznák: A hirdetett nagy történeti műlapnak május közepén kell vala megjelenni. Sajánljuk hogy szavunk beváltása a munka sokféle nehézségeiben legyőzhetetlen akadályra talált. A ki tudja, mennyi tömérdek részlettel jár egy oly nagyobb műlap elkészitése, mely a historiai momentum ábrázolása mellett egyszersmind megannyi élethű arczképet akar adni, az előtt nem lesz nehéz a munka folyamát, pár heti késedelemért menteni. Az ily munkát erőltetni akarni annyit tenne, mint a gyors kiállitásnak a müvészeti becset föláldozni. Nem alkalmi, perczekhez kötött képet akarunk mi adni, hanem egy derék műlapot, mely méltó legyen tárgyához, méltó hazai művészetünkhöz, és méltó a közönség részvétéhez, mely iránta annyi bizalommal nyilatkozik. A kép már egészen el volt a kőre áttétel végett készitve, midőn az ábrázolandó tableau lelkes rendezője, gróf Festetics Béla ur a szinpadi összeállitáshoz hiven a legkisebb részletig megbirálván azt, a még hiányos pontokat uj kidolgozás alá vétette. Most azonban a kép teljesen az, a minek lennie kell, s a metsző vésűje megkezdte munkáját; és azon müvészi önérzet s hévnél fogva, melylyel hozzá lát, igérhetjük, hogy junius hó végére a t. cz. közönség már birni fogja. Addig is a siker érdekében szives türelmet kérünk. Kelt Pesten majus 15-kén 1860.

A kiadók.