Wartburg vára.

A német nép ősi emlékei közé tartozik a weimári herczegségben létező régi hegyi-vár, a hires Wartburg. A németeknek némi nemzeti emlékeik vannak kötve e várhoz; a németországi diákok különösen 1817-ben okt. 18-án használták azt fel messzeható politikai demonstratiók szinhelyeül, miknek azután rájok nézve szerencsétlen kimenetelök volt. – De legnevezetesebb e vár a németországi protestánsokra nézve azáltal, hogy a reformatió egyik legfőbb emeltyüje, a Szentirás német forditása itt látott napvilágot. Midőn ugyanis Luthert a wormsi birodalmi gyülés átok alá helyezé s ő magát a legnagyobb veszélyeknek s üldözésnek kitéve látta volna: akkor bölcs Frigyes szász választó-fejedelem a wartburgi várba vitette biztos menhelyre, hol ő „György vitéz” neve alatt lappangott 1521. máj. 4-étől 1522. márczius 6-ig, s ez idő alatt szakadatlanul a Biblia forditásán dolgozott. Még most is mutogatják azon szobát, melyben Luther lakott. Most, midőn a Melanchthon-ünnepek merültek fel, e vár emléke is ujra előtérbe lépett.

Különben Wartburg vára, mely fél órányira van Eisenach várostól, 1069–1072. táján épült, s a thüringi grófok székhelye levén, nagy hire volt az itt tartott fényes tornáknak és lovagjátékoknak, különösen a 13-ik század első felében; itt tartattak az első német dalnokok (Minnesänger, troubadour) szép dalversenyei is. Midőn 1857-ben Napoleon császár és az orosz czár Weimárt meglátogaták, szintén nagyszerü kirándulás rendeztetett a wartburgi várba. A német egyetemek tanulói nagy kegyelettel viseltetnek e vár multja iránt.


Wartburg.