Popovics Vazul, munkácsi görög kath. püspök.

Azon magyar egyháznagy arczképét és életrajzát veszik ezuttal olvasóink, kinek nevét nehány hónappal ezelőtt Európa legtöbb hirlapjai meghurczolták s a kinek váratlan eltünéséről keringett kósza hirek megczáfolását itthoni hivatalos lapjaink is szükségesnek találták. Ama hirek nem tudni mikép támadt koholmányok valának s örömünkre szolgál ujolag kihirdetni, hogy a kiről szólottak, nem csak él, hanem munkásságának eddigi terén folyvást szaporitja hazafiui és egyházi érdemeit.

Popovics Vazul még a magyar országgyülések korából, hol a főrendi táblának egyik érdemes tagja volt, ismert jó hangzásu névvel bir az országban. Született Ugocsamegye Nagy-Komját helységében 1796. septemb. 12-én. Atyja az ottani g. kath. egyház lelkésze Popovics János, anyja nemes Lengyel Mária asszony volt. – Nagyatyja, szépatyja s többi ősei mind g. k. papok voltak, s többi testvérei között ő tanusitván e pályára legtöbb hivatást, szülői már jókor erre készitették elő. Kis iskoláit N.-Károlyban, a gymn. 4 első osztályt M.-Szigeten, a két utolsót Ungvárott végezte. Ekkori egyik tanára, Povolnyi Mihály ur, nyugalomba helyezve most is él. A bölcsészeti s theologiai tanfolyamot a pesti egyetemben végezte s itt élete 22-ik évében a theologia s bölcsészet tudorává lőn felavatva.

1820-ban pappá szenteltetvén, M.-Szigetre jött mint segédlelkész, s onnan, midőn a munkácsi püspöki megyéből az eperjesi alakult, Tarkovics Gergely püspök titkára lett, mely minőségben az aggastyán mellett 16 évig működött; végre eperjesi kanonokká lőn, de már 8 hónapos kanonok korában, 1837. márcz. 16-án munkácsi püspökké lőn kinevezve, s a rákövetkezett évben székét el is foglalá. A munkácsi megye akkor 464 lelkészséget s 460,000 lelket számlált, de 1856-ban 94 román ajku lelkészség az ujonnan alakitott szamos-ujvári megyéhez csatoltatván, jelenleg 372 lelkészségben 359,000 lélektől áll.

Hasonlitsuk kissé össze e püspöki megye régi állapotját a jelennel, hogy Popovics püspök rendező szellemének hatását annálinkább láthassuk.

A munkácsi megyének, Mária Terézia királynő és XIV. Kelemen római pápa által eszözlött kanonisatiója után, 1777. jan. 1-től a Miskolcz melletti tapolczai apátság a tapolczai fürdővel együtt adományoztatott püspöki javadalmul (dos episcopatus), mely azonban Pócsy Elek munkácsi püspök 1831-ben bekövetkezett halála óta a hét évig üresen állott püspöki széknek akkor csak 400 forintot jövedelmezett évenkint. E csekély jövedelem daczára, az ujon kinevezett püspök, Popovics Vazul, az akkori idők követeléseinek megfelelő oly ünnepélyes beiktatást tartott, a melyhez hasonlót Ungvár soha nem látott; az 1839-i országgyülésen pedig a főrendi táblánál nem csak megjelent, hanem ott a közügyek jártassága által is figyelmet gerjesztett.

Püspöksége kezdetén megyéjének 700 temploma közt alig volt 30, s a 464 paplak közt alig volt 20 kőből épitve, a többi mind fából volt. Popovics bölcs intézkedései oda vitték a dolgot, hogy most csaknem megforditva áll ez arány s ugyszólván csupán ott van már fatemplom, hol vagy a kincstár vagy magánbirtokos gyakorol kegyuri jogot. – Épiteni csak a püspök által helybenhagyott terv szerint szabad. – A püspöki jószágok rendezése s felszerelése körül ő maga megy elől jó példával az egyes egyházaknak; idő multával a jó eredmény meg is látszott s a virágzó birtokok jövedelme is azon arányban nevekedett. Most a miskolczi osztályrésznek csak adója 4000 ftra rug.

