A nemzeti szinházban tartott műkedvelői előadások.
(April 3-án és 4-én.)

A mult hét maradandó fontosságu eseménye volt ama jótékony czélokra (a szükölködő horvátok fölsegélésére s a szinházi nyugdijintézet javára) kedden és szerdán este rendezett két műelőadás, mely szavalat, ének- és ábrákkal állott. Hogy e szép esték emléke megmaradjon, itt közöljük az egész műsort az előadók neveivel együtt, kiknek legnagyobb része az e téren eddig ritkán, csak kivétleképen megjelenni szokott magas aristokratiai osztályhoz tartoznak. Az előadás részletei voltak:

I. szakasz: 1. Nyitány Erkel Ferencz Báthori Mária czimü operájából, előadta a nemzeti szinház összes zenekara. 2. „Szilágyi és Hajmási” költemény Vörösmartytól, szavalta Jókai Mór ur. 3. Ábránd hárfára, szerzé Parish-Alvars előadta Orzovenszky Károlyné, Lieder Friderika assz. 4. Magyar népdalok „Cserebogár” „Te vagy te vagy barna kis lány” és „Fáj a szivem fáj” zenekarkisérettel, előadták báró Oldershausenné, gr. Zichy Paulina, b. Orczy Thekla és gr. Batthyány Ilona. 5. Zongora-verseny Erkel Ferencz Hunyady László czimű operájából két zongorán, előadták gr. Kinsky Iren és Kubinyi Krisztina k. a., b. Orczy Bódog és b. Redl Béla urak.

II. szakasz: 1. Nyitány Doppler Ferencz Két huszár czimü operájából, előadta a nemzeti szinház összes zenekara. 2. Templomi dal a XVI. századból, szerzé Stradella. Zongora, harmonika, hegedü és gordonkára alkalmazta Lefébure-Wély; előadták Kubinyi Krisztina k. a., gr. Festetics Leó, Ritter S., Wagner László, Klöszel és Wagner Ödön urak. 3. A legszebb hölgy, költemény Garaitól, szavalta Heckenast Gusztávné Bajza Lenke assz. 4. Magyar dalok, zongorán saját zenekara kiséretével előadta gr. Nákó Kálmánné Gyertyánffy Berta assz. 5. Ének a XVI. századból Tinódy Sebestyéntől. Nagy négyes kardalra alkalmazták Mátray Gábor és Engeszer Mátyás urak. Engeszer Mátyás ur zongora-kiséretével elaődták a zenede és a dalárda tagjai.

III. szakasz. Két ábra zenekisérettel: 1) Szolimán követei felszólitják Zrinyi Miklóst Szigethvár feladására. 2) Zrinyi Miklós és a várőrség esküszik a várat megvédeni. Az ábrák magyarázatát Zrinyi a költő „Zrinias” költeményéből olvasta Jókai Mór ur.

Az ábrákban részt vettek: Csekonics Jánosné Lipthay Leona bárónő, herczeg Odescalchi Gyuláné gr. Degenfeld Anna, gr. Zichy Pálné gr. Kornis Anna, gr. Bánffy Erzsébet, gr. Degenfeld Emma, báró Orczy Irma, gr. Kinsky Irén, gr. Sztáray Alexandra, gr. Vass Emma, gr. Vass Józéfa, gr. Andrássy Aladár, gr. Bánffy György, gr. Batthyány Elemér, Beöthy Ákos, Blaskovics Ernő, gr. Csáky Tivadar, gr. Festetics Gyula, Földváry Miklós, gr. Károlyi Gyula, gr. Károlyi Sándor, gr. Károlyi Viktor, gr. Keglevich Béla, Kendeffy Árpád, gr. Kornis Ádám, b. Litphay Antal, b. Majtényi László, hg. Odescalchi Gyula, b. Podmaniczky Armin, b. Podmaniczky Frigyes, gr. Szápáry Géza, gr. Zichy Manó.

A zenekar vezényletét Erkel Ferencz karnagy vállalta el. (Lásd fentebb Kakas Márton levelét.)