Ungvár épitkezés dolgában is sokat köszönhet Popovics püspöknek. Itt hajdan az egykori jezsuita-zárda jelöltetett ki püspöki lakul, ezt Mária Terézia királynő átidomittatta, de az ujabb idők igényeinek már nem felelt meg. – Az uj püspök azonnal épitkezéshez fogott s egy 3 emeletes szép püspöki lakot épittetett, melyben 36 lakszoba, 3 könyvtári terem találtatik. A lakot bádoggal fedett 2 torony ékesiti e felirattal: „Domine Deus benedic domui servi Tui!” (Uram Istenem, áldd meg a te szolgád házát!) E gyönyörü palotát Popovics püspök minden segedelem nélkül, egyedül a maga erszényéből emelte. – Az ungvári kathedrális templom, melynek méltó kiállitásán az ottani káptalan 3 évig fáradozott, most már, mint lapjaink mult évi tudósitásai is elmondták, finom festményeivel s gazdag fölszerelésével mindenkit csodálatra ragad.

Papnöveldének jutott az ősrégi ungvári vár, melyről Béla király Névtelen Jegyzője irja, hogy Ázsiából beköltözött őseink már itt találták, bevették s benne négy napig nagy áldomásokat tartának, mely alkalommal Álmos átadta a fővezérséget fiának, Árpádnak.*

A régi vár térein most a legvirágzóbb kertek diszlenek, melyeket a lakosság gyakran látogat. A püspöknek legdrágább növényei az itt lakó növendékpapok, kiket ő atyai szeretettel ápol. Az intézetben a tanárok a püspök által javitott rendszer szerint tanitnak; a theologiai tanfolyam az előkészitő évvel együtt öt évig tart; tannyelv a latin. A rend, s daczára a nagy kiterjedésnek s a alak régiségének, a tisztaság is minden dicséretet érdemel. A növendékek szabad idejöket a gyönyörü kiáltásu várbástyákon s az árnyékos szép kertekben tölthetik. Minden vizsgáikon s gyakorlataikon a püspök és káptalan tagjai jelen vannak. Vasár- s ünnepnapokon, ugyszintén kedden és csütrtökön két növendék a püspök asztalánál foglal helyet. – A növendékek száma 60–80 között változik.

A pap-árvaház, melyet néhai Pócsy püspök alapitott, a mostani püspök ide jövetelekor alapitvány hiánya miatt bérbe adatott. Popovics a papságot oda vivé, hogy a szükséges alapitványi tőkét megajánlá s azt folyvást gyarapitja. Jelenleg a papok árva fiain kivül más árvák is befogadtatnak, kik itt egy theologiai tanár igazgatása s két pályavégzett növendékpap vezérlete alatt czélszerü nevelésben s mindennemü jótékonyságban részesülnek. Számuk 62-re megy. – Tervben van, a papok árva leányai számára is egy hasonló intézet létesitése s ez egyik fő gondját képezi a püspöknek.

Szintugy gondoskodott a papok özvegyeinek állapotáról is. Azelőtt ezeknek férjeik, eltakaritása után, nem volt többé maradásuk a paplakban; most két, néha több évig is meghagyatnak minden javadalmaikban, az ideiglenes administrátornak csak a maga illetékét tartozván kiadni. Azonfelül az özvegyek és árvák, a püspök czélszerü intézkedései következtében, most tizszer annyi nyugdijban részesülnek, mint azelőtt.

Végre meg kell még emlitenünk, hogy az iskolaügyet kormánya első perczétől felkarolva, ez ügyben buzgólkodni nem szünik s jelenleg alig létezik megyéjében oly falu, melynek rendezett iskolája ne volna.

Legyen elég e néhány vonás a közlött arczkép magyarázataul. A szerénység megsértése nélkül nem lehetne a derék egyháznagy több jeles egyéni tulajdonságairól szólanunk. Csupán annyit szabadjon még érintenünk, hogy vendégszeretetéről, nyájasságáról mindenki, a ki nála megfordult, csak a legkedvezőbb véleménynyel távozik. A fentebbi rövid vázlat által is reméljük, sikerült bebizonyitanunk azt, hogy a munkácsi püspöknek – a kinek széke Ungvárott van – korszerű intézkedései s egyéni jeles tulajdonai következtében teljes igénye van hiveinek s alárendeltjeinek tiszteletére. S ebben osztozni fog az érdemeket méltánylók távolabb álló serege is.

x.


POPOVICS VAZUL